Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2016-13

ZK-08-2016-13.doc  ZK-08-2016-13pr01.pdf  ZK-08-2016-13pr02.pdf  ZK-08-2016-13pr03.pdf
Číslo materiálu13
Číslo jednacíZK-08-2016-13
NázevNávrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017
Zpracoval A. Krištofová, J. Kopecká, P. Tulis
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuKraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, hospodaří za podmínek daných zákonem podle vlastního rozpočtu. Sestavování rozpočtu a hospodaření s finančními prostředky tohoto rozpočtu se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet kraje je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti kraje. Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. V případě, že by nebyl rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.
Ekonomický odbor předkládá k projednání konečnou verzi návrhu Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017, která vznikla po řadě jednání, jež se uskutečnila v souladu s platnými závaznými zásadami a harmonogramem projednávání rozpočtu kraje na rok 2017.
Návrh rozpočtu je předkládán ve formě:
- Příloha 1 - Rozpočet kraje 2017 (materiál ZK-08-2016-13, př. 1);
- Příloha 2 - Rozpočet kraje 2017 - včetně komentáře (materiál ZK-08-2016-13, př. 2);
- Příloha 3 - Přílohy k Rozpočtu kraje 2017 (materiál ZK-08-2016-13, př. 3).
Návrh řešení Předkládaný návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 respektuje následující zásady:
1) Výpočet daňových příjmů vychází ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého podíl všech krajů na sdílených daních činí 8,92 %. Kraj Vysočina se pak podílí na celostátním hrubém výnosu daní určených krajům podílem ve výši 7,338590 %. Jednotlivé daně byly upraveny na základě vývoje časových řad a na základě očekávaného pozitivního ekonomického vývoje v roce 2017. Jejich celkový objem je ve výši 110 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2016. Odhadnutá daň z příjmů právnických osob za kraje ve výši 30 000 tis. Kč je daň, kterou hradí kraj ze svých zdanitelných příjmů (viz kapitola Ostatní finanční operace) a ve stejné výši je příjemcem této daně.
2) Navrhovaná výše příjmů očekávaných v roce 2017 činí 8 928 563 tis. Kč a je doplněna financováním (+) ve výši 780 244 tis. Kč na financování evropských projektů. Celková výše navrhovaných zdrojů pro rok 2017 tak činí 9 708 807 tis. Kč. Výdajová část rozpočtu kraje činí 9 708 807 tis. Kč. Součástí výdajů rozpočtu kraje je financování (-) ve výši 40 400 tis. Kč určených na splátku jistiny přijatého úvěru od Evropské investiční banky (projekt Regionální infrastruktura A a projekt Regionální infrastruktura B) a ve výši 450 000 tis. Kč určené na tvorbu Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina. Fond strategických rezerv Kraje Vysočina slouží k financování výdajů spojených zejména s finančně náročnými projekty, které nelze krýt rozpočtovými příjmy běžného roku (tzn. zejména pro financování evropských projektů).
3) Dotační vztah Kraje Vysočina ke státnímu rozpočtu na rok 2017 ve výši 72 986 tis. Kč obsahuje příspěvek na výkon státní správy a vychází z návrhu zákona o státním rozpočtu ČR pro rok 2017.
4) Účelová dotace na úhradu přímých výdajů krajských a obecních škol je v příjmové i výdajové části návrhu rozpočtu kraje zahrnuta odhadovanou celkovou částkou ve výši 4 232 608 tis. Kč, která odpovídá skutečnosti roku 2016. Částka bude během roku 2017 zpřesněna. Její konkrétní výše se bude odvíjet od rozpisu rozpočtu z MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu na rok 2017. V průběhu roku budou do rozpočtu přijímány rozpočtovými změnami další účelové dotace (např. na soukromé a církevní školství).
5) Návrh rozpočtu obsahuje v příslušných kapitolách prostředky určené pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina, ve většině případů bude během roku proveden rozpis schválené dotace na jednotlivé obce, které schvaluje zastupitelstvo kraje.
6) Pro rok 2017 jsou rozpočtovány v příjmech rozpočtu kraje příjmy z pronájmů nemovitého majetku nemocnicím v celkové výši 56 360 tis. Kč.
7) Návrh rozpočtu obsahuje na kapitole Rezerva a rozvoj kraje položky Nespecifikovaná rezerva, Péče o lidské zdroje a majetek kraje a Strategické a koncepční materiály, které jsou převážně určeny na případné krytí neplnění daňových příjmů kraje. V odůvodněných případech je možno finanční prostředky čerpat i na nepředpokládané výdaje kraje v průběhu roku. V položce Nespecifikovaná rezerva jsou také zahrnuty finanční prostředky určené k zabezpečení krizových opatření dle ustanovení § 25 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, v platném znění, finanční prostředky určené na financování projektu NIS včetně technologické připravenosti, na případnou stabilizaci lidských zdrojů v nemocnicích, na případné posílení kapitoly Doprava v důsledku novelizace nařízení vlády č. 567/2006 Sb. a novelizace nařízení vlády č. 589/2006 Sb. a rovněž na aktivity související s uplatňováním principu tzv. participativního rozpočtu.
8) Rozpočet kraje 2017 obsahuje rovněž Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2017 (příloha 1 tohoto materiálu - část D Rozpočtu kraje 2017), kterými jsou zejména příspěvky na provoz, případně investiční příspěvky a odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele.
9) Financování projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie probíhá na zvláštních účtech kraje. Příjmy z přijatých dotací budou do rozpočtu kraje, kapitoly Evropské projekty zapojovány formou rozpočtových opatření v průběhu roku 2017. Ve výdajové části rozpočtu kraje na rok 2017, na kapitole Evropské projekty je uvedena částka, která představuje potřebu finančních prostředků nutných k financování a kofinancování jednotlivých projektů (nejedná se o celkové výdaje projektů). Tato částka bude řešena z pohledu finančního krytí zapojením zůstatků na účtech projektů k 31. 12. 2016 do rozpočtu roku 2017, převodem z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina, případně použitím cizích zdrojů (kontokorentní úvěr). Finanční potřeba vychází z přílohy EU1 (sloupec podíl kraje na financování projektů), příloha EU1 podává celkový obraz o předpokládaném financování jednotlivých projektů v roce 2017.
10) Stejně jako v minulých letech budou i v roce 2017 končit některé projekty spolufinancované z prostředků EU, popřípadě jejich etapy. Z tohoto důvodu návrh usnesení obsahuje bod, ve kterém zastupitelstvo svěřuje radě provádění rozpočtových opatření týkajících se převodu konečných zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo na splátku kontokorentního úvěru.
StanoviskaRada kraje na svém zasedání dne 6. 12. 2016 přijala usnesení č. 2100/40/2016/RK, ve kterém doporučila zastupitelstvu kraje schválit Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2017.
Finanční výbor zastupitelstva kraje projedná návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 na svém jednání dne 8. 12. 2016 a jeho stanovisko bude sděleno na jednání zastupitelstva kraje dne 20. 12. 2016.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
- Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2017 v celkové výši a členění dle materiálu
ZK-08-2016-13, př. 1 - Rozpočet kraje 2017;
- závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2017 materiálu ZK-08-2016-13, př. 1 (Rozpočet kraje 2017, část D);
- zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2016 do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Evropské projekty;
svěřuje
radě kraje provádění:
- všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ke stanovenému účelu;
- rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo na splátku kontokorentního úvěru;
- všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:
a) ke změně rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z investičního fondu, popřípadě změny příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím a zároveň jsou těmto organizacím z výdajové části rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky ve stejném objemu formou příspěvku na provoz, popřípadě investičním příspěvkem;
b) ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:
b.a) příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;
b.b) příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy;
b.c) příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu
a zároveň je ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu nebo objemu sníženém o dopad vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční příspěvek) na její běžný nebo investiční rozvoj;
c) ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem z fondu investic;
d) ke změně rozpočtu kraje, kdy
d.a) dočasný nedostatek finančních zdrojů ke krytí provozních potřeb u příspěvkové organizace je nutné řešit poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
d.b) příspěvková organizace vrátí návratnou finanční výpomoc poskytnutou z rozpočtu kraje na účet svého zřizovatele;
- úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem;
- všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech.
Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.
Odpovědnost ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz