Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2017, které se bude konat dne 28.03.2017 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2017
2. Zpráva o činnosti rady kraje
3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
4. Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
5. Udělení ocenění Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2016
6. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
7. Žádosti městyse Havlíčkova Borová a obce Herálec o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
8. Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina - příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
9. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10. Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
11. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2017
12. Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina
13. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2016 - žádost o změnu v projektu
14. Mezistátní spolupráce při zabezpečení obyvatel pohraničního regionu v rámci zásahů záchranné služby
15. Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
16. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
17. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vratka příspěvku od Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
18. Rozhodnutí o žádosti Batelova o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
19. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2016
20. Prodej pozemku v k. ú. a obci Rodinov
21. Darování pozemku v k. ú. a obci Brzkov
22. Darování pozemku v k. ú. a obci Netín
23. Darování pozemku v k. ú. Český Herálec a obci Herálec
24. Darování pozemku v k. ú. a obci Ostrov nad Oslavou
25. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov
26. Smlouva o budoucí darovací smlouvě - převod úseku silnice III/4062 a pozemků tímto úsekem zastavěných
27. Návrh na zrušení usnesení 0561/08/2012/ZK
28. Darování pozemků v k. ú. a obci Sněžné
29. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
30. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - řešení sporné pohledávky
31. Darování pozemku v k.ú. a obci Hodice
32. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
33. Návrh na zrušení usnesení 0109/02/2013/ZK
34. Návrh na změnu usnesení 0225/03/2015/ZK
35. Návrh na změnu usnesení 0587/07/2015/ZK
36. Výmaz předkupního práva v k. ú. Ostrov nad Oslavou
37. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
38. Darování pozemku v k.ú. a obci Ledeč nad Sázavou
39. Uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k.ú. a obci Světnov
40. Darování pozemků v k. ú. a obci Dolní Město
41. Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
42. Darování pozemku v k.ú. a obci Sejřek
43. Prodej pozemků v k.ú. a obci Pelhřimov
44. Transformace Domova Kamélie Křižanov II - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek v k. ú. Zámek Žďár
45. Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o společném postupu při zajištění realizace akce II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat
46. Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a soukromým investorem Cng Credit, s.r.o., pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 Jihlava - Dvorce
47. Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2016 do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Doprava
48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace v oblasti neprofesionálního umění
49. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina a návrhy na udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina
50. Dotace na oslavy obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
51. Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 27. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
52. Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
53. Poskytnutí dotace na provozování domácí hospicové péče na rok 2017 - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
54. Dotační řízení na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování pro rok 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
55. Dodatek č. 2 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
56. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb na rok 2017
57. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2017
58. Dotace na realizaci vzdělávacího projektu ALITER - nástroj pro vnitřní transformaci sociálních služeb
59. Změna ve zřizovací listině Dětského domova, Senožaty 199
60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017
61. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01813.0001 - Organizační, technické a bezpečnostní zajištění Světového poháru v biatlonu 2016
62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na obdob
63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Modul C) Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného člen
64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou
65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na obdob
66. Návrh na provedení rozpočtového opatření - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden - srpen 2017
67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017 v období 1. - 8. měsíc roku 2017
68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
70. Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina
71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodní sportovní školy 2017
72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční dar na zajištění Extraligy ČR v házené
73. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2017
74. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2017
75. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2015/2016 a kalendářní rok 2016
76. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
77. Evropský region Dunaj - Vltava 2017
78. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
79. Žádost o poskytnutí dotace na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina
80. Žádost o poskytnutí dotace na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
81. Poskytnutí dotace na realizaci akce Veletrh firem a práce Fortel 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
82. Poskytnutí dotací obcím, školám, mikroregionům, MAS, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA21 a Zdraví 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
83. Projekty na posílení biodiverzity
84. Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
85. FOND VYSOČINY - grantový program KLENOTNICE VYSOČINY 2017
86. FOND VYSOČINY - grantový program Regionální kultura 2017
87. FOND VYSOČINY - grantový program ROZVOJ VESNICE 2017
88. FOND VYSOČINY - grantový program INOVAČNÍ VOUCHERY 2017
89. FOND VYSOČINY - grantový program INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2017
90. Rozprava členů zastupitelstva


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina