Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 08/2016 - 20.12.2016

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
05Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
06Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017
07Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v první polovině roku 2017 (VIP akce)
08Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
09Projektový záměr Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 spolufinancovaný z IROP
10Návrh na provedení rozpočtového opatření - projekt Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
11Dodatek Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
12Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IROP - Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV - zvýšení předpokládaných výdajů
13Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017
14Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina
15Nabytí pozemku zastavěného silnicí II/404 Luka nad Jihlavou
16Prodej pozemku v k. ú. a obci Měřín
17Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/34520 Jeřišno - průjezdní úsek
18Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby rekonstrukce mostu ev. č. 345-005 v Nové Vsi u Chotěboře
19Prodej pozemků v k.ú. Vystrkov u Humpolce a obci Vystrkov
20Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
21Majetkoprávní příprava stavby II/357 Strachujov - Jimramov - další vypořádání
22Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/40810 Slavíkovice
23Majetkoprávní příprava pro akci II/406 Telč - hr. kraje
24Prodej pozemku v k.ú. a obci Myslibořice
25Darování pozemku v k.ú. a obci Havlíčkův Brod městu Havlíčkův Brod
26Vzdání se předkupního práva v rámci akce II/353 Nové Veselí - obchvat
27Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
28Majetkoprávní příprava stavby II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat
29Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat , změna usnesení 0444/05/2016/ZK
30Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
31Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
32Výkup pozemků zastavěných silnicí III. třídy v k.ú. a obci Věchnov
33Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Lidmaň
34Zrušení usnesení 0323/04/2016/ZK
35Darovací smlouva a smlouva o zřízení předkupního práva v k.ú. a obci Rudíkov
36Předání nemovitých věcí do hospodaření - k.ú. Ždírec na Moravě
37Prodej části pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
38Darování pozemků v k.ú. a obci Pacov městu Pacov
39Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Pavlov u Stonařova
40Darování pozemku v k.ú. Bojiště
41Darování čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - k. ú. Zboží
42Majetkoprávní vypořádání pozemků - k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou
43Projekty úspory energií - 39. výzva OPŽP
44Zajištění předfinancování projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
45Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
46Grantové schéma na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina č. V/MSP/SROP/1.1./1/2004 - akce Balicí linka pro racionální výživu
47Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
48Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2017
49Zásady MA21 a Zdraví 21 - úprava čísla účtu příjemce
50Informace o výstupech Veřejného fóra Kraje Vysočina 2016
51Zásady pro poskytování dotací - místní Agenda 21 a Zdraví 2020
52Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2016
53Hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
54FOND VYSOČINY: Životní prostředí 2016 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
55Smlouva o poskytnutí dotace ID O00778 - dodatek č. 1
56Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace předkládaný do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech
57FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II
58Ukončení projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace Porta culturae a návrh na provedení rozpočtového opatření
59Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na provozování domácí hospicové péče na rok 2017
60Schválení přesunů finančních prostředků mezi službami poskytovanými Diecézní charitou Brno - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
61Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách pro rok 2017
62Dodatek č. II ke smlouvě pro sociální služby zapojené do projektu IP IV. a navýšení finančních prostředků na provoz služeb zapojených do projektu IP IV.
63Dofinancování neuznatelných nákladů z projektu pro služby s klientelou nad 65 let zapojených do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. - Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
64Předfinancování projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina
65Rozhodnutí o žádostech o dofinancování provozních nákladů některých sociálních služeb - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
66Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017
67Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01633.0001 - Modernizace sokolovny Nové Veselí
68Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání k 29. 11. 2016
69Krajské investiční projektové záměry pro IROP 2.4 Vzdělávání na řešení prostor pro Střední průmyslovou školu Třebíč
70Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na akci Výstavba zázemí a šaten, rekonstrukce sportovních ploch víceúčelového sportovního areálu ve Velkém Meziříčí
71Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 - Excelence základních škol 2016
72Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
73Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Pardubickým krajem
74Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2016
75Stanovení rozsahu drážní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2017
76Plán dopravní obslužnosti Kraje Vysočina 2017 - 2021
77CEF TELECOM - Projekt NIX-ZD.CZ
78Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ01703.0005
79Dodatek č. 3 k Zásadám zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz