Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2016-12

ZK-08-2016-12.doc  ZK-08-2016-12pr01.doc  ZK-08-2016-12pr02.doc  ZK-08-2016-12pr03.xls  ZK-08-2016-12pr04.xls  ZK-08-2016-12pr05.pdf
Číslo materiálu12
Číslo jednacíZK-08-2016-12
NázevProjektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IROP - Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV - zvýšení předpokládaných výdajů
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje usnesením č. 0394/05/2016/ZK udělilo souhlas s realizací projektu Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV (dále jen projekt ) a schválilo:
* převod finančních prostředků ve výši max. 45 mil. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na financování projektu s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu, a to za předpokladu, že bude projekt řídícím orgánem IROP schválen;
* závazek Kraje Vysočina týkající se spolufinancování schváleného projektu Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV z rozpočtu Kraje Vysočina ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu.
Projekt připravuje odbor zdravotnictví ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, odborem majetkovým a Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, v rámci 27. výzvy k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP ), specifického cíle
1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.
Při přípravě projektové dokumentace a položkového rozpočtu projektu se objevily nové skutečnosti, které původní rozpočet projektu výrazně navýšily. Důvody navýšení předpokládaných výdajů projektu jsou uvedeny v materiálu ZK-08-2016-12, př. 1.
Podrobná charakteristika a zdůvodnění potřebnosti realizace tohoto projektu, technické a technologické řešení a výstupy projektu jsou uvedeny ve studii proveditelnosti (dále jen studie ) v materiálu ZK-08-2016-12, př. 2. Přílohy studie, které obsahují rozpočet projektu a podklady pro CBA analýzu včetně plánu cash-flow jsou uvedeny v materiálu
ZK-08-2016-12, př. 3 a ZK-08-2016-12, př. 4. V CBA analýze jsou vyčísleny předpokládané provozní výdaje a predikované příjmy projektu. Podrobná rekapitulace položkového rozpočtu stavby zpracovaná projekční kanceláří PROJEKT CENTRUM NOVA, s. r. o., je součástí materiálu ZK-08-2016-12, př. 5.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví radě kraje navrhoval doporučit zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků ve výši 40,4 mil. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu na přípravu a realizaci projektu z důvodu navýšení předpokládaných výdajů projektu. Finance budou uvolňovány v průběhu let 2016-2020 postupně dle aktuální potřeby.
Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0079/02/2016/ZK udělilo souhlas s realizací projektu Nákup techniky pro ZZS KV na přizpůsobení se klimatickým podmínkám , a také schválilo převod finančních prostředků ve výši max. 54 mil. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Nákup techniky pro ZZS KV na přizpůsobení se klimatickým podmínkám . Dle rozhodnutí řídícího orgánu IROP byla registrovaná žádost o podporu k tomuto záměru z důvodu vysokého převisu žádostí nad alokací výzvy vyřazena z další administrace. Záměr nelze zařadit mezi náhradní projekty a v současné době se neplánuje ani další výzva v této aktivitě. Z výše uvedeného lze schválený převod použít na případné financování zvýšených předpokládaných výdajů projektu.
StanoviskaOdbor ekonomický: Na uvedený projekt byl schválen převod na zvl. účet ve výši max.
45 mil. Kč. Krajské spolufinancování je plánováno ve výši 10 % způsobilých výdajů, tedy v případě navýšení rozpočtu projektu cca 8,5 mil. Kč plus neuznatelné výdaje.
Odbor majetkový: Jako výchozí materiál pro tvorbu PD pro povolení stavby bylo použito studie zpracované projekční kanceláří Projektcentrum NOVA na jaře roku 2016. Na výrobních výborech projektu Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV bylo postupně dopracováváno konstrukční řešení objektu a zapracovávány požadavky budoucího uživatele na provoz objektu. Zejména požadavek na výcvik leteckých záchranářů znamenal výrazný nárůst potřeby vysokého prostoru a vybavení. Tento požadavek byl vyřešen doplněním objektu o halu vysokou 11m o půdorysných rozměrech cca 8 x 18m. Do této haly je umístěna vnitřní část lezecké stěny a trenažér práce v podvěsu. Trenažér se skládá z torza vrtulníku plně vybaveného záchranářskou technikou (úchyty, lůžko, sedačky záchranářů, cargo hák...) umístěném na pohyblivém jeřábovém mechanizmu a z přídavných zařízení imitujících situace a povrchy ze záchranářské praxe (šikmá střecha s různými krytinami, římsa, okno, komín, balkon). Trenažér tak umožní nácvik navádění vrtulníku i vlastní proces navázání a odvozu zraněného v reálných podmínkách s použitím prostředků běžně používaných v záchranářské praxi. Jedná se tak o prostory plně umožňující provádět výcvik leteckých záchranářů a o unikátní zařízení v celé České republice. Předpokládané náklady odpovídají cenové hladině ÚRS pololetí 2016, objemu a navýšení rozsahu stavby. Vzhledem k výběru zhotovitele formou veřejného výběrového řízení lze předpokládat snížení realizační ceny díla oproti ceně predikované projektantem.
Rada kraje projednala materiál usnesením č. 2096/40/2016/RK na 40. zasedání rady kraje dne 6. 12. 2016.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
převod dalších finančních prostředků ve výši 40,4 mil. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na financování předpokládaných výdajů projektu Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz