Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2016-40

ZK-07-2016-40.doc  ZK-07-2016-40pr01.pdf  ZK-07-2016-40pr02.pdf  ZK-07-2016-40pr03.pdf
Číslo materiálu40
Číslo jednacíZK-07-2016-40
NázevFinanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
ZpracovalE. Horná
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vyřízení žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina.
Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 10. 12. 2013 usnesením č. 0511/07/2013/ZK schválilo znění materiálu Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 č. 11/13 ve znění
Dodatku č. 1, 2 a 3 (dále jen Zásady ).
Na základě nabídky ministra zemědělství ke společnému Dotačnímu rámci pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích na období 2014 - 2020 Kraj Vysočina přistoupil a využil společné notifikace.
Dotační rámec pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích na období 2014 - 2020 (dále jen Dotační rámec ) byl Ministerstvem zemědělství ČR s Evropskou komisí projednán jako podpora SA 36748 (2013/N).
V případě uvedených příspěvků se jedná o tzv. veřejné podpory ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. července 2014, čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování EU. Podpory podléhají notifikaci Evropské komise (jedná se o proces prověření, zda tyto příspěvky nejsou v rozporu s předpisy EU). Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo Zásady v souladu s Dotačním rámcem. Z důvodu nových Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětví zemědělství a lesnictví ve venkovských oblastech na období 2014 - 2020 byly Zásady upraveny Dodatkem č. 1, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 16. 12. 2014 usnesením č. 0625/07/2014/ZK s účinností dnem
1. 1. 2015, upraveny Dodatkem č. 2, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 24. 3. 2015 usnesením č. 0166/02/2015/ZK s účinností dnem schválení a upraveny Dodatkem č. 3, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 15. 12. 2015 usnesením č. 0649/07/2015/ZK s účinností dnem 1. 1. 2016.
Žádosti byly posouzeny podle Zásad, ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3. Seznam žádostí o poskytnutí finančních příspěvků podle Zásad, (dále jen dotace ) je uveden v materiálu
ZK-07-2016-40, př. 1. Žádosti předkládané ke schválení jsou dle materiálu
ZK-07-2016-40, př. 1 ve výši 333 776 Kč (celkem 25 žádostí a u 1 žádosti byla částka krácena. Žádost, která je krácena, neodpovídá Zásadám, ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3.
Seznam žadatelů, kterým nebudou poskytnuty finanční příspěvky podle Zásad, (dále jen dotace ), je uveden v materiálu ZK-07-2016-40, př. 2. Žádosti, které jsou doporučeny k neposkytnutí dotace, neodpovídají Zásadám, ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3.
Návrh řešení Žádosti byly posouzeny odborem životního prostředí a zemědělství, který navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálů ZK-07-2016-40, př. 1

* neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období
2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu ZK-07-2016-122, př. 2;
* uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálů ZK-07-2016-40, př. 3
StanoviskaUsnesením č. 1775/33/2016/RK ze dne 11. 10. 2016 rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu RK-33-2016-16, př. 1;
* neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu RK-33-2016-16, př. 4
* uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-33-2016-16, př. 6.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu ZK-07-2016-40, př. 1;
* neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období
2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu ZK-07-2016-40, př. 2;
* uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálů ZK-07-2016-40, př. 3.
Odpovědnost odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
Termín 2017- 1- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz