Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 8/2016

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2016 konaného dne 20. 12. 2016 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 42 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 20. 12. 2016;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2016
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 41 členů zastupitelstva kraje.
Současně omluvil pozdější příchod O. Bence.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: F. Bradáč, J. Hyliš, H. Vrzalová.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů programu jednání:
77. CEF TELECOM Projekt NIX-ZD.CZ
78. Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ01703.0005
79. Dodatek č. 3 k Zásadám zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016
Zastupitelstvo návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2016
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
 5. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
 6. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017
 7. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v první polovině roku 2017 (VIP akce)
 8. Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
 9. Projektový záměr Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 spolufinancovaný z IROP
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření - projekt Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 11. Dodatek Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 12. Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IROP - Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV - zvýšení předpokládaných výdajů
 13. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017
 14. Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina
 15. Nabytí pozemku zastavěného silnicí II/404 Luka nad Jihlavou
 16. Prodej pozemku v k. ú. a obci Měřín
 17. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/34520 Jeřišno - průjezdní úsek
 18. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby rekonstrukce mostu ev. č. 345-005 v Nové Vsi u Chotěboře
 19. Prodej pozemků v k.ú. Vystrkov u Humpolce a obci Vystrkov
 20. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
 21. Majetkoprávní příprava stavby II/357 Strachujov - Jimramov - další vypořádání
 22. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/40810 Slavíkovice
 23. Majetkoprávní příprava pro akci II/406 Telč - hr. kraje
 24. Prodej pozemku v k.ú. a obci Myslibořice
 25. Darování pozemku v k.ú. a obci Havlíčkův Brod městu Havlíčkův Brod
 26. Vzdání se předkupního práva v rámci akce II/353 Nové Veselí - obchvat
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
 28. Majetkoprávní příprava stavby II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat
 29. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat, změna usnesení 0444/05/2016/ZK
 30. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
 31. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
 32. Výkup pozemků zastavěných silnicí III. třídy v k.ú. a obci Věchnov
 33. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Lidmaň
 34. Zrušení usnesení 0323/04/2016/ZK
 35. Darovací smlouva a smlouva o zřízení předkupního práva v k.ú. a obci Rudíkov
 36. Předání nemovitých věcí do hospodaření - k.ú. Ždírec na Moravě
 37. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
 38. Darování pozemků v k.ú. a obci Pacov městu Pacov
 39. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Pavlov u Stonařova
 40. Darování pozemku v k.ú. Bojiště
 41. Darování čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - k. ú. Zboží
 42. Majetkoprávní vypořádání pozemků - k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou
 43. Projekty úspory energií - 39. výzva OPŽP
 44. Zajištění předfinancování projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 45. Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
 46. Grantové schéma na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina č. V/MSP/SROP/1.1./1/2004 - akce Balicí linka pro racionální výživu
 47. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
 48. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2017
 49. Zásady MA21 a Zdraví 21 - úprava čísla účtu příjemce
 50. Informace o výstupech Veřejného fóra Kraje Vysočina 2016
 51. Zásady pro poskytování dotací - místní Agenda 21 a Zdraví 2020
 52. Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2016
 53. Hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
 54. FOND VYSOČINY: Životní prostředí 2016 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
 55. Smlouva o poskytnutí dotace ID O00778 - dodatek č. 1
 56. Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace předkládaný do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech
 57. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II
 58. Ukončení projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace Porta culturae a návrh na provedení rozpočtového opatření
 59. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na provozování domácí hospicové péče na rok 2017
 60. Schválení přesunů finančních prostředků mezi službami poskytovanými Diecézní charitou Brno - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 61. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách pro rok 2017
 62. Dodatek č. II ke smlouvě pro sociální služby zapojené do projektu IP IV. a navýšení finančních prostředků na provoz služeb zapojených do projektu IP IV.
 63. Dofinancování neuznatelných nákladů z projektu pro služby s klientelou nad 65 let zapojených do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. - Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 64. Předfinancování projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina
 65. Rozhodnutí o žádostech o dofinancování provozních nákladů některých sociálních služeb - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017
 67. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01633.0001 - Modernizace sokolovny Nové Veselí
 68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání k 29. 11. 2016
 69. Krajské investiční projektové záměry pro IROP 2.4 Vzdělávání na řešení prostor pro Střední průmyslovou školu Třebíč
 70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na akci Výstavba zázemí a šaten, rekonstrukce sportovních ploch víceúčelového sportovního areálu ve Velkém Meziříčí
 71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 - Excelence základních škol 2016
 72. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
 73. Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Pardubickým krajem
 74. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2016
 75. Stanovení rozsahu drážní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2017
 76. Plán dopravní obslužnosti Kraje Vysočina 2017 - 2021
 77. CEF TELECOM Projekt NIX-ZD.CZ
 78. Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ01703.0005
 79. Dodatek č. 3 k Zásadám zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016
 80. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0562/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Mgr. Roman Fabeš, Josef Herbrych.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0563/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Mgr. Romana Fabeše a Josefa Herbrycha ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2016.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje vědomí zápisy ze zasedání rady kraje č. 37/2016 až 39/2016. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0564/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-02.doc, ZK-08-2016-02, př. 1, ZK-08-2016-02, př. 2, ZK-08-2016-02, př. 3, ZK-08-2016-02, př. 4

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, seznámil zastupitelstvo kraje s předloženou zprávou o činnosti krajského úřadu v uplynulém období. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0565/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-03.doc, ZK-08-2016-03, př. 1, ZK-08-2016-03, př. 2, ZK-08-2016-03, př. 3

04. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválení odměn pro předsedy, místopředsedy a členy výborů a komisí za období 1. 6. 2016 30. 11. 2016. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0566/08/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-04.doc, ZK-08-2016-04, př. 1, ZK-08-2016-04, př. 2, ZK-08-2016-04, př. 3

05. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu poskytnutí dotací na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany obcím Sejřek a Lesní Jakubov. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0567/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dotace obcím Sejřek a Lesní Jakubov v celkové výši 587 520 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-08-2016-05, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-08-2016-05, př. 2;
 • uzavřít dodatky č. 1 k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu dle materiálu ZK-08-2016-05, př. 4;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku 587 520 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 587 520 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-05.doc, ZK-08-2016-05, př. 1, ZK-08-2016-05, př. 2, ZK-08-2016-05, př. 3, ZK-08-2016-05, př. 4

06. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017
Na zasedání se dostavil O. Benc. J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017.
J. Kalina vznesl dotaz k předložené statistice nárůstu počtu obětí trestných činů v Kraji Vysočina.
H. Blaško požádal o upřesnění informací týkajících se názvů neziskových organizací zabývajících se preventivní činností a výše podpor určených na činnost těmto organizacím.
K vzneseným dotazům J. Běhounek přislíbil J. Kalinovi a H. Blaškovi zaslání písemných odpovědí.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0568/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu ZK-08-2016-06, př. 1;
schvaluje
 • Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu ZK-08-2016-06, př. 2;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2017 dle materiálu ZK-08-2016-06, př. 3;
vyhlašuje
Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu ZK-08-2016-06, př. 4.
odpovědnost: OSH
termín: do 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-06.doc, ZK-08-2016-06, př. 1, ZK-08-2016-06, př. 2, ZK-08-2016-06, př. 2a, ZK-08-2016-06, př. 3, ZK-08-2016-06, př. 3a, ZK-08-2016-06, př. 3b, ZK-08-2016-06, př. 3c, ZK-08-2016-06, př. 4

07. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v první polovině roku 2017 (VIP akce)
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnutí dotací významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina plánovaným v první polovině roku 2017. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0569/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z rozpočtu kraje roku 2017, kapitoly Zastupitelstvo kraje, žadatelům na akce a ve výši dle materiálu ZK-08-2016-07, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-08-2016-07, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-07.doc, ZK-08-2016-07, př. 1, ZK-08-2016-07, př. 2

08. Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o žádosti předsedy Krajského soudu v Brně o projednání návrhu zvolení přísedící Krajského soudu v Brně. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0570/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
paní Lucii Brožovou, DiS do funkce přísedící Krajského soudu v Brně.
odpovědnost: hejtman kraje, OSH
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-08.doc, ZK-08-2016-08, př. 1, ZK-08-2016-08, př. 2

09. Projektový záměr Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 spolufinancovaný z IROP
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým projektovým záměrem. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0571/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
v případě úspěšného přijetí žádosti projektu Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 s celkovým rozpočtem 99,58 mil. Kč:
 • spolufinancování projektu ze zdrojů kraje;
 • převod finančních prostředků z FSR nebo z cizích zdrojů v maximální výši 99,58 mil. Kč na speciální projektový účet určený na předfinancování a spolufinancování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: OI, OE
termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-09.doc, ZK-08-2016-09, př. 1

77. CEF TELECOM Projekt NIX-ZD.CZ
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh spolufinancování projektu ze zdrojů kraje a převod příslušných finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na speciální projektový účet. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0572/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • projektovou smlouvu dle materiálu ZK-08-2016-77, př. 1;
 • spolufinancování projektu ze zdrojů kraje a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 9 044 tis. Kč na zvláštní účet kraje určený na předfinancování a spolufinancování projektu NIX-ZD.CZ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: OI, OE, OddŘLZ
termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-77.doc, ZK-08-2016-77, př. 1, ZK-08-2016-77, př. 2

10. Návrh na provedení rozpočtového opatření - projekt Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
V. Novotný podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0573/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 11 855 580 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 11 855 580 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek o částku 11 855 580 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, s určením na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352250) o částku 11 855 580 Kč v souvislosti s vrácením zápůjčky poskytnuté Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, ke krytí výdajů spojených s realizací první etapy projektu Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina, položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-10.doc, ZK-08-2016-10, př. 1, ZK-08-2016-10, př. 2, ZK-08-2016-10, př. 3, ZK-08-2016-10, př. 4

11. Dodatek Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení dodatek Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, p. o. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0574/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 23 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2016-11, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-11.doc, ZK-08-2016-11, př. 1, ZK-08-2016-11, př. 2

12. Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IROP - Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV - zvýšení předpokládaných výdajů
V. Novotný informoval zastupitelstvo kraje o realizaci projektu „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“.
V. Kaňkovský a J. Kalina vyjádřili svá stanoviska k navýšení předpokládaných výdajů a upozornili na absenci analýzy provozních a osobních nákladů v předloženém materiálu.
J. Běhounek a V. Novotný podali zastupitelům doplňující informace týkající se tohoto projektu.
Ze zasedání se omluvil M. Vystrčil.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0575/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod dalších finančních prostředků ve výši 40,4 mil. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na financování předpokládaných výdajů projektu Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdrželo se 10.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-12.doc, ZK-08-2016-12, př. 1, ZK-08-2016-12, př. 2, ZK-08-2016-12, př. 3, ZK-08-2016-12, př. 4, ZK-08-2016-12, př. 5

13. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017
J. Pavlík seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
M. Plodík vyjádřil za politický klub KSČM negativní postoj k předloženému návrhu rozpočtu kraje.
J. Kalina připojil negativní stanovisko klubu KDU-ČSL.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0576/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2017 v celkové výši a členění dle materiálu ZK-08-2016-13, př. 1 Rozpočet kraje 2017;
 • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2017 materiálu ZK-08-2016-13, př. 1 (Rozpočet kraje 2017, část D);
 • zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2016 do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Evropské projekty;
svěřuje
radě kraje provádění:
 • všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ke stanovenému účelu;
 • rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo na splátku kontokorentního úvěru;
 • všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:
  1. ke změně rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z investičního fondu, popřípadě změny příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím a zároveň jsou těmto organizacím z výdajové části rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky ve stejném objemu formou příspěvku na provoz, popřípadě investičním příspěvkem;
  2. ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:
 1. příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;
 2. příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy;
 3. příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu
a zároveň je ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu nebo objemu sníženém o dopad vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční příspěvek) na její běžný nebo investiční rozvoj;
  1. ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem z fondu investic;
  2. ke změně rozpočtu kraje, kdy
 1. dočasný nedostatek finančních zdrojů ke krytí provozních potřeb u příspěvkové organizace je nutné řešit poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
 2. příspěvková organizace vrátí návratnou finanční výpomoc poskytnutou z rozpočtu kraje na účet svého zřizovatele;
 • úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem;
 • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech.
Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 10, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-13.doc, ZK-08-2016-13, př. 1, ZK-08-2016-13, př. 2, ZK-08-2016-13, př. 3

14. Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina
J. Pavlík předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh převodu finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0577/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod částky 230 000 tis. Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-14.doc

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 17, 18, 20 - 42 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

17. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/34520 Jeřišno - průjezdní úsek
Usnesení 0578/08/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-17.doc, ZK-08-2016-17, př. 1, ZK-08-2016-17, př. 1a, ZK-08-2016-17, př. 2

18. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby rekonstrukce mostu ev. č. 345-005 v Nové Vsi u Chotěboře
Usnesení 0579/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemky za cenu, za podmínek a v rozsahu dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-08-2016-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-18.doc, ZK-08-2016-18, př. 1, ZK-08-2016-18, př. 2

20. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
Usnesení 0580/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
   • dodatek č. 1508 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-08-2016-20, př. 1;
   • dodatek č. 1509 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-08-2016-20, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-20.doc, ZK-08-2016-20, př. 1, ZK-08-2016-20, př. 2

21. Majetkoprávní příprava stavby II/357 Strachujov - Jimramov - další vypořádání
Usnesení 0581/08/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-21.doc, ZK-08-2016-21, př. 1, ZK-08-2016-21, př. 2, ZK-08-2016-21, př. 3

22. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/40810 Slavíkovice
Usnesení 0582/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít směnnou smlouvu mezi Krajem Vysočina a Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové v rozsahu a za cenu dle matriálu ZK-08-2016-22, př. 1, s tím, že úhrada rozdílu dohodnutých cen bude povýšena o 1/2 vynaložených nákladů;
schvaluje
   • dodatek č. 1510 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-08-2016-22, př. 2;
   • dodatek č. 1511 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-08-2016-22, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-22.doc, ZK-08-2016-22, př. 1, ZK-08-2016-22, př. 2, ZK-08-2016-22, př. 3, ZK-08-2016-22, př. 4

23. Majetkoprávní příprava pro akci II/406 Telč - hr. kraje
Usnesení 0583/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemky v katastrálních územích Telč, Myslůvka a Černíč v rozsahu a za cenu dle materiálů ZK-08-2016-23, př. 1, ZK-08-2016-23, př. 2 a ZK-08-2016-23, př. 3 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době výkupu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-23.doc, ZK-08-2016-23, př. 1, ZK-08-2016-23, př. 2, ZK-08-2016-23, př. 3, ZK-08-2016-23, př. 4, ZK-08-2016-23, př. 5

24. Prodej pozemku v k.ú. a obci Myslibořice
Usnesení 0584/08/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-24.doc, ZK-08-2016-24, př. 1, ZK-08-2016-24, př. 2, ZK-08-2016-24, př. 2a, ZK-08-2016-24, př. 2b, ZK-08-2016-24, př. 3

25. Darování pozemku v k.ú. a obci Havlíčkův Brod městu Havlíčkův Brod
Usnesení 0585/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2573/14 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 111 m2, oddělený z pozemku par. č. 2573 v k. ú. Havlíčkův Brod dle GP č. 7462-4/2016 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
schvaluje
dodatek č. 1513 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2016-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-25.doc, ZK-08-2016-25, př. 1, ZK-08-2016-25, př. 2, ZK-08-2016-25, př. 2a

26. Vzdání se předkupního práva v rámci akce II/353 Nové Veselí - obchvat
Usnesení 0586/08/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-26.doc, ZK-08-2016-26, př. 1, ZK-08-2016-26, př. 2

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
Usnesení 0587/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M2 -Zdravotnictví o částku 12 000 000 Kč při současném snížení přílohy M1 - Školství o částku 12 000 000 Kč určenou na krytí akcí realizovaných v rámci přílohy M2.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-27.doc

28. Majetkoprávní příprava stavby II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat
Usnesení 0588/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-08-2016-28, př. 1 od vlastníků evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do vlastnictví kraje, za kupní cenu 200 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-28.doc, ZK-08-2016-28, př. 1, ZK-08-2016-28, př. 2

29. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat, změna usnesení 0444/05/2016/ZK
Usnesení 0589/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0444/05/2016/ZK tak, že materiál ZK-05-2016-65, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-08-2016-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-29.doc, ZK-08-2016-29, př. 1, ZK-08-2016-29, př. 2

30. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
Usnesení 0590/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu ZK-08-2016-30, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv pro stavbu II/602 Jihlava - JV obchvat.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-30.doc, ZK-08-2016-30, př. 1, ZK-08-2016-30, př. 2

31. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
Usnesení 0591/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu ZK-08-2016-31, př. 1, od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv pro stavbu II/353 Velký Beranov - obchvat.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-31.doc, ZK-08-2016-31, př. 1, ZK-08-2016-31, př. 2, ZK-08-2016-31, př. 3

32. Výkup pozemků zastavěných silnicí III. třídy v k.ú. a obci Věchnov
Usnesení 0592/08/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-32.doc, ZK-08-2016-32, př. 1, ZK-08-2016-32, př. 2, ZK-08-2016-32, př. 2a, ZK-08-2016-32, př. 3

33. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Lidmaň
Usnesení 0593/08/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-33.doc, ZK-08-2016-33, př. 1, ZK-08-2016-33, př. 1a, ZK-08-2016-33, př. 2, ZK-08-2016-33, př. 3, ZK-08-2016-33, př. 4, ZK-08-2016-33, př. 5, ZK-08-2016-33, př. 6, ZK-08-2016-33, př. 7

34. Zrušení usnesení 0323/04/2016/ZK
Usnesení 0594/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
zrušit usnesení 0323/04/2016/ZK.
odpovědnost: OM
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-34.doc

35. Darovací smlouva a smlouva o zřízení předkupního práva v k.ú. a obci Rudíkov
Usnesení 0595/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
   • nabýt darem nově oddělený pozemek par. č. 268/16 o výměře 2455 m2 - oddělený z pozemku par. č. 268/1 v k. ú. a obci Rudíkov, dle GP č. 583-39751/2016 z vlastnictví obce Rudíkov do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy dle materiálu ZK-08-2016-35, př. 2;
   • zřídit pro obec Rudíkov k tomuto pozemku bezúplatně předkupní právo na dobu neurčitou pro případ zcizení dle smlouvy dle materiálu ZK-08-2016-35, př. 2;
schvaluje
dodatek č. 1515 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2016-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-35.doc, ZK-08-2016-35, př. 1, ZK-08-2016-35, př. 2, ZK-08-2016-35, př. 3, ZK-08-2016-35, př. 3a

36. Předání nemovitých věcí do hospodaření - k.ú. Ždírec na Moravě
Usnesení 0596/08/2016/ZK
Zastupitelstva kraje
schvaluje
dodatek č. 18 Zřizovací listiny Domova Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2016-36, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-36.doc, ZK-08-2016-36, př. 1

37. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
Usnesení 0597/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést úplatně pozemek par. č. 3596/8 o výměře 3908 m2, oddělený geometrickým plánem č. 4649-355/2016 z pozemku par. č. 3596/1 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí za cenu 70,83 Kč/m2 včetně DPH a za podmínek, že nabyvatel uhradí výdaje na vyhotovení znaleckého posudku + DPH;
schvaluje
Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí dle materiálu ZK-08-2016-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-37.doc, ZK-08-2016-37, př. 1, ZK-08-2016-37, př. 2, ZK-08-2016-37, př. 2a

38. Darování pozemků v k. ú. a obci Pacov městu Pacov
V souvislosti s projednávaným materiálem L. Vlček oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Usnesení 0598/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky oddělené geometrickým plánem č. 1829-164/2016 - par. č. 2567/99 ostatní plocha, zeleň o výměře 48 m2, odděleného z pozemku par č. 2567/28, par. č. 2567/100 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2, odděleného z pozemku par. č. 2559/2 a par. č. 2567/28, par. č. 2567/101 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 42 m2, odděleného z pozemku par. č. 2567/28, par. č. 2567/102 ostatní plocha, ostatní komunikace 172 m2, odděleného z pozemku par. č. 2567/28, par. č. 2567/103 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2, odděleného z pozemku par. č. 2567/28 v k. ú. a obci Pacov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pacov;
schvaluje
dodatek č. 1516 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2016-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-38.doc, ZK-08-2016-38, př. 1, ZK-08-2016-38, př. 2, ZK-08-2016-38, př. 2a

39. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Pavlov u Stonařova
Usnesení 0599/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího dárce a obcí Pavlov, na straně budoucího obdarovaného, smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj zaváže darovat části pozemků par. č. 1950/1, par. č. 1950/2, par. č. 1991/4 a par. č. 1999/2 v k. ú. Pavlov u Stonařova zastavěné chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov a obec Pavlov se zaváže tyto části pozemků do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: OM
termín: 31. ledna 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-39.doc,

40. Darování pozemku v k.ú. Bojiště
Usnesení 0600/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 144/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1 191 m2, oddělený GP č. 146-71/2016 z pozemku par. č. 144 v k. ú. a obci Bojiště z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bojiště;
schvaluje
dodatek č. 1517 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2016-40, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. března 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-40.doc, ZK-08-2016-40, př. 1, ZK-08-2016-40, př. 2

41. Darování čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - k. ú. Zboží
Usnesení 0601/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout:
   • uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně povinného ze služebnosti a městem Habry, na straně oprávněného ze služebnosti smlouvu o zřízení věcného břemene umístění a provozování splaškové kanalizace na pozemcích par. č. 42/1, par. č. 42/8, par. č. 42/11 a 2454 v k. ú. a obci Zboží, včetně přístupu a vjezdu na tyto pozemky za účelem údržby a oprav s tím, že smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, a to životnosti těchto staveb a jedná se o smlouvu bezúplatnou;
   • převést darem čistírnu odpadních vod ČOV 300 EO vybudovanou na pozemku par. č. 42/10 včetně technologie a splaškovou kanalizaci uloženou v pozemcích par. č. 42/1, par. č. 42/8, par. č. 42/11 a par. č. 2454 v k. ú. Zboží, obec Habry z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Habry;
rozhoduje
   • uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně povinného ze služebnosti a městem Habry, na straně oprávněného ze služebnosti smlouvu o zřízení věcného břemene umístění a provozování splaškové kanalizace na pozemcích par. č. 42/1, par. č. 42/8, par. č. 42/11 a 2454 v k. ú. a obci Zboží, včetně přístupu a vjezdu na tyto pozemky za účelem údržby a oprav s tím, že smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, a to životnosti těchto staveb a jedná se o smlouvu bezúplatnou;
   • převést darem pozemek par. č. 42/10 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 53 m2 v k. ú. Zboží, obec Habry, čistírnu odpadních vod ČOV 300 EO vybudovanou na pozemku par. č. 42/10 včetně technologie a splaškovou kanalizaci uloženou v pozemcích par. č. 42/1, par. č. 42/8, par. č. 42/11 a par. č. 2454 v k. ú. Zboží, obec Habry z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Habry;
schvaluje
dodatek č. 12 Zřizovací listiny Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2016-41, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. března 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-41.doc, ZK-08-2016-41, př. 1, ZK-08-2016-41, př. 2

42. Majetkoprávní vypořádání pozemků - k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou
Usnesení 0602/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
   • převést darem pozemky par. č. 3172/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 58 m2, par. č. 3172/5 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 30 m2, par č. 3172/6 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 60 m2, par. č. 3172/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 28 m2 oddělené geometrickým plánem č. 1292-5135/2014 z pozemku par. č. 3172/1, dále pozemek par. č. 3227/82 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 30 m2, oddělený z pozemku par. č. 3227/1 a pozemky par. č. 3227/89 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 49 m2, par. č. 3227/90 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2 m2 a par. č. 3227/91 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 10 m2, oddělené z pozemků par. č. 3227/30 a par. č. 3227/67, vše v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou;
   • nabýt darem pozemky par. č. 3227/83 - ost. plocha, silnice o výměře 75 m2, par. č. 3227/84 - ost. plocha, silnice o výměře 111 m2, par. č. 3227/85 - ost. plocha, silnice o výměře 9 m2 oddělené z pozemků par. z pozemku par. č. 3227/18 a par. č. 3227/19, dále pozemek par. č. 3227/86 - ost. plocha, silnice o výměře 55 m2 vzniklý z pozemku par. č. 322719 a pozemky par. č. 3227/87 - ost. plocha, silnice o výměře 23 m2 (vzniká z pozemku par. č. 3227/25) a par. č. 3227/88 - ost. plocha, silnice o výměře 1 m2 (oddělen z pozemku par. č 3227/29), vše v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou z vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
   • dodatek č. 1518 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-08-2016-42, př. 1;
   • dodatek č. 1519 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-08-2016-42, př. 2.
odpovědnost: OM
termín: 31. března 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-42.doc, ZK-08-2016-42, př. 1, ZK-08-2016-42, př. 2, ZK-08-2016-42, př. 3

15. Nabytí pozemku zastavěného silnicí II/404 Luka nad Jihlavou
J. Pavlík předložil zastupitelstvu kraje návrh výkupu pozemku v k. ú. Luka nad Jihlavou. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0603/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemek par. č. 1641/32 - ostatní plocha, silnice o výměře 7 m2 v k. ú. Luka nad Jihlavou za kupní cenu a smluvních podmínek dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-08-2016-15, př. 1 z vlastnictví České republiky, právo hospodařit Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 1505 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2016-15, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-15.doc, ZK-08-2016-15, př. 1, ZK-08-2016-15, př. 2, ZK-08-2016-15, př. 3

16. Prodej pozemku v k. ú. a obci Měřín
J. Pavlík seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým záměrem prodeje pozemku v k. ú. a obci Měřín.
J. Kalina požádal o doplňující informace týkající se uvedeného majetkoprávního vypořádání.
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, doplnil předložený materiál o požadované informace.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0604/08/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-16.doc, ZK-08-2016-16, př. 1, ZK-08-2016-16, př. 2, ZK-08-2016-16, př. 2a, ZK-08-2016-16, př. 3

19. Prodej pozemků v k.ú. Vystrkov u Humpolce a obci Vystrkov
J. Pavlík seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem prodeje pozemků v k.ú. Vystrkov u Humpolce a obci Vystrkov firmě PRETOL HB s. r. o., Václavkova 169, 160 00 Praha 6.
J. Kalina požádal o upřesňující informace týkající se dotčených pozemků.
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, doplnil předložený materiál o požadované informace.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0605/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést pozemek par. č. 664/36 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2, oddělený z pozemku par. č. 664/23 dle GP č. 214-77/2016, pozemek par. č. 664/37 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 9 m2 oddělený z pozemku par. č. 664/27 dle GP č. 214-77/2016 a pozemek par. č. 664/32 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2 v k. ú. Vystrkov u Humpolce a obci Vystrkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti PRETOL HB s. r. o., Václavkova 169, 160 00 Praha 6, za kupní cenu 18 300 Kč + DPH;
schvaluje
dodatek č. 1507 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-08-2016-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-19.doc, ZK-08-2016-19, př. 1, ZK-08-2016-19, př. 2, ZK-08-2016-19, př. 2a

43. Projekty úspory energií - 39. výzva OPŽP
P. Pacal předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit převod finančních prostředků na realizaci projektů v oblasti úspor energií v budovách ve vlastnictví Kraje Vysočina v rámci Operačního programu životní prostředí 2014-2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0606/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 57 mil. Kč na zvláštní účty projektů uvedených v materiálu ZK-08-2016-43, př. 3 s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů a pokud nebude převod schválen, projekty nebudou realizovány.
odpovědnost: ORR, OM
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-43.doc, ZK-08-2016-43, př. 1, ZK-08-2016-43, př. 2, ZK-08-2016-43, př. 3, ZK-08-2016-43, př. 4

44. Zajištění předfinancování projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
P. Pacal předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit převod finančních prostředků na zvláštní účet kraje určený k realizaci uvedeného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0607/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 70 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k realizaci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina s tím, že finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-44.doc

45. Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
P. Pacal upřesnil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí informace týkající se programovacího období EU 2014-2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0608/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace týkající se programovacího období EU 2014-2020 uvedené v materiálu ZK-08-2016-45, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-45.doc, ZK-08-2016-45, př. 1, ZK-08-2016-45, př. 2

46. Grantové schéma na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina č. V/MSP/SROP/1.1./1/2004 - akce Balicí linka pro racionální výživu
P. Pacal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu vzít na vědomí informace o stavu pohledávky vůči společnosti M254 s.r.o. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0609/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o stavu pohledávky vůči společnosti M254 s.r.o. - v likvidaci, IČO 25558854, se sídlem 675 74 Březník 254 dle materiálu ZK-08-2016-46, př. 1;
schvaluje
likvidaci pohledávky v celkové výši 4 699 866,52 Kč za společností M254 s.r.o. - v likvidaci, IČO 25558854, se sídlem 675 74 Březník 254.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-46.doc, ZK-08-2016-46, př. 1, ZK-08-2016-46, př. 2

47. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
P. Pacal předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0610/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě dle materiálu ZK-08-2016-47, př. 3.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-47.doc, ZK-08-2016-47, př. 1, ZK-08-2016-47, př. 2, ZK-08-2016-47, př. 3

48. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2017
P. Pacal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu schválit Zásady POVV pro rok 2017. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0611/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu ZK-08-2016-48, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-48.doc, ZK-08-2016-48, př. 1, ZK-08-2016-48, př. 2

49. Zásady MA21 a Zdraví 21 - úprava čísla účtu příjemce
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0612/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. ID ZZ00015.0244 dle materiálu ZK-08-2016-49, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-49.doc, ZK-08-2016-49, př. 1, ZK-08-2016-49, př. 2

50. Informace o výstupech Veřejného fóra Kraje Vysočina 2016
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem vzít na vědomí výstupy Veřejného fóra Kraje Vysočina 2016.
V. Kaňkovský se dotázal na stanovisko vedení kraje k případné výstavbě kamenného hospice na území Kraje Vysočina.
J. Běhounek uvedl, že pokud budou zajištěny potřebné finanční prostředky, vedení kraje výstavbu kamenného hospice podpoří.
J. Kalina sdělil, že má k dispozici informaci o alokaci na výstavbu kamenného hospice a přepošle ji všem členům zastupitelstva kraje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0613/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
výstupy Veřejného fóra Kraje Vysočina 2016 dle materiálu ZK-08-2016-50, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-50.doc, ZK-08-2016-50, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 51 a 52 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

51. Zásady pro poskytování dotací - místní Agenda 21 a Zdraví 2020
Usnesení 0614/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-08-2016-51, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-51.doc, ZK-08-2016-51, př. 1, ZK-08-2016-51, př. 2

52. Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2016
Usnesení 0615/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU dle materiálu ZK-08-2016-52, př. 1;
vyhlašuje
soutěž o Cenu Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2016 dle materiálu ZK-08-2016-52, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-52.doc, ZK-08-2016-52, př. 1, ZK-08-2016-52, př. 2

53. Hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
M. Hyský upřesnil zastupitelstvu kraje návrh odvolat a jmenovat členy hodnotícího výboru pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0616/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
odvolává
hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací jmenovaný zastupitelstvem kraje dne 4. 2. 2014 usnesením č. 0061/01/2014/ZK;
jmenuje
hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu ZK-08-2016-53, př. 1;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena hodnotícího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-53.doc, ZK-08-2016-53, př. 1

54. FOND VYSOČINY: Životní prostředí 2016 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotací subjektům na projekt. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0617/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 01. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-54.doc, ZK-08-2016-54, př. 1, ZK-08-2016-54, př. 2, ZK-08-2016-54, př. 3, ZK-08-2016-54, př. 4, ZK-08-2016-54, př. 5

55. Smlouva o poskytnutí dotace ID O00778 - dodatek č. 1
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0618/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID O00778 dle materiálu ZK-08-2016-55, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-55.doc, ZK-08-2016-55, př. 1, ZK-08-2016-55, př. 2, ZK-08-2016-55, př. 3

78. Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ01703.0005
M. Hyský zdůvodnil zastupitelstvu kraje předložený návrh uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0619/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID ZZ01703.0005 dle materiálu ZK-08-2016-78, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-78.doc, ZK-08-2016-78, př. 1, ZK-08-2016-78, př. 2, ZK-08-2016-78, př. 3

56. Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace předkládaný do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech
J. Fischerová informovala zastupitelstvo kraje o návrhu vzít na vědomí předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace včetně schválení závazku jeho předfinancování. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0620/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o projektovém záměru Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálů ZK-08-2016-56, př. 1 a ZK-08-2016-56, př. 2;
schvaluje
závazek kraje na:
   • předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině do výše 1 620 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky;
   • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace ve výši 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině, tj. max. do výše 810 000 Kč z rozpočtu kraje;
   • krytí finanční zdrojů max. do 650 000 Kč z rozpočtu kraje na část projektu Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině v souvislosti s realizací aktivit na téma Baroko na Vysočině 2017 v případě nevydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-56.doc, ZK-08-2016-56, př. 1, ZK-08-2016-56, př. 2, ZK-08-2016-56, př. 3

57. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II
J. Fischerová seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem rozhodnout o poskytnutí dotací v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2016 II žadatelům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0621/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
   • poskytnout dotace v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II žadatelům uvedeným v materiálu ZK-08-2016-57, př. 1;
   • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-08-2016-57, př. 3;
   • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II žadatelům uvedeným v materiálu ZK-08-2016-57, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-57.doc, ZK-08-2016-57, př. 1, ZK-08-2016-57, př. 2, ZK-08-2016-57, př. 3

58. Ukončení projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace Porta culturae a návrh na provedení rozpočtového opatření
J. Fischerová předložila zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0622/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2016 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 343 017 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu Porta culturae a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-58.doc, ZK-08-2016-58, př. 1, ZK-08-2016-58, př. 2, ZK-08-2016-58, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 60 65 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

60. Schválení přesunů finančních prostředků mezi službami poskytovanými Diecézní charitou Brno - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
Usnesení 0623/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-08-2016-60, př. 1;
rozhoduje
uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-08-2016-60, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-60.doc, ZK-08-2016-60, př. 1, ZK-08-2016-60, př. 2

61. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách pro rok 2017
Usnesení 0624/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách pro rok 2017 dle materiálu ZK-08-2016-61, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 17. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-61.doc, ZK-08-2016-61, př. 1

62. Dodatek č. II ke smlouvě pro sociální služby zapojené do projektu IP IV. a navýšení finančních prostředků na provoz služeb zapojených do projektu IP IV.
Usnesení 0625/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
navýšit dotace pro poskytovatele sociálních služeb na celkovou částku 7 331 555 Kč pro poskytovatele Ječmínek, o.p.s., na celkovou částku 8 375 699 Kč pro poskytovatele Středisko křesťanské pomoci Jihlava a poskytnout dotace pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 152 801 462 Kč z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV, dle materiálu ZK-08-2016-62, př. 1;
schvaluje
Dodatek č. II ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu ZK-08-2016-62, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-62.doc, ZK-08-2016-62, př. 1, ZK-08-2016-62, př. 2

63. Dofinancování neuznatelných nákladů z projektu pro služby s klientelou nad 65 let zapojených do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. - Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
Usnesení 0626/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 389 650 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 389 650 Kč dle materiálu ZK-08-2016-63, př. 3;
rozhoduje
   • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb ve výši 389 650 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-08-2016-63, př. 3;
   • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-08-2016-63, př. 4.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-63.doc, ZK-08-2016-63, př. 1, ZK-08-2016-63, př. 2, ZK-08-2016-63, př. 3, ZK-08-2016-63, př. 4

64. Předfinancování projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina
Usnesení 0627/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na financování projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina v celkové výši max. 3 000 000 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-64.doc

65. Rozhodnutí o žádostech o dofinancování provozních nákladů některých sociálních služeb - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Usnesení 0628/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout dotace v částce do 200 000 Kč;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 1 061 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 061 000 Kč dle materiálu ZK-08-2016-65, př. 3;
rozhoduje
   • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb ve výši 1 061 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-08-2016-65, př. 3;
   • uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-08-2016-65, př. 4.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-65.doc, ZK-08-2016-65, př. 1, ZK-08-2016-65, př. 2, ZK-08-2016-65, př. 3, ZK-08-2016-65, př. 4

59. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na provozování domácí hospicové péče na rok 2017
P. Franěk seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na provozování domácí hospicové péče na rok 2017.
V. Kaňkovský v krátkosti pohovořil o možném postupu při financování domácí hospicové péče po roce 2017 a poté požádal o zaslání vyúčtování dotací za rok 2016 a to včetně dofinancování domácí hospicové péče pilotního projektu v okrese Třebíč.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0629/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na provozování domácí hospicové péče na rok 2017 dle materiálu ZK-08-2016-59, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-59.doc, ZK-08-2016-59, př. 1

79. Dodatek č. 3 k Zásadám zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016
P. Franěk sdělil zastupitelstvu kraje podrobnosti k návrhu schválit Dodatek č. 3 k Zásadám zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0630/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 3 k Zásadám zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 dle materiálu ZK-08-2016-79, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-79.doc, ZK-08-2016-79, př. 1, ZK-08-2016-79, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 66 71 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017
Usnesení 0631/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle tabulky 1 materiálu ZK-08-2016-66, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle tabulky 2 materiálu ZK-08-2016-66, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-66.doc, ZK-08-2016-66, př. 1, ZK-08-2016-66, př. 2

67. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01633.0001 - Modernizace sokolovny Nové Veselí
Usnesení 0632/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01633.0001 dle materiálu ZK-08-2016-67, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-67.doc, ZK-08-2016-67, př. 1, ZK-08-2016-67, př. 2, ZK-08-2016-67, př. 3

68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání k 29. 11. 2016
Usnesení 0633/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-08-2016-68, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-08-2016-68, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-68.doc, ZK-08-2016-68, př. 1, ZK-08-2016-68, př. 2, ZK-08-2016-68, př. 3

69. Krajské investiční projektové záměry pro IROP 2.4 Vzdělávání na řešení prostor pro Střední průmyslovou školu Třebíč
Usnesení 0634/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0360/04/2016/ZK ze dne 21. 6. 2016 tak, že odrážka:
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Řešení prostor pro Střední průmyslovou školu Třebíč - stavební úpravy v budově A a výstavba nové budovy na místě budovy B ve výši max. 225,7 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 136,7 mil. Kč); částka do výše 32 mil. Kč na realizaci úprav v budově A bude uvolněna dle potřeby, ostatní prostředky budou uvolňovány, pokud bude projekt vybrán k realizaci
se nahrazuje dvěma odrážkami ve znění:
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonů A ve výši max. 45,4 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 4,54 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby bez ohledu na schválení projektové žádosti;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B ve výši max. 180,3 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 91,2 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby bez ohledu na schválení projektové žádosti.
odpovědnost: OŠMS, OM, Projektová kancelář Kraje Vysočina p.o.
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-69.doc

70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na akci Výstavba zázemí a šaten, rekonstrukce sportovních ploch víceúčelového sportovního areálu ve Velkém Meziříčí
Usnesení 0635/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
   • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání ve výši 100 000 Kč Městu Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČO: 00295671, na realizaci akce Výstavba zázemí a šaten, rekonstrukce sportovních ploch víceúčelového sportovního areálu ve Velkém Meziříčí, a to za podmínky, že tento projekt bude podpořen ze strany MŠMT v rámci státní podpory sportu pro rok 2017 - Program 133510;
   • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-08-2016-70, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-70.doc, ZK-08-2016-70, př. 1

71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 - Excelence základních škol 2016
Usnesení 0636/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 - Excelence základních škol 2016 v celkové výši 34 453 Kč školám uvedeným v materiálu ZK-08-2016-71, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 20. prosinec 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-71.doc, ZK-08-2016-71, př. 1

72. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem změnit usnesení č. 0457/05/2016/ZK. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0637/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
mění
usnesení č. 0457/05/2016/ZK tak, že materiál ZK-05-2016-77, př. 1 bude nahrazen materiálem ZK-08-2016-72, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-72.doc, ZK-08-2016-72, př. 1, ZK-08-2016-72, př. 2, ZK-08-2016-72, př. 3

73. Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Pardubickým krajem
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu uzavřít smlouvu mezi Kraje Vysočina a Pardubickým krajem. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0638/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou území Kraje Vysočina a Pardubického kraje s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822, dle materiálu ZK-08-2016-73, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-73.doc, ZK-08-2016-73, př. 1

74. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2016
J. Běhounek zdůvodnil zastupitelstvu kraje předložený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava a návrh na změnu rozsahu dopravní obslužnosti Kraje Vysočina na rok 2016. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0639/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy o částku 1 500 000 Kč při současném snížení § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy o částku 1 500 000 Kč;
ruší
usnesení č. 0455/05/2016/ZK ze dne 13. 09. 2016;
stanoví
rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2016:
 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 295 603 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 16,2 mil. počtu ujetých km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 300 300 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,15 mil. počtu ujetých vlkm.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-74.doc

75. Stanovení rozsahu drážní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2017
J. Běhounek sdělil zastupitelstvu kraje doplňující detaily k předloženému návrhu stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2017. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0640/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
stanoví
rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2017 maximálně do 303 000 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,15 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-75.doc

76. Plán dopravní obslužnosti Kraje Vysočina 2017 - 2021
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit Plán dopravní obslužnosti Kraje Vysočina 2017 2021.
H. Blaško sdělil, že obdržel e-mailem nesouhlasné stanovisko občanů Křižanova ohledně zrušení rychlíkové zastávky v Křižanově a požádal o bližší informace k této problematice.
J. Běhounek uvedl, že panu ministrovi dopravy byl zaslán dopis, ve kterém Kraj Vysočina vyjádřil nesouhlas se zrušením zastavování rychlíkových spojů v železniční stanici Křižanov. R. Necid, J. Veleba vyjádřili podporu k obnovení zastavování rychlíkových spojů v železniční stanici Křižanov.
P. Janoušek se dotázal na možnost doplnit do plánu dopravní obslužnosti zastávku rychlíkového spoje v Křižanově.
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, uvedla, že předkládaný plán dopravní obslužnosti je o koncepci a strategii regionální dopravy, nikoliv o dopravě dálkové. Plán dopravní obslužnosti není o zastávkách.
J. Běhounek vznesl veřejný příslib, že vedení kraje se bude touto problematikou zabývat a na příštím zasedání zastupitelstva kraje sdělí zastupitelům bližší podrobnosti.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0641/08/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dopravní plán Kraje Vysočina dle materiálů ZK-08-2016-76, př. 1, ZK-08-2016-76, př. 2, ZK-08-2016-76, př. 3, ZK-08-2016-76, př. 4.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 2, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-08-2016-76.doc, ZK-08-2016-76, př. 1, ZK-08-2016-76, př. 2, ZK-08-2016-76, př. 3, ZK-08-2016-76, př. 4

80. Rozprava členů zastupitelstva
V souvislosti s diskutovanou záležitostí v bodě 76. P. Janoušek přednesl návrh usnesení: „Zastupitelstvo kraje ukládá radě kraje vyjednat obnovení rychlíkové zastávky v Křižanově co nejdříve.“
Návrh nebyl přijat. Pro 22 hlasy, proti 2, zdrželo se10.
V. Novotný sdělil zastupitelům kraje informace o záležitosti týkající se kolektivního vyjednávání 10% navýšení mezd ve zdravotnictví.

J. Běhounek poděkoval všem přítomným za účast a s přáním příjemného prožití vánočních svátků ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 7. 2. 2017.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje VysočinaOvěřovatelé zápisu:Mgr. Roman Fabeš               ……...……………………………………
Josef Herbrych               …..………………………………….……
Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2016.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2016 dne 20. 12. 2016.
Zapsaly: P. Pospíchalová, M. Jakoubková, dne 28. 12. 2016 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz