Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2016-20

ZK-07-2016-20.doc  ZK-07-2016-20pr01.pdf  ZK-07-2016-20pr01a.pdf
Číslo materiálu20
Číslo jednacíZK-07-2016-20
NázevUzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Nové Město na Moravě
Zpracoval J. Mrázková, R. Sýkora
Předkládá J. Pavlík, P. Franěk
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky v k. ú. Nové Město na Moravě za účelem realizace projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.
Dne 10. 11. 2015 byl zastupitelstvu kraje předložen záměr zahrnout příspěvkovou organizaci Domov Kamélie Křižanov do procesu transformace s ohledem na podmínky výzev v IROP a OPZ. Zároveň bylo usnesením č. 0557/06/2015/ZK schváleno 10 000 000 Kč na předfinancování těchto projektů s informací, že IROP hradí ex-post 90 % způsobilých výdajů projektu. Po vyčerpání těchto prostředků zastupitelstvo kraje schválilo usnesením 0259/03/2016/ZK převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů Transformace Domova Háj I. - III. a Transformací Domova Kamélie Křižanov I. a II. ve výši max. 45 000 000 Kč pro účely hrazení výdajů spojených s přípravou a realizací těchto projektů. Finance budou uvolňovány v průběhu let 2016 až 2021 postupně, dle aktuální potřeby každého projektu.
Projekt zahrnuje výstavbu dvou objektů bydlení, vždy pro šest klientů a dále domek pro denní aktivitu pobytových služeb, na pozemcích, které jsou ve vlastnictví města Nové Město na Moravě.
OSV a OM vyhledávali pozemky, které by odpovídaly stanovenému účelu pro umístění výstavby objektů. Nejvhodnějším z vytipovaných míst, kde může být realizována výstavba objektů jsou části pozemků par. č. 280/1 - ost. plocha, manipulační plocha, par. č. 280/2- ost. plocha, jiná plocha, par. č. 885/1 - ost. plocha, neplodná půda, par. č. 886/1 - vodní plocha, tok přirozený a par. č. 135/5 - ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. Nové Město na Moravě. Vzhledem k tomu, že plánovaná stavba se bude týkat pouze částí těchto pozemků, nechal OM vypracovat GP č. 2994-41/2016, podle kterého by kraj měl získat do svého vlastnictví díl b o výměře 133 m2 oddělený z pozemku par. č. 135/5, díl d o výměře 1 034 m2 oddělený z pozemku par. č. 280/1, díl f o výměře 841 m2 oddělený z pozemku par. č. 280/2 a díl h o výměře 250 m2 oddělený z pozemku par. č. 885/1 a celý pozemek par. č. 886/1 o výměře 111 m2. Tyto pozemky jsou sloučeny do pozemku par. č. 280/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 369 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě.
Uvedené pozemky jsou situovány v severní okrajové části města Nové Město na Moravě. V územním plánu města jsou tyto pozemky zařazeny do funkčního využití: všeobecné obytné území s hlavním využití bydlení. Na pozemcích se nachází hlavní stoky dešťové kanalizace, které jsou ve správě a majetku města, po pozemcích je vedena vodovodní přípojka pro sousední objekty a přípojka NN. Část uvedených pozemků je zařazena do území s archeologickými nálezy a na části pozemků je povrch zpevněn štěrkem.
Město Nové Město na Moravě ve svém zveřejnění záměru prodeje výše uvedených pozemků jako minimální cenu stanovilo částku 750 Kč/m2+DPH 21%. Při celkové výměře kupovaných pozemků by kupní cena činila 1 776 750 Kč + 373 117,50 Kč. Požadovaná částka 750 Kč/m2 vychází z orientačního ceníku města Nové Město na Moravě pro prodej pozemků, který byl odsouhlasen zastupitelstvem města a představuje nejnižší možnou částku při prodeji pozemků z vlastnictví města. OM podle svých odborných znalostí vypočítal cenu podle platné oceňovací vyhlášky, která pro dané pozemky činí cca 505 - 600 Kč/m2. Uznatelné výdaje na pořízení pozemků budou ve výši ceny obvyklé podle znaleckého posudku, který se v této době zpracovává.
Smlouva bude uzavírána na dobu určitou do vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. V případě, že Kraj Vysočina nezíská na daný projekt finanční prostředky, nebude uzavírána kupní smlouva a pozemky zůstanou ve vlastnictví města Nové Město na Moravě.
Návrh řešení OSV a OM navrhují zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Nové Město na Moravě a Krajem Vysočina na koupi nově vzniklého pozemku par. č. 280/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 369 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě za kupní cenu ve výši 750 Kč/m2 + DPH pro realizaci projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít mezi městem Nové Město na Moravě a Krajem Vysočina smlouvu o budoucí kupní smlouvě na pozemek par. č. 280/2 v k. ú. Nové Město na Moravě určený pro realizaci výše uvedeného projektu.
Smlouva o budoucí kupní smlouvě není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaUsnesením 1944/37/2016/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Nové Město na Moravě, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina, na straně budoucího kupujícího, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá díl b o výměře 133 m2, oddělený z pozemku par. č. 135/5, díl d o výměře 1 034 m2 oddělený z pozemku par. č. 280/1, díl f o výměře 841 m2 oddělený z pozemku par. č. 280/2, díl h o výměře 250 m2 oddělený z pozemku par. č. 885/1 a celý pozemek par. č. 886/1 o výměře 111 m2, sloučené do nově vzniklého pozemku par. č. 280/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 369 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě, vše dle GP 2994-41/2016 za dohodnutou kupní cenu ve výši 750 Kč/m2 + DPH ve výši platné v době uzavření kupní smlouvy a budoucí kupující se zaváže tyto nemovitosti za tuto kupní cenu do svého vlastnictví koupit.

Usnesením 0557/06/2015/ZK zastupitelstvo kraje schválilo zapojení příspěvkových organizací Domov Kamélie Křižanov, Domov Háj, Domov Lidmaň a Domov ve Zboží do procesu transformace s ohledem na specifické podmínky výzev IROP a OPZ a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 10 000 000 Kč na předfinancování přípravné fáze a počátek realizací projektů, finance budou uvolňovány průběžně dle aktuální potřeby každého projektu.

Usnesením 0259/03/2016/ZK zastupitelstvo kraje schválilo převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů Transformace Domova Háj I. - III. a Transformací Domova Kamélie Křižanov I. a II. ve výši max. 45 000 000 Kč pro účely hrazení výdajů spojených s přípravou a realizací těchto projektů. Finance budou uvolňovány v průběhu let 2016 až 2021 postupně, dle aktuální potřeby každého projektu.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Nové Město na Moravě, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina, na straně budoucího kupujícího, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá díl b o výměře 133 m2, oddělený z pozemku par. č. 135/5, díl d o výměře 1 034 m2 oddělený z pozemku par. č. 280/1, díl f o výměře 841 m2 oddělený z pozemku par. č. 280/2, díl h o výměře 250 m2 oddělený z pozemku par. č. 885/1 a celý pozemek par. č. 886/1 o výměře 111 m2, sloučené do nově vzniklého pozemku par. č. 280/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 369 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě, vše dle GP 2994-41/2016 za dohodnutou kupní cenu ve výši 750 Kč/m2 + DPH ve výši platné v době uzavření kupní smlouvy a budoucí kupující se zaváže tyto nemovitosti za tuto kupní cenu do svého vlastnictví koupit.
Odpovědnost OM
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz