Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2016-75

ZK-08-2016-75.doc
Číslo materiálu75
Číslo jednacíZK-08-2016-75
NázevStanovení rozsahu drážní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2017
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh
Popis problémuRozsah základní dopravní obslužnosti (dále jen ZDO) pro území Kraje Vysočina, stanoví v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo kraje.
Základními právními normami, které upravují v oblasti veřejné drážní osobní dopravy je zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek (dále jen drážní zákon). Dále počínaje dnem 3. prosince 2009 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici (dále jen Nařízení) a dnem 1. července 2010 nabyl účinnosti zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, v platném znění (dále jen zákon o veřejných službách), zabývající se řešením dopravní obslužnosti.
Z důvodu dosud nevyřešeného krytí finanční ztráty linkových dopravců z důvodu schválených změn nařízení vlády č. 567/2006 a č. 589/2006 tento materiál řeší pouze rozsah dopravní obsluhy území Kraje Vysočina v oblasti drážní dopravy. Novela nařízení vlády č. 567/2006 a č. 589/2006 upravuje minimální mzdu řidičů, zavádí nově rizikový přípatek a mění minimální sazbu za čekání řidičů.
Nástrojem řešení dopravní obslužnosti je smlouva, jako závazek, který dopravce přijal ve veřejném zájmu, a který by jinak pro jeho ekonomickou nevýhodnost nepřijal nebo by jej přijal pouze zčásti. V roce 2016 zajišťují dopravní obslužnost kraje ve veřejné drážní osobní dopravě 2 dopravci. Smlouvu sjednává s dopravcem kraj, a hradí dopravci prokazatelnou ztrátu (kompenzaci) vzniklou jeho plněním. Tento závazek vzniká na základě písemné smlouvy uzavřené mezi krajem a dopravcem. Smluvní rozsah dopravy je pro každý rok stanovený dodatkem smlouvy.
V rámci veřejné drážní osobní dopravy je navrhováno pro rok 2017 stanovit objem finančních prostředků na úhradu prokazatelné ztráty ve výši 303 000 000 Kč a 4,15 mil. km.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zastupitelstvu kraje stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2017 v drážní dopravě ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 303 000 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,15 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.
StanoviskaEkonomický odbor: Výdaje na financování základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2017 jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017, na kapitole Doprava, z toho veřejná drážní osobní doprava ve výši 303 000 000 Kč.

Rada kraje doporučuje usnesením č. 2166/40/2016/RK ze dne 6. 12. 2016 zastupitelstvu kraje stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2017 maximálně do 303 000 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,15 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
stanoví
rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2017 maximálně do 303 000 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,15 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz