Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2016-07

ZK-07-2016-07.doc
Číslo materiálu07
Číslo jednacíZK-07-2016-07
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjček Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, poskytnutých na úhradu přenesené daňové povinnosti a na pořízení bezobslužného parkovacího systému
Zpracoval M. Kazdová
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0091/02/2012/ZK rozhodlo o uzavření smlouvy o půjčce ve výši 12 000 000 Kč za účelem úhrady přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, (dále také Nemocnice ) v souvislosti s realizací projektu EPC (energeticky úsporná opatření).
Smlouva o půjčce byla uzavřena na dobu určitou, a to do 30. 9. 2016 s tím, že Nemocnice vrátí zápůjčku postupně ve výši 3 000 000 Kč, a to vždy k 30. 9. roků 2013, 2014, 2015 a 2016. Zápůjčka byla Nemocnici poskytnuta na základě žádosti dne 9. 5. 2012 v celkové výši 12 000 000 Kč.
Dále Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0339/05/2013/ZK rozhodlo o uzavření smlouvy o půjčce ve výši 4 500 000 Kč za účelem pořízení bezobslužného parkovacího systému v Nemocnici. Smlouva o půjčce byla uzavřena na dobu určitou, a to do 1. 10. 2016 s tím, že Nemocnice vrátí zápůjčku nejpozději v termínu do 1. 10. 2016. Nemocnici byla na základě žádosti poskytnuta dne 11. 6. 2014 zápůjčka ve výši 3 306 676,58 Kč.
Dne 27. 9. 2016 byly na účet Kraje Vysočina vráceny obě části půjčených peněžních prostředků v celkové výši 6 306 676,58 Kč (3 000 000 Kč určené na realizaci projektu EPC a 3 306 676,58 Kč na pořízení bezobslužného parkovacího systému).
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhl radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina příslušné rozpočtové opatření v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Vrácené peněžní prostředky budou převedeny zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě splátek zápůjček od Nemocnice Jihlava v celkové výši 6 306 676,58 Kč a navrhuje, aby tato částka byla převedena do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Rada kraje projednala materiál usnesením č. 1804/34/2016/RK na 34. jednání rady kraje dne 17. 10. 2016.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2016 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352220) o celkovou částku 6 306 676,58 Kč v souvislosti s vrácením zápůjček poskytnutých za účelem úhrady přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, v rámci realizace projektu EPC (3 000 000 Kč) a za účelem pořízení bezobslužného parkovacího systému v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, (3 306 676,58 Kč) a převedení celkové částky 6 306 676,58 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina, položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz