Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2016-24

ZK-07-2016-24.doc  ZK-07-2016-24pr01.doc  ZK-07-2016-24pr02.pdf  ZK-07-2016-24pr02a.pdf
Číslo materiálu24
Číslo jednacíZK-07-2016-24
NázevDarování pozemků v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuMěsto Velké Meziříčí požádalo o darování pozemků, které tvoří veřejné prostranství a nechalo vyhotovit geometrický plán. Geometrickým plánem č. 459-9/2016 v k.ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí se z pozemku par. č. 863/6 ostatní plocha, silnice o výměře 420 m2 oddělily pozemky par. č. 863/16 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m2 a par. č. 863/17 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 24 m2. Pozemek par. č. 863/6 nabyl Kraj Vysočina na základě Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů ČR čj. 3796/01-KM-9 ze dne 10. 9. 2001 vydaného v souladu se zákonem č. 157/2000 Sb. Pozemky byly předány k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci Kraje Vysočina.
Návrh řešení OM navrhuje převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina městu Velké Meziříčí pozemky par. č. 863/16 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m2 a par. č. 863/17 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 24 m2 v k.ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí. Záměr darování byl zveřejněn na úřední desce krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky par. č. 863/16 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m2 a par. č. 863/17 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 24 m2 v k.ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
StanoviskaUsnesením 1502/26/2016/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování nově oddělených pozemků par. č. 863/16 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m2 a par. č. 863/17 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 24 m2 v k.ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem tyto pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny Žďár nad Sázavou souhlasí s výše uvedeným převodem.

ODSH souhlasí také.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 863/16 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m2 a par. č. 863/17 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 24 m2 oddělené geometrickým plánem č. 459-9/2016 z pozemku par. č. 863/6 v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
schvaluje
Dodatek č. 1503 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2016-24 př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 4. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz