Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 7/2016

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2016 konaného dne 22. 11. 2016 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 45 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 22. 11. 2016;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2016
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 45 členů zastupitelstva kraje.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů programu jednání:
42. Zřízení výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů a členů;
43. Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod;
44. FOND VYSOČINY návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016“.
Zastupitelstvo návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2016
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Stanovení důležitých termínů na rok 2017
 5. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
 6. Náhrada výdělku
 7. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjček Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, poskytnutých na úhradu přenesené daňové povinnosti a na pořízení bezobslužného parkovacího systému
 8. Kontokorentní úvěr pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, s ručením Kraje Vysočina
 9. Informace o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně
 10. Darování pozemků v k. ú. a obci Bořetice
 11. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 12. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
 13. Změna usnesení č. 0450/05/2016/ZK
 14. Darování pozemků v k. ú. Jihlava a k. ú. Horní Kosov a obci Jihlava
 15. Majetkoprávní příprava pro akci II/406 Telč - hr. kraje
 16. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 17. Předání nemovitostí k hospodaření a vyjmutí nemovitostí z hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 18. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/353 Nové Veselí - obchvat, návrh na zrušení usnesení 0445/05/2016/ZK, majetkoprávní příprava stavby
 19. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat
 20. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Nové Město na Moravě
 21. Prodej pozemku v k. ú. a obci Horní Ves
 22. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Počátky
 23. Majetkoprávní vypořádání po stavbě II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
 24. Darování pozemků v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
 25. Předání majetku k hospodaření Domovu pro seniory Velké Meziříčí
 26. Darování pozemku v k. ú. a obci Měřín
 27. Změna usnesení 0205/03/2016/ZK ze dne 10. 5. 2016
 28. Dodatek č. II ke smlouvě o poskytnutí dotace (příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu)
 29. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
 30. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na oslavy obcí
 31. 26. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 32. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
 33. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na úseku památkové péče
 34. Smlouva o poskytnutí dotace ID ZZ01508.0088 - dodatek č. 1
 35. FOND VYSOČINY - úprava čísla účtu příjemce
 36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání k 20. 9. 2016
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na Rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2016
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství
 39. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace - Stanice Pavlov, o. p. s.
 40. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 41. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina
 42. Zřízení výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů a členů
 43. Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
 44. FOND VYSOČINY návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016“
 45. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0517/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 22. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. František Bradáč, Ing. Bc. Ctibor Čepička.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0518/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Ing. Františka Bradáče a Ing. Bc. Ctibora Čepičku ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2016.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 22. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí zápisy ze zasedání rady kraje č. 27/2016 až 36/2016 a otevřel rozpravu.
M. Houška požádal o upřesnění materiálu Prodej nemovitých věcí v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou (RK-29-2016-02).
V. Kaňkovský se dotázal na důvody opakovaného zamítnutí žádosti Katolického gymnázia Třebíč o zapsání nového Školního klubu při Katolickém gymnáziu Třebíč do školského rejstříku (RK-38-2016-33, př. 1).
J. Kalina požádal o poskytnutí bližších informací k materiálu Záměr vybudování nové kapacity pobytových sociálních služeb pro seniory v Jihlavě (RK-28-2016-27).
K vzneseným dotazům se vyjádřili J. Běhounek J. Fialová.
J. Běhounek přislíbil zaslání požadovaných písemných podkladů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0519/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 22. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-02.doc, ZK-07-2016-02, př. 1, ZK-07-2016-02, př. 2, ZK-07-2016-02, př. 3, ZK-07-2016-02, př. 4, ZK-07-2016-02, př. 5, ZK-07-2016-02, př. 6, ZK-07-2016-02, př. 7, ZK-07-2016-02, př. 8, ZK-07-2016-02, př. 9, ZK-07-2016-02, př. 10, ZK-07-2016-02, př. 11

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k návrhu vzít na vědomí informaci o činnosti o krajského úřadu za příslušné období a otevřel rozpravu. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné požadavky na interpelace a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0520/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 22. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-03.doc, ZK-07-2016-03, př. 1, ZK-07-2016-03, př. 2, ZK-07-2016-03, př. 3

04. Stanovení důležitých termínů na rok 2017
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí termíny zasedání zastupitelstva kraje a další důležité termíny na rok 2017. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0521/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
návrhy termínů jednání na rok 2017 dle materiálu ZK-07-2016-04.
odpovědnost: OSH
termín: 22. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-04.doc

05. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k návrhu poskytnout dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0522/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 3 000 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-07-2016-05, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2016-05, př. 2;
 • uzavřít dodatky č. 1 k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu dle materiálu ZK-07-2016-05, př. 4;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část o částku 3 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 000 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-05.doc, ZK-07-2016-05, př. 1, ZK-07-2016-05, př. 2, ZK-07-2016-05, př. 3, ZK-07-2016-05, př. 4

06. Náhrada výdělku
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh stanovit podmínky a výši paušální částky, která bude poskytována z rozpočtu kraje jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0523/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
stanoví
výši paušální částky 200 Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, za podmínek dle materiálu ZK-07-2016-06.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 22. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-06.doc

42. Zřízení výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů a členů
J. Běhounek upřesnil zastupitelstvu kraje návrh zřídit výbory zastupitelstva kraje a jmenovat předsedy a členy těchto výborů.
L. Řezníčková předložila zastupitelstvu kraje návrh na změnu člena Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0524/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
zřizuje
 • Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina;
jmenuje
předsedy a členy těchto výborů:
 • Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina;
dle materiálu ZK-07-2016-42, př. 1upr1, s účinností od 22. 11. 2016.
odpovědnost: OSH
termín: 22. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-42.doc, ZK-07-2016-42, př. 1

43. Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
J. Běhounek sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k návrhu zvolit členy Výboru Regionální rady.
Předsedové politických klubů KDU-ČSL a KSČM předložili návrh zvolit J. Kalinu a P. Hodáče, členy zastupitelstva kraje, do Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.
Zastupitelstvo kraje návrhy akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0525/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod:
 • MUDr. Jiřího Běhounka, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Ing. Vladimíra Novotného, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Ing. Bc. Martina Hyského, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Mgr. Pavla Pacala, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Ing. Radovana Necida, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Ing. Lucii Vichrovou, členku Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Ing. Jaromíra Kalinu, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Pavla Hodáče, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-43.doc, ZK-07-2016-43, př. 1

07. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjček Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, poskytnutých na úhradu přenesené daňové povinnosti a na pořízení bezobslužného parkovacího systému
V. Novotný informoval zastupitelstvo kraje o shora uvedeném návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0526/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2016 u položky 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352220) o celkovou částku 6 306 676,58 Kč v souvislosti s vrácením zápůjček poskytnutých za účelem úhrady přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, v rámci realizace projektu EPC (3 000 000 Kč) a za účelem pořízení bezobslužného parkovacího systému v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, (3 306 676,58 Kč) a převedení celkové částky 6 306 676,58 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina, položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-07.doc

08. Kontokorentní úvěr pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, s ručením Kraje Vysočina
V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o vyslovení souhlasu s uzavřením smlouvy o kontokorentním úvěru s Komerční bankou, a.s. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0527/07/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 9. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-08.doc, ZK-07-2016-08, př. 1, ZK-07-2016-08, př. 2, ZK-07-2016-08, př. 3, ZK-07-2016-08, př. 4, ZK-07-2016-08, př. 5, ZK-07-2016-08, př. 6

09. Informace o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně
V. Novotný sdělil zastupitelstvu kraje podrobnosti k návrhu vzít na vědomí informaci o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně vyměřeného městu Chotěboř. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0528/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 3 351 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 66736/2016 ze dne 31. 8. 2016 městu Chotěboř se sídlem Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř, IČO 00267538.
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-09.doc, ZK-07-2016-09, př. 1, ZK-07-2016-09, př. 2, ZK-07-2016-09, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 10 27 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

10. Darování pozemků v k. ú. a obci Bořetice
Usnesení 0529/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 890/14, par. č. 890/44 a dále části pozemků par. č. 890/9, par. č. 890/10, par. č. 890/15, par. č. 890/42, par. č. 890/74 a par. č. 925 v k. ú. a obci Bořetice, dle GP č. 87-371/2015 nově oddělené jako pozemky par. č. 890/10 o výměře 414 m2, par. č. 890/42 o výměře 223 m2, par. č. 890/44 o výměře 603 m2, par. č. 890/77 o výměře 74 m2, par. č. 890/78 o výměře 210 m2 a par. č. 890/79 o výměře 123 m2, vše v k. ú. a obci Bořetice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bořetice;
schvaluje
dodatek č. 1495 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2016-10, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-10.doc, ZK-07-2016-10, př. 1, ZK-07-2016-10, př. 2

11. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0530/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1496 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2016-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-11.doc, ZK-07-2016-11, př. 1

12. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
Usnesení 0531/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice pozemky v k. ú. Chlístov u Okrouhlice v rozsahu a dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-07-2016-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-12.doc, ZK-07-2016-12, př. 1, ZK-07-2016-12, př. 2

13. Změna usnesení č. 0450/05/2016/ZK
Usnesení 0532/07/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-13.doc, ZK-07-2016-13, př. 1

14. Darování pozemků v k. ú. Jihlava a k. ú. Horní Kosov a obci Jihlava
Usnesení 0533/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem dle GP č. 6143-9/2013 nově oddělené pozemky par. č. 5810/6 o výměře 127 m2 a par. č. 5810/7 o výměře 60 m2 v k. ú. a obci Jihlava a dle GP č. 1791-9/2013 nově oddělené pozemky par. č. 1039/3 o výměře 143 m2 a par. č. 1039/4 o výměře 11 m2 v k. ú. Horní Kosov a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-14.doc, ZK-07-2016-14, př. 1

15. Majetkoprávní příprava pro akci II/406 Telč - hr. kraje
Usnesení 0534/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemky v k. ú. Myslůvka v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-07-2016-15, př. 1 z vlastnictví Státního statku Jeneč, s. p. v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6 do vlastnictví Kraje Vysočina s tím, že Kraj Vysočina uhradí prodávajícímu jeho výdaje spojené s přípravou a realizací kupní smlouvy ve výši 3 892 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-15.doc, ZK-07-2016-15, př. 1, ZK-07-2016-15, př. 2

16. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0535/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-07-2016-16, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-16.doc, ZK-07-2016-16, př. 1

17. Předání nemovitostí k hospodaření a vyjmutí nemovitostí z hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0536/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • dodatek č. 1497 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2016-17, př. 1;
 • dodatek č. 1498 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2016-17, př. 2.
 • dodatek č. 1499 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2016-17, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-17.doc, ZK-07-2016-17, př. 1, ZK-07-2016-17, př. 2, ZK-07-2016-17, př. 3

18. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/353 Nové Veselí - obchvat, návrh na zrušení usnesení 0445/05/2016/ZK, majetkoprávní příprava stavby
Usnesení 0537/07/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: OM, ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-18.doc, ZK-07-2016-18, př. 1, ZK-07-2016-18, př. 2, ZK-07-2016-18, př. 3, ZK-07-2016-18, př. 4, ZK-07-2016-18, př. 5, ZK-07-2016-18, př. 6

19. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat
Usnesení 0538/07/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: OM, ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-19.doc, ZK-07-2016-19, př. 1, ZK-07-2016-19, př. 2, ZK-07-2016-19, př. 3, ZK-07-2016-19, př. 4

20. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Nové Město na Moravě
Usnesení 0539/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Nové Město na Moravě, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina, na straně budoucího kupujícího, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá díl „b“ o výměře 133 m2, oddělený z  pozemku par. č. 135/5, díl „d“ o výměře 1 034 m2 oddělený z pozemku par. č. 280/1, díl „f“ o výměře 841 m2 oddělený z pozemku par. č. 280/2, díl „h“ o výměře 250 m2 oddělený z pozemku par. č. 885/1 a celý pozemek par. č. 886/1 o výměře 111 m2, sloučené do nově vzniklého pozemku par. č. 280/2 ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 369 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě, vše dle GP 2994-41/2016 za dohodnutou kupní cenu ve výši 750 Kč/m2 + DPH ve výši platné v době uzavření kupní smlouvy a budoucí kupující se zaváže tyto nemovitosti za tuto kupní cenu do svého vlastnictví koupit.
odpovědnost: OM
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-20.doc, ZK-07-2016-20, př. 1, ZK-07-2016-20, př. 1a

21. Prodej pozemku v k. ú. a obci Horní Ves
Usnesení 0540/07/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-21.doc, ZK-07-2016-21, př. 1, ZK-07-2016-21, př. 2, ZK-07-2016-21, př. 2a, ZK-07-2016-21, př. 3

22. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Počátky
Usnesení 0541/07/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-22.doc, ZK-07-2016-22, př. 1, ZK-07-2016-22, př. 2, ZK-07-2016-22, př. 3, ZK-07-2016-22, př. 4, ZK-07-2016-22, př. 5, ZK-07-2016-22, př. 6

23. Majetkoprávní vypořádání po stavbě II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
Usnesení 0542/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč po vyřazení úseku silnice II/360 v souvislosti s dokončenou stavbou „II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov“ ze silniční sítě:
 • pozemky vedené v katastru nemovitostí jako par. č. 1521/1, par. č. 1521/27, par. č. 2521/18, par. č. 2521/29, par. č. 2524/2, par. č. 2525/2, par. č. 2525/3, par. č. 2530/1, par. č. 2530/2, par. č. 2530/4, par. č. 2531/1, par. č. 2531/4, par. č. 2532/5, par. č. 2533/3, podíl 3/5 pozemku par. č. 2524/1, podíl 3/5 pozemku par. č. 2525/1, podíl 3/5 pozemku par. č. 2530/3, podíl 3/5 pozemku par. č. 2531/3, podíl 3/5 pozemku par. č. 2532/4, pozemek par. č. 2521/32 oddělený dle GP 5922-596/2015 z par. č. 2521/14, pozemek par. č. 2521/33 oddělený dle GP 5922-596/2015 z par. č. 2521/19, pozemek par. č. 2521/34 oddělený dle GP 5922-596/2015 z par. č. 2521/19, pozemek par. č. 2521/35 oddělený dle GP 5922-596/2015 z par. č. 2521/20, podíl 3/5 pozemku par. č. 2521/36 odděleného dle GP 5922-596/2015 z par. č. 2521/17, podíl 3/5 pozemku par. č. 2521/37 odděleného dle GP 5922-596/2015 z par. č. 2521/17 v katastrálním území Třebíč, pozemky vedené v katastru nemovitostí jako par. č. 206/5, par. č. 1810/1, par. č. 1810/5, par. č. 1810/6, par. č. 1810/7, par. č. 1810/8, par. č. 1810/10, par. č. 1810/17, par. č. 1810/22, par. č. 1810/31, par. č. 1810/36, par. č. 1810/42, par. č. 1810/53, par. č. 1878/1, par. č. 1878/2, par. č. 1878/3, par. č. 1879/2, par. č. 1888/1, par. č. 1888/2, par. č. 1888/3, par. č. 1888/4, par. č. 1888/5, par. č. 1888/6, par. č. 1889/1, par. č. 1889/3, par. č. 1889/4, par. č. 1889/5,par. č. 1889/6, par. č. 1889/7, par. č. 1889/8, par. č. 1891, díl „e“ o výměře 17 m2 oddělený dle GP 246-596/2015 z par. č. 1890/4, díl „c“ o výměře 1 m2 oddělený dle GP 246-596/2015 z pozemku par. č. 1890/7, díl „h“ o výměře 225 m2 oddělený dle GP 246-596/2015 z pozemku par. č. 1888/5, díl „d“ o výměře 48 m2 oddělený dle GP 246-596/2015 z pozemku par. č. 1890/6, díl „a“ o výměře 26 m2 oddělený dle GP 246-596/2015 z pozemku par. č. 1890/23 v katastrálním území Pocoucov;
 • stávající stavbu silnice II/360 v úseku podle projektové dokumentace stavby „II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov“ od km 0,7 do km 1,8 a nově vybudované objekty v rámci stavby „II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov“ SO 111 Připojení ulice Man. Curieových, SO 113 Připojení RD v km 0,960, SO 114 Připojení kravína v km 1,560, SO 121 Polní cesta v km 0,960 1,040.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-23.doc, ZK-07-2016-23, př. 1

24. Darování pozemků v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
Usnesení 0543/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 863/16 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m2 a par. č. 863/17 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 24 m2 oddělené geometrickým plánem č. 459-9/2016 z pozemku par. č. 863/6 v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
schvaluje
Dodatek č. 1503 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2016-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-24.doc, ZK-07-2016-24, př. 1, ZK-07-2016-24, př. 2, ZK-07-2016-24, př. 2a

25. Předání majetku k hospodaření Domovu pro seniory Velké Meziříčí
Usnesení 0544/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 23 Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí dle materiálu ZK-07-2016-25, př. 1, kterým se předává do hospodaření organizace nemovitost - nově pořízená stavba odpadového hospodaření.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-25.doc, ZK-07-2016-25, př. 1

26. Darování pozemku v k. ú. a obci Měřín
Usnesení 0545/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem díl „b“ pozemku par. č. 1586/1 o výměře 33 m2, oddělený geometrickým plánem č. 1006-13/2015 z pozemku par. č. 1586/1 v k. ú. a obci Měřín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Měřín;
schvaluje
dodatek č. 1504 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-07-2016-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-26.doc, ZK-07-2016-26, př. 1, ZK-07-2016-26, př. 2, ZK-07-2016-26, př. 2a

27. Změna usnesení 0205/03/2016/ZK ze dne 10. 5. 2016
Usnesení 0546/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0205/03/2016/ZK ze dne 10. 5. 2016 tak, že text:
„Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku par. č. 474/1 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava mezi Krajem Vysočina jako budoucím prodávajícím a společností E.ON Česká republika, s.r.o., F. A: Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice jako budoucím kupujícím za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem“ se nahrazuje textem „Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku par. č. 474/1 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava mezi Krajem Vysočina jako budoucím prodávajícím a společností E.ON Distribuce, a. s.,F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako budoucím kupujícím za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-27.doc

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 28, 29, současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

28. Dodatek č. II ke smlouvě o poskytnutí dotace (příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu)
Usnesení 0547/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. II ke smlouvě o poskytnutí dotace (příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu) dle materiálu ZK-07-2016-28, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-28.doc, ZK-07-2016-28, př. 1

29. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
Usnesení 0548/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 9 Zřizovací listiny Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2016-29, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-29.doc, ZK-07-2016-29, př. 1

44. FOND VYSOČINY návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016“
P. Franěk seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnutí dotací v rámci grantového programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0549/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016“ subjektům uvedeným v materiálu ZK-07-2016-44, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli dle materiálu ZK-07-2016-44, př. 3;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016“ subjektům uvedeným v materiálu ZK-07-2016-44, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-44.doc, ZK-07-2016-44, př. 1, ZK-07-2016-44, př. 2, ZK-07-2016-44, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 30, 32, 33, v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

30. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na oslavy obcí
Usnesení 0550/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na oslavy obcí dle materiálu ZK-07-2016-30, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-30.doc, ZK-07-2016-30, př. 1, ZK-07-2016-30, př. 2

32. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
Usnesení 0551/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-07-2016-32, př. 1.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 22. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-32.doc, ZK-07-2016-32, př. 1, ZK-07-2016-32, př. 2

33. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na úseku památkové péče
Usnesení 0552/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-07-2016-33, př. 1;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-07-2016-33, př. 2;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-07-2016-33, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-33.doc, ZK-07-2016-33, př. 1, ZK-07-2016-33, př. 2, ZK-07-2016-33, př. 3, ZK-07-2016-33, př. 4, ZK-07-2016-33, př. 5, ZK-07-2016-33, př. 6

31. 26. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
J. Fischerová předložila zastupitelstvu kraje návrh udělení ceny za nejkrásnější knihu vybranou v rámci 26. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0553/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
autorovi a nakladateli knihy, která byla vybrána odbornou porotou v rámci 26. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-31.doc, ZK-07-2016-31, př. 1, ZK-07-2016-31, př. 2, ZK-07-2016-31, př. 3, ZK-07-2016-31, př. 4

34. Smlouva o poskytnutí dotace ID ZZ01508.0088 - dodatek č. 1
J. Fischerová informovala zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu rozhodnutí o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0554/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01508.0088 dle materiálu ZK-07-2016-34, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 1, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-34.doc, ZK-07-2016-34, př. 1, ZK-07-2016-34, př. 2, ZK-07-2016-34, př. 3

35. FOND VYSOČINY - úprava čísla účtu příjemce
P. Pacal podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené v rámci grantového programu Fondu Vysočiny Naše škola 2016. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0555/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01571.0003 dle materiálu ZK-07-2016-35, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-35.doc, ZK-07-2016-35, př. 1, ZK-07-2016-35, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 36 38 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání k 20. 9. 2016
Usnesení 0556/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-07-2016-36, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-07-2016-36, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2016
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-36.doc, ZK-07-2016-36, př. 1, ZK-07-2016-36, př. 2, ZK-07-2016-36, př. 3

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na Rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2016
Usnesení 0557/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2016 dle materiálu ZK-07-2016-37, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2016
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-37.doc, ZK-07-2016-37, př. 1

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství
Usnesení 0558/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-07-2016-38, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-07-2016-38, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2016
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-38.doc, ZK-07-2016-38, př. 1, ZK-07-2016-38, př. 2

39. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace - Stanice Pavlov, o. p. s.
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh dodatku smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené se Stanicí Pavlov, o.p.s. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0559/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2016-39, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 1, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-39.doc, ZK-07-2016-39, př. 1, ZK-07-2016-39, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 40, 41, současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

40. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Usnesení 0560/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu ZK-07-2016-40, př. 1;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu ZK-07-2016-40, př. 2;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálů ZK-07-2016-40, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-40.doc, ZK-07-2016-40, př. 1, ZK-07-2016-40, př. 2, ZK-07-2016-40, př. 3

41. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina
Usnesení 0561/07/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci z kapitoly Zemědělství dle materiálu ZK-07-2016-41, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2016-41.doc, ZK-07-2016-41, př. 1

45. Rozprava členů zastupitelstva
F. Bradáč vyjádřil podporu znovuzavedení zastavování rychlíkových spojů v železniční stanici Křižanov v jízdním řádu Českých drah.
L. Vlček požádal J. Hyliše o zaslání informace týkající se přehledu dopravních staveb kraje připravených k financování z prostředků IROP všem zastupitelům.
J. Kalina vyzval J. Pavlíka k vyjádření se ke kauze členství v Lidových milicích.
J. Pavlík informoval přítomné zastupitele o svém podání civilní žaloby na Občasník.eu.
J. Kalina vznesl dotaz k průběhu výběrového řízení na post náměstka pro investice KSUSV.
J. Běhounek uvedl, že výběr investičního náměstka je v kompetenci ředitele KSUSV.
H. Blaško a J. Veleba požádali o informace z jednání se společností COOP k otázce zachování poboček prodejen v malých obcích.
P. Pacal seznámil zastupitele se závěry z jednání uskutečněného za přítomnosti zástupců obcí, předsedy Svazu měst a obcí České republiky a předsedy COOP Svazu českých a moravských spotřebních družstev.

J. Běhounek ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 20. 12. 2016.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
Ověřovatelé zápisu:


Ing. František Bradáč               ……...……………………………………
Ing. Bc. Ctibor Čepička        …..………………………………….……Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2016.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2016 dne 22. 11. 2016.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 30. 11. 2016 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz