Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 1/2016 - 02.02.2016

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2015
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2015
05Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí dotace na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
06Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2016
07Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí z programu Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí .
08Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
09Informace o výsledku provedené kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům Kraje Vysočina
10Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, v rámci 5. výzvy IROP - Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče
11Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2015 - žádost o prodloužení realizace projektu
12Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2014 - žádost o změnu v projektu
13Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2015
14Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/348 Polná - odvodnění komunikace
15Návrh na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2015 do rozpočtu kraje na rok 2016, do kapitoly Doprava na zajištění akce Bezpečná Vysočina
16Prodej pozemku v k. ú. Olešná u Havlíčkova Brodu
17Darování a koupě pozemků v k. ú. Mrzkovice, obec Světlá nad Sázavou
18Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/405 Brtnice - Zašovice , změna usnesení 0488/06/2010/ZK ve znění usnesení 0559/07/2011/ZK
19Vzájemné darování pozemků v k. ú. Helenín a obci Jihlava
20Přijetí daru pozemku v k. ú. Helenín a obci Jihlava - ŘSD ČR
21Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. a obec Hrotovice
22Výkup pozemků v k. ú. Volichov a obci Krásná Hora a v k. ú. a obci Lipnice nad Sázavou
23Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby III/34416 Podmoklany most ev. č. 34416-2
24Uzavření smluv o zřízení služebnosti pro stavby pořízené v rámci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
25Majetkoprávní vypořádání pozemku pod stávající silnicí II/388 a předání pozemků v k. ú. Bohdalov do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
26Majetkoprávní příprava akce II/353 Stáj - Zhoř
27Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Jamné u Jihlavy v rámci majetkoprávní přípravy akce II/353 Stáj - Zhoř
28Darování pozemků v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav
29Změna usnesení 0522/06/2015/ZK
30Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
31Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy - požadavky vlastníků na úpravu smluv
32Koupě pozemků v k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice
33Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
34Předání majetku k hospodaření Střední odborné škole a Střední odborné učiliště Pelhřimov
35Projekt Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 - 2020)
36Poskytnutí dotace na realizaci projektů Konzervace dřeva z archeologických nálezů a Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
37Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
38Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
39Návrh na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2015 do rozpočtu roku 2016, do kapitoly Školství, mládeže a sportu na podporu technického vzdělávání a Rok řemesel 2016 v Kraji Vysočina
40Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti CR pro období 2014-2015 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
41Předběžný projektový záměr Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace a Vysočina Tourism, příspěvkové organizace do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika
42Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních věcí
43Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina a obecně závazná vyhláška kraje, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina
44Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2016
45FOND VYSOČINY - grantový program Informační a komunikační technologie 2016
46FOND VYSOČINY - grantový program Infrastruktura ICT 2016
47FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2016
48FOND VYSOČINY - grantový program Památkově chráněná území 2016
49FOND VYSOČINY - grantový program Cyklodoprava a cykloturistika 2016
50FOND VYSOČINY - grantový program Naše škola 2016
51FOND VYSOČINY - grantový program Tábory 2016
52FOND VYSOČINY - grantový program Sportujeme 2016
53FOND VYSOČINY - grantový program Sportoviště 2016
54FOND VYSOČINY - grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2016
55FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2016
56Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2016
57Návrh plánu činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016
58Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016
59Zápis o kontrole provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina ve 2. pololetí 2015
60Veřejná zakázka na stavební práce II/392 Velké Meziříčí - Tasov
61Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Havlíčkův Brod
62Rozhodnutí o žádosti o poskytnutí dotace na činnost Circle of Life, o. p. s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
63Schválení dotací - příspěvků Kraje Vysočina na vyrovnávací platbu pro sociální služby, které kraj nezřizuje
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz