Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 6/2014 - 18.11.2014

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Tři Studně a města Svratky o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění povodňových škod
05Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2014
06Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2014
07Žádost o prodloužení lhůty pro čerpání dotace na akci Regionální síť mikroregionu Horácko
08Smlouva o společném postupu mezi Krajem Vysočina a Městem Chotěboř - Rozšíření optické metropolitní sítě Chotěboř
09Kontokorentní úvěr pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, s ručením Kraje Vysočina
10Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení půjčky poskytnuté na úhradu přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
11Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2014
12Dodatek smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Zvole pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/388 Bobrová - Zvole - 2. část Zvole
13Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-025
14Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina - mezikrajské linky
15Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty v souvislosti s odvodem za porušení rozpočtové kázně
16Darování pozemku v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou
17Nevyužití předkupního práva - k. ú. Pacov
18Nabytí pozemku v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu
19Darování pozemků v k. ú. a obci Rantířov
20Darování pozemku v k. ú. Řehořov a obci Kamenice
21Majetkoprávní vypořádání pozemku pod silnicí III/4015 k. ú. Boňov a obci Jaroměřice nad Rokytnou
22Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbách II/360 Oslavice - Oslavička a II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba , změna usnesení 0103/02/2010/ZK a 0478/07/2008/ZK
23Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792, změna usnesení 0216/03/2014/ZK
24Změna usnesení 0286/04/2013/ZK ve znění usnesení 0303/04/2014/ZK a 0411/05/2014/ZK
25Majetkoprávní vypořádání pozemku silnice III/03718 v k. ú. Suky
26Nabytí pozemků v k. ú. Pelhřimov
27Předání nemovitostí v k.ú. Příštpo k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
28Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci přípravy stavby II/133, III/1335 Nový Rychnov - průtah
29Přijetí daru pozemku v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
30Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
31Změna usnesení č. 0132/02/2014/ZK
32Výkup pozemku zastavěného silnicí III/11255 v k.ú. a obci Rynárec
33Prodej pozemku v k. ú. a obci Třebíč
34Darování pozemků, včetně stavby v k. ú. a obci Panské Dubenky
35Darování pozemků v k.ú. Staré Hory a obci Jihlava
36Darování pozemků v k.ú. a obci Radošov
37Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/405 Zašovice - Okříšky
38Nabytí a darování pozemků v k. ú. Město Žďár
39Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
40Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Olešná u Havlíčkova Brodu
41Směna pozemků v k.ú. Kamenice u Jihlavy
42Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizace s názvem Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
43Předání majetku k hospodaření Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
44Předání nemovitých věci do hospodaření Domova bez zámku, příspěvkové organizace
45Dodatek Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace
46Dodatek Zřizovací listiny Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
47Změna usnesení 0161/03/2008/ZK ve znění usnesení 0359/05/2008/ZK, 0475/07/2008/ZK a 0361/05/2009/ZK, návrh na zmocnění rady kraje
48Majetkoprávní příprava stavby II/150 Babice - Okrouhlice
49Návrh na rozpočtové opatření při přijetí finančních prostředků
50Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina
51Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS a návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislos
52Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
53Dotace na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 2. světové války u příležitosti 70. výročí jejího ukončení v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
54Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ00810.0082
55Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00810.0113
56Zásady na poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v Kraji Vysočina
57Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
58Změna zřizovací listiny příspěvkových organizací Diagnostický ústav sociální péče Černovice a Ústav sociální péče Křižanov
59Návrh na podporu provozu senior pointů na území Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
60Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
61Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2014 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
62Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01052.0001 - Sportovní areál Pacovský Propad
63Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na Rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2014
64Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2014 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 25. 9. 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření
65Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014
66Změny ve zřizovacích listinách
67Změny ve zřizovací listině
68Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - převod prostředků na realizaci mezinárodního projektu Vaříme společně
69Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na poskytnutí zápůjčky pro Základní školu speciální a Praktickou školu Černovice
70Aktualizace Zásad pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
71Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění účasti sportovní výpravy Kraje Vysočina na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2015 v Plzeňském kraji
72Partnerství Kraje Vysočina v projektu Evropské literární setkání mládeže 2015
73Hodnotící zpráva - Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže 2014 pořádané Krajem Vysočina
74Změny ve školském rejstříku
75Převod vzdělávací činnosti Gymnázia Pacov, IČO 62540076, se sídlem Hronova 1079, Pacov
76Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2015
77FOND VYSOČINY: Bioodpady 2014 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
78Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
79Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v 1. pololetí 2014
80Stanovisko Zastupitelstva Kraje Vysočina k situaci v lokalitě Brzkov
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz