Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 6/2014

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2014 konaného dne 18. 11. 2014 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 41 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 18. 11. 2014;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2014
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 41 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: J. Mach, F. Bradáč, J. Fischerová, T. Kučera.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
O. Benc předložil za politické kluby ODS a KDU-ČSL návrh na zařazení bodu 80. Stanovisko Zastupitelstva Kraje Vysočina k situaci v lokalitě Brzkov a současně požádal o předřazení tohoto materiálu před bod 02.
Zastupitelé hlasovali o vzneseném návrhu na předřazení bodu 80. Návrh nebyl přijat pro 13 hlasy, proti16, zdrželo se 11.
Zastupitelstvo kraje návrh na zařazení bodu 80. akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2014
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Tři Studně a města Svratky o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění povodňových škod
 5. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2014
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2014
 7. Žádost o prodloužení lhůty pro čerpání dotace na akci Regionální síť mikroregionu Horácko
 8. Smlouva o společném postupu mezi Krajem Vysočina a Městem Chotěboř - Rozšíření optické metropolitní sítě Chotěboř
 9. Kontokorentní úvěr pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, s ručením Kraje Vysočina
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení půjčky poskytnuté na úhradu přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
 11. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2014
 12. Dodatek smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Zvole pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/388 Bobrová - Zvole - 2. část Zvole
 13. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-025
 14. Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina - mezikrajské linky
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty v souvislosti s odvodem za porušení rozpočtové kázně
 16. Darování pozemku v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou
 17. Nevyužití předkupního práva - k. ú. Pacov
 18. Nabytí pozemku v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu
 19. Darování pozemků v k. ú. a obci Rantířov
 20. Darování pozemku v k. ú. Řehořov a obci Kamenice
 21. Majetkoprávní vypořádání pozemku pod silnicí III/4015 k. ú. Boňov a obci Jaroměřice nad Rokytnou
 22. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbách II/360 Oslavice - Oslavička a II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba , změna usnesení 0103/02/2010/ZK a 0478/07/2008/ZK
 23. Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792, změna usnesení 0216/03/2014/ZK
 24. Změna usnesení 0286/04/2013/ZK ve znění usnesení 0303/04/2014/ZK a 0411/05/2014/ZK
 25. Majetkoprávní vypořádání pozemku silnice III/03718 v k. ú. Suky
 26. Nabytí pozemků v k. ú. Pelhřimov
 27. Předání nemovitostí v k.ú. Příštpo k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 28. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci přípravy stavby II/133, III/1335 Nový Rychnov - průtah
 29. Přijetí daru pozemku v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
 30. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 31. Změna usnesení č. 0132/02/2014/ZK
 32. Výkup pozemku zastavěného silnicí III/11255 v k.ú. a obci Rynárec
 33. Prodej pozemku v k. ú. a obci Třebíč
 34. Darování pozemků, včetně stavby v k. ú. a obci Panské Dubenky
 35. Darování pozemků v k.ú. Staré Hory a obci Jihlava
 36. Darování pozemků v k.ú. a obci Radošov
 37. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/405 Zašovice - Okříšky
 38. Nabytí a darování pozemků v k. ú. Město Žďár
 39. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 40. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Olešná u Havlíčkova Brodu
 41. Směna pozemků v k.ú. Kamenice u Jihlavy
 42. Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizace s názvem Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
 43. Předání majetku k hospodaření Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
 44. Předání nemovitých věci do hospodaření Domova bez zámku, příspěvkové organizace
 45. Dodatek Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace
 46. Dodatek Zřizovací listiny Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
 47. Změna usnesení 0161/03/2008/ZK ve znění usnesení 0359/05/2008/ZK, 0475/07/2008/ZK a 0361/05/2009/ZK, návrh na zmocnění rady kraje
 48. Majetkoprávní příprava stavby II/150 Babice - Okrouhlice
 49. Návrh na rozpočtové opatření při přijetí finančních prostředků
 50. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina
 51. Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS a návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
 52. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
 53. Dotace na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 2. světové války u příležitosti 70. výročí jejího ukončení v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 54. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ00810.0082
 55. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00810.0113
 56. Zásady na poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v Kraji Vysočina
 57. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
 58. Změna zřizovací listiny příspěvkových organizací Diagnostický ústav sociální péče Černovice a Ústav sociální péče Křižanov
 59. Návrh na podporu provozu senior pointů na území Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 60. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 61. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2014 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 62. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01052.0001 - Sportovní areál Pacovský Propad
 63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na Rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2014
 64. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2014 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 25. 9. 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014
 66. Změny ve zřizovacích listinách
 67. Změny ve zřizovací listině
 68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - převod prostředků na realizaci mezinárodního projektu Vaříme společně
 69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na poskytnutí zápůjčky pro Základní školu speciální a Praktickou školu Černovice
 70. Aktualizace Zásad pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
 71. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění účasti sportovní výpravy Kraje Vysočina na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2015 v Plzeňském kraji
 72. Partnerství Kraje Vysočina v projektu Evropské literární setkání mládeže 2015
 73. Hodnotící zpráva - Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže 2014 pořádané Krajem Vysočina
 74. Změny ve školském rejstříku
 75. Převod vzdělávací činnosti Gymnázia Pacov, IČO 62540076, se sídlem Hronova 1079, Pacov
 76. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2015
 77. FOND VYSOČINY: Bioodpady 2014 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
 78. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 79. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v 1. pololetí 2014
 80. Stanovisko Zastupitelstva Kraje Vysočina k situaci v lokalitě Brzkov
 81. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0465/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Mgr. Ota Benc, Milan Plodík.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0466/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Mgr. Otu Bence a Milana Plodíka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2014.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
J. Běhounek předložil zastupitelům pravidelnou zprávu o činnosti rady kraje a otevřel rozpravu.
O. Benc požádal o doplňující informace k bodům:
 • Smlouva o převodu investorství (RK-25-2014-29.doc)
 • Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „II/602 Velké Meziříčí vysokorychlostní vážení“ (RK-26-2014-39.doc)
 • Přijímací řízení do středních škol (RK-27-2014-65.doc)
 • Studijní cesta na Taiwan v rámci projektu řízení spotřeby energií - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu (RK-28-2014-37.doc)
 • Návrh rozpočtového opatření včetně změny účelovosti finančních prostředků určených pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci (RK-28-2014-48.doc)
 • Odvolání a jmenování předsedy Dopravní komise Rady Kraje Vysočina (RK-28-2014-79.doc)
 • Návrh smlouvy o spolupráci a provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje (RK-29-2014-39.doc)
 • Hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina (RK-31-2014-17.doc).
M. Houška požádal o vyjádření k následujícím materiálům:
 • Koupě pozemků v k. ú. a obci Křižanov a v k. ú. a obci Kadolec pro akci Transformace ÚSP Křižanov II (RK-25-2014-12.doc)
 • Uzavření smlouvy kupní v k. ú. a obci Humpolec pro akci Transformace ÚSPMP Těchobuz II. (RK-25-2014-13.doc)
 • Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - upravená závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu včetně přepočtu finanční mezery (RK-25-2014-52.doc)
 • Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za období od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014 (RK-26-2014-17.doc) písemně
 • Návrh finančního plánu Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na rok 2014 (RK-27-2014-48.doc).
K vzneseným dotazům se vyjádřili L. Joukl, J. Fialová, V. Novotný a P. Krčál.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0467/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-02.doc, ZK-06-2014-02, př. 1, ZK-06-2014-02, př. 2, ZK-06-2014-02, př. 3, ZK-06-2014-02, př. 4, ZK-06-2014-02, př. 5, ZK-06-2014-02, př. 6, ZK-06-2014-02, př. 7, ZK-06-2014-02, př. 8

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, seznámil zastupitelstvo kraje s činností krajského úřadu v uplynulém období. Informoval zastupitele o odchodu K. Lisé, vedoucí OKPPCR, do penze - s účinností od 1. 1. 2015 bude tuto funkci zastávat nově jmenovaný vedoucí odboru, L. Seidl. Další personální změna nastala na pozici vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání OŠMS, kam byla jmenovaná J. Hadravová. Poté zastupitele seznámil s informací ohledně ocenění Podnik podporující zdraví III. stupně, které krajský úřad získal.
O. Benc a M. Vystrčil vyjádřili svá stanoviska k univerzálnosti přijímacích zkoušek na SŠ a požádali o písemné vyjádření k metodické podpoře středním a základním školám při přípravě na pilotní ověřování jednotného zadání přijímacích zkoušek vyhlášené MŠMT pro rok 2015.
Z. Kadlec společně s J. Fialovou zodpověděli vznesené dotazy, současně přislíbili zpracovat požadované písemné vyjádření.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0468/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-03.doc, ZK-06-2014-03, př. 1, ZK-06-2014-03, př. 2, ZK-06-2014-03, př. 3

04. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Tři Studně a města Svratky o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění povodňových škod
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0469/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout:
 • neinvestiční dotaci Obci Tři Studně, IČ 00842214 na odstranění povodňových škod ve výši 43 000 Kč dle materiálu ZK-06-2014-04, př. 3;
 • neinvestiční dotaci Městu Svratka, IČ 00295531 na odstranění povodňových škod ve výši 30 000 Kč dle materiálu ZK-06-2014-04, př. 4;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 73 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 73 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-04.doc, ZK-06-2014-04, př. 1, ZK-06-2014-04, př. 2, ZK-06-2014-04, př. 3, ZK-06-2014-04, př. 4, ZK-06-2014-04, př. 5, ZK-06-2014-04, př. 6

05. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2014
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0470/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2014 poskytnout neinvestiční dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část v celkové výši 67 000 Kč na akceschopnost jednotek požární ochrany následujícím obcím:
 • Obec Dobronín, IČO 00285749        20 000 Kč;
 • Obec Zvole, IČO 00295817        20 000 Kč;
 • Obec Nová Ves u Chotěboře, IČO 00579980        4 000 Kč;
 • Obec Lipnice nad Sázavou, IČO 00267813        4 000 Kč;
 • Obec Babice, IČO 00375357        7 000 Kč;
 • Obec Olešná, IČO 00515761        4 000 Kč;
 • Obec Svépravice, IČO 00515825        4 000 Kč;
 • Obec Kuklík, IČO 00599514        4 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-05.doc, ZK-06-2014-05, př. 1, ZK-06-2014-05, př. 2

06. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2014
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0471/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu s § 27 odst. 1 písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s podmínkami MV-GŘ HZS ČR poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2014 v celkové výši 2 798 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dle materiálu ZK-06-2014-06, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-06.doc, ZK-06-2014-06, př. 1, ZK-06-2014-06, př. 2, ZK-06-2014-06, př. 3

07. Žádost o prodloužení lhůty pro čerpání dotace na akci Regionální síť mikroregionu Horácko
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí o prodloužení termínu pro čerpání finančních prostředků z důvodu mimořádné rozsáhlosti projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0472/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2014-07, př. 2.
odpovědnost: OI
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-07.doc, ZK-06-2014-07, př. 1, ZK-06-2014-07, př. 2

08. Smlouva o společném postupu mezi Krajem Vysočina a Městem Chotěboř - Rozšíření optické metropolitní sítě Chotěboř
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů s městem Chotěboř na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výstavba optické metropolitní sítě MAN Chotěboř“. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0473/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu dle materiálu ZK-06-2014-08, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-08.doc, ZK-06-2014-08, př. 1

09. Kontokorentní úvěr pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, s ručením Kraje Vysočina
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí Nemocnice Havlíčkův Brod o vyslovení souhlasu s uzavřením smlouvy o kontokorentním úvěru s Komerční bankou, a. s. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0474/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o ručení dle materiálu ZK-06-2014-09, př. 5.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 1. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-09.doc, ZK-06-2014-09, př. 1, ZK-06-2014-09, př. 2, ZK-06-2014-09, př. 3, ZK-06-2014-09, př. 4, ZK-06-2014-09, př. 5

10. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení půjčky poskytnuté na úhradu přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0475/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352220) o částku 3 000 000 Kč v souvislosti s vrácením 2. části půjčky poskytnuté za účelem úhrady přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, v souvislosti s realizací projektu EPC, a převedení této částky do Fondu strategických rezerv, položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-10.doc

11. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2014
V. Novotný sdělil zastupitelstvu kraje podrobnosti k předložené zprávě o plnění rozpočtu kraje za období leden září 2014. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0476/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2014 dle materiálu ZK-06-2014-11, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 25. listopadu 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-11.doc, ZK-06-2014-11, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 12 15 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

12. Dodatek smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Zvole pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/388 Bobrová - Zvole - 2. část Zvole
Usnesení 0477/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Zvole dle materiálu ZK-06-2014-12, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-12.doc, ZK-06-2014-12, př. 1

13. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-025
Usnesení 0478/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-06-2014-13, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-13.doc, ZK-06-2014-13, př. 1

14. Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina - mezikrajské linky
Usnesení 0479/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu ZK-06-2014-14, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-14.doc, ZK-06-2014-14, př. 1, ZK-06-2014-14, př. 2

15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty v souvislosti s odvodem za porušení rozpočtové kázně
Usnesení 0480/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
odvod ve výši 16 252 766 Kč dle materiálu ZK-06-2014-15, př. 1;
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/347 Světlá nad Sázavou D1, 1. stavba, související s odvodem finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně ve výši 16 252 766 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu ZK-06-2014-15, př. 1;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 16 252 766 Kč na zvláštní účet II/347 Světlá nad Sázavou D1, 1. stavba za účelem odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 21. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-15.doc, ZK-06-2014-15, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 16 48 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

16. Darování pozemku v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou
Usnesení 0481/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem díl „a“ o výměře 27 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1618-5155/2014 z pozemku par. č. 1142/2, resp. nově z pozemku par. č. 1133/4 v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR;
schvaluje
dodatek č. 1178 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2014-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-16.doc, ZK-06-2014-16, př. 1, ZK-06-2014-16, př. 2

17. Nevyužití předkupního práva - k. ú. Pacov
Usnesení 0482/06/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-17.doc, ZK-06-2014-17, př. 1

18. Nabytí pozemku v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu
Usnesení 0483/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemek par. č. st. 1788 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 183 m2 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 23 Zřizovací listiny České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy, dle materiálu ZK-06-2014-18, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-18.doc, ZK-06-2014-18, př. 1, ZK-06-2014-18, př. 2

19. Darování pozemků v k. ú. a obci Rantířov
Usnesení 0484/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 300/6, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 66 m2 a díl „a“ o výměře 29 m2 oddělené geometrickým plánem č. 482-91/2014 z pozemku par. č. 300/2 v k. ú. a obci Rantířov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rantířov;
schvaluje
dodatek č. 1179 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2014-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-19.doc, ZK-06-2014-19, př. 1, ZK-06-2014-19, př. 2

20. Darování pozemku v k. ú. Řehořov a obci Kamenice
Usnesení 0485/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek dle GPL č. pl. 268-179/2014 nově označený jako par. č. 1196/10 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 701 m2 v k. ú. Řehořov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Kamenice;
schvaluje
dodatek č. 1180 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2014-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-20.doc, ZK-06-2014-20, př. 1, ZK-06-2014-20, př. 2

21. Majetkoprávní vypořádání pozemku pod silnicí III/4015 k. ú. Boňov a obci Jaroměřice nad Rokytnou
Usnesení 0486/06/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 28. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-21.doc, ZK-06-2014-21, př. 1, ZK-06-2014-21, př. 2

22. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbách II/360 Oslavice - Oslavička a II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba , změna usnesení 0103/02/2010/ZK a 0478/07/2008/ZK
Usnesení 0487/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • změnit usnesení č. 0103/02/2010/ZK ze dne 23. 3. 2010 tak, že v materiálu ZK-02-2010-34, př. 1 se ruší řádek označený jako poř. číslo 14;
 • změnit usnesení č. 0478/07/2008/ZK ze dne 17. 12. 2008 tak, že z materiálu ZK-07-2008-44, př. 3 se vyjímají pozemky dle GPL nově označené jako pozemky par. č. 510/1 a par. č. 510/2 v k. ú. Oslavička;
 • nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-06-2014-22, př. 1 dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-06-2014-22, př. 2 z vlastnictví České republiky, právo hospodařit Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 1182 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2014-22, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-22.doc, ZK-06-2014-22, př. 1, ZK-06-2014-22, př. 2, ZK-06-2014-22, př. 3

23. Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792, změna usnesení 0216/03/2014/ZK
Usnesení 0488/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0216/03/2014/ZK ze dne 13. 5. 2014 tak, že do materiálu ZK-03-2014-24, př. 1 se doplňuje text „Pozemky ve vlastnictví obce Níhov nabyde do svého vlastnictví Kraj Vysočina darem“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-23.doc

24. Změna usnesení 0286/04/2013/ZK ve znění usnesení 0303/04/2014/ZK a 0411/05/2014/ZK
Usnesení 0489/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0286/04/2013/ZK ve znění usnesení 0303/04/2014/ZK a 0411/05/2014/ZK tak, že materiál ZK-05-2014-47, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-06-2014-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-24.doc, ZK-06-2014-24, př. 1

25. Majetkoprávní vypořádání pozemku silnice III/03718 v k. ú. Suky
Usnesení 0490/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemek od vlastníka vedeného v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-06-2014-25, př. 1 za dohodnutou kupní cenu ve výši 40 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-25.doc, ZK-06-2014-25, př. 1, ZK-06-2014-25, př. 2

26. Nabytí pozemků v k. ú. Pelhřimov
Usnesení 0491/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 1668/5 o výměře 28 m2 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek par. č. 1667/11 o výměře 18 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Pelhřimov, z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-26.doc, ZK-06-2014-26, př. 1

27. Předání nemovitostí v k. ú. Příštpo k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0492/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1183 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2014-27, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-27.doc, ZK-06-2014-27, př. 1, ZK-06-2014-27, př. 2

28. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci přípravy stavby II/133, III/1335 Nový Rychnov - průtah
Usnesení 0493/06/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-28.doc, ZK-06-2014-28, př. 1, ZK-06-2014-28, př. 2

29. Přijetí daru pozemku v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
Usnesení 0494/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
rozhoduje nabýt darem pozemek par. č. 2201/29 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 44 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Kraje Vysočina, dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-06-2014-29, př. 2;
schvaluje
dodatek č. 1184 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2014-29, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-29.doc, ZK-06-2014-29, př. 1, ZK-06-2014-29, př. 2, ZK-06-2014-29, př. 3

30. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0495/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-06-2014-30, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-30.doc, ZK-06-2014-30, př. 1

31. Změna usnesení č. 0132/02/2014/ZK
Usnesení 0496/06/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-31.doc, ZK-06-2014-31, př. 1, ZK-06-2014-31, př. 2

32. Výkup pozemku zastavěného silnicí III/11255 v k. ú. a obci Rynárec
Usnesení 0497/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemek par. č. 1010/21 ostatní plocha, silnice o výměře 18 m2 v k. ú. a obci Rynárec za cenu 40 Kč/m2 z vlastnictví firmy ST-REAL CZ s.r.o. Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 1186 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2014-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-32.doc, ZK-06-2014-32, př. 1, ZK-06-2014-32, př. 2

33. Prodej pozemku v k. ú. a obci Třebíč
Usnesení 0498/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést pozemek st. par. č. 6490 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 28085400 za dohodnutou kupní cenu ve výši 22 400 Kč;
schvaluje
dodatek č. 13 Zřizovací listiny Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu ZK-06-2014-33, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-33.doc, ZK-06-2014-33, př. 1, ZK-06-2014-33, př. 2

34. Darování pozemků, včetně stavby v k. ú. a obci Panské Dubenky
Usnesení 0499/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. st. 47/1 zastavěná plocha o výměře 67 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. jiná stavba a pozemek par. č. 975 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 265 m2, vše v k. ú. a obci Panské Dubenky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Panské Dubenky;
schvaluje
dodatek č. 1187 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2014-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-34.doc, ZK-06-2014-34, př. 1, ZK-06-2014-34, př. 2

35. Darování pozemků v k.ú. Staré Hory a obci Jihlava
Usnesení 0500/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 293/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 155 m2 vzniklý sloučením částí pozemků par. č. 293/1 a par. č. 293/6, pozemek par. č. 293/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 43 m2 oddělený z části pozemku par. č. 293/6 a pozemek par. č. 293/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 244 m2 oddělený z části pozemku par. č. 293/1 v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava dle geometrického plánu č. 550-41/2014 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;
schvaluje
dodatek č. 1188 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2014-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-35.doc, ZK-06-2014-35, př. 1, ZK-06-2014-35, př. 2

36. Darování pozemků v k. ú. a obci Radošov
Usnesení 0501/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1638/58 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 452 m2 a pozemek par. č. 1638/59 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 206 m2 v k. ú. a obci Radošov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Radošov dle geometrického plánu č. 193-19/2014;
schvaluje
dodatek č. 1189 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2014-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-36.doc, ZK-06-2014-36, př. 1, ZK-06-2014-36, př. 2

37. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/405 Zašovice - Okříšky
Usnesení 0502/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky v rozsahu a za podmínek od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavření kupních smluv dle materiálu ZK-06-2014-37, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-37.doc, ZK-06-2014-37, př. 1

38. Nabytí a darování pozemků v k. ú. Město Žďár
Usnesení 0503/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemek par. č. 2201/31 o výměře 7 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek par. č. 2201/21 o výměře 3 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemek par. č. 3289/3 o výměře 196 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Město Žďár, z vlastnictví města Žďár nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemek par. č. 2316/3 o výměře 276 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Město Žďár, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žďár nad Sázavou;
schvaluje
dodatek č. 1190 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2014-38, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-38.doc, ZK-06-2014-38, př. 1, ZK-06-2014-38, př. 2

39. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0504/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1191 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2014-39, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-39.doc, ZK-06-2014-39, př. 1

40. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Olešná u Havlíčkova Brodu
Usnesení 0505/06/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-40.doc, ZK-06-2014-40, př. 1, ZK-06-2014-40, př. 2, ZK-06-2014-40, př. 3

41. Směna pozemků v k. ú. Kamenice u Jihlavy
Usnesení 0506/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
směnit pozemek par. č. 5969/6 ostatní plocha, silnice výměře 16 m2, oddělený geometrickým plánem č. 920-18/2014 z pozemku par. č. 5969 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice, který je ve vlastnictví Kraje Vysočina za pozemek par. č. 5986/73 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2, oddělený geometrickým plánem č. 920-18/2014 z pozemku par. č. 5986/21 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice, který je ve vlastnictví městyse Kamenice;
schvaluje
dodatek č. 1194 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2014-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-41.doc, ZK-06-2014-41, př. 1, ZK-06-2014-41, př. 2

42. Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizace s názvem Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
Usnesení 0507/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 8 Zřizovací listiny Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě dle materiálu ZK-06-2014-42, př. 1, kterým se předávají do hospodaření organizace nemovitosti nově pořízené stavby výukového altánu a dvojskladu sportovního nářadí.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-42.doc, ZK-06-2014-42, př. 1

43. Předání majetku k hospodaření Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
Usnesení 0508/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 18 Zřizovací listiny Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov dle materiálu ZK-06-2014-43, př. 1, kterým se předává do hospodaření organizace nemovitost nově pořízené stavby trafostanice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-43.doc, ZK-06-2014-43, př. 1

44. Předání nemovitých věci do hospodaření Domova bez zámku, příspěvkové organizace
Usnesení 0509/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 15 Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace, kterým se upraví rozsah majetku předaného do hospodaření v souvislosti s dokončením staveb:
 • „Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky 1“;
 • „Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky 2“;
 • „Transformace ÚSP Jinošov II. - Pucov 1“;
 • „Transformace ÚSP Jinošov II. - Pucov 2“;
 • „Transformace ÚSP Jinošov II. - Jaroměřice nad Rokytnou“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-44.doc, ZK-06-2014-44, př. 1

45. Dodatek Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace
Usnesení 0510/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 10 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2014-45, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-45.doc, ZK-06-2014-45, př. 1

46. Dodatek Zřizovací listiny Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
Usnesení 0511/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 15 Zřizovací listiny Domova Jeřabina, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-06-2014-46, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-46.doc, ZK-06-2014-46, př. 1

47. Změna usnesení 0161/03/2008/ZK ve znění usnesení 0359/05/2008/ZK, 0475/07/2008/ZK a 0361/05/2009/ZK, návrh na zmocnění rady kraje
Usnesení 0512/06/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-47.doc

48. Majetkoprávní příprava stavby II/150 Babice - Okrouhlice
Usnesení 0513/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem nově oddělené pozemky dle GP č. 239-54/2014 a č. 239-54/2014 v k. ú. Babice u Okrouhlice a obci Okrouhlice v rozsahu materiálu ZK-06-2014-48, př. 1 z vlastnictví obce Okrouhlice do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • úplatně nabýt nově oddělené pozemky dle GP č. 239-54/2014 v k. ú. Babice u Okrouhlice a obci Okrouhlice v rozsahu materiálu ZK-06-2014-48, př. 2 z vlastnictví osob aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 120 Kč/m2;
schvaluje
 • dodatek č. 1195 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2014-48, př. 3;
 • dodatek č. 1196 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2014-48, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-48.doc, ZK-06-2014-48, př. 1, ZK-06-2014-48, př. 2, ZK-06-2014-48, př. 3, ZK-06-2014-48, př. 4, ZK-06-2014-48, př. 5

49. Návrh na rozpočtové opatření při přijetí finančních prostředků
M. Hyský podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0514/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů) o částku 1 000 000 Kč v souvislosti s vratkou splátek půjčky od Energetické agentury Vysočiny poskytnuté na předfinancování projektu FUWA Future of Waste a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-49.doc

50. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina
M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o návrhu uzavřít dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0515/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2014-50, př. 3.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-50.doc, ZK-06-2014-50, př. 1, ZK-06-2014-50, př. 2, ZK-06-2014-50, př. 3

51. Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS a návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
M. Kružíková informovala zastupitelstvo kraje o návrhu vzít na vědomí ukončení daného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0516/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 107 511,64 Kč v souvislosti s dvěma vratkami půjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-51.doc, ZK-06-2014-51, př. 1, ZK-06-2014-51, př. 2

52. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
M. Kružíková seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem schválit aktualizaci shora uvedených Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0517/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí dle materiálu ZK-06-2014-52, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-52.doc, ZK-06-2014-52, př. 1, ZK-06-2014-52, př. 2

53. Dotace na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 2. světové války u příležitosti 70. výročí jejího ukončení v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotací žadatelům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0518/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 2. světové války u příležitosti 70. výročí jejího ukončení z kapitoly Kultura § 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-06-2014-53, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-53.doc, ZK-06-2014-53, př. 1, ZK-06-2014-53, př. 2, ZK-06-2014-53, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 54, 55, současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

54. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ00810.0082
Usnesení 0519/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ00810.0082 dle materiálu ZK-06-2014-54, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-54.doc, ZK-06-2014-54, př. 1, ZK-06-2014-54, př. 2, ZK-06-2014-54, př. 3

55. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00810.0113
Usnesení 0520/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ00810.0113 dle materiálu ZK-06-2014-55, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-55.doc, ZK-06-2014-55, př. 1, ZK-06-2014-55, př. 2, ZK-06-2014-55, př. 3

56. Zásady na poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v Kraji Vysočina
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje návrh schválit aktualizaci shora uvedených Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0521/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-06-2014-56, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-56.doc, ZK-06-2014-56, př. 1, ZK-06-2014-56, př. 2

57. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
M. Kružíková seznámila zastupitelstvo kraje s aktualizací Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina.
M. Vystrčil požádal o zaslání podrobnějších informací k celonárodnímu certifikačnímu systému „Cyklisté vítáni“.
M. Kružíková přislíbila zaslat v této věci písemnou odpověď.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0522/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina, dle materiálu ZK-06-2014-57, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-57.doc, ZK-06-2014-57, př. 1, ZK-06-2014-57, př. 2

58. Změna zřizovací listiny příspěvkových organizací Diagnostický ústav sociální péče Černovice a Ústav sociální péče Křižanov
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh schválit dodatky zřizovacích listin shora uvedených příspěvkových organizací. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0523/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 26 Zřizovací listiny Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2014-58, př. 1;
 • Dodatek č. 9 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2014-58, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelé dotčených příspěvkových organizací
termín: 1. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-58.doc, ZK-06-2014-58, př. 1, ZK-06-2014-58, př. 2

59. Návrh na podporu provozu senior pointů na území Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k návrhu poskytnout dotaci na provoz senior pointu Městu Třebíč.
V souvislosti s projednávaným materiálem P. Heřman a M. Černá oznámili ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0524/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout Městu Třebíč dotaci na podporu projektů v oblasti seniorské politiky v celkové výši 180 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče dle materiálu ZK-06-2014-59, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-59.doc, ZK-06-2014-59, př. 1, ZK-06-2014-59, př. 2

60. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnout dotaci na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0525/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím a příspěvkovým organizacím měst, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky v celkové výši 589 800 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství dle materiálu ZK-06-2014-60, př. 1;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2014-60, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-60.doc, ZK-06-2014-60, př. 1, ZK-06-2014-60, př. 2

61. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2014 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k návrhu poskytnout dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb na rok 2014. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0526/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 2 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 500 000 Kč dle materiálu ZK-06-2014-61, př. 1;
 • vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2014-61, př. 2;
 • vzorový dodatek smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu ZK-06-2014-61, př. 3 pro všechny poskytovatele sociálních služeb, kteří mají s krajem uzavřenou smlouvu o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v oblasti sociálních služeb;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 2 500 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-06-2014-61, př. 1.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-61.doc, ZK-06-2014-61, př. 1, ZK-06-2014-61, př. 2, ZK-06-2014-61, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 62 - 75, v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

62. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01052.0001 - Sportovní areál Pacovský Propad
Usnesení 0527/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01052.0001 dle materiálu ZK-06-2014-62, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-62.doc, ZK-06-2014-62, př. 1, ZK-06-2014-62, př. 2

63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na Rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2014
Usnesení 0528/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2014 dle materiálu ZK-06-2014-63, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-63.doc, ZK-06-2014-63, př. 1

64. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2014 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 25. 9. 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Usnesení 0529/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-06-2014-64, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-06-2014-64, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-64.doc, ZK-06-2014-64, př. 1, ZK-06-2014-64, př. 2, ZK-06-2014-64, př. 3

65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014
Usnesení 0530/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-06-2014-65, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-06-2014-65, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-65.doc, ZK-06-2014-65, př. 1, ZK-06-2014-65, př. 2, ZK-06-2014-65, př. 3

66. Změny ve zřizovacích listinách
Usnesení 0531/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • dodatek č. 12 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava dle materiálu ZK-06-2014-66, př. 1;
 • dodatek č. 15 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dle materiálu ZK-06-2014-66, př. 2;
 • dodatek č. 9 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč dle materiálu ZK-06-2014-66, př. 3;
 • dodatek č. 12 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu ZK-06-2014-66, př. 4;
 • dodatek č. 12 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-06-2014-66, př. 5;
 • dodatek č. 11 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí dle materiálu ZK-06-2014-66, př. 6;
 • dodatek č. 9 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř dle materiálu ZK-06-2014-66, př. 7;
 • dodatek č. 6 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov dle materiálu ZK-06-2014-66, př. 8.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 15. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-66.doc, ZK-06-2014-66, př. 1, ZK-06-2014-66, př. 2, ZK-06-2014-66, př. 3, ZK-06-2014-66, př. 4, ZK-06-2014-66, př. 5, ZK-06-2014-66, př. 6, ZK-06-2014-66, př. 7, ZK-06-2014-66, př. 8

67. Změny ve zřizovací listině
Usnesení 0532/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-06-2014-67, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 15. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-67.doc, ZK-06-2014-67, př. 1

68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - převod prostředků na realizaci mezinárodního projektu Vaříme společně
Usnesení 0533/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na kapitolu Evropské projekty na zvláštní účet projektu Vaříme společně do výše 565 000 Kč s tím, že finance budou uvolňovány podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-68.doc, ZK-06-2014-68, př. 1, ZK-06-2014-68, př. 2

69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na poskytnutí zápůjčky pro Základní školu speciální a Praktickou školu Černovice
Usnesení 0534/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zápůjčce za účelem realizace projektu Základní školy speciální a Praktické školy Černovice Uplatňování nových forem a metod práce při vzdělávání dětí a žáků se středně těžkým, těžkým a kombinovaným postižením a autismem v základní škole speciální dle materiálu ZK-06-2014-69, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3114 Speciální základní školy o částku 150 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 150 000 Kč.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-69.doc, ZK-06-2014-69, př. 1

70. Aktualizace Zásad pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
Usnesení 0535/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu ZK-06-2014-70, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-70.doc, ZK-06-2014-70, př. 1, ZK-06-2014-70, př. 2

71. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění účasti sportovní výpravy Kraje Vysočina na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2015 v Plzeňském kraji
Usnesení 0536/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění účasti výpravy Kraje Vysočina na LODM 2015 dle materiálu ZK-06-2014-71, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 1. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-71.doc, ZK-06-2014-71, př. 1

72. Partnerství Kraje Vysočina v projektu Evropské literární setkání mládeže 2015
Usnesení 0537/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-72.doc, ZK-06-2014-72, př. 1, ZK-06-2014-72, př. 2, ZK-06-2014-72, př. 3, ZK-06-2014-72, př. 4

73. Hodnotící zpráva - Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže 2014 pořádané Krajem Vysočina
Usnesení 0538/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
hodnotící zprávu k ZODM 2014 dle materiálu ZK-06-2014-73, př. 1 a přehled čerpání na zvláštním účtu kraje dle materiálu ZK-06-2014-73, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-73.doc, ZK-06-2014-73, př. 1, ZK-06-2014-73, př. 2

74. Změny ve školském rejstříku
Usnesení 0539/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu ZK-06-2014-74, př. 1 kódy 1D, 1A, 1B, 1C, 4A, 4D, 4B, 4C, 4E, 5A, 5B, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6H, 6G, 10A, 10C, 10B, 10D, 10E.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 28. 11. 2014 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-74.doc, ZK-06-2014-74, př. 1

75. Převod vzdělávací činnosti Gymnázia Pacov, IČO 62540076, se sídlem Hronova 1079, Pacov
Usnesení 0540/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít s Městem Pacov smlouvu o převzetí vzdělávacích činností dle materiálu ZK-06-2014-75, př. 1;
 • zrušit příspěvkovou organizaci Gymnázium Pacov, IČO 62540076, se sídlem Hronova 1079, Pacov dle materiálu ZK-06-2014-75, př. 4;
 • uzavřít s Městem Pacov darovací smlouvu týkající se movitého majetku dle materiálu ZK-06-2014-75, př. 3;
 • uzavřít s Městem Pacov smlouvu o bezúplatném převodu práv a závazků dle materiálu ZK-06-2014-75, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, OM
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-75.doc, ZK-06-2014-75, př. 1, ZK-06-2014-75, př. 2, ZK-06-2014-75, př. 3, ZK-06-2014-75, př. 4

76. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2015
Z. Chlád předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout finanční prostředky na krytí provozních nákladů v roce 2015 Stanici Pavlov. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0541/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 1 250 000 Kč v roce 2015 Stanici Pavlov, o. p. s., IČO 28771028, na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov v roce 2015 dle smlouvy o poskytnutí dotace (materiál ZK-06-2014-76, př. 2).
odpovědnost: OŽPZ
termín: do 15. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 1, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-76.doc, ZK-06-2014-76, př. 1, ZK-06-2014-76, př. 2

77. FOND VYSOČINY: Bioodpady 2014 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
Z. Chlád podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář návrhu rozhodnout o poskytnutí dotací subjektům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0542/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bere na vědomí
přehled poskytnutých dotací radou kraje subjektům, na projekt a ve výši, dle materiálu ZK-06-2014-77, př. 3.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-77.doc, ZK-06-2014-77, př. 1, ZK-06-2014-77, př. 2, ZK-06-2014-77, př. 3

78. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Z. Chlád předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotací žadatelům.
V souvislosti s projednávaným materiálem V. Kodet oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0543/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 2020 dle materiálu ZK-06-2014-78, př. 1;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 2020 dle materiálu ZK-06-2014-78, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-78.doc, ZK-06-2014-78, př. 1, ZK-06-2014-78, př. 2

79. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v 1. pololetí 2014
P. Hodáč předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zápisy o kontrolách provedených kontrolním výborem v 1. pololetí 2014. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0544/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zápisy o provedení kontroly č. 1/2014, 2/2014 a 3/2014, předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů ZK-06-2014-79, př. 1, ZK-06-2014-79, př. 2, ZK-06-2014-79, př. 3.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-79.doc, ZK-06-2014-79, př. 1, ZK-06-2014-79, př. 2, ZK-06-2014-79, př. 3

80. Stanovisko Zastupitelstva Kraje Vysočina k situaci v lokalitě Brzkov
O. Benc podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu.
M. Vystrčil, R. Černý vyjádřili svá stanoviska k předloženému návrhu.
M. Hyský přednesl protinávrh ve znění:
„Zastupitelstvo kraje ukládá hejtmanovi Kraje Vysočina:
 • požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o studii proveditelnosti, týkající se těžby uranových ložisek v lokalitě Brzkov,
 • v případě obdržení studie proveditelnosti, týkající se těžby uranových ložisek v lokalitě Brzkov od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, zajistit zpracování analýzy této studie.“
„Zastupitelstvo kraje doporučuje Radě Kraje Vysočina zajistit průběžný partnerský dialog zástupců Kraje Vysočina a dotčených obcí (Brzkov, Polná, Přibyslav, Věžnice) v oblasti související s ložisky uranu na jejich katastrálních územích.“
Z důvodu přednesení výše uvedeného protinávrhu předsedající přerušil jednání zastupitelstva kraje k jednání se zástupci politických klubů o dalším postupu při hlasování předloženého návrhu ODS, KDU-ČSL a protinávrhu ČSSD.
Poté hejtman kraje vyzval zastupitelstvo kraje, aby hlasovalo o následujících návrzích usnesení:

Usnesení 0545/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
ukládá
hejtmanovi Kraje Vysočina:
 • požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o studii proveditelnosti, týkající se těžby uranových ložisek v lokalitě Brzkov,
 • v případě obdržení studie proveditelnosti, týkající se těžby uranových ložisek v lokalitě Brzkov od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, zajistit zpracování analýzy této studie.
odpovědnost: hejtman kraje
termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 0546/06/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
doporučuje
Radě Kraje Vysočina zajistit průběžný partnerský dialog zástupců Kraje Vysočina a dotčených obcí (Brzkov, Polná, Přibyslav, Věžnice) v oblasti související s ložisky uranu na jejich katastrálních územích.
odpovědnost: rada kraje
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zastupitelstvo kraje
nesouhlasí
se schválením části stanoviska - bod(206) 7.4 Úkoly pro územní plánování (těžba uranu v lokalitě Brzkov) - Rady Kraje Vysočina (usnesení 1338/23/2014/RK) k Návrhu Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje (PÚR).
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 18. 11. 2014
Usnesení nebylo přijato 11 hlasy, proti 19, zdrželo se 8.
Zdrojové materiály: ZK-06-2014-80.doc, ZK-06-2014-80, př. 1, ZK-06-2014-80, př. 2, ZK-06-2014-80, př. 3

81. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 16. 12. 2014.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:Mgr. Ota Benc        ……...……………………………………Milan Plodík               …..………………………………….……

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2014.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2014 dne 18. 11. 2014.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 27. 11. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz