Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 1/2014 - 04.02.2014

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2013
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2013
05Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2014
06Projektový záměr Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2014 spolufinancovaný z IOP
07Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2013
08Schválení odůvodnění veřejných zakázek na výběr dodavatele elektrické energie a zemního plynu v roce 2015
09Majetkoprávní vypořádání pozemku k. ú. Pístov u Jihlavy
10Výkup pozemku v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
11Darování pozemků v k. ú. Ždírec na Moravě a obci Ždírec
12Nabytí pozemků pod silnicí III/4044 k. ú. Luka nad Jihlavou
13Prodej pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
14Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby III/36042 Mirošov - most ev. č. 36042-3
15Výkup pozemku v k. ú. a obci Vidonín
16Změna usnesení 0552/07/2013/ZK, uzavření kupní smlouvy se zřízením služebnosti
17Darování pozemků v k. ú. a obci Hojovice
18Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/387, III/3871 k. ú. Švařec
19Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016
20Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. a obci Chotěboř
21Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/408 a II/411 Dešov - průjezdní úsek
22Opětovné uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou pro akci Transformace ÚSP Křižanov II
23Výkup a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Humpolec
24Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1 , II/602 hr. kraje - Pelhřimov - 11. stavba , II/602 Velké Meziříčí - ul. Sokolovská a Karlov - 10. stavba a II/392 Velké Meziříčí - Tasov
25Veřejná zakázka na stavební práce: II/523 Jihlava - Humpolec
26Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 Velké Meziříčí - ul. Sokolovská a Karlov, 10. stavba
27Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 hr. kraje - Pelhřimov - 11. stavba
28Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Náměšť nad Oslavou pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce Okružní křižovatka sil. I/23 a sil. III/3906 Náměšť nad Oslavou
29Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/12924 Humpolec - ul. Lnářská
30Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
31Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Souvislé opravy silnic Kraje Vysočina v roce 2014
32Aktualizace seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
33Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2014
34Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
35Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00563.0002
36Společná kancelář Evropského regionu Dunaj - Vltava
37Návrh na odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory č. 1.3.50/01/0002
38Návrh na odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory č. 1.3.50/01/0003
39Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci grantového projektu financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
40Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
41Výsledky 3. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
42Výsledky 3. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
43Výsledky 5. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
44Zásady pro poskytování dotací - Místní Agenda 21 a Zdraví 21
45Předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace a s tím související návrh rozpočtového opatření
46Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou půjčky určenou na realizaci projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit kr
47Komplexní propagace Zámku Třebíč - předfinancování projektu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
48Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného radou kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
49Dotační řízení na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování rok 2014
50Předfinancování projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
51Návrh na poskytnutí dotací na provozování komplexu sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
52Návrh dotace na vzdělávací projekt ALITER 2013 - 2015
53Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované - předfinancování česko-rakouského projektu včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
54Změny ve zřizovací listině
55Změny ve školském rejstříku
56Badatelská centra pro přírodní vědy - předfinancování projektu
57Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
58FOND VYSOČINY: Bioodpady 2013 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
59Hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
60Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad č. 06/06
61Návrh na úpravu vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny
62Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2014
63FOND VYSOČINY - grantový program Informační a komunikační technologie 2014
64FOND VYSOČINY - grantový program Infrastruktura ICT 2014
65FOND VYSOČINY - grantový program Jednorázové akce 2014
66FOND VYSOČINY - grantový program Sportujeme 2014
67FOND VYSOČINY - grantový program Sportoviště 2014
68FOND VYSOČINY - grantový program ,,Naše školka 2014
69FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2014
70FOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014
71FOND VYSOČINY - grantový program Památkově chráněná území 2014
72FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2014
73FOND VYSOČINY - grantový program Životní prostředí 2014
74Rezignace a volba člena Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina za politický klub KDU-ČSL
75Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2014
76Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2014
77Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2013
78Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2014
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz