Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 3/2008

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2008 konaného dne 13. 5. 2008 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 43 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 13. 5. 2008;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2008
Úvodem hejtman M. Vystrčil přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 43 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: H. Žáková, Z. Jirsa.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, M. Chrástová.
Nebyly vzneseny návrhy na doplnění programu jednání a zastupitelstvo kraje hlasovalo o navrženém programu:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2008
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2008
 5. Zpráva o spolupráci kraje Vysočina se zahraničními partnery
 6. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - březen 2008
 7. Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2007
 8. Darování pozemku v k. ú. a obci Puklice
 9. Koupě pozemku v k. ú. a obci Třešť
 10. Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 11. Výkup pozemku v k. ú. a obci Radotice
 12. Darování pozemku v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov
 13. Prodej pozemku v k. ú. a obci Doupě
 14. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dobronín a Střelecká a obci Dobronín
 15. Darování pozemku v k. ú. a obci Pohled
 16. Darování části pozemku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
 17. Výkup pozemku v k. ú. a obci Pozďatín
 18. Vložení pozemků do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
 19. Darování pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
 20. Darování pozemků v k.ú. Zvole nad Pernštejnem, obec Zvole
 21. Koupě pozemku v k. ú. a obci Humpolec
 22. Nabytí pozemku v k. ú. a obci Chotěboř
 23. Vložení pozemku do správy příspěvkové organizace
 24. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu
 25. Nabytí pozemků pro stavbu "II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hranice kraje, 1. stavba"
 26. Nabytí pozemku pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice"
 27. Majetkoprávní příprava staveb realizovaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
 28. Darování rekultivovaných pozemků po ukončení stavby "II/405 Příseka - Brtnice"
 29. Vzájemné darování pozemků po ukončení stavby "II/405 Příseka - Brtnice"
 30. Majetkoprávní příprava stavby "III/36049 Mostiště - most ev. č. 36049 - 1"
 31. Darování komunikace a chodníků do vlastnictví města Třebíč, změna usnesení 0341/05/2007/ZK, návrh na provedení rozpočtového opatření a poskytnutí dotace městu Třebíč
 32. Zrušení předkupního práva k nemovitému majetku v k. ú. a obci Horní Dubenky
 33. Žádost Městského kulturního a informačního centra v Humpolci o prodloužení doby platnosti Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu turistických informačních center v kraji Vysočina
 34. Poskytnutí dotací obcím z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina
 35. Partnerství v rámci projektu "Regional Cooperation Management CZ - AT, RECOM-CZ-AT
 36. Návrh na provedení rozpočtového opatření - předfinancování výdajů na 1. kolo výzvy v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 37. Dokumentace globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v kraji Vysočina v letech 2007 - 2012
 38. Poskytnutí dotace Klubu českých turistů Vysočina na údržbu značení pěších a lyžařských tras v kraji Vysočina a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj
 39. Páteřní síť kraje Vysočina - návrh na změnu č. I
 40. Povinná příloha projektu Severojižní propojení kraje Vysočina - 2
 41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na pasporty místních komunikací
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava- poskytnutí dotací obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina
 43. Návrh na změnu Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - doplňková činnost
 44. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí na zajištění úhrady se zpracováním studie "Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy a z něho vyplývajících zdravotních rizik"
 46. Dovybavení krajského onkologického centra v Nemocnici Jihlava, p. o. - projekt předkládaný do Integrovaného operačního programu
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2008
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2008
 49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na prodloužení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu - pokračování projektů PILOT 1 a PILOT
 50. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovním mistrovství
 51. Memorandum o spolupráci
 52. Nové vymezení doplňkové činnosti ve zřizovací listině
 53. Podpora rozvoje vzdělanosti v kraji Vysočina - vznik nové organizace
 54. Dotace na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 1. světové války a k činnosti československých legií - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 55. Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí 2008 - návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 56. Dolnorakouská zemská výstava 2009 - společný česko-rakouský projekt v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika
 57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2008 - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2007
 58. Připojení kraje Vysočina k Memorandu ve věci zajištění kvality vody ve vodním zdroji Želivka (Švihov)
 59. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
 60. Návrh na schválení Dodatku č. 1 "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití" (dále jen "Zásady")
 61. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - Dotace poskytované na základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu systémové výstavby a financování datových úložišť veřejné správy na území kraje Vysočina
 62. FOND VYSOČINY - grantový program "Popularizace a vzdělávání v oblasti informačních technologií - 2008"
 63. FOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2008-II
 64. FOND VYSOČINY - Grantový program KLENOTNICE VYSOČINY 2008
 65. FOND VYSOČINY - Grantový program "Bioodpady 2008" na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem
 66. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0138/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 13. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Vladislav Nechvátal, Ing. Bohumil Kotlán.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0139/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Ing. Vladislava Nechvátala, Ing. Bohumila Kotlána ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2008.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 13. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
M. Vystrčil k předloženým zápisům ze zasedání rady kraje doplnil informace o průběhu jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dne 29. 4. 2008 v Jihlavě; jednání s Českými drahami ve věci možné realizace projektů Českých drah a budoucího fungování základní dopravní obslužnosti na území kraje Vysočina; jednání s náměstkyní ministra vnitra B. Vysloužilovou a ministrem vnitra I. Langerem na téma územní uspořádání Policie ČR vycházející z Reformy Policie ČR. Informoval zastupitele o jednání se zástupci projektu Krajského sportovního centra mládeže v ledním hokeji na téma využití schválených finančních prostředků poskytnutých krajem Vysočina. Vzhledem k tomu, že zástupci hokejových oddílů neupřesnili využití a rozdělení poskytnuté dotace, nebyla Smlouva s HC Dukla podepsána; po obdržení požadovaného sdělení se rada kraje bude touto záležitostí znovu zabývat. Krátce se zmínil o ocenění kraje Vysočina na mezinárodní konferenci Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové; přípravě pracovní cesty zastupitelů kraje Vysočina do Zakarpatské oblasti; slavnostním podpisu Dohody o spolupráci mezi Českým statistickým úřadem a krajem Vysočina; výběrovém řízení na nového ředitele krajského úřadu. Dále referoval o zasedání Rady Asociace krajů ČR, které se konalo v Ostravě. Závěrem shrnul nejdůležitější akce, setkání a události, jako je podpis společné deklarace hejtmanů krajů České republiky s předsedy územních samosprávných celků Slovenska týkající se dopravní infrastruktury; pracovní setkání starostů obcí a měst ležících ve 20-ti km zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany v Hrotovicích; jednání kraje Vysočina s představiteli Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR; návštěva ministra zemědělství P. Gandaloviče dne 12. 5. 2008 v kraji Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0140/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 13. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-02.doc

03. Informace o činnosti krajského úřadu
M. Březina, zastupující ředitel krajského úřadu, k písemným podkladům v krátkosti informoval zastupitele kraje o vyhlášeném výběrovém řízení na vedoucího odboru školství, mládeže a sportu a zmínil nejdůležitější události a akce, jako je „Den otevřených dveří v sídle kraje Vysočina v Jihlavě“, který proběhne dne 28. 5. 2008; ocenění krajského úřadu Certifikátem profesionální úrovně “Zlatý středník 2007”. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0141/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: zástupce ředitele krajského úřadu
termín: 13. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-03.doc, ZK-03-2008-03, př. 1, ZK-03-2008-03, př. 2, ZK-03-2008-03, př. 3

04. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2008
M. Vystrčil upřesnil zastupitelstvu kraje předložený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0142/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu s § 27 odst. 1 písmene d ) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II na rok 2008 v celkové výši 1 500 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část, a to těmto obcím:
 • Golčův Jeníkov (IČ 267406) 150 000 Kč;
 • Přibyslav (IČ 268097) 150 000 Kč;
 • Světlá nad Sázavou (IČ 268321) 150 000 Kč;
 • Ždírec nad Doubravou (IČ 268542) 150 000 Kč;
 • Počátky (IČ 248843) 150 000 Kč;
 • Moravské Budějovice (IČ 289931) 150 000 Kč;
 • Jaroměřice nad Rokytnou (IČ 289507) 150 000 Kč;
 • Želetava (IČ 290751) 150 000 Kč;
 • Nové Město na Moravě (IČ 294900) 150 000 Kč;
 • Žďár nad Sázavou (IČ 295841) 150 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: květen 2008
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-04.doc, ZK-03-2008-04, př. 1

05. Zpráva o spolupráci kraje Vysočina se zahraničními partnery
M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předložené zprávě o spolupráci kraje se zahraničními partnery. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0143/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o meziregionální zahraniční spolupráci kraje Vysočina se zemí Dolní Rakousko, regionem Champagne-Ardenne, Nitranským samosprávným krajem, autonomním regionem Friuli Venezia Giulia a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny dle materiálu ZK-03-2008-05, př. 1.
odpovědnost: OSH (oddělení vnějších vztahů)
termín: 13. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-05.doc, ZK-03-2008-05, př. 1

06. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - březen 2008
M. Houška seznámil zastupitelstvo kraje s pravidelnou zprávou o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období leden březen 2008. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0144/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
"Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - březen 2008" dle materiálu ZK-03-2008-06, př. 1 a materiálu ZK-03-2008-06, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 13. květen 2008
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-06.doc, ZK-03-2008-06, př. 1

07. Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2007
M. Houška podal zastupitelstvu kraje podrobný komentář k předloženému návrhu Závěrečného účtu kraje za rok 2007.
V. Novotný tlumočil doporučení finančního výboru schválit Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2007.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0145/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením kraje Vysočina za rok 2007 bez výhrad;
schvaluje
Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2007 dle materiálu ZK-03-2008-07, př. 1 a návrh na rozdělení disponibilního zůstatku ZBÚ, jak je uveden v kapitole 2., podkapitole 2.2 na straně 8 materiálu ZK-03-2008-07, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-07.doc, ZK-03-2008-07, př. 1

M. Houška zdůvodnil zastupitelstvu kraje navrhovanou úpravu materiálu ZK-03-2008-24, př. 1 a předsedající přednesl návrh na schválení bodů 8, 10 - 31 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

08. Darování pozemku v k. ú. a obci Puklice
Usnesení 0146/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat dle GP č. 273-12283/7 nově oddělený pozemek par. č. 1037/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 55 m2 v k. ú. a obci Puklice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Puklice;
schvaluje
Dodatek č. 217 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2008-08, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-08.doc, ZK-03-2008-08, př. 1

10. Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0147/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 219 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2008-10, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-10.doc, ZK-03-2008-10, př. 1

11. Výkup pozemku v k. ú. a obci Radotice
Usnesení 0148/03/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-11.doc, ZK-03-2008-11, př. 1

12. Darování pozemku v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov
Usnesení 0149/03/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-12.doc, ZK-03-2008-12, př. 1

13. Prodej pozemku v k. ú. a obci Doupě
Usnesení 0150/03/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-13.doc

14. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dobronín a Střelecká a obci Dobronín
Usnesení 0151/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v k. ú. a obci Dobronín a v k. ú. Střelecká a obci Dobronín z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dobronín dle materiálu ZK-03-2008-14, př. 1,
 • nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Dobronín a v k. ú. Střelecká a obci Dobronín z vlastnictví obce Dobronín do vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2008-14, př. 2,
schvaluje
dodatek č. 224 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2008-14, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-14.doc, ZK-03-2008-14, př. 1, ZK-03-2008-14, př. 2, ZK-03-2008-14, př. 3

15. Darování pozemku v k. ú. a obci Pohled
Usnesení 0152/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 691/7 ostatní plocha, silnice o výměře 2 052 m2 nově zaměřený a oddělený geometrickým plánem č. 383-1425/2007 ze dne 11. 2. 2008 z pozemku par. č. 691/2 v k. ú. a obci Pohled z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Pohled;
schvaluje
dodatek č. 225 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2008-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-15.doc, ZK-03-2008-15, př. 1

16. Darování části pozemku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
Usnesení 0153/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1229/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 483 m2 nově zaměřený a oddělený geometrickým plánem č. 1859-36/2008 ze dne 6. 3. 2008 z pozemku par. č. 1229/3 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou ;
schvaluje
dodatek č. 226 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2008-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetková
termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-16.doc, ZK-03-2008-16, př. 1

17. Výkup pozemku v k. ú. a obci Pozďatín
Usnesení 0154/03/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-17.doc, ZK-03-2008-17, př. 1

18. Vložení pozemků do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0155/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 228 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2008-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-18.doc, ZK-03-2008-18, př. 1

19. Darování pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
Usnesení 0156/03/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-19.doc, ZK-03-2008-19, př. 1

20. Darování pozemků v k. ú. Zvole nad Pernštejnem, obec Zvole
Usnesení 0157/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 931/5 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 457 m2 oddělený GP č. 269-443/2007 z pozemku par. č. 931/1 - ost. plocha, silnice v k. ú. Zvole nad Pernštejnem, obec Zvole z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Zvole;
schvaluje
dodatek č. 230 Zřizovací listiny Zřizovací listiny Krajské správy a údržba silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2008-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-20.doc, ZK-03-2008-20, př. 1

21. Koupě pozemku v k. ú. a obci Humpolec
Usnesení 0158/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemek par. č. 1820/1, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 641 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví kraje Vysočina za dohodnutou cenu ve výši 25 850 Kč;
schvaluje
dodatek č. 12 Zřizovací listiny Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu ZK-03-2008-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-21.doc, ZK-03-2008-21, př. 1

22. Nabytí pozemku v k. ú. a obci Chotěboř
Usnesení 0159/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek parc. č. 1332/7, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2 v k. ú. a obci z vlastnictví města Chotěboř do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 7 Zřizovací listiny Gymnázia Chotěboř dle materiálu ZK-03-2008-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-22.doc, ZK-03-2008-22, př. 1

23. Vložení pozemku do správy příspěvkové organizace
Usnesení 0160/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 11 Zřizovací listiny Střední školy stavební Třebíč dle materiálu ZK-03-2008-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-23.doc, ZK-03-2008-23, př. 1

24. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu
Usnesení 0161/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2008-24, př. 1upr1 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny dle oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-24.doc, ZK-03-2008-24, př. 1

25. Nabytí pozemků pro stavbu "II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hranice kraje, 1. stavba"
Usnesení 0162/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt koupí pozemky pro stavbu silnice "II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hranice kraje, 1. stavba" v rozsahu a za ceny od vlastníků dle materiálu ZK-03-2008-25, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-25.doc, ZK-03-2008-25, př. 1

26. Nabytí pozemku pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice"
Usnesení 0163/03/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-26.doc

27. Majetkoprávní příprava staveb realizovaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
Usnesení 0164/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách na budoucí výkup pozemků za ceny zjištěné podle platného cenového předpisu v době uzavření kupních smluv v rozsahu dle materiálu ZK-03-2008-27, př. 4;
 • uzavřít smlouvy o budoucích darovacích smlouvách na budoucí bezúplatný převod pozemků v rozsahu dle materiálu ZK-03-2008-27, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-27.doc, ZK-03-2008-27, př. 1, ZK-03-2008-27, př. 2, ZK-03-2008-27, př. 3, ZK-03-2008-27, př. 4

28. Darování rekultivovaných pozemků po ukončení stavby "II/405 Příseka - Brtnice"
Usnesení 0165/03/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-28.doc

29. Vzájemné darování pozemků po ukončení stavby "II/405 Příseka - Brtnice"
Usnesení 0166/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • po dokončení stavby silnice "II/405 Příseka - Brtnice" převést darem pozemky par. č. 2150/3, par. č. 2158/4, par. č. 2158/14, par. č. 2158/15 a par. č. 2158/16 v katastrálním území Brtnice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Zemědělského družstva Brtnice, se sídlem Brtnice, Horní Město 460, IČ 47904968;
 • po dokončení stavby silnice "II/405 Příseka - Brtnice" nabýt darem pozemky par. č. 2379/6 o výměře 2807 m2, par. č. 2379/14 o výměře 619 m2, par. č. 2379/15 o výměře 517 m2 a par. č. 2379/17 o výměře 52 m2 v katastrálním území Brtnice a pozemky par. č. 635/4 o výměře 1815 m2 a par. č. 189/4 o výměře 189 m2 v katastrálním území Uhřínovice u Jihlavy z vlastnictví Zemědělského družstva Brtnice, se sídlem Brtnice, Horní Město 460, IČ 47904968 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-29.doc

30. Majetkoprávní příprava stavby "III/36049 Mostiště - most ev. č. 36049 - 1"
Usnesení 0167/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt koupí a darem pozemky v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-03-2008-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-30.doc, ZK-03-2008-30, př. 1

31. Darování komunikace a chodníků do vlastnictví města Třebíč, změna usnesení 0341/05/2007/ZK, návrh na provedení rozpočtového opatření a poskytnutí dotace městu Třebíč
Usnesení 0168/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • změnit usnesení 0341/05/2007/ZK tak, že v části rozhodnutí bude odstraněn text "za předchozího zajištění odstranění nejzávažnějších závad na komunikaci a chodníku v úseku podél Střední průmyslové školy na náklady kraje";
 • poskytnout městu Třebíč, IČ 00290629 neinvestiční dotaci ve výši 238 tis. Kč z kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. dle materiálu ZK-03-2008-31, př. 1 na opravy komunikace a chodníku v ulici Manželů Curieových v úseku podél Střední průmyslové školy Třebíč;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. o částku 238 tis. Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o tuto částku určenou na poskytnutí účelové neinvestiční dotace městu Třebíč na opravy komunikace a chodníku v ulici Manželů Curieových v úseku podél Střední průmyslové školy Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 18. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-31.doc, ZK-03-2008-31, př. 1

09. Koupě pozemku v k. ú. a obci Třešť
M. Houška podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu nabýt pozemek v k. ú. a obci Třešť od fyzických osob do vlastnictví kraje.
D. Oulehla vyslovil negativní názor k předkládanému materiálu, zejména co se týče výše navrhované kupní ceny. Domnívá se, že pokud by kraj Vysočina předmětný pozemek pod krajskou silnicí potřeboval vykoupit z důvodu plánované investiční výstavby, byla by cena pochopitelná. V případě, že se jedná o vypořádání vlastnických vztahů jednoho pozemku ve vazbě na nabídku vlastníka pozemku, měla by být výše ceny vyjednávána a neměla by se striktně držet ceny stanovené znalcem podle platných oceňovacích předpisů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0169/03/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželo se 7.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-09.doc, ZK-03-2008-09, př. 1

32. Zrušení předkupního práva k nemovitému majetku v k. ú. a obci Horní Dubenky
M. Houška upřesnil zastupitelstvu kraje žádost obce o vzdání se předkupního práva na darovaný nemovitý majetek.
Z. Dobrý, L. Joukl ve svých příspěvcích vyjádřili nesouhlas s nastaveným systémem výkupu pozemků.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0170/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
zrušit předkupní právo kraje Vysočina zapsané v katastru nemovitostí k pozemku par. č. st. 124 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 951 m2 a budově č. p. 96 - objekt k bydlení na par. č. st. 124 v k. ú. a obci Horní Dubenky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 1, zdrželo se 13.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-32.doc

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 34, 36, 38 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

34. Poskytnutí dotací obcím z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina
Usnesení 0171/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • schválit seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-03-2008-34, př. 1;
 • poskytnout neinvestiční dotace z kapitoly Regionální rozvoj ve výši uvedené v materiálu
 • ZK-03-2008-34, př. 1 příjemcům dotace uvedeným v materiálu ZK-03-2008-34, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu ZK-03-2008-34, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21a Zdraví 21 v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-34.doc, ZK-03-2008-34, př. 1

36. Návrh na provedení rozpočtového opatření - předfinancování výdajů na 1. kolo výzvy v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0172/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést finanční prostředky ve výši 400 000,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet TP 5.2 OP VK (§ 3299) za účelem předfinancování projektových výdajů spojených s realizací globálních grantů kraje Vysočina v rámci OP VK s tím, že budou tyto prostředky uvolňovány dle potřeby;
 • převést finanční prostředky ve výši 1 500 000,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet TP 5.1 OP VK (§ 3299) za účelem předfinancování projektových výdajů na administraci globálních grantů kraje Vysočina v rámci OP VK s tím, že budou tyto prostředky uvolňovány dle potřeby.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-36.doc, ZK-03-2008-36, př. 1

38. Poskytnutí dotace Klubu českých turistů Vysočina na údržbu značení pěších a lyžařských tras v kraji Vysočina a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj
Usnesení 0173/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci KČT Vysočina o.s., se sídlem Na Kopci 22, 586 01 Jihlava, IČ 47366737, na obnovu značení pěších a lyžařských tras v roce 2008 v maximální výši 200 tis. Kč z prostředků kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 Cestovní ruch, za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace podle materiálu ZK-03-2008-38, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-38.doc, ZK-03-2008-38, př. 1, ZK-03-2008-38, př. 2

33. Žádost Městského kulturního a informačního centra v Humpolci o prodloužení doby platnosti Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu turistických informačních center v kraji Vysočina
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje žádost Městského kulturního a informačního centra v Humpolci o prodloužení doby platnosti Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu turistických informačních center v kraji Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0174/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít s Městským kulturním a informačním střediskem v Humpolci Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na podporu turistických informačních center v kraji Vysočina dle materiálu ZK-03-2008-33, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-33.doc, ZK-03-2008-33, př. 1, ZK-03-2008-33, př. 2, ZK-03-2008-33, př. 3

35. Partnerství v rámci projektu "Regional Cooperation Management CZ - AT, RECOM-CZ-AT
M. Černá upozornila zastupitelstvo kraje na nepřesný překlad “Dohody o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery“ a požádala o schválení upraveného znění materiálu ZK-03-2008-35, př. 1.
V souvislosti s upozorněním M. Černé, M. Vystrčil dodal, že zmíněná úprava se rovněž týká materiálů ZK-03-2008-40, př. 1; ZK-03-2008-56, př. 2.
Zastupitelstvo kraje požadavek akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0175/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít "Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Programu "Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013" dle materiálu ZK-03-2008-35, př. 1upr1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu ZK-03-2008-35, př. 2 v části 1;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondů strategických rezerv ve výši max. 1 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu "Regional Cooperation Management CZ - AT, RECOM CZ - AT".
odpovědnost: ORR
termín: 15. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-35.doc, ZK-03-2008-35, př. 1, ZK-03-2008-35, př. 2, ZK-03-2008-35, př. 3

37. Dokumentace globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v kraji Vysočina v letech 2007 - 2012
M. Černá podrobněji seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0176/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Směrnici Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost dle materiálu ZK-03-2008-37, př. 2 a ZK-03-2008-37, př. 3;
zmocňuje
radu kraje provádět formální úpravy Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu ZK-03-2008-37, př. 2 a ZK-03-2008-37, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 23. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-37.doc, ZK-03-2008-37, př. 1, ZK-03-2008-37, př. 2

39. Páteřní síť kraje Vysočina - návrh na změnu č. I
V. Kodet podal zastupitelstvu kraje podrobnější komentář k navrhované změně Páteřní sítě kraje Vysočina včetně doporučení rady kraje schválit variantu B.
K danému návrhu sdělili své názory a připomínky B. Kotlán, Z. Marková, D. Oulehla, J. Brychta, V. Novotný, Z. Dobrý.
Rovněž L. Joukl vyjádřil svůj postoj k uvedenému materiálu a přednesl protinávrh varianty C ve znění: “Zastupitelstvo kraje projednalo dle § 12 odst. 2, písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích petici za vyjmutí silnice č. II/353 ze Žďáru nad Sázavou do Poličky z páteřní sítě kraje Vysočina ze dne 18. 2. 2008; schvaluje změnu č. 1 Páteřní silniční sítě kraje Vysočina:vyjmout z páteřní sítě úsek silnice II/353 ze Žďáru nad Sázavou do Poličky přes Sněžné a Borovnici, ostatní úseky ponechat beze změny.“
Předkladatel si protinávrh neosvojil a předsedající vyzval zastupitele, aby hlasovali o protinávrhu L. Joukla.
Usnesení nebylo přijato: pro 18 hlasů, proti 11, zdrželo se 12.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení dle varianty B.
Usnesení 0177/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
projednalo
dle § 12 odst. 2, písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích petici za vyjmutí silnice č. II/353 ze Žďáru nad Sázavou do Poličky z páteřní sítě kraje Vysočina ze dne 18. 2. 2008;
schvaluje
změnu č. 1 Páteřní silniční sítě kraje Vysočina:
 • vyjmout z páteřní sítě úsek silnice II/353 ze Žďáru nad Sázavou do Poličky přes Sněžné a Borovnici;
 • zařadit do páteční sítě úsek silnice II/360 z Nového Města na Moravě do Jimramova na hr. kraje;
a ostatní úseky ponechat beze změny.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství,
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdrželo se 14.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-39.doc, ZK-03-2008-39, př. 1, ZK-03-2008-39, př. 2, ZK-03-2008-39, př. 3, ZK-03-2008-39, př. 4, ZK-03-2008-39, př. 5, ZK-03-2008-39, př. 6, ZK-03-2008-39, př. 7, ZK-03-2008-39, př. 8, ZK-03-2008-39, př. 9, ZK-03-2008-39, př. 10

40. Povinná příloha projektu Severojižní propojení kraje Vysočina - 2
V. Kodet předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Dohodu o spolupráci a v souvislosti s upozorněním M. Černé, uvedeném v bodě 35, požádal o schválení upraveného znění materiálu ZK-03-2008-40, př. 1. Zastupitelstvo kraje požadavek akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0178/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít "Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v programu "Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013" dle materiálu ZK-03-2008-40, př. 1upr1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-40.doc, ZK-03-2008-40, př. 1

41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na pasporty místních komunikací
V. Kodet předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh poskytnout dotaci obcím na pasporty místních komunikací a zdůvodnil úpravu materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0179/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice v celkové výši 762 193 Kč na pasporty místních komunikací obcím, jejichž žádosti splnily podmínky stanovené v „Zásadách“ podle materiálu ZK-03-2008-41upr1, př. 1upr1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice o částku 763 000,- Kč  při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 763 000,- Kč určenou na dotace obcím na pasporty místních komunikací dle materiálu ZK-03-2008-41upr1, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-41.doc, ZK-03-2008-41, př. 1

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava- poskytnutí dotací obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina
V. Kodet informoval zastupitelstvo kraje o výše uvedeném rozpočtovém opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0180/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina obcím, jejichž žádosti splnily podmínky stanovené v "Zásadách" podle materiálu ZK-03-2008-42, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, ORJ 1000, § 2212 - Silnice o částku 444 000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 444 000,- Kč určenou na dotace obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2008-42, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-42.doc, ZK-03-2008-42, př. 1

43. Návrh na změnu Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - doplňková činnost
V. Kodet předložil zastupitelstvu kraje ke schválení dodatek zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0181/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 222 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Kosovská 16, 586 01 Jihlava, dle materiálu ZK-03-2008-43, př. 1.
odpovědnost: ODSH, KSÚSV
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-43.doc, ZK-03-2008-43, př. 1

44. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
V. Kodet podal zastupitelstvu kraje informace k návrhu poskytnout finanční příspěvky na hospodaření v lesích. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0182/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 a 2 podle materiálu ZK-03-2008-44, př. 1 a materiálu ZK-03-2008-44, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 13. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-44.doc, ZK-03-2008-44, př. 1, ZK-03-2008-44, př. 2

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí na zajištění úhrady se zpracováním studie "Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy a z něho vyplývajících zdravotních rizik"
P. Hájek sdělil zastupitelstvu kraje doplňující informace k uvedenému rozpočtovému opatření a přednesl návrh na doplnění návrhu usnesení o textovou část: “…za podmínky úhrady 25% této částky ze strany města Jihlavy”. Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0183/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Životní prostředí, § 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší o částku 4 114 800 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti j. n. o stejnou částku 4 114 800 Kč na zajištění úhrady se zpracováním studie "Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy a z něho vyplývajících zdravotních rizik" za podmínky úhrady 25% této částky ze strany města Jihlavy.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. května 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 1, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-45.doc, ZK-03-2008-45, př. 1

46. Dovybavení krajského onkologického centra v Nemocnici Jihlava, p. o. - projekt předkládaný do Integrovaného operačního programu
P. Hájek podrobněji seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem.
J. Běhounek sdělil svůj názor k procesu a fungování předkládaných projektů dovybavení krajského onkologického centra a krajského traumatologického centra v Nemocnici Jihlava, p. o.
L. Joukl krátce reagoval na předřečníka a navrhl hlasovat o krajských centrech odděleně tak, že u krajského traumatologického centra bude v usnesení doplněna podmínka: “zařazení tohoto centra do národní sítě traumatologických center”.
J. Bambasová, V. Novotný, J. Slámečka ve svých příspěvcích rovněž podpořili zařazení krajského traumatologického centra do národní sítě traumatologických center.
Na doplnění předchozích sdělení M. Vystrčil uvedl, že se rada kraje na svém zasedání touto záležitostí podrobně zabývala a v souvislosti s navrhovanou změnou na hlasování přerušil jednání zastupitelstva kraje za účelem upřesnění návrhu usnesení.
Po přestávce navrhl hejtman zastupitelům kraje, aby hlasovalo o upraveném návrhu usnesení.
Usnesení 0184/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
závazek kraje Vysočina zajistit prostředky na předfinancování projektu dovybavení krajského onkologického centra (KOC) a budoucího krajského traumatologického centra (TC) pouze po zařazení tohoto centra do národní sítě traumatologických center - v Nemocnici Jihlava, p. o. předkládaného do Integrovaného operačního programu ve výši 100 mil. Kč pro krajské onkologické centrum a 100 mil. Kč pro budoucí traumatologické centrum. Tyto finanční prostředky budou sloužit k financování projektů na počátku a v průběhu realizace tak, aby kryly postupně nabíhající náklady projektů předtím, než proběhnou jednotlivé platby z Integrovaného operačního programu. Finanční prostředky budou zárukou toho, že nedojde k deficitu finančních zdrojů v průběhu realizace projektů.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, p. o., OSVZ
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-46.doc

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 47 - 56 včetně upraveného materiálu ZK-03-2008-56, př. 2 (viz bod 35) v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2008
Usnesení 0185/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj ve výši 1 399 099 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2008-47, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce ve výši 2 338 599 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2008-47, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-47.doc, ZK-03-2008-47, př. 1, ZK-03-2008-47, př. 2, ZK-03-2008-47, př. 3

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2008
Usnesení 0186/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program ve vzdělávání Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2008 určenou Základní škole Třebíč, Na Kopcích 342 ve výši 30 000 Kč, Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 715 ve výši 34 000 Kč a Základní škole Jihlava, Seifertova 1426 ve výši 21 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-48.doc

49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na prodloužení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu - pokračování projektů PILOT 1 a PILOT
Usnesení 0187/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 ve výši 60 000,- Kč na realizaci prodloužení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu (pokračování projektů PILOT 1 a PILOT Z).
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-49.doc

50. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovním mistrovství
Usnesení 0188/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Krajskému sdružení ČSTV Vysočina, E. Rošického 6, 586 01 Jihlava, IČ 70927511 v celkové výši 11 970,- Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle tabulky 1 materiálu ZK-03-2008-50, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 13. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-50.doc, ZK-03-2008-50, př. 1, ZK-03-2008-50, př. 2, ZK-03-2008-50, př. 3, ZK-03-2008-50, př. 4

51. Memorandum o spolupráci
Usnesení 0189/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Memorandum o spolupráci na projektu "Stavební úpravy a dostavba areálu škol v ulici Hradecká, Telč" dle materiálu ZK-03-2008-51, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-51.doc, ZK-03-2008-51, př. 1, ZK-03-2008-51, př. 2, ZK-03-2008-51, př. 3

52. Nové vymezení doplňkové činnosti ve zřizovací listině
Usnesení 0190/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 6 Zřizovací listiny příspěvkové organizace s názvem Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou, dle materiálu ZK-03-2008-52, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-52.doc, ZK-03-2008-52, př. 1

53. Podpora rozvoje vzdělanosti v kraji Vysočina - vznik nové organizace
Usnesení 0191/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
zřídit novou příspěvkovou organizaci s názvem "Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace" dnem 13. 5. 2008;
schvaluje
zřizovací listinu příspěvkové organizace "Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace" dle materiálu ZK-03-2008-53, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do konce září 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-53.doc, ZK-03-2008-53, př. 1, ZK-03-2008-53, př. 2, ZK-03-2008-53, př. 3

54. Dotace na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 1. světové války a k činnosti československých legií - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Usnesení 0192/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví obcím uvedeným v materiálu ZK-03-2008-54, př. 1 v celkové výši 1 047 044,- Kč v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotací na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 1. světové války a k činnosti československých legií;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2008-54, př. 2.
odpovědnost: OKPP
termín: 15. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-54.doc, ZK-03-2008-54, př. 1, ZK-03-2008-54, př. 2

55. Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí 2008 - návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Usnesení 0193/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků v celkové výši 3 122 325,- Kč žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2008-55, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí č. 01/08;
 • neposkytnout dotaci v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí č. 01/08 žadateli uvedenému v materiálu ZK-03-2008-55, př. 2;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2008-55, př. 3.
odpovědnost: OKPP, EO
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-55.doc, ZK-03-2008-55, př. 1, ZK-03-2008-55, př. 2, ZK-03-2008-55, př. 3

56. Dolnorakouská zemská výstava 2009 - společný česko-rakouský projekt v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika
Usnesení 0194/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • uzavření "Dohody o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery (Muzeem Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizací - projektovým partnerem 5) v rámci projektu v Programu "Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013" dle materiálu ZK-03-2008-56, př. 2upr1,
 • znění obsahu projektu "RegionalImpuls LandesAustellung 2009" v Operačním programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 v prioritní ose 1 Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how, oblast podpory - Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času, dle materiálu ZK-03-2008-56, př. 1;
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o půjčce dle materiálu ZK-03-2008-56, př. 4;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 26.799.000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2008, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií za účelem poskytnutí půjčky v částce 26.799.000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, na financování projektu "RegionalImpuls LandesAustellung 2009" a
prohlašuje,
že pokud nebudou získány prostředky na realizaci projektu "RegionalImpuls LandesAustellung 2009" z jiných zdrojů, bude financování projektu v rozsahu, ve kterém má být realizován Muzeem Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizací, zajištěno z prostředků kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
termín: 13. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-56.doc, ZK-03-2008-56, př. 1, ZK-03-2008-56, př. 2, ZK-03-2008-56, př. 3, ZK-03-2008-56, př. 4, ZK-03-2008-56, př. 5

57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2008 - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2007
J. Fischerová sdělila zastupitelstvu kraje podrobnější komentář k předloženému návrhu.
Z. Dobrý vyjádřil svůj negativní postoj k ocenění akce Handball Help Cup 2007/ Havlíčkův Brod organizátorovi, veřejné obchodní společnosti Tango Havlíčkův Brod.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0195/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
konečné výsledky ankety Zlatá jeřabina 2007 dle materiálu ZK-03-2008-57, př. 1;
uděluje
Cenu kraje Vysočina za kulturní počin roku 2007 včetně finančního ocenění subjektům dle materiálu ZK-03-2008-57, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura dle materiálu ZK-03-2008-57, př. 3 s určením pro subjekty podle materiálu ZK-03-2008-57, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče; odbor ekonomický; ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, a ředitel Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod
termín: 31. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 1, zdrželo se 6.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-57.doc, ZK-03-2008-57, př. 1, ZK-03-2008-57, př. 2, ZK-03-2008-57, př. 3

58. Připojení kraje Vysočina k Memorandu ve věci zajištění kvality vody ve vodním zdroji Želivka (Švihov)
Ze zasedání se omluvili V. Jonáš, S. Kafoňková. I. Rohovský seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0196/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít memorandum dle materiálu ZK-03-2008-58, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 13. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-58.doc, ZK-03-2008-58, př. 1, ZK-03-2008-58, př. 2

59. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
I. Rohovský upřesnil zastupitelstvu kraje návrh na změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0197/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2008-59, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 15. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-59.doc, ZK-03-2008-59, př. 1

60. Návrh na schválení Dodatku č. 1 "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití" (dále jen "Zásady")
I. Rohovský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení dodatek daných Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0198/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 1 "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití" dle materiálu ZK-03-2008-60, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 13. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-60.doc, ZK-03-2008-60, př. 1, ZK-03-2008-60, př. 2

61. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - Dotace poskytované na základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu systémové výstavby a financování datových úložišť veřejné správy na území kraje Vysočina
J. Hulák seznámil zastupitelstvo kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0199/03/2008/ZK
Zastupitelstvo
rozhoduje
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 Územní rozvoj o částku 10 919 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 10 919 000 Kč určenou na poskytnutí dotací dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina č. 19/07 na podporu systémové výstavby a financování datových úložišť veřejné správy na území kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2008-61, př. 3;
 • rozhodnout o poskytnutí dotace z kapitoly Informatika, § 3636 Územní rozvoj v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina č. 19/07 na podporu systémové výstavby a financování datových úložišť veřejné správy na území kraje Vysočina žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2008-61, př. 3.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 1. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-61.doc, ZK-03-2008-61, př. 1, ZK-03-2008-61, př. 2, ZK-03-2008-61, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 62 - 65 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů ke schválení.

62. FOND VYSOČINY - grantový program "Popularizace a vzdělávání v oblasti informačních technologií - 2008"
Usnesení 0200/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program "Popularizace a vzdělávání v oblasti informačních technologií - 2008" dle materiálu ZK-03-2008-62, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Popularizace a vzdělávání v oblasti informačních technologií - 2008" ve složení:
ODS Zdeněk Trnka (TR); Jiří Servít (ZR);
KDU-ČSL Jaroslav Hulák (ZR); Štěpán Komárek (ZR);
KSČM František Náhončík (HB); Pavel Kalabus (JI);
ČSSD Zdeněk Ryšavý (TR); Martin Hyský (JI);
SNK ED Otto Ondráček (ZR); Dana Svobodová (TR);
 • Jaroslava Huláka předsedou řídicího výboru grantového programu "Popularizace a vzdělávání v oblasti informačních technologií - 2008";
 • garantem grantového programu "Popularizace a vzdělávání v oblasti informačních technologií - 2008" odbor informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-62.doc, ZK-03-2008-62, př. 1

63. FOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2008-II
Usnesení 0201/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program "Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2008-II". dle materiálu ZK-03-2008-63, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2008 - II" ve složení:
ODS Simona Kafoňková (TR); Pavel Kopecký (HB);
KDU-ČSL Milan Šulc (HB); Pavel Štorek (ZR);
KSČM Kamil Vejvoda (ZR); Pavel Hodač (PE);
ČSSD Zdeněk Chlád (HB); Libor Joukl (HB);
SNK ED Marie Černá (TR); Libor Honzárek (HB);
 • Marii Černou předsedou řídicího výboru grantového programu "Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2008 - II";
 • garantem grantového programu "Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2008-II" Odbor regionálního rozvoje a Olgu Wiesnerovou zástupcem garanta s právem hlasovacím a Stanislavu Lemperovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 8. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-63.doc, ZK-03-2008-63, př. 1

64. FOND VYSOČINY - Grantový program KLENOTNICE VYSOČINY 2008
Usnesení 0202/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program "Klenotnice Vysočiny 2008" dle materiálu ZK-03-2008-64, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Klenotnice Vysočiny 2008" ve složení:
ODS Jan Nekula (TR); Jana Tomášková (HB);
KDU-ČSL Jaroslav Poborský (HB); Luboš Rudišar (PE);
KSČM Jan Slámečka (ZR); Pavel Šlechtický (JI);
ČSSD Dagmar Zvěřinová (ZR); Alena Spilková (HB);
SNK ED Božena Kabelíková (TR); Jaroslav Huňáček (JI);
 • Jana Nekulu předsedou řídicího výboru grantového programu "Klenotnice Vysočiny 2008";
 • garantem grantového programu "Klenotnice Vysočiny 2008" odbor kultury a památkové péče a Radima Gondu zástupcem garanta s právem hlasovacím a Martina Horkého s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 13. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-64.doc, ZK-03-2008-64, př. 1

65. FOND VYSOČINY - Grantový program "Bioodpady 2008" na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem
Usnesení 0203/03/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program "Bioodpady 2008" na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem dle materiálu ZK-03-2008-65, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Bioodpady 2008" ve složení:
ODS Pavel Hájek (PE); Zdeněk Čermák (TR);
KDU-ČSL Josef Kodet (JI); Michael Omes (HB);
KSČM Jiří Vlach (JI); Ladislav Brož (PE);
ČSSD Tomáš Koubek (PE); Miroslav Báňa (ZR);
SNK ED Pavel Gregor (TR); Miloš Odvárka (ZR);
 • Pavla Hájka (PE) předsedou řídicího výboru grantového programu "Bioodpady 2008";
 • garantem grantového programu "Bioodpady 2008" odbor životního prostředí a Pavlu Bendovou (PE) zástupcem garanta s právem hlasovacím a Evu Navrátilovou (JI) s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. května 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2008-65.doc, ZK-03-2008-65, př. 1

66. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

M. Vystrčil poděkoval zastupitelům za účast a ukončil jednání s tím, že další zasedání zastupitelstva kraje se bude konat dne 24. 6. 2008.
Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:Ing. Vladislav Nechvátal        ……...……………………………………Ing. Bohumil Kotlán        …..………………………………….……


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2008.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2008 dne 13. 5. 2008.
Zapsaly: M. Jakoubková, M. Chrástová, dne 23. 5. 2008 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz