Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 7/2016 - 22.11.2016

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Stanovení důležitých termínů na rok 2017
05Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
06Náhrada výdělku
07Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjček Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, poskytnutých na úhradu přenesené daňové povinnosti a na pořízení bezobslužného parkovacího systému
08Kontokorentní úvěr pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, s ručením Kraje Vysočina
09Informace o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně
10Darování pozemků v k. ú. a obci Bořetice
11Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
12Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
13Změna usnesení č. 0450/05/2016/ZK
14Darování pozemků v k. ú. Jihlava a k. ú. Horní Kosov a obci Jihlava
15Majetkoprávní příprava pro akci II/406 Telč - hr. kraje
16Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
17Předání nemovitostí k hospodaření a vyjmutí nemovitostí z hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
18Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/353 Nové Veselí - obchvat , návrh na zrušení usnesení 0445/05/2016/ZK, majetkoprávní příprava stavby
19Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat
20Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Nové Město na Moravě
21Prodej pozemku v k. ú. a obci Horní Ves
22Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Počátky
23Majetkoprávní vypořádání po stavbě II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
24Darování pozemků v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
25Předání majetku k hospodaření Domovu pro seniory Velké Meziříčí
26Darování pozemku v k. ú. a obci Měřín
27Změna usnesení 0205/03/2016/ZK ze dne 10. 5. 2016
28Dodatek č. II ke smlouvě o poskytnutí dotace (příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu)
29Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
30Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na oslavy obcí
3126. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
32Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
33Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na úseku památkové péče
34Smlouva o poskytnutí dotace ID ZZ01508.0088 - dodatek č. 1
35FOND VYSOČINY - úprava čísla účtu příjemce
36Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání k 20. 9. 2016
37Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na Rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2016
38Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství
39Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace - Stanice Pavlov, o. p. s.
40Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
41Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina
42Zřízení výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů a členů
43Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
44FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz