Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 1/2014

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2014 konaného dne 4. 2. 2014 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 43 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 4. 2. 2014;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2013
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 43 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: J. Fischerová, T. Kučera.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byl předložen návrh na stažení bodu 22. Opětovné uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou pro akci Transformace ÚSP Křižanov II (Zdrojové materiály: ZK-01-2014-22.doc, ZK-01-2014-22, př. 1) z programu jednání.
Zastupitelstvo návrh akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2013
 2. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2013
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2013
 5. Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2014
 6. Projektový záměr Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2014 spolufinancovaný z IOP
 7. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2013
 8. Schválení odůvodnění veřejných zakázek na výběr dodavatele elektrické energie a zemního plynu v roce 2015
 9. Majetkoprávní vypořádání pozemku k. ú. Pístov u Jihlavy
 10. Výkup pozemku v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
 11. Darování pozemků v k. ú. Ždírec na Moravě a obci Ždírec
 12. Nabytí pozemků pod silnicí III/4044 k. ú. Luka nad Jihlavou
 13. Prodej pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
 14. Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby III/36042 Mirošov - most ev. č. 36042-3
 15. Výkup pozemku v k. ú. a obci Vidonín
 16. Změna usnesení 0552/07/2013/ZK, uzavření kupní smlouvy se zřízením služebnosti
 17. Darování pozemků v k. ú. a obci Hojovice
 18. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/387, III/3871 k. ú. Švařec
 19. Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016
 20. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. a obci Chotěboř
 21. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/408 a II/411 Dešov - průjezdní úsek
 1. Výkup a bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Humpolec
 2. Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1, II/602 hr. kraje - Pelhřimov - 11. stavba, II/602 Velké Meziříčí - ul. Sokolovská a Karlov - 10. stavba a II/392 Velké Meziříčí - Tasov
 3. Veřejná zakázka na stavební práce: II/523 Jihlava - Humpolec
 4. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 Velké Meziříčí - ul. Sokolovská a Karlov, 10. stavba
 5. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 hr. kraje - Pelhřimov - 11. stavba
 6. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Náměšť nad Oslavou pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce Okružní křižovatka sil. I/23 a sil. III/3906 Náměšť nad Oslavou
 7. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/12924 Humpolec - ul. Lnářská
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 9. Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Souvislé opravy silnic Kraje Vysočina v roce 2014
 10. Aktualizace seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2014
 12. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
 13. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00563.0002
 14. Společná kancelář Evropského regionu Dunaj - Vltava
 15. Návrh na odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory č. 1.3.50/01/0002
 16. Návrh na odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory č. 1.3.50/01/0003
 17. Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci grantového projektu financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 18. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 19. Výsledky 3. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 20. Výsledky 3. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 21. Výsledky 5. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 22. Zásady pro poskytování dotací - Místní Agenda 21 a Zdraví 21
 23. Předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace a s tím související návrh rozpočtového opatření
 24. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou půjčky určenou na realizaci projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města
 25. Komplexní propagace Zámku Třebíč - předfinancování projektu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 26. Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného radou kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 27. Dotační řízení na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování rok 2014
 28. Předfinancování projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
 29. Návrh na poskytnutí dotací na provozování komplexu sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 30. Návrh dotace na vzdělávací projekt ALITER 2013 - 2015
 31. Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované - předfinancování česko-rakouského projektu včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 32. Změny ve zřizovací listině
 33. Změny ve školském rejstříku
 34. Badatelská centra pro přírodní vědy - předfinancování projektu
 35. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
 36. FOND VYSOČINY: Bioodpady 2013 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
 37. Hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
 38. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad č. 06/06
 39. Návrh na úpravu vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny
 40. Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2014
 41. FOND VYSOČINY - grantový program Informační a komunikační technologie 2014
 42. FOND VYSOČINY - grantový program Infrastruktura ICT 2014
 43. FOND VYSOČINY - grantový program Jednorázové akce 2014
 44. FOND VYSOČINY - grantový program Sportujeme 2014
 45. FOND VYSOČINY - grantový program Sportoviště 2014
 46. FOND VYSOČINY - grantový program ,,Naše školka 2014
 47. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2014
 48. FOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014
 49. FOND VYSOČINY - grantový program Památkově chráněná území 2014
 50. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2014
 51. FOND VYSOČINY - grantový program Životní prostředí 2014
 52. Rezignace a volba člena Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina za politický klub KDU-ČSL
 53. Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2014
 54. Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2014
 55. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2013
 56. Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2014
 57. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0001/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Radovan Necid, Ing. Zdeněk Kopecký.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0002/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Ing. Radovana Necida a Ing. Zdeňka Kopeckého ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2014.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2013
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje a zprávu o činnosti rady kraje.
M. Houška požádal k materiálu „Stavební záměr Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny“ o zaslání podkladů, kde by byly popsány investiční priority našich nemocnic, zdravotnických zařízení (Usnesení 2046/38/2013/RK) a k materiálu „5. zpráva o realizaci projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina 3“ o grafický podklad průběhu a příprav staveb (Usnesení 2239/40/2013/RK).
M. Vystrčil požádal o zaslání podrobného soupisu propagačních předmětů k materiálu „Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů“ (Usnesení 2243/40/2013/RK).
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0003/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • zprávu o činnosti rady kraje
 • Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2013 dle materiálu ZK-01-2014-02, př. 1;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu ZK-01-2014-02, př. 1.
odpovědnost: rada kraje, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-02.doc, ZK-01-2014-02, př. 1, ZK-01-2014-02, př. 2, ZK-01-2014-02, př. 3, ZK-01-2014-02, př. 4, ZK-01-2014-02, př. 5, ZK-01-2014-02, př. 6

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, k předloženým podkladům o činnosti krajského úřadu doplnil informace o organizačních a personálních změnách v rámci krajského úřadu týkajících se vzniku odboru životního prostředí a zemědělství a změny na pozici vedoucího odboru školství mládeže a sportu.
K materiálu nebyly vzneseny požadavky na interpelace a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0004/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-03.doc, ZK-01-2014-03, př. 1, ZK-01-2014-03, př. 2, ZK-01-2014-03, př. 3

04. Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2013
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0005/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2013 dle materiálu ZK-01-2014-04, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-04.doc, ZK-01-2014-04, př. 1

05. Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2014
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh plánu činnosti výboru pro udělování medailí na rok 2014. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0006/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu ZK-01-2014-05, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru pro udělování medailí
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-05.doc, ZK-01-2014-05, př. 1

06. Projektový záměr Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2014 spolufinancovaný z IOP
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s dalším postupem projektu Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2014. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0007/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
v případě úspěšného přijetí žádosti projektu Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2014 s celkovým rozpočtem 33,55 mil. Kč:
 • spolufinancování projektu ze zdrojů kraje;
 • převod finančních prostředků z FSR nebo z cizích zdrojů v maximální výši 33,55 mil. Kč na speciální projektový účet určený na předfinancování a spolufinancování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: OI, OE
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-06.doc

77. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2013
V. Kaňkovský předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí zápisy o kontrolách provedených kontrolním výborem. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0008/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zápisy o provedení kontroly č. 4/2013 a 5/2013, předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů ZK-01-2014-77, př. 1, ZK-01-2014-77, př. 2.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-77.doc, ZK-01-2014-77, př. 1, ZK-01-2014-77, př. 2

78. Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2014
V. Kaňkovský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh plánu činnosti kontrolního výboru. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0009/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu ZK-01-2014-78, př. 1.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-78.doc, ZK-01-2014-78, př. 1

07. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2013
V. Novotný informoval zastupitelstvo kraje o návrhu na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2013.
Z. Dobrý tlumočil doporučující stanovisko finančního výboru.
K předloženému návrhu se vyjádřili M. Vystrčil, R. Černý, O. Benc.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0010/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje:
schvaluje
 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2013 v celkové výši 388 266 660 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu ZK-01-2014-07, př. 1;
 • zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu ZK-01-2014-07, př. 1;
 • převod finančních prostředků ve výši 3 797 800 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice na poskytnutí půjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na pořízení přístrojového vybavení.
odpovědnost: ekonomický odbor, odbor zdravotnictví, odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-07.doc, ZK-01-2014-07, př. 1

08. Schválení odůvodnění veřejných zakázek na výběr dodavatele elektrické energie a zemního plynu v roce 2015
V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem rozhodnout o schválení odůvodnění veřejných zakázek na výběr dodavatele elektrické energie a zemního plynu v roce 2015. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0011/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Odůvodnění Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2015 dle materiálu ZK-01-2014-08, př. 1;
 • Odůvodnění Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2015 dle materiálu ZK-01-2014-08, př. 2.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-08.doc, ZK-01-2014-08, př. 1, ZK-01-2014-08, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 09 21, 23 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

09. Majetkoprávní vypořádání pozemku k. ú. Pístov u Jihlavy
Usnesení 0012/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 723/50 - ostatní plocha, silnice o výměře 278 m2 zastavěný silnicí I/38 v k. ú. Pístov u Jihlavy z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR;
schvaluje
dodatek č. 1083 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2014-09, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-09.doc, ZK-01-2014-09, př. 1, ZK-01-2014-09, př. 2, ZK-01-2014-09, př. 3

10. Výkup pozemku v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
Usnesení 0013/01/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-10.doc, ZK-01-2014-10, př. 1, ZK-01-2014-10, př. 2

11. Darování pozemků v k. ú. Ždírec na Moravě a obci Ždírec
Usnesení 0014/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1624/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 205 m2 oddělený dle geometrického plánu 222-358/2005 z pozemku par. č. 1624, díl a o výměře 186 m2 a díl e o výměře 7 m2 oddělené dle geometrického plánu č. 313-101/2012 z pozemku par. č. 1634/2, vše v k. ú. Ždírec na Moravě a obci Ždírec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ždírec;
schvaluje
dodatek č. 1085 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2014-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-11.doc, ZK-01-2014-11, př. 1, ZK-01-2014-11, př. 2

12. Nabytí pozemků pod silnicí III/4044 k. ú. Luka nad Jihlavou
Usnesení 0015/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt bezúplatně pozemek par. č. 59/16 - ostatní plocha, silnice o výměře 388 m2 v k. ú. Luka nad Jihlavou z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 1086 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2014-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-12.doc, ZK-01-2014-12, př. 1, ZK-01-2014-12, př. 2

13. Prodej pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
Usnesení 0016/01/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-13.doc, ZK-01-2014-13, př. 1, ZK-01-2014-13, př. 2

14. Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby III/36042 Mirošov - most ev. č. 36042-3
Usnesení 0017/01/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-14.doc, ZK-01-2014-14, př. 1, ZK-01-2014-14, př. 2, ZK-01-2014-14, př. 3, ZK-01-2014-14, př. 4

15. Výkup pozemku v k. ú. a obci Vidonín
Usnesení 0018/01/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-15.doc, ZK-01-2014-15, př. 1, ZK-01-2014-15, př. 2

16. Změna usnesení 0552/07/2013/ZK, uzavření kupní smlouvy se zřízením služebnosti
Usnesení 0019/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
v souvislosti s nabytím pozemku par. č. 400/4 - ostatní plocha, dráha o výměře 1 438 m2 v k. ú. Kojetice na Moravě pravomoc rozhodnout o zřízení služebnosti na tomto pozemku;
rozhoduje
 • změnit usnesení 0552/07/2013/ZK tak, že v materiálu ZK-07-2013-45, př. 1 se celková kupní cena nabývaných pozemků par. č. 400/3 a 400/4 v k. ú. Kojetice na Moravě mění z částky 77 900 Kč na částku 67 900 Kč;
 • uzavřít kupní smlouvu o prodeji nemovité věci se zřízením služebnosti dle materiálu ZK-01-2014-16, př. 1;
schvaluje
dodatek č. 1090 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-01-2014-16, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-16.doc, ZK-01-2014-16, př. 1, ZK-01-2014-16, př. 2, ZK-01-2014-16, př. 3

17. Darování pozemků v k. ú. a obci Hojovice
Usnesení 0020/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 81/4 ost. plocha, jiná plocha o výměře 35 m2, par. č. 836/72 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 33 m2 a par. č. 836/74 ost. plocha, jiná plocha o výměře 162 m2 oddělené geometrickým plánem č. 156-105/2013 z pozemků par. č. 81/1, par. č. 836/38, par. č. 836/39 a par. č. 836/40 v k. ú. a obci Hojovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hojovice;
schvaluje
dodatek č. 1091 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2014-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. června 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-17.doc, ZK-01-2014-17, př. 1, ZK-01-2014-17, př. 2

18. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/387, III/3871 k. ú. Švařec
Usnesení 0021/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-01-2014-18, př. 1 v k. ú. Švařec;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2014-18, př. 2 v k. ú. Švařec z vlastnictví obce Koroužné do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 1092 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2014-18, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-18.doc, ZK-01-2014-18, př. 1, ZK-01-2014-18, př. 2, ZK-01-2014-18, př. 3, ZK-01-2014-18, př. 4

19. Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016
Usnesení 0022/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Panské Dubenky nemovitosti v rozsahu a za podmínek dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-01-2014-19, př. 1;
schvaluje
dodatek č. 1093 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2014-19, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-19.doc, ZK-01-2014-19, př. 1, ZK-01-2014-19, př. 2, ZK-01-2014-19, př. 3

20. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. a obci Chotěboř
Usnesení 0023/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt pozemek par. č. 4708 ostatní plocha, dráha o výměře 1300 m2 v k. ú. a obci Chotěboř z vlastnictví České dráhy, a. s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO 709 94 226 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 30 000 Kč;
schvaluje
dodatek č. 1094 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2014-20, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-20.doc, ZK-01-2014-20, př. 1, ZK-01-2014-20, př. 2, ZK-01-2014-20, př. 3

21. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/408 a II/411 Dešov - průjezdní úsek
Usnesení 0024/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2014-21, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dešov;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2014-21, př. 2 z vlastnictví obce Dešov do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-21.doc, ZK-01-2014-21, př. 1, ZK-01-2014-21, př. 2

23. Výkup a bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Humpolec
Usnesení 0025/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemek par. č. st. 3393/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt pozemek par. č. st. 3393/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2 v k. ú. a obci Humpolec z  vlastnictví společnosti VoKa ekologické stavby, spol. s r. o., Spojovací 1539, 396 01 Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 1000 Kč;
schvaluje
Dodatek č. 21 Zřizovací listiny České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy, IČO 62540050 dle materiálu ZK-01-2014-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-23.doc, ZK-01-2014-23, př. 1, ZK-01-2014-23, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 24 30, 32, 33 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

24. Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1, II/602 hr. kraje - Pelhřimov - 11. stavba , II/602 Velké Meziříčí - ul. Sokolovská a Karlov - 10. stavba a II/392 Velké Meziříčí - Tasov
Usnesení 0026/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
schválit odůvodnění veřejných zakázek II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1, II/602 hr. kraje - Pelhřimov - 11. stavba , II/602 Velké Meziříčí - ul. Sokolovská a Karlov - 10. stavba a II/392 Velké Meziříčí - Tasov, v rozsahu materiálu ZK-01-2014-24, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-24.doc, ZK-01-2014-24, př. 1

25. Veřejná zakázka na stavební práce: II/523 Jihlava - Humpolec
Usnesení 0027/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
schválit odůvodnění veřejné zakázky II/523 Jihlava - Humpolec v rozsahu materiálu ZK-01-2014-25, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-25.doc, ZK-01-2014-25, př. 1

26. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 Velké Meziříčí - ul. Sokolovská a Karlov, 10. stavba
Usnesení 0028/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí dle materiálu ZK-01-2014-26, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-26.doc, ZK-01-2014-26, př. 1

27. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 hr. kraje - Pelhřimov - 11. stavba
Usnesení 0029/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí dle materiálu ZK-01-2014-27, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-27.doc, ZK-01-2014-27, př. 1

28. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Náměšť nad Oslavou pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce Okružní křižovatka sil. I/23 a sil. III/3906 Náměšť nad Oslavou
Usnesení 0030/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Náměšť nad Oslavou dle materiálu ZK-01-2014-28, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-28.doc, ZK-01-2014-28, př. 1

29. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/12924 Humpolec - ul. Lnářská
Usnesení 0031/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec dle materiálu ZK-01-2014-29, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-29.doc, ZK-01-2014-29, př. 1

30. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Usnesení 0032/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 4 084 000 Kč (ÚZ 00013) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 Investice v dopravě o částku 4 084 000 Kč (položka 6121 Budovy a stavby);
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční dotace“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 4 084 000 Kč s určením na výdaje spojené s realizací akce II/339 Ledeč n. S. odvodnění vozovky.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-30.doc

32. Aktualizace seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
Usnesení 0033/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: ODSH
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-32.doc, ZK-01-2014-32, př. 1, ZK-01-2014-32, př. 2, ZK-01-2014-32, př. 3, ZK-01-2014-32, př. 4

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2014
Usnesení 0034/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy o částku 3 734 000 Kč na úhradu prokazatelné ztráty provozovatelů linkové osobní dopravy při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 3 734 000 Kč;
ruší
usnesení č. 0534/07/2013/ZK ze dne 10. 12. 2013;
stanoví
rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2014:
 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 283 734 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,6 mil. počtu ujetých km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 297 735 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,1 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.
odpovědnost: ODSH, OE,
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-33.doc

31. Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Souvislé opravy silnic Kraje Vysočina v roce 2014
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
M. Vystrčil požádal o zaslání plánu veřejných zakázek této příspěvkové organizace.
Předkladatel požadavek M. Vystrčila akceptoval.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0035/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2014-31, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 28. 02. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-31.doc, ZK-01-2014-31, př. 1

34. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dotace obcím na pomoc při pořizování územního plánu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0036/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace obcím z kapitoly Územní plánování, § 3635 Územní plánování v celkové výši 2 418 147 Kč na pomoc při pořizování územního plánu dle materiálu ZK-01-2014-34, př. 1.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 10. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-34.doc, ZK-01-2014-34, př. 1

35. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00563.0002
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace.
V souvislosti s projednávaným materiálem P. Piňos oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0037/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2014-35, př. 2.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-35.doc, ZK-01-2014-35, př. 1, ZK-01-2014-35, př. 2

36. Společná kancelář Evropského regionu Dunaj - Vltava
M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout dotace na zajištění aktivit v rámci mezinárodní spolupráce s názvem „Evropský region Dunaj Vltava“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0038/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2139 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu na zajištění aktivit v rámci mezinárodní spolupráce s názvem Evropský region Dunaj - Vltava dle materiálu ZK-01-2014-36, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-36.doc, ZK-01-2014-36, př. 1, ZK-01-2014-36, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 37 40, 42, 43 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

37. Návrh na odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory č. 1.3.50/01/0002
Usnesení 0039/01/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ORR
termín: 28. února 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-37.doc, ZK-01-2014-37, př. 1, ZK-01-2014-37, př. 2, ZK-01-2014-37, př. 3, ZK-01-2014-37, př. 4

38. Návrh na odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory č. 1.3.50/01/0003
Usnesení 0040/01/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ORR
termín: 28. února 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-38.doc, ZK-01-2014-38, př. 1, ZK-01-2014-38, př. 2, ZK-01-2014-38, př. 3

39. Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci grantového projektu financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0041/01/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ORR, OE
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-39.doc, ZK-01-2014-39, př. 1, ZK-01-2014-39, př. 2

40. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0042/01/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ORR
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-40.doc, ZK-01-2014-40, př. 1, ZK-01-2014-40, př. 2

42. Výsledky 3. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0043/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozhoduje
poskytnout podporu na grantové projekty uvedené v materiálu ZK-01-2014-42, př. 3, příjemcům podpory v maximální výši dle materiálu ZK-01-2014-42, př. 3, a to za podmínek stanovených v materiálu ZK-01-2014-42, př. 5.
odpovědnost: ORR
termín: 12. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-42.doc, ZK-01-2014-42, př. 1, ZK-01-2014-42, př. 2, ZK-01-2014-42, př. 3, ZK-01-2014-42, př. 4, ZK-01-2014-42, př. 5

43. Výsledky 5. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0044/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozhoduje
poskytnout podporu na grantové projekty uvedené v materiálu ZK-01-2014-43, př. 3, příjemcům podpory v maximální výši dle materiálu ZK-01-2014-43, př. 3, a to za podmínek stanovených v materiálu ZK-01-2014-43, př. 5.
odpovědnost: ORR
termín: 12. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-43.doc, ZK-01-2014-43, př. 1, ZK-01-2014-43, př. 2, ZK-01-2014-43, př. 3, ZK-01-2014-43, př. 4, ZK-01-2014-43, př. 5

41. Výsledky 3. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Hyský zdůvodnil zastupitelstvu kraje úpravu příloh č. 3 a 4 předloženého materiálu.
V souvislosti s projednávaným materiálem O. Benc oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0045/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozhoduje
poskytnout podporu na grantové projekty uvedené v materiálu ZK-01-2014-41, př. 3upr1, příjemcům podpory v maximální výši dle materiálu ZK-01-2014-41, př. 3upr1, a to za podmínek stanovených v materiálu ZK-01-2014-41, př. 5.
odpovědnost: ORR
termín: 12. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-41.doc, ZK-01-2014-41, př. 1, ZK-01-2014-41, př. 2, ZK-01-2014-41, př. 3, ZK-01-2014-41, př. 4, ZK-01-2014-41, př. 5

44. Zásady pro poskytování dotací - Místní Agenda 21 a Zdraví 21
M. Hyský předložil zastupitelstvu ke schválení aktualizací uvedených Zásad.
M. Černá jménem místostarostky Města Třebíč poděkovala Kraji Vysočina za finanční podporu Městu Třebíč.
D. Oulehla tlumočil zastupitelům doporučující stanovisko legislativního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0046/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-01-2014-44, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-44.doc, ZK-01-2014-44, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 45 - 47 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

45. Předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace a s tím související návrh rozpočtového opatření
Usnesení 0047/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zápůjčce dle materiálu ZK-01-2014-45, př. 1;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 5 070 060 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 5 070 060 Kč s určením pro Vysočina Tourism na financování projektu Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014-2015.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-45.doc, ZK-01-2014-45, př. 1, ZK-01-2014-45, př. 2

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou půjčky určenou na realizaci projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města
Usnesení 0048/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 854 107,69 Kč v souvislosti s vratkou první splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-46.doc, ZK-01-2014-46, př. 1

47. Komplexní propagace Zámku Třebíč - předfinancování projektu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Usnesení 0049/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o projektu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2014-47, př. 1;
rozhoduje
poskytnout zápůjčku v celkové výši 4 421 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČO: 00091766, za účelem realizace projektu Komplexní propagace Zámku Třebíč dle materiálu ZK-01-2014-47, př. 3;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 4 421 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2014 na kapitolu Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 4 421 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na financování projektu Komplexní propagace Zámku Třebíč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-47.doc, ZK-01-2014-47, př. 1, ZK-01-2014-47, př. 2, ZK-01-2014-47, př. 3

48. Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného radou kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dotaci provozovatelům domácí hospicové péče. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0050/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci pro poskytovatele domácí hospicové péče v celkové výši 7 050 000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014, z kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-01-2014-48, př. 1;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-01-2014-48, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-48.doc, ZK-01-2014-48, př. 1, ZK-01-2014-48, př. 2

49. Dotační řízení na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování rok 2014
P. Krčál informoval zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0051/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti dle materiálu ZK-01-2014-49, př. 1, na realizaci programů primární prevence v roce 2014 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2014-49, př. 2.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-49.doc, ZK-01-2014-49, př. 1, ZK-01-2014-49, př. 2

50. Předfinancování projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh předfinancování a převodu finančních prostředků na zvláštní účet uvedeného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0052/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
předfinancování a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje v celkové výši max. 600 000 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 28. 02. 2014
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-50.doc

51. Návrh na poskytnutí dotací na provozování komplexu sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0053/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci pro Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o. p. s. na zabezpečení sítě sociálních služeb pro osoby se smyslovým postižením ve výši 5 800 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti dle materiálu ZK-01-2014-51, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-51.doc, ZK-01-2014-51, př. 1

52. Návrh dotace na vzdělávací projekt ALITER 2013 - 2015
P. Krčál informoval zastupitelstvo kraje o žádosti občanského sdružení „SLEPÍŠI sdružení“ o poskytnutí dotace na pokračování ve vzdělávacím projektu „ALITER 2013 - 2015“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0054/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti občanskému sdružení SLEPÍŠI - sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené, IČ: 64327892 ve výši 400 000 Kč na realizaci projektu ALITER 2013 - 2015 v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-01-2014-52, př. 2.
odpovědnost: OSV, OE
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-52.doc, ZK-01-2014-52, př. 1, ZK-01-2014-52, př. 2, ZK-01-2014-52, př. 3

53. Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované - předfinancování česko-rakouského projektu včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje ke schválení rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a zdůvodnil navrhovanou úpravu přílohy č. 2 tohoto materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0055/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout zápůjčku ve výši 4 730 000 Kč Domovu důchodců Ždírec, příspěvkové organizaci za účelem realizace projektu Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované dle materiálu ZK-01-2014-53, př. 2upr1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající v převodu finančních prostředků ve výši 4 730 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2014, kapitola Sociální věci, § 4350 - Domovy pro seniory za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 4 730 000 Kč s určením pro Domov důchodců Ždírec, příspěvkovou organizaci na financování projektu Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, ředitelka Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-53.doc, ZK-01-2014-53, př. 1, ZK-01-2014-53, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 54 - 57 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

54. Změny ve zřizovací listině
Usnesení 0056/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 9 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hotelová škola Třebíč, dle materiálu ZK-01-2014-54, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-54.doc, ZK-01-2014-54, př. 1

55. Změny ve školském rejstříku
Usnesení 0057/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu ZK-01-2014-55, př. 1 kódy 1A, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 2O.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 28. 2. 2014 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-55.doc, ZK-01-2014-55, př. 1

56. Badatelská centra pro přírodní vědy - předfinancování projektu
Usnesení 0058/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o změně projektového záměru Badatelská centra pro přírodní vědy dle materiálu ZK-01-2014-56;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na předfinancování projektu Badatelská centra pro přírodní vědy ve výši maximálně 18 500 000 Kč, pokud bude projekt schválen.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-56.doc

57. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
Usnesení 0059/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost organizacím dle vzorové smlouvy (materiál ZK-01-2014-57, př. 2)
 • Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, o. s., Jiráskova 2603/69, Jihlava, IČO 22908951 ve výši 1 500 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže ve fotbale;
 • Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, Evžena Rošického 2684/6, Jihlava, IČO 63438216 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v plavání;
 • Dukle Jihlava - mládež, Tolstého 1566/23 Jihlava, IČO 70802769 ve výši 1 000 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v ledním hokeji;
 • Basketbalovému klubu Jihlava, o. s., Evžena Rošického 2684/6, Jihlava, IČO 62797972 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v basketbalu;
 • Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, o. s., Pavlovova 2672/14, Jihlava, IČO 22729275 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže ve volejbalu;
 • Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě, Vlachovická 1355, Nové Město na Moravě, IČO 43378480 ve výši 250 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v lyžování;
 • Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, Žďárská 158, Nové Veselí, IČO 75070961 ve výši 340 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v házené.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-57.doc, ZK-01-2014-57, př. 1, ZK-01-2014-57, př. 2, ZK-01-2014-57, př. 3, ZK-01-2014-57, př. 4

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 58 - 60 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

58. FOND VYSOČINY: Bioodpady 2013 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
Usnesení 0060/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: OŽPZ
termín: 4. února 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-58.doc, ZK-01-2014-58, př. 1, ZK-01-2014-58, př. 2

59. Hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
Usnesení 0061/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
odvolává
hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce jmenovaný usnesením zastupitelstva kraje č. 0615/08/2012/ZK dne 18. 12. 2012;
jmenuje
hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu ZK-01-2014-59, př. 1;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena hodnotícího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-59.doc, ZK-01-2014-59, př. 1

60. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad č. 06/06
Usnesení 0062/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, dle materiálu ZK-01-2014-60, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-60.doc, ZK-01-2014-60, př. 1

61. Návrh na úpravu vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení úpravu vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z FV.
D. Oulehla tlumočil doporučující stanovisko legislativního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0063/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-01-2014-61, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-61.doc, ZK-01-2014-61, př. 1, ZK-01-2014-61, př. 2

62. Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2014
V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválit poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2014. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0064/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2014 dle materiálu ZK-01-2014-62, př. 2;
 • převod prostředků ve výši 44 100 tis. Kč z disponibilních prostředků z roku 2013 do Fondu Vysočiny.
odpovědnost: V. Novotný, odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-62.doc, ZK-01-2014-62, př. 1abcd, ZK-01-2014-62, př. 2, ZK-01-2014-62, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 63 - 73 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů ke schválení.

63. FOND VYSOČINY - grantový program Informační a komunikační technologie 2014
Usnesení 0065/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Informační a komunikační technologie 2014 dle materiálu ZK-01-2014-63, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Informační a komunikační technologie 2014 ve složení:
 • ODS Martin Hladík (TR);
 • KDU-ČSL Vilém Antonů (JI); Jan Matějů (PE);
 • ČSSD Marian Drinka (HB); Petr Walter (JI);
 • KSČM Pavel Kalabus (JI); František Náhončík (HB);
 • Pro Vysočinu Evžen Zámek (JI); Ondřej Hedvábný (TR);
 • TOP09 a STAN - Martin Sedlák (HB); Zdeněk Materna, (ZR);
 • Stanislava Šípa (HB, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu Informační a komunikační technologie 2014;
 • garantem grantového programu Informační a komunikační technologie 2014 odbor informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Kláru Jirákovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 28. 02. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-63.doc, ZK-01-2014-63, př. 1, ZK-01-2014-63, př. 2

64. FOND VYSOČINY - grantový program Infrastruktura ICT 2014
Usnesení 0066/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Infrastruktura ICT 2014 dle materiálu ZK-01-2014-64, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Infrastruktura ICT 2014 ve složení:
 • ODS Pavel Nevrkla (TR); Jaroslav Makovec (PE);
 • KDU-ČSL Štěpán Komárek (TR); Tomáš Kučera (ZR);
 • ČSSD Pavel Blažek (ZR);
 • KSČM Roman Ondrušek (PE); František Náhončík (HB);
 • Pro Vysočinu Lukáš Koreš (JI); Dušan Novotný (JI);
 • TOP09 a STAN - Martin Sedlák (HB); Zdeněk Materna, (ZR);
 • Zdeňka Ryšavého (TR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Infrastruktura ICT 2014;
 • garantem grantového programu Infrastruktura ICT 2014 odbor informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Kláru Jirákovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 28. 02. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-64.doc, ZK-01-2014-64, př. 1, ZK-01-2014-64, př. 2

65. FOND VYSOČINY - grantový program Jednorázové akce 2014
Usnesení 0067/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Jednorázové akce 2014 dle materiálu ZK-01-2014-65, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Jednorázové akce 2014 ve složení:
 • ODS Josef Bakaj (JI); Roman Diviš (TR);
 • KDU-ČSL Jan Málek (HB);
 • ČSSD Milan Stránský (HB); Bohumil Novák (JI);
 • KSČM Roman Ondrušek (PE); Pavel Královec (HB);
 • Pro Vysočinu Jan Burda (TR); Pavlína Zábranská (JI);
 • TOP09 a STAN - Irini Martakidisová (ZR); Luboš Rudišar (PE);
 • Josefa Dvořáka (ZR, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu Jednorázové akce 2014;
 • garantem grantového programu Jednorázové akce 2014 odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Alenu Mikulíkovou s právem hlasovacím a Janu Albrechtovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-65.doc, ZK-01-2014-65, př. 1, ZK-01-2014-65, př. 2

66. FOND VYSOČINY - grantový program Sportujeme 2014
Usnesení 0068/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Sportujeme 2014 dle materiálu ZK-01-2014-66, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Sportujeme 2014 ve složení:
 • ODS Zdeněk Geist (JI); Miloslav Černý (ZR);
 • KDU-ČSL Jan Čepl (HB); Josef Dvořák (ZR);
 • ČSSD Jana Nováková Hotařová (JI); Jiří Novotný (HB);
 • KSČM Čestmír Vitásek (ZR);
 • Pro Vysočinu Ondřej Hedvábný (TR); Radek Vítovský (PE);
 • TOP09 a STAN - Ladislav Bárta (ZR); Pavel Štorek (ZR);
 • Milana Plodíka (HB, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu Sportujeme 2014;
 • garantem grantového programu Sportujeme 2014 odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Milana Kastnera s právem hlasovacím a Kateřinu Němcovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-66.doc, ZK-01-2014-66, př. 1, ZK-01-2014-66, př. 2

67. FOND VYSOČINY - grantový program Sportoviště 2014
Usnesení 0069/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Sportoviště 2014 dle materiálu ZK-01-2014-67, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Sportoviště 2014 ve složení:
 • ODS Lubomír Straka (ZR); Martin Paclík (JI);
 • KDU-ČSL Petr Žák (TR); Norbert Nejedlý (JI);
 • ČSSD Petr Vašíček (TR); Bohumil Kovanda (PE);
 • KSČM Ladislav Šnelly (HB); Vladimír Bartes (TR);
 • Pro Vysočinu Bohumil Nikl (HB); Jindřich Skočdopole (JI);
 • TOP09 a STAN - Ladislav Jirků (JI);
 • Ladislava Bártu (ZR, TOP09 a STAN) předsedou řídicího výboru grantového programu Sportoviště 2013;
 • garantem grantového programu Sportoviště 2014 odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Ivo Macha s právem hlasovacím a Petra Horkého s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-67.doc, ZK-01-2014-67, př. 1, ZK-01-2014-67, př. 2, ZK-01-2014-67, př. 3

68. FOND VYSOČINY - grantový program ,,Naše školka 2014
Usnesení 0070/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Naše školka 2014 dle materiálu ZK-01-2014-68, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Naše školka 2014 ve složení:
 • ODS Václav Průša (HB);
 • KDU-ČSL Lenka Koláčná (TR); Jana Houšková (PE);
 • ČSSD Dagmar Nejedlá (ZR); Stanislava Prokešová (JI);
 • KSČM Marek Nevoral (TR); Zuzana Ležáková (TR);
 • Pro Vysočinu Eva Požárová (JI); Pavel Maslák (JI);
 • TOP09 a STAN - Jana Spekhorstová (TR); Kateřina Maružánová (ZR);
 • Jaroslava Ptáčka (ZR, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu Naše školka 2014;
 • garantem grantového programu Naše školka 2014 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-68.doc, ZK-01-2014-68, př. 1, ZK-01-2014-68, př. 2

69. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2014
Usnesení 0071/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Bezpečná silnice 2014 dle materiálu ZK-01-2014-69, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Bezpečná silnice 2014 ve složení:
 • ODS Radek Necid (ZR); Zdeněk Trnka (TR);
 • KDU-ČSL Tomáš Kučera (ZR); Josef Mach (ZR);
 • ČSSD Vladimír Malý (TR); Tomáš Krejčí (HB);
 • KSČM Hana Trojánková (PE); Jaroslav Jirků (JI);
 • Pro Vysočinu Ivo Jonák (ZR);
 • TOP09 a STAN - Martin Sedlák (HB); Libor Fejta (TR);
 • Pavla Masláka (JI, Pro Vysočinu) předsedou řídicího výboru grantového programu Bezpečná silnice 2014;
 • garantem grantového programu Bezpečná silnice 2014 odbor dopravy a silničního hospodářství a zástupce garanta Radka Handu s právem hlasovacím a Radka Žižku s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-69.doc, ZK-01-2014-69, př. 1, ZK-01-2014-69, př. 2

70. FOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014
Usnesení 0072/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014 dle materiálu ZK-01-2014-70, př. 1;
jmenuje
 • řídící výbor grantového programu Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014 ve složení:
 • ODS Miroslav Nosek (JI); Ladislav Med (PE);
 • KDU-ČSL Miroslav Krupica (TR); Petr Piáček (JI);
 • ČSSD Eliška Pavlíková (HB); Luboš Kabátek (JI);
 • KSČM Věra Buchtová (ZR); Michal Dlouhý (ZR);
 • Pro Vysočinu Eva Požárová (JI);
 • TOP09 a STAN - Petr Fiala (TR); Ladislav Bárta (ZR);
 • Pavlínu Zábranskou (JI, Pro Vysočinu) předsedkyní řídícího výboru grantového programu Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014;
 • garantem grantového programu Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014 odbor dopravy a silničního hospodářství a zástupce garanta Martina Petra s právem hlasovacím a Ing. arch. Marii Kotenovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 5. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-70.doc, ZK-01-2014-70, př. 1, ZK-01-2014-70, př. 2

71. FOND VYSOČINY - grantový program Památkově chráněná území 2014
Usnesení 0073/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Památkově chráněná území 2014 dle materiálu ZK-01-2014-71, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Památkově chráněná území 2014 ve složení:
 • ODS Jaroslav Huňáček (JI); Miloš Šťastný (TR);
 • KDU-ČSL Jan Málek (HB);
 • ČSSD Karel Borek (HB); Radim Technik (ZR);
 • KSČM Jan Slámečka (ZR); Lubomír Drápela (JI);
 • Pro Vysočinu Tomáš Kocour (PE); Jindřich Kaupa (JI);
 • TOP09 a STAN - Irini Martakidisová (ZR); Libor Honzárek (HB);
 • Jaroslava Hrubého (TR, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu Památkově chráněná území 2014;
 • garantem grantového programu Památkově chráněná území 2014 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Olgu Čermákovou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-71.doc, ZK-01-2014-71, př. 1, ZK-01-2014-71, př. 2

72. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2014
Usnesení 0074/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Čistá voda 2014 dle materiálu ZK-01-2014-72, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Čistá voda 2014 ve složení:
 • ODS Jaromír Vadinský (HB); Ivo Rohovský (ZR);
 • KDU-ČSL Jaromír Kalina (JI); Jaroslav Poborský (HB);
 • ČSSD Josef Matějek (TR); Tomáš Koubek (PE);
 • KSČM Jiří Vlach (ZR);
 • Pro Vysočinu Karel Nedvědický (TR); Josef Veselý (PE);
 • TOP09 a STAN - Luboš Rudišar (PE); Zdeněk Skoumal (TR);
 • Ladislava Brože (PE, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu Čistá voda 2014;
 • garantem grantového programu Čistá voda 2014 odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta Radka Zvolánka s právem hlasovacím a Martina Drápelu s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-72.doc, ZK-01-2014-72, př. 1, ZK-01-2014-72, př. 2

73. FOND VYSOČINY - grantový program Životní prostředí 2014
Usnesení 0075/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Životní prostředí 2014 dle materiálu ZK-01-2014-73, př. 1.
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Životní prostředí 2014 ve složení:
 • ODS Romana Hrbatá (JI); Zdeněk Janovský (HB);
 • KDU-ČSL Libor Řezáč (JI); Petr Kesl (PE);
 • ČSSD Zdeněk Chlád (HB);
 • KSČM Ladislav Nováček (PE); Karel Moravec (HB);
 • Pro Vysočinu Pavel Hájek (PE); Bohumil Nikl (HB);
 • TOP09 a STAN - Zdeněk Skoumal (TR); Luboš Rudišar (PE);
 • Jiřího Svobodu (ZR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Životní prostředí 2014;
 • garantem grantového programu Životní prostředí 2014 odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta Ing. Evu Navrátilovou s právem hlasovacím a Ing. Milana Křížka s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 4. února 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-73.doc, ZK-01-2014-73, př. 1, ZK-01-2014-73, př. 2

74. Rezignace a volba člena Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina za politický klub KDU-ČSL
V. Kodet informoval zastupitelstvo kraje o návrhu vzít na vědomí rezignaci a jmenování člena výboru pro udělování medailí za politický klub KDU-ČSL. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0076/01/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OSH
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-74.doc, ZK-01-2014-74, př. 1, ZK-01-2014-74, př. 2

75. Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2014
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh plánu činnosti výboru regionálního rozvoje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0077/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu ZK-01-2014-75, př. 1.
odpovědnost: předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-75.doc, ZK-01-2014-75, př. 1

76. Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2014
L. Jirků předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh plánu činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0078/01/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu ZK-01-2014-76, př. 1.
odpovědnost: předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2014-76.doc, ZK-01-2014-76, př. 1

79. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 1. 4. 2014.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje VysočinaOvěřovatelé zápisu:


Ing. Radovan Necid        ……...……………………………………


Ing. Zdeněk Kopecký        …..………………………………….……


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2014.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2014 dne 4. 2. 2014.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 14. 2. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz