Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2016-39

ZK-08-2016-39.doc  ZK-08-2016-39pr01.pdf
Číslo materiálu39
Číslo jednacíZK-08-2016-39
NázevUzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Pavlov u Stonařova
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší uzavření budoucí darovací smlouvy mezi Krajem Vysočina a obcí Pavlov na převod pozemků, jejichž části mají být zastavěny chodníkem.
Na OM se obrátila obec Pavlov se žádostí o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu Chodníky Pavlov , kterou budou mimo jiné dotčeny pozemky ve vlastnictví Kraje Vysočina par. č. 1950/1, par. č. 1950/2, par. č. 1991/4 a par. č. 1999/2 v k. ú. Pavlov u Stonařova. Vzhledem k tomu, že obec chce na výstavbu chodníku využít dotační prostředky, požádala současně o uzavření budoucí darovací smlouvy na převod částí těchto pozemků zastavěných plánovaným chodníkem. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, cestmistrovství Jihlava vyslovila s uvedenou stavbou souhlas. V souladu s usnesením 1967/38/2016/RK byla dne 21. 11. 2016 uzavřena mezi Krajem Vysočina a obcí Pavlov smlouva zakládající právo provést výše uvedenou stavbu, která bude sloužit pro vydání stavebního povolení.
Pro získání dotačních prostředků dále musí obec předložit smlouvu, kterou prokáže, že po dokončení stavby budou pozemky zastavěné chodníkem převedeny do vlastnictví obce Pavlov. Touto smlouvou je smlouva o budoucí darovací smlouvě.
Návrh řešení OM navrhuje uzavřít s obcí Pavlov smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků par. č. 1950/1, par. č. 1950/2, par. č. 1991/4 a par. č. 1999/2 v k. ú. Pavlov u Stonařova zastavěných chodníkem. Předpoklad pro uzavření budoucí darovací smlouvy je zveřejnění záměru darovat části těchto pozemků zastavěných chodníkem do vlastnictví obce Pavlov na úřední desce krajského úřadu po zákonem stanovenou dobu. Do doby jednání zastupitelstva kraje bude tato podmínka splněna.
Usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Pavlov smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků zastavěných chodníkem do vlastnictví obce Pavlov.
StanoviskaUsnesením 2057/39/2016/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího dárce a obcí Pavlov, na straně budoucího obdarovaného, smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj zaváže darovat části pozemků par. č. 1950/1, par. č. 1950/2, par. č. 1991/4 a par. č. 1999/2 v k. ú. Pavlov u Stonařova zastavěné chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov a obec Pavlov se zaváže tyto části pozemků do svého vlastnictví přijmout.

Usnesením 1967/38/2016/RK rada kraje vyslovila souhlas se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-38-2016-22, př. 1 a rozhodla
* uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-38-2016-22, př. 1;
* zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-38-2016-22, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího dárce a obcí Pavlov, na straně budoucího obdarovaného, smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj zaváže darovat části pozemků par. č. 1950/1, par. č. 1950/2, par. č. 1991/4 a par. č. 1999/2 v k. ú. Pavlov u Stonařova zastavěné chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov a obec Pavlov se zaváže tyto části pozemků do svého vlastnictví přijmout.
Odpovědnost OM
Termín 31. ledna 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz