Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 9/2006

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 9/2006 konaného dne 12. 12. 2006 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 43 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 12. 12. 2006;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 8/2006
Úvodem hejtman M. Vystrčil přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 42 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: L. Péťa, J. Vlach. Dále omluvil pozdější příchod Z. Jirsy.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, M. Chrástová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
58. Návrh na provedení rozpočtového opatření – dotace pro sportovní gymnázium;
59. Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2007;
60. Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2007.
L. Joukl přednesl návrh na zařazení bodu 61. Zpráva o činnosti Havlíčkobrodské nemocnice a Pelhřimovské nemocnice, akciové společnosti.
Zastupitelstvo kraje návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 8/2006
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
 4. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2006
 5. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007
 6. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - říjen 2006
 7. Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Hradci Králové
 8. Náhrada výdělku
 9. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
 10. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny a vzdání se odměny člena řídicího výboru Fondu Vysočiny
 11. Darování pozemku v k. ú. Kamenička a obci Kamenice
 12. Koupě pozemku v k. ú. a obci Vyklantice
 13. Darování pozemku v k. ú. a obci Pacov
 14. Koupě pozemků v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň
 15. Koupě pozemku v k. ú. a obci Dehtáře
 16. Koupě pozemku v k. ú. a obci Bohušice
 17. Darování pozemků v k. ú. a obci Krokočín
 18. Vložení pozemků v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava a v k. ú. Pocoucov a obci Třebíč do správy SÚS Třebíč
 19. Předání nemovitého majetku do správy příspěvkových organizací kraje
 20. Koupě pozemků v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
 21. Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Věchnov mezi Vysočinou a obcí Věchnov
 22. Darování pozemku v k. ú. Josefov u Rožné, obec Rožná
 23. Koupě pozemku v k. ú. a obci Velká Bíteš
 24. Koupě pozemků v k. ú. Vidonín a k. ú. Heřmanov u Křižanova
 25. Darování kanalizace v k.ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
 26. Prodej bytové jednotky včetně podílu na společných částech domu a pozemku v k. ú. a obci Chotěboř
 27. Změna správy nemovitého majetku u Ústavu sociální péče Lidmaň
 28. Změna usnesení 0539/09/2005/ZK - koupě pozemků v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou
 29. Převzetí místní komunikace Zadní Vydří - Kostelní Myslové
 30. Majetkoprávní příprava stavby "Silnice III/3525 - rekonstrukce od I/38 do Stříteže"
 31. Veřejná architektonické soutěž o návrh urbanistického, architektonického, technického a provozního řešení Novostavby Krajské knihovny Vysočiny
 32. Záměr kraje Vysočina na využití areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě
 33. Návrh na zrušení usnesení 0840/18/2006/RK a návrh na změnu formy poskytnutí finančních prostředků z kapitoly Zdravotnictví spojeného s rozpočtovým opatřením
 34. Žádost obce Myslibořice o převzetí komunikace do silniční sítě kraje Vysočina
 35. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2007
 36. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření - grantová schémata 1.1, 4.1.2, 4.2.2
 38. Výsledky hodnocení grantového schématu kraje pro podopatření 4.2.2 SROP - 3. výzva
 39. Návrh na zvýšení podpory projektu reg. č. CZ.04.1.05/4.3.63.2/2965
 40. Prodloužení doby realizace projektové dokumentace "Protipovodňová opatření a revitalizace na rybniční kaskádě na Cihlářském potoce v Havlíčkově Brodě" Městu Havlíčkův Brod
 41. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi
 42. Poskytnutí části dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v kraji Vysočina
 43. Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních věcí
 44. Lékařská služba první pomoci
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření - odradonování veřejného vodovodu Radešínská Svratka - poskytnutí účelové dotace
 46. Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 - poskytnutí finančního příspěvku pořadateli akce "Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles 2006"
 47. Převod majetku, práv a závazků, které se vztahují k činnosti Muzea Vysočiny Jihlava, pobočky Polná, do majetku města Polná k 1. 1. 2007 a dodatek zřizovací listiny muzea
 48. Změna ve zřizovací listině příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava
 49. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2006, úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 15. 11. 2006
 50. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na nákup kompenzačních pomůcek
 51. Grantové schéma 3.2 SROP - výsledky 4. výzvy
 52. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování sportovních soutěží MŠMT
 53. FOND VYSOČINY - finanční alokace FV pro rok 2007
 54. Fond Vysočiny - grantový program Volný čas 2007
 55. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2007
 56. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2007
 57. Odvolání a volba člena Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina za politický klub ČSSD
 58. Návrh na provedení rozpočtového opatření – dotace pro sportovní gymnázium
 59. Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2007
 60. Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2007
 61. Zpráva o činnosti Havlíčkobrodské nemocnice a Pelhřimovské nemocnice, akciové společnosti
 62. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0540/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 12. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
M. Vystrčil přednesl návrh na zvolení ověřovatelů zápisu: Ing. Martin Čížek, Mgr. Miroslav Báňa.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0541/08/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Ing. Martina Čížka a Mgr. Miroslava Báňu ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 9/2006.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 12. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
M. Vystrčil k předloženým zápisům rady kraje v krátkosti referoval o:
 • jednání zástupců Asociace krajů ČR se zástupci akciové společnosti Veletrhy Brno, týkající se propagace krajů v rámci Veletrhu Region Tour Brno a případně i dalších akcí;
 • zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod ve Velké Bíteši dne 22. 11. 2006, kde se jednalo o výsledné podobě Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod;
 • návštěvě Nitranského samosprávného kraje a setkání s predsedou (hejtmanem) Milanem Belicou.
V souvislosti s případem Nemocnice Havlíčkův Brod M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář a dodal, že v této záležitosti byli členové zastupitelstva kraje průběžně informováni.
L. Joukl požádal, aby v této věci mohl vystoupit Ing. Josef Pejchl, odvolaný ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod. Hejtman, jako předsedající, požadavek L. Joukla akceptoval.
J. Pejchl přednesl svůj příspěvek k danému případu; vyjádřil nespokojenost v komunikaci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví; konkrétněji hovořil o přístupu odboru při řešení 6 problémů nemocnice, které doložil písemnými dokumenty.
Svůj názor vyjádřili V. Novotný, M. Plodík, K. Tvrdý, J. Běhounek, Z. Dobrý, J. Slámečka, L. Joukl, D. Oulehla, J. Fischerová.
S. Zikmundová na příspěvek J. Pejchla reagovala konstatováním, že se touto záležitostí zabývala a na veškeré dokumenty, které J. Pejchl předložil v rámci svého vystoupení, odbor sociálních věcí a zdravotnictví poslal písemné odpovědi nebo je řešila usnesení Rady kraje Vysočina.
Rovněž P. Hájek se stručně vyjádřil k této mimořádné situaci.
J. Běhounek navrhl, aby zastupitelstvo kraje přijalo usnesení: “Zastupitelstvo kraje Vysočina zřizuje pracovní skupinu po jednom zastupiteli z každé politické strany zastoupené v krajském úřadu k rozboru a přípravě dalšího vývoje v kraji Vysočina ve zdravotnictví.”
K návrhu J. Běhounka vyslovili souhlasné stanovisko Z. Dobrý, D. Oulehla.
V. Nechvátal navrhl, aby po diskusi v jednotlivých politických klubech byl návrh usnesení znovu projednán v rozpravě.
M. Vystrčil doporučil, aby se zástupci jednotlivých politických klubů v rámci přestávky dohodli na dalším postupu a případném předložení znění návrhu usnesení.
V. Novotný požádal o sdělení, z jakého důvodu byl  informace k jednání rady kraje 32/2006 materiál 52. Návrh na vyřazení uchazeče z konkursního řízení.
J. Běhounek požádal o zaslání informací k materiálu 44. Delegace zástupce zřizovatele do hodnotící komise (usnesení 1618/33/2006/RK).
J. Štefáček požádal o sdělení informací ke změně názvu Gymnázia Havlíčkův Brod a jeho opětovnému nepředložení k projednání v zastupitelstvu kraje.
M. Matějková J. Štefáčkovi přislíbila zaslání písemných podkladů.
M. Vystrčil přislíbil V. Novotnému a J. Běhounkovi písemné odpovědi.
Závěrem rozsáhlé diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0542/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 12. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-02.doc

03. Informace o činnosti krajského úřadu
S. Zikmundová zhodnotila celoroční činnost krajského úřadu nejprve v její obecné rovině, a to jak ve vztahu ke státním ústředním orgánům, tak k obecním samosprávám a asociaci krajů. Na konkrétních příkladech pak dokumentovala výsledky kvalitní práce úřadu. Závěrem poděkovala zastupitelstvu kraje a kolegům krajského úřadu za dosavadní spolupráci a podporu.
M. Báňa navázal na příspěvek J. Pejchla a požádal, aby krajský úřad zaslal podrobné vyjádření k postupu odboru sociálních věcí a zdravotnictví při vyřizování žádostí Nemocnice Havlíčkův Brod všem členům zastupitelstva kraje.
S. Zikmundová požadavek M. Báni akceptovala.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0543/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitelka krajského úřadu
termín: 12. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-03.doc, ZK-09-2006-03, př. 1, ZK-09-2006-03, př. 2, ZK-09-2006-03, př. 3

04. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2006
D. Oulehla seznámil s předloženými zápisy o provedení kontroly v tomto roce, které jsou zastupitelstvu kraje navrhovány vzít na vědomí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0544/09/2006/ZK
Zastupitelstva kraje
bere na vědomí
zápisy o provedení kontroly č. 1/2006, 2/2006, 3/2006, 4/2006, 5/2006 a 6/2006 předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálů ZK-09-2006-04, př. 1, ZK-09-2006-04, př. 2, ZK-09-2006-04, př. 3, ZK-09-2006-04, př. 4, ZK-09-2006-04, př. 5, ZK-09-2006-04, př. 6.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 12. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-04.doc

05. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007
M. Houška podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k návrhu rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007. Na zasedání se dostavil Z. Jirsa.
L. Joukl na základě žádosti obce Přibyslav přednesl zastupitelstvu kraje protinávrh změny v návrhu rozpočtu kapitola Nemovitý majetek Investice v dopravě o výdaj ve výši 6 971 000 Kč na rekonstrukci silnice III/03810 Přibyslav - Havlíčkův Brod, ulice Hesovská převést z položky Rezerva.
Z. Dobrý vznesl protinávrh, aby přílohy byly součástí usnesení a kompetence rady kraje byla snížena na 1 mil. Kč.
B. Kotlán se ztotožnil s návrhem Z. Dobrého.
V. Novotný vyjádřil podporu ke schválení rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007.
M. Houška objasnil požadavky L. Joukla a Z. Dobrého doplňujícím komentářem.
Zastupitelstvo kraje hlasovalo o protinávrhu Z. Dobrého doplněním usnesení o schválení materiálu ZK-09-2006-05, př. 2, část A a současně snížení kompetence rady kraje na 1 mil. Kč.
Protinávrh nebyl přijat: pro 15 hlasů, proti 21, zdrželo se 6.
Zastupitelstvo kraje hlasovalo o protinávrhu L. Jouhla.
Protinávrh nebyl přijat: pro 16 hlasů, proti 13, zdrželo se 13.
Zastupitelstvo kraje hlasovalo o původním návrhu usnesení.
Usnesení 0545/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočet kraje Vysočina na rok 2007 v celkové výši a členění dle materiálu ZK-09-2006-05, př. 1 – Hlavní kniha rozpočtu 2007 včetně závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace materiálu ZK-09-2006-05, př. 1 (Hlavní kniha rozpočtu roku 2007, část D);
rozhoduje
poskytnout účelové dotace organizacím dle Seznamu dotací poskytovaných krajem obcím a jiným subjektům v roce 2007, který je obsažen v části E materiálu ZK-09-2006-05, př. 1 (Hlavní kniha rozpočtu roku 2007).
svěřuje
radě kraje provádění:
 • všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití;
 • rozpočtových opatření týkajících se převodu konečných zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Vysočiny;
 • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 mil. Kč v jednotlivých případech kromě provádění rozpočtových opatření na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje;
 • všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:
  1. ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje na základě uloženého  odvodu z investičního fondu, popřípadě odvodu z provozu příspěvkové organizace a zároveň jsou této organizaci z výdajové části rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky ve stejném objemu formou příspěvku na provoz, popřípadě dotace na investice nebo na úhradu ztráty z minulých let;
  2. ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:
   • příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;
   • příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy;
   • příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu
a zároveň je ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční dotace) na její běžný nebo investiční rozvoj;
 • úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem s tím, že rozpočtová opatření týkající se použití prostředků na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje nejsou předmětem svěření;
bere na vědomí
přehled předpokládaného financování projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-09-2006-05, př. 3 s tím, že zajištění zdrojů k financování evropských projektů bude v roce 2007 probíhat formou rozpočtových opatření.
odpovědnost: rada kraje
termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 10.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-05.doc, ZK-09-2006-05, př. 1, ZK-09-2006-05, př. 2, ZK-09-2006-05, př. 3

06. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - říjen 2006
M. Houška předložil zastupitelstvu kraje návrh zprávy o čerpání rozpočtu kraje v období leden – říjen 2006 a doporučil jej vzít na vědomí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0546/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
"Zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden - říjen 2006" dle materiálu ZK-09-2006-06, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-06.doc, ZK-09-2006-06, př. 1

61. Zpráva o činnosti Havlíčkobrodské nemocnice a Pelhřimovské nemocnice, akciové společnosti
L. Joukl upozornil na režim fungování akciových společností Havlíčkobrodské nemocnice a Pelhřimovské nemocnice, který není v souladu se zápisem v obchodním rejstříku, existenci dozorčí rady. Poté přednesl návrh usnesení: „Zastupitelstvo bere na vědomí informaci členů dozorčí rady Havlíčkobrodské nemocnice, a. s., Ing. Libora Joukla, a Pelhřimovské nemocnice, a. s., MUDr. Jiřího Běhounka, v porušování stanov zvláště článku § 11 čl. 2, § 15 čl. 2, § 16 čl. 2 a 3; a ukládá radě kraje a orgánům akciových společností napravit tyto skutečnosti a uvést je do souladu se stanovami akciové společnosti a požadavky obchodního zákoníku; a ukládá podat o tom informaci na nejbližším příštím zastupitelstvu“.
D. Oulehla vyjádřil podporu k přednesenému návrhu usnesení.
V. Nechvátal navrhl zastupitelstvu kraje ukončit rozpravu.
Hlasování o ukončení rozpravy schváleno 33 hlasy, proti 1, zdržel se 1.
M. Vystrčil vyzval zastupitelstvo kraje, aby hlasovalo o návrhu usnesení L. Joukla.
Usnesení nebylo přijato: pro 16 hlasů, proti 5, zdrželo se 11.
Zastupitelstvo kraje akceptovalo návrh předsedajícího hlasovat o návrhu usnesení J. Běhounka, který byl diskutován v bodě 2. Zpráva o činnosti rady kraje.
Usnesení 0547/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
o zřízení pracovní komise za účelem posouzení současné situace v oblasti zdravotní péče v kraji Vysočina včetně porovnání se stavem v České republice;
vyzývá
předsedy všech politických klubů, aby do 22. 12. 2006 nominovali za každý klub za člena komise po jednom zástupci;
ukládá
pracovní komisi, aby na 1. zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2007 seznámila zastupitelstvo kraje s předpokládaným harmonogramem svých jednání a také se způsobem a obsahem své práce.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.

07. Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Hradci Králové
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh zvolit V. Dolejše do funkce přísedícího Krajského soudu v Hradci Králové. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0548/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
pana Vladimíra Dolejše do funkce přísedícího Krajského soudu v Hradci Králové.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 12. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-07.doc

08. Náhrada výdělku
M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválit neuvolněným členům zastupitelstva náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce. Ze zasedání se omluvil J. Běhounek. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0549/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
stanoví
výši paušální částky 200 Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, za podmínek dle materiálu ZK-09-2006-08.
odpovědnost: OSH, EO
termín: 12. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-08.doc

09. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh odměn členů výborů a komisí kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0550/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2006 - 31. 10. 2006 dle materiálu ZK-09-2006-09, př. 1;
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2006 - 31. 10. 2006 dle materiálu ZK-09-2006-09, př. 2.
odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (personální oddělení)
termín: 12. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-09.doc

10. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny a vzdání se odměny člena řídicího výboru Fondu Vysočiny
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit odměn členů řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny a vzít na vědomí vzdání se odměny člena řídicího výboru Fondu Vysočiny. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0551/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 6. 2006 - 31. 10. 2006 dle materiálu ZK-09-2006-10, př. 1;
bere vědomí
vzdání se odměny Ing. Jiřího Blažka za činnost ve všech řídicích výborech Fondu Vysočiny, do kterých je za politický klub KDU-ČSL jmenován, za období 1. 6. 2006 - 31. 10. 2006, dle mat. ZK-09-2006-10, př. 2.
odpovědnost: OSH, OSŔKŽÚ (personální oddělení)
termín: 12. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-10.doc

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 11 – 30 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

11. Darování pozemku v k. ú. Kamenička a obci Kamenice
Usnesení 0552/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat pozemek par. č. 1542/4-ost. pl., jiná pl. o výměře 9 m2 v k. ú. Kamenička a obci Kamenice vzniklý na základě geometrického plánu 91-74/2006 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obci Kamenice;
schvaluje
dodatek č. 64 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-09-2006-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-11.doc, ZK-09-2006-11, př. 1

12. Koupě pozemku v k. ú. a obci Vyklantice
Usnesení 0553/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
koupit, dle GP č. 0194-20404/2005, nově oddělený pozemek par. č. 144/9 - zahrada o výměře 119 m2 v k. ú. a obci Vyklantice z vlastnictví Marie Maxové, bytem Severní 1209, PSČ 258 01 Vlašim do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 2449 Kč;
schvaluje
dodatek č. 174 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-09-2006-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-12.doc, ZK-09-2006-12, př. 1

13. Darování pozemku v k. ú. a obci Pacov
Usnesení 0554/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat dle GP č. 1304-24/2006 nově oddělený pozemek par. č. 2559/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 472 m2 v k. ú. a obci Pacov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Pacov;
schvaluje
dodatek č. 175 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-09-2006-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-13.doc, ZK-09-2006-13, př. 1

14. Koupě pozemků v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň
Usnesení 0555/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
koupit pozemky v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň v rozsahu, od vlastníků a za podmínek dle materiálu ZK-09-2006-14, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina; a
schvaluje
 • dodatek č. 176 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-09-2006-14, př. 2;
 • dodatek č. 177 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-09-2006-14, př. 3;
 • dodatek č. 178 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-09-2006-14, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-14.doc, ZK-09-2006-14, př. 2, ZK-09-2006-14, př. 3, ZK-09-2006-14, př. 4

15. Koupě pozemku v k. ú. a obci Dehtáře
Usnesení 0556/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
koupit pozemky par. č. 233/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 90 m2 a par. č. 233/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 27 m2 v k. ú. a obci Dehtáře z vlastnictví Olgy Kačerové, bytem Dehtáře 5, 393 01 Pelhřimov, do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 2 574 Kč;
schvaluje
dodatek č. 179 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-09-2006-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-15.doc, ZK-09-2006-15, př. 1

16. Koupě pozemku v k. ú. a obci Bohušice
Usnesení 0557/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
koupit pozemek par. č. 414/2 - orná půda o výměře 213 m2 v k. ú. a obci Bohušice ze spoluvlastnictví Františka Dvořáka a Štěpánky Dvořákové, oba bytem Bohušice 23, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 4 473 Kč;
schvaluje
dodatek č. 153 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-09-2006-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-16.doc, ZK-09-2006-16, př. 1

17. Darování pozemků v k. ú. a obci Krokočín
Usnesení 0558/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat pozemky par. č. 910/10 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 704 m2, par. č. 910/11 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1017 m2, par. č. 910/12 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1245 m2 a par. č. 910/13 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1216 m2 v k. ú. a obci Krokočín z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Krokočín;
schvaluje
Dodatek č. 154 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-09-2006-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-17.doc, ZK-09-2006-17, př. 1

18. Vložení pozemků v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava a v k. ú. Pocoucov a obci Třebíč do správy SÚS Třebíč
Usnesení 0559/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 155 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-09-2006-18, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-18.doc, ZK-09-2006-18, př. 1, ZK-09-2006-18, př. 2

19. Předání nemovitého majetku do správy příspěvkových organizací kraje
Usnesení 0560/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • dodatek č. 7 Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou dle materiálu ZK-09-2006-19, př. 1;
 • dodatek č. 180 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-09-2006-19, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-19.doc, ZK-09-2006-19, př. 1, ZK-09-2006-19, př. 2

20. Koupě pozemků v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
Usnesení 0561/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
koupit pozemky v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí v rozsahu, od vlastníků a za podmínek dle materiálu ZK-09-2006-20, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina; a
schvaluje
 • dodatek č. 182 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-09-2006-20, př. 2;
 • dodatek č. 183 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-09-2006-20, př. 3;
 • dodatek č. 184 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-09-2006-20, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-20.doc, ZK-09-2006-20, př. 2, ZK-09-2006-20, př. 3, ZK-09-2006-20, př. 4

21. Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Věchnov mezi Vysočinou a obcí Věchnov
Usnesení 0562/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • darovat pozemek par. č. 1224/1 - orná půda o výměře 5467 m2 v k. ú. a obci Věchnov z vlastnictví Vysočiny do vlastnictví obce Věchnov;
 • přijmout dar pozemků dle materiálu ZK-09-2006-21, př. 1 z vlastnictví obce Věchnov do vlastnictví Vysočiny;
schvaluje
 • dodatek č. 185 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-09-2006-21, př. 2;
 • dodatek č. 11 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko - technické Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu ZK-09-2006-21, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-21.doc, ZK-09-2006-21, př. 1, ZK-09-2006-21, př. 2, ZK-09-2006-21, př. 3

22. Darování pozemku v k. ú. Josefov u Rožné, obec Rožná
Usnesení 0563/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat pozemek par. č. 384/8 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 480 m2 v k. ú. Josefov u Rožné, obec Rožná z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Rožná;
schvaluje
dodatek č. 186 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-09-2006-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-22.doc, ZK-09-2006-22, př. 1

23. Koupě pozemku v k. ú. a obci Velká Bíteš
Usnesení 0564/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
koupit pozemek par. č. 3009/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 58 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš od Jarmily Kamínkové, bytem Masarykovo náměstí 5, 595 01 Velká Bíteš do vlastnictví kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 2 219 Kč;
schvaluje
Dodatek č. 187 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-09-2006-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-23.doc, ZK-09-2006-23, př. 1

24. Koupě pozemků v k. ú. Vidonín a k. ú. Heřmanov u Křižanova
Usnesení 0565/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
koupit pozemky v k. ú. Vidonín a k. ú. Heřmanov u Křižanova v rozsahu, od vlastníků a za podmínek dle materiálu ZK-09-2006-24, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • Dodatek č. 188 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-09-2006-24, př. 2;
 • Dodatek č. 189 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-09-2006-24, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-24.doc, ZK-09-2006-24, př. 2, ZK-09-2006-24, př. 3

25. Darování kanalizace v k.ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 0566/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat kanalizační sběrač "B1" z betonových trub DN 400 v délce 420 m a kanalizační sběrač "C" z betonových trub DN 400 v délce 446 m nacházejících se v Bystřici nad Pernštejnem z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou;
schvaluje
dodatek č. 12 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy, Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu ZK-09-2006-25, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-25.doc, ZK-09-2006-25, př. 2

26. Prodej bytové jednotky včetně podílu na společných částech domu a pozemku v k. ú. a obci Chotěboř
Usnesení 0567/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
prodat bytovou jednotku č. 1000/8 v domě čp. 1000 na pozemku par. č. 593/4, včetně podílu 5573/48869 na společných částech domu čp. 1000 a na pozemku par. č. 593/4 v k. ú. a obci Chotěboř z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Libora Lorence, bytem Fominova čp. 1000, Chotěboř za kupní cenu 335 000 Kč; a
schvaluje
dodatek č. 6 Zřizovací listiny Gymnázia Chotěboř dle materiálu ZK-09-2006-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-26.doc

27. Změna správy nemovitého majetku u Ústavu sociální péče Lidmaň
Usnesení 0568/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 5 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-27, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-27.doc, ZK-09-2006-27, př. 1

28. Změna usnesení 0539/09/2005/ZK - koupě pozemků v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou
Usnesení 0569/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0539/09/2005/ZK ve znění usnesení 0510/08/2006/ZK tak, že v materiálu ZK-09-2005-09 př. 2 v části týkající se pozemku par. č. 89/36 v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy se místo původně uvedených vlastníků Raimund a Růžena Tvrdých, Štěpánovice čp. 28, Výčapy uvedou noví vlastníci Anděla Podsedníková, bytem 360 17 Karlovy Vary, Nové domky 613/14 - ideální 1/28, Milada Spilková, bytem Štěpánovice čp. 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou - ideální 1/28, Raimund Tvrdý, bytem Čelakovského čp. 655, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou - ideální 1/28 a Růžena Štěrbová, bytem Jiráskova čp. 731, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou - ideální 1/28.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-28.doc

29. Převzetí místní komunikace Zadní Vydří - Kostelní Myslové
Usnesení 0570/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nepřevzít místní komunikaci spojující obce Zadní Vydří a Kostelní Myslové do silniční sítě kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový
termín: 31. prosince 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-29.doc

30. Majetkoprávní příprava stavby "Silnice III/3525 - rekonstrukce od I/38 do Stříteže"
Usnesení 0571/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt koupí a darem pozemky pro stavbu "Silnice III/3525 - rekonstrukce od I/38 do Stříteže" v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny od vlastníků dle materiálu ZK-09-2006-30, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-30.doc

31. Veřejná architektonické soutěž o návrh urbanistického, architektonického, technického a provozního řešení Novostavby Krajské knihovny Vysočiny
M. Houška podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému materiálu.
Z. Dobrý požádal o celkové vyčíslení finančních nákladů spojených s vyhlášením a průběhem dané architektonické soutěže.
M. Vystrčil přislíbil Z. Dobrému písemnou odpověď.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0572/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
průběh a výsledky Veřejné architektonické soutěže o návrh urbanistického, architektonického, technického a provozního řešení novostavby Krajské knihovny Vysočiny;
ukládá
radě kraje zahájit jednání s autory soutěžního návrhu, jemuž byla udělena 1. cena ve Veřejné architektonické soutěži o návrh urbanistického, architektonického, technického a provozního řešení novostavby Krajské knihovny Vysočiny, o další spolupráci na projektové přípravě stavby.
odpovědnost: rada kraje
termín: leden 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-31.doc

32. Záměr kraje Vysočina na využití areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě
M. Houška zdůvodnil zastupitelstvu kraje úpravu předloženého záměru kraje Vysočina na využití areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě.
V. Novotný vyjádřil osobní postoj k danému záměru.
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0573/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
k naplnění záměru kraje využít areál bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě pro potřeby krajského úřadu a dalších úřadů a institucí krajské působnosti a významu ve smyslu usnesení 0342/06/2006/ZK informace o průběhu jednání s Českou správou sociálního zabezpečení a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky o koordinaci záměrů a jejich realizaci ve smyslu a obsahu materiálů ZK-09-2006-32upr1 a ZK-09-2006-32upr1, př. 1;
rozhoduje
prodat nemovitý majetek včetně součástí a příslušenství v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-09-2006-32upr1, př. 3 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za dohodnutou cenu ve výši 3 200 000 Kč;
schvaluje
investiční záměr „Administrativní budova D Krajského úřadu kraje Vysočina“ dle materiálu ZK-09-2006-32upr1, př. 2;
ukládá
radě kraje
 • pokračovat v jednání s Českou správou sociálního zabezpečení ve věci majetkoprávního převodu nemovitostí pro realizaci záměru výstavby sídla Krajské správy sociálního zabezpečení pro kraj Vysočina;
 • zajistit projektovou a investiční přípravu pro dostavbu krajského úřadu na podkladě investičního záměru „Administrativní budova D Krajského úřadu kraje Vysočina“;
 • zajistit projektovou a investiční přípravu pro stavbu propojovací komunikace mezi ulicí Na Skalce a ulicí Bratří Čapků a části centrálního parkoviště;
 • zajistit odstranění budov postavených na pozemcích par. č. 3942/2, 3942/12 a 3939/4 a přístřešků na pozemcích par. č. 3942/1 a 3942/13, všechny pozemky oddělené geometrickým plánem č. 4042-2006049/2006, všechny pozemky v k. ú. Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový, zástupce ředitele krajského úřadu, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
termín: 2007
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdrželo se 7.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-32.doc, ZK-09-2006-32, př. 2

33. Návrh na zrušení usnesení 0840/18/2006/RK a návrh na změnu formy poskytnutí finančních prostředků z kapitoly Zdravotnictví spojeného s rozpočtovým opatřením
M. Houška seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem rozhodnout poskytnout peněžitý dar uvedeným příspěvkovým organizacím a schválit příslušné dodatky zřizovacích listin. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0574/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout peněžitý dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČ 00179540 ve výši 5 447 tis. Kč a uzavřít smlouvu dle materiálu ZK-09-2006-33, př. 4;
 • poskytnout peněžitý dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČ 00090638 ve výši 27 728 tis. Kč a uzavřít smlouvu dle materiálu ZK-09-2006-33, př. 5;
 • poskytnout peněžitý dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČ 00839396 ve výši 1 480 tis. Kč a uzavřít smlouvu dle materiálu ZK-09-2006-33, př. 6;
schvaluje
 • dodatek č. 8 Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-09-2006-33, př. 1;
 • dodatek č. 8 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-09-2006-33, př. 2;
 • dodatek č. 7 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-09-2006-33, př. 3;
odpovědnost: odbory sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický a ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Jihlava a Nemocnice Třebíč
termín: do 12. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-33.doc, ZK-09-2006-33, př. 1, ZK-09-2006-33, př. 2, ZK-09-2006-33, př. 3, ZK-09-2006-33, př. 4, ZK-09-2006-33, př. 5, ZK-09-2006-33, př. 6, ZK-09-2006-33, př. 7

34. Žádost obce Myslibořice o převzetí komunikace do silniční sítě kraje Vysočina
V. Kodet informoval zastupitelstvo kraje o žádosti obce Myslibořice, týkající se převzetí komunikace na pozemku v k. ú. a obci Myslibořice do vlastnictví kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0575/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nepřevzít komunikaci na pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci - původ PK par. č. 1357/1 v k. ú. a obci Myslibořice do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový
termín: 31. prosince 2006
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-34.doc, ZK-09-2006-34, př. 1

35. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2007
V. Kodet seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem na stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2007. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0576/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
stanoví
rozsah základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2007:
- ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 229 020 tis. Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,5 mil počtu ujetých km. Žákovské jízdné ve výši 23 000 tis. Kč;
- ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 253 960 tis. Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 4,6 mil počtu ujetých vlkm. Žákovské jízdné ve výši 7 000 tis. Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-35.doc, ZK-09-2006-35, př. 1

36. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
V. Kodet podal zastupitelstvu kraje informace k návrhu poskytnout finanční příspěvky na hospodaření v lesích. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0577/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout finanční příspěvky v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu ZK-09-2006-36, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 12. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-36.doc, ZK-09-2006-36, př. 1

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření - grantová schémata 1.1, 4.1.2, 4.2.2
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Ze zasedání se omluvil J. Štefáček. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0578/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši:
 • max. 8 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet (AÚ 236 62) určený k realizaci Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP;
 • max. 3 500 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet (AÚ 236 63) určený k realizaci Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP;
 • max. 2 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet (AÚ 236 65) určený k realizaci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP;
 • max. 7 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet (AÚ 236 64) určený k realizaci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
s tím, že rozpočtová opatření a převod těchto prostředků budou uskutečňovány v roce 2007 průběžně, dle intenzity a výše schválených žádostí o platby u jednotlivých akcí.
odpovědnost: Odbor ekonomický Krajského úřadu kraje Vysočina, Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-37.doc

38. Výsledky hodnocení grantového schématu kraje pro podopatření 4.2.2 SROP - 3. výzva
M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s výsledky hodnocení grantového schématu kraje pro podopatření 4.2.2 SROP - 3. výzva. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0579/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • seznam akcí doporučených k podpoře dle materiálu ZK-09-2006-38, př. 3;
 • seznam akcí náhradních dle materiálu ZK-09-2006-38, př. 4;
 • seznam akcí nedoporučených k podpoře dle materiálu ZK-09-2006-38, př. 5; a
rozhoduje
 • poskytnout podporu ve výši uvedené v materiálu ZK-09-2006-38, př. 3 příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-09-2006-38, př. 3 na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-09-2006-38, př. 3;
 • neposkytnout podporu ve výši uvedené v materiálu ZK-09-2006-38, př. 5 příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-09-2006-38, př. 5 na realizaci akcí nedoporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-09-2006-38, př. 5.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 22. prosince 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-38.doc

39. Návrh na zvýšení podpory projektu reg. č. CZ.04.1.05/4.3.63.2/2965
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Bowlingové centrum Třebíč". Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0580/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • zvýšit podporu poskytnutou usnesením č. 0247/03/2006/ZK a č. 478/07/2006/ZK příjemci YASHICA s. r. o., se sídlem Mikuláškova 529, 674 01 Třebíč, IČ 46980121, na akci reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2965 ve výši 6 226 777 Kč o částku 868 140 Kč, tedy na 7 094 917 Kč dle materiálu ZK-09-2006-39, př. 1;
 • schválit Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Bowlingové centrum Třebíč" v rámci grantového schématu podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu ZK-09-2006-39, př. 3.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 20. prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-39.doc

40. Prodloužení doby realizace projektové dokumentace "Protipovodňová opatření a revitalizace na rybniční kaskádě na Cihlářském potoce v Havlíčkově Brodě" Městu Havlíčkův Brod
I. Rohovský informoval zastupitelstvo o návrhu prodloužit dobu realizace dané projektové dokumentace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0581/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
prodloužit dobu realizace projektové dokumentace "Protipovodňová opatření a revitalizace na rybniční kaskádě na Cihlářském potoce v Havlíčkově Brodě" Městu Havlíčkův Brod na 15 měsíců od podpisu smlouvy.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 9. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-40.doc, ZK-09-2006-40, př. 1

41. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi
I. Rohovský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi.
Z. Dobrý vznesl požadavek, aby součástí povinných příloh těchto Zásad bylo usnesení zastupitelstva dané obce nebo města.
Překladatel požadavek Z. Dobrého akceptoval a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0582/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi dle materiálu ZK-09-2006-41, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-41.doc, ZK-09-2006-41, př. 1

42. Poskytnutí části dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v kraji Vysočina
J. Vondráček zdůvodnil zastupitelstvu kraje úpravu předloženého materiálu a doporučil tento materiál ke schválení. Zastupitelstvo kraje navrhovanou úpravu akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0583/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout část dotace v celkovém objemu 12 742 227,- Kč z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007, kapitoly Sociální věci nestátním neziskovým organizacím poskytujících sociální služby dle materiálu ZK-09-2006-42upr1, př. 1upr1.
odpovědnost: OSVZ
termín: 31. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-42.doc, ZK-09-2006-42, př. 1

43. Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních věcí
J. Vondráček předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatků zřizovacích listin níže uvedených příspěvkových organizací na úseku sociálních věcí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0584/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 22 Zřizovací listiny Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-43, př. 1;
 • Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domova důchodců Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-43, př. 2;
 • Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-43, př. 3;
 • Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domova důchodců Mitrov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-43, př. 4;
 • Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domova důchodců Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-43, př. 5;
 • Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-43, př. 6;
 • Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domova důchodců Proseč-Obořiště, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-43, př. 7;
 • Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-43, př. 8;
 • Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-43, př. 9;
 • Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Domova důchodců Třebíč - Manž. Curieových 603, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-43, př. 10;
 • Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Domova důchodců Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-43, př. 11;
 • Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-43, př. 12;
 • Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-43, př. 13;
 • Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-43, př. 14;
 • Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-43, př. 15;
 • Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-43, př. 16;
 • Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-43, př. 17;
 • Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-43, př. 18;
 • Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-43, př. 19;
 • Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče pro dospělé Věž, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-43, př. 20;
 • Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-43, př. 21;
 • Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-09-2006-43, př. 22.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 15. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-43.doc, ZK-09-2006-43, př. 1, ZK-09-2006-43, př. 2, ZK-09-2006-43, př. 3, ZK-09-2006-43, př. 4, ZK-09-2006-43, př. 5, ZK-09-2006-43, př. 6, ZK-09-2006-43, př. 7, ZK-09-2006-43, př. 8, ZK-09-2006-43, př. 9, ZK-09-2006-43, př. 10, ZK-09-2006-43, př. 11, ZK-09-2006-43, př. 12, ZK-09-2006-43, př. 13, ZK-09-2006-43, př. 14, ZK-09-2006-43, př. 15, ZK-09-2006-43, př. 16, ZK-09-2006-43, př. 17, ZK-09-2006-43, př. 18, ZK-09-2006-43, př. 19, ZK-09-2006-43, př. 20, ZK-09-2006-43, př. 21, ZK-09-2006-43, př. 22

44. Lékařská služba první pomoci
P. Hájek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout finanční prostředky obcím kraje Vysočina k zajištění lékařské služby první pomoci na rok 2007. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0585/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozdělení finančních prostředků na jednotlivé obce k zajištění lékařské služby první pomoci v roce 2007 dle materiálu ZK-09-2006-44, př. 5.
odpovědnost: OSVZ
termín: 1. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-44.doc, ZK-09-2006-44, př. 1, ZK-09-2006-44, př. 2, ZK-09-2006-44, př. 3, ZK-09-2006-44, př. 3a, ZK-09-2006-44, př. 4, ZK-09-2006-44, př. 4a, ZK-09-2006-44, př. 5

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření - odradonování veřejného vodovodu Radešínská Svratka - poskytnutí účelové dotace
P. Hájek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření, týkající se odradonování veřejného vodovodu Radešínská Svratka. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0586/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z kapitoly Životní prostředí, § 3771 - Protiradonová opatření ve výši 2 160 227 Kč obci Radešínská Svratka na úhradu nákladů za provedení ozdravných protiradonových opatření a na kontrolní závěrečná měření prokazující účinnost provedených opatření dle materiálu ZK-09-2006-45, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-45.doc, ZK-09-2006-45, př. 1

46. Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 - poskytnutí finančního příspěvku pořadateli akce "Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles 2006"
M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0587/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout městu Třebíč pro KVIZ-Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Třebíč finanční příspěvek ve výši 10.228 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním přehlídky "Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles 2006"; a
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura a § 3319-Ostatní záležitosti kultury snížení položky 5901-Nespecifikované rezervy o částku 10,3 tis. Kč při současném zvýšení položky 5321-Neinvestiční dotace obcím o částku 10,3 tis. Kč s určením pro KVIZ-Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Třebíč poskytnutou prostřednictvím zřizovatele města Třebíč.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor
termín: 20. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-46.doc

47. Převod majetku, práv a závazků, které se vztahují k činnosti Muzea Vysočiny Jihlava, pobočky Polná, do majetku města Polná k 1. 1. 2007 a dodatek zřizovací listiny muzea
M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s navrhovaným převodem majetku, práv a závazků vztahující se k činnosti Muzea Vysočiny Jihlava, pobočky Polná, do majetku města Polná. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0588/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít Darovací smlouvu o převodu majetku, práv a závazků, které se vztahují k činnosti Muzea Vysočiny Jihlava, pobočky Polná, do majetku města Polná dle materiálu ZK-09-2006-47, př. 2;
 • uzavřít Smlouvu o poskytnutí finanční podpory městu Polná dle materiálu ZK-09-2006-47, př. 3; a
schvaluje
dodatek zřizovací listiny Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 1. 2007 dle materiálu ZK-09-2006-47, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče; ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-47.doc, ZK-09-2006-47, př. 1, ZK-09-2006-47, př. 2, ZK-09-2006-47, př. 3, ZK-09-2006-47, př. 4

48. Změna ve zřizovací listině příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava
M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení dodatek č. 10 zřizovací listiny dané příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0589/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 10 Zřizovací listiny příspěvkové organizace s názvem Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava dle materiálu ZK-09-2006-48, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-48.doc, ZK-09-2006-48, př. 1

49. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2006, úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 15. 11. 2006
M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0590/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-09-2006-49, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-09-2006-49, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-49.doc, ZK-09-2006-49, př. 1, ZK-09-2006-49, př. 2, ZK-09-2006-49, př. 3

50. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na nákup kompenzačních pomůcek
M. Matějková upřesnila zastupitelstvu kraje navrhovanou úpravou přílohy č. 3 předkládaného materiálu. Zastupitelstvo kraje úpravu akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0591/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout obcím pro jimi zřizované školy účelovou dotaci na nákup kompenzačních pomůcek v celkové výši 278 688 Kč dle materiálu ZK-09-2006-50, př. 3upr1.
odpovědnost: EO, OŠMS
termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-50.doc, ZK-09-2006-50, př. 1, ZK-09-2006-50, př. 2, ZK-09-2006-50, př. 3

51. Grantové schéma 3.2 SROP - výsledky 4. výzvy
M. Matějková podala zastupitelstvu kraje informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0592/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • bodovou hranici pro podpoření žádostí o akci ve výši 63 bodů;
 • zařazení 5 akcí uvedených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-09-2006-51, př. 4 mezi náhradní akce;
 • akce, jimž nebude poskytnuta podpora, uvedené v Tabulce č. 2 materiálu ZK-09-2006-51, př. 4;
rozhoduje
 • poskytnout prostředky na spolufinancování akcí uvedených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-09-2006-51, př. 4 do výší a za podmínek uvedených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-09-2006-51, př. 4 ze zvláštního účtu "Sociální integrace";
 • poskytnout prostředky na akce uvedené v Tabulce č. 1 materiálu ZK-09-2006-51, př. 4 do výší a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-09-2006-51, př. 4 za účelem realizace akcí;
 • poskytnout půjčky na akce uvedené v Tabulce č. 3 materiálu ZK-09-2006-51, př. 4 do výší a za podmínek stanovených v Tabulce č. 3 materiálu ZK-09-2006-51, př. 4 za účelem průběžného financování akcí;
schvaluje
 • převod finančních prostředků do výše 1 981 584,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet kraje "Sociální integrace" za účelem průběžného vyplácení spolufinancování podpořených akcí ze 4. výzvy grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, které jsou uvedeny v Tabulce č. 1 materiálu ZK-09-2006-51, př. 4; převod finančních prostředků bude prováděn postupně podle potřeby;
 • převod finančních prostředků ve výši maximálně 12 149 435,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet kraje "Půjčky na projekty EU" za účelem zajištění průběžného vyplácení půjček na realizaci akcí, které jsou uvedeny v Tabulce č. 3 materiálu ZK-09-2006-51, př. 4; převod finančních prostředků bude prováděn postupně podle potřeby;
ukládá
OŠMS připravit a zajistit uzavření smluv dle bodového pořadí se žadateli o finanční podporu, kteří jsou uvedeni v Tabulce č. 1 materiálu ZK-09-2006-51, př. 4, a to pouze v případě, že bude v grantovém schématu dostatek finančních prostředků a bude dodrženo čerpání předepsaných ročních alokací.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 7. 2007 informovat zastupitelstvo kraje o počtu uzavřených smluv.
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-51.doc

52. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování sportovních soutěží MŠMT
M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0593/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 70 tis. Kč z rozpočtu kraje Vysočina v rámci kapitoly Školství, Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR, IČ 70925186, sídlem Třída Legionářů 3, 586 01 Jihlava, na dofinancování okresních a krajských kol sportovních soutěží podporovaných MŠMT ČR konaných v termínu od září do prosince 2006, dle materiálu ZK-09-2006-52, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-52.doc, ZK-09-2006-52, př. 1

58. Návrh na provedení rozpočtového opatření – dotace pro sportovní gymnázium
M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením a doporučila jej vzít na vědomí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0594/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě na 4. čtvrtletí 2006 – 1. úprava rozpočtu – posílení mzdových výdajů na realizaci vyhlášeného rozvojového programu pro sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se studijním oborem sportovní příprava na rok 2006 ve výši  172 120,- Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-58.doc

53. FOND VYSOČINY - finanční alokace FV pro rok 2007
J. Hulák předložil zastupitelstvu kraje ke schválení rozdělení finančních prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2007. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0595/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • schválit poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2007 dle materiálu ZK-09-2006-53, př. 5;
 • schválit převod částky 53 200 000 Kč z přebytku hospodaření kraje za rok 2006 do Fondu Vysočiny.
odpovědnost: J. Hulák, odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-53.doc, ZK-09-2006-53, př. 1, ZK-09-2006-53, př. 2abc, ZK-09-2006-53, př. 3, ZK-09-2006-53, př. 4, ZK-09-2006-53, př. 5, ZK-09-2006-53, př. 6

54. Fond Vysočiny - grantový program Volný čas 2007
Na základě nominace jednotlivých politických klubů J. Hulák přednesl zastupitelstvu kraje návrh na jmenování členů řídicího výboru daného grantového programu ke schválení. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0596/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit s názvem "Volný čas 2007" dle materiálu ZK-09-2006-54, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Volný čas 2007" ve složení:
ODS – Jan Nekula (TR); Hana Müllerová (JI);
KDU-ČSL – Ladislav Bárta (ZR); Jiří Havlíček (HB);
KSČM – Jaroslava Bambasová (PE); Roman Ondrušek (PE);
ČSSD – Dagmar Zvěřinová (ZR); Dagmar Nejedlá (ZR);
SNK – ED – Otto Ondráček (ZR); Zdeněk Jirsa (JI);
 • Jana Nekulu (TR) předsedou řídicího výboru grantového programu "Volný čas 2007";
 • garantem grantového programu "Volný čas 2007" odbor školství, mládeže a sportu a zástupcem garanta Pavlínu Zábranskou (JI) s právem hlasovacím a Vilibalda Prokopa (JI) s právem poradním, a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-54.doc, ZK-09-2006-54, př. 1

55. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2007
P. Kesl předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2007. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0597/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2007 dle materiálu ZK-09-2006-55, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-55.doc, ZK-09-2006-55, př. 1

56. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2007
D. Oulehla předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2007. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0598/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2007 dle materiálu ZK-09-2006-56, př. 1.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-56.doc, ZK-09-2006-56, př. 1

57. Odvolání a volba člena Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina za politický klub ČSSD
V. Novotný informoval zastupitelstvo kraje o odvolání a volbě člena Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina za politický klub ČSSD. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0599/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
odvolává
z funkce člena Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina Ladislava Péťu, bytem Budišov 160, 675 03 Budišov, a
volí
do funkce člena Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina Miroslava Báňu, bytem Jáchymov 13, 594 53 Osová Bítýška.
odpovědnost: OSH
termín: 12. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-57.doc

59. Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2007
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení plán činnosti finančního výboru. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0600/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2007 dle materiálu ZK-09-2006-59, př. 1.
odpovědnost: předseda finančního výboru
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-59.doc, ZK-09-2006-59, př. 1

60. Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2007
V. Jonáš předložil zastupitelstvu kraje ke schválení plán činnosti regionálního rozvoje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0601/09/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2007 dle materiálu ZK-09-2006-60, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-09-2006-60.doc, ZK-09-2006-60, př. 1

62. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

M. Vystrčil poděkoval všem členům zastupitelstva, spolupracovníkům a úředníkům za spolupráci v roce 2006 a s přáním příjemného prožití svátků ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 9/2006. Současně zastupitelům sdělil, že předpokládaný termín zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2007 byl stanoven na 13. 2. 2007.


Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:Ing. Martin Čížek        ……...……………………………………


Mgr. Miroslav Báňa        …..………………………………….……Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 9/2006.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 9/2006 dne 12. 12. 2006.
Zapsaly: M. Jakoubková, M. Chrástová dne 21. 12. 2006 (zápis pořízen na základě záznamu).

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz