Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 3/2008 - 13.05.2008

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu
04Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2008
05Zpráva o spolupráci kraje Vysočina se zahraničními partnery
06Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - březen 2008
07Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2007
08Darování pozemku v k. ú. a obci Puklice
09Koupě pozemku v k. ú. a obci Třešť
10Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
11Výkup pozemku v k. ú. a obci Radotice
12Darování pozemku v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov
13Prodej pozemku v k. ú. a obci Doupě
14Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dobronín a Střelecká a obci Dobronín
15Darování pozemku v k. ú. a obci Pohled
16Darování části pozemku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
17Výkup pozemku v k. ú. a obci Pozďatín
18Vložení pozemků do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
19Darování pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
20Darování pozemků v k.ú. Zvole nad Pernštejnem, obec Zvole
21Koupě pozemku v k. ú. a obci Humpolec
22Nabytí pozemku v k. ú. a obci Chotěboř
23Vložení pozemku do správy příspěvkové organizace
24Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu
25Nabytí pozemků pro stavbu "II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hranice kraje, 1. stavba"
26Nabytí pozemku pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice"
27Majetkoprávní příprava staveb realizovaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
28Darování rekultivovaných pozemků po ukončení stavby "II/405 Příseka - Brtnice"
29Vzájemné darování pozemků po ukončení stavby "II/405 Příseka - Brtnice"
30Majetkoprávní příprava stavby "III/36049 Mostiště - most ev. č. 36049 - 1"
31Darování komunikace a chodníků do vlastnictví města Třebíč, změna usnesení 0341/05/2007/ZK, návrh na provedení rozpočtového opatření a poskytnutí dotace městu Třebíč
32Zrušení předkupního práva k nemovitému majetku v k. ú. a obci Horní Dubenky
33Žádost Městského kulturního a informačního centra v Humpolci o prodloužení doby platnosti Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu turistických informačních center v kraji Vysočina
34Poskytnutí dotací obcím z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina
35Partnerství v rámci projektu "Regional Cooperation Management CZ - AT, RECOM-CZ-AT
36Návrh na provedení rozpočtového opatření - předfinancování výdajů na 1. kolo výzvy v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
37Dokumentace globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v kraji Vysočina v letech 2007 - 2012
38Poskytnutí dotace Klubu českých turistů Vysočina na údržbu značení pěších a lyžařských tras v kraji Vysočina a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj
39Páteřní síť kraje Vysočina - návrh na změnu č. I
40Povinná příloha projektu Severojižní propojení kraje Vysočina - 2
41Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na pasporty místních komunikací
41upr1Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na pasporty místních komunikací
42Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava- poskytnutí dotací obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina
43Návrh na změnu Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - doplňková činnost
44Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
45Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí na zajištění úhrady se zpracováním studie "Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy a z něho vyplývajících zdravotních rizik"
46Dovybavení krajského onkologického centra v Nemocnici Jihlava, p. o. - projekt předkládaný do Integrovaného operačního programu
47Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2008
48Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2008
49Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na prodloužení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu - pokračování projektů PILOT 1 a PILOT
50Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovním mistrovství
51Memorandum o spolupráci
52Nové vymezení doplňkové činnosti ve zřizovací listině
53Podpora rozvoje vzdělanosti v kraji Vysočina - vznik nové organizace
54Dotace na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 1. světové války a k činnosti československých legií - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
55Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí 2008 - návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura
56Dolnorakouská zemská výstava 2009 - společný česko-rakouský projekt v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika
57Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2008 - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2007
58Připojení kraje Vysočina k Memorandu ve věci zajištění kvality vody ve vodním zdroji Želivka (Švihov)
59Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
60Návrh na schválení Dodatku č. 1 "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití" (dále jen "Zásady")
61Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - Dotace poskytované na základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu systémové výstavby a financování datových úložišť veřejné správy na území kraje Vysočina
62FOND VYSOČINY - grantový program "Popularizace a vzdělávání v oblasti informačních technologií - 2008"
63FOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2008-II
64FOND VYSOČINY - Grantový program KLENOTNICE VYSOČINY 2008
65FOND VYSOČINY - Grantový program "Bioodpady 2008" na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz