Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 9/2014

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 09/2014, které se konalo dne 11. 3. 2014 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 8/2014
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 11. 3. 2014.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
72. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina“;
73. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu finanční příspěvky na realizaci soutěže „S Vysočinou do Evropy“.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 8/2014
 2. Výkup pozemků v k. ú. a obci Milešín
 3. Koupě pozemku v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obci Ruda pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba
 4. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 5. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě před realizací stavby II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
 6. Návrh na provedení změny názvu akce v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 -Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství v roce 2014
 7. Odůvodnění veřejných zakázek zadávaných v rámci projektu Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz
 8. Prodej budovy v k. ú. a obci Humpolec
 9. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 10. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 11. Návrh na zařazení nové akce ZŠ a PŠ U Trojice Havlíčkův Brod - oprava fasády a oken do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
 12. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Chotěboř pro společné zadání veřejné zakázky na služby III/34529 Chotěboř - ul. 5. května
 13. Dodatek smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 hr. kraje - Pelhřimov - 11. stavba
 14. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
 15. Veřejná zakázka na stavební práce: II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
 16. Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1
 17. Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
 18. Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1
 19. Protokol o výsledku kontroly projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
 20. Smlouva o spolupráci mezi Krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava
 21. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2013 - žádost o změnu v projektu
 22. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2013 - žádost o změnu v projektu
 23. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - rozdělení peněžních prostředků z přebytku rozpočtu za rok 2013 a vrácených půjček mezi nemocnice zřizované Krajem Vysočina
 24. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 25. Vyřazení movitého majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 26. Informační povinnost vyplývající z Pravidel Rady Kraje Vysočina
 27. Odůvodnění významné veřejné zakázky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 28. Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 29. Geriatrická péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
 30. Dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 31. Souhlas s vývozem a prezentací sbírkových předmětů ze sbírky Horácké galerie v Novém Městě na Moravě na výstavě v zahraničí
 32. Projekt hrad Kámen - Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen pro účely návštěvnického centra
 33. Návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
 34. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 35. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings - CEC5 (Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách)
 36. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2014
 37. Poskytnutí dotací v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 38. Poskytnutí dotací obcím, školám, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 39. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina
 40. Aktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina
 41. Smlouvy o zápůjčce v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
 42. FOND VYSOČINY - grantový program Inovační vouchery 2014
 43. Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství
 44. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 45. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2014
 46. Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 47. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina na požární ochranu v roce 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 48. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
 49. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Evropského festivalu filosofie
 50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančních darů Konfederaci politických vězňů, Českému svazu bojovníků za svobodu, Vojenskému sdružení rehabilitovaných, Svazu důchodců ČR a Moravskoslezskému svazu vojenských táborů nucených prací
 51. Konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
 52. tace na pořádání Mezinárodní hokejové školy 2014 (IIHS 2014 Finsko) - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 53. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2014
 55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2014
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
 57. Vyjádření k žádosti - Moravskobudějovický mikroregion
 58. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2012/2013 a kalendářní rok 2013
 59. Badatelská centra pro přírodní vědy
 60. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
 61. Návrh na úpravu zřizovacích listin Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace a Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
 62. Návrh na úpravu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast sociální věci
 63. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace pro Domov bez zámku, příspěvkovou organizaci, na projekt Hendikep není bariéra - program pro osoby s mentálním postižením
 64. Podání projektové žádosti Optimalizace plánování a financování sociálních služeb v Kraji Vysočina
 65. Zadání veřejné zakázky na poskytování vybraných služeb sociální prevence s názvem Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině - zajištění provozování terénních programů na území Kraje Vysočina
 66. Zadání veřejné zakázky na poskytování vybraných služeb sociální prevence s názvem Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině - zajištění provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
 67. Zajištění slavnostního složení státoobčanského slibu a předání Listiny o udělení státního občanství České republiky
 68. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
 69. Změna usnesení 0367/08/2014/RK
 70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na realizaci památníku sv. Zdislavy v Křižanově
 71. Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
 72. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina“
 73. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu finanční příspěvky na realizaci soutěže „S Vysočinou do Evropy“
 74. Rozprava členů rady
Usnesení 0403/09/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 11. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 8/2014 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 10, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Výkup pozemků v k. ú. a obci Milešín
Usnesení 0404/09/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-02.doc, RK-09-2014-02, př. 1

03. Koupě pozemku v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obci Ruda pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba
Usnesení 0405/09/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-03.doc

04. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0406/09/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-09-2014-04, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-04.doc, RK-09-2014-04, př. 1

05. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě před realizací stavby II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
Usnesení 0407/09/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr převést darem:
 • pozemky vedené v katastru nemovitostí jako par. č. 206/5, par. č. 1810/1, par. č. 1810/5, par. č. 1810/6, par. č. 1810/7, par. č. 1810/8, par. č. 1810/9, par. č. 1810/17, par. č. 1810/22, par. č. 1810/31, par. č. 1810/42, par. č. 1810/53, par. č. 1878/1, par. č. 1878/2, par. č. 1879/1, par. č. 1879/2, par. č. 1888/1, par. č. 1888/2, par. č. 1888/3, par. č. 1888/4, par. č. 1888/5, par. č. 1888/6, par. č. 1889/1, par. č. 1889/2, par. č. 1889/3, par. č. 1889/4, par. č. 1889/5, par. č. 1889/6, par. č. 1889/7, par. č. 1889/8, par. č. 1889/9, par. č. 1891 v katastrálním území Pocoucov, pozemky vedené v katastru nemovitostí jako par. č. 1521/1, par. č. 2521/12, par. č. 2521/18, par. č. 2521/26, par. č. 2521/27, par. č. 2521/28, par. č. 2521/29, par. č. 2524/2, par. č. 2525/2, par. č. 2525/3, par. č. 2530/1, par. č. 2530/4, par. č. 2531/1, par. č. 2531/4, par. č. 2532/5, par. č. 2533/2, par. č. 2533/3 a podíl 3/5 pozemků vedených v katastru nemovitostí jako část par. č. 2521/8, část par. č. 2521/9, část par. č. 2524/1, par. č. 2525/1, par. č. 2530/3, par. č. 2531/3 v katastrálním území Třebíč;
 • stávající stavbu silnice II/360 v úseku podle projektové dokumentace stavby „II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov“ od km 0,9 do km 1,8 a nově vybudované objekty v rámci stavby „II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov“ SO 111 Připojení ulice Man. Curierových, SO 113 Připojení RD v km 0,960, SO 114 Připojení kravína v km 1,560, SO 121 polní cesta v km 0,960 1,040.
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Třebíč na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě:
 • na pozemky vedené v katastru nemovitostí jako par. č. 206/5, par. č. 1810/1, par. č. 1810/5, par. č. 1810/6, par. č. 1810/7, par. č. 1810/8, par. č. 1810/9, par. č. 1810/17, par. č. 1810/22, par. č. 1810/31, par. č. 1810/42, par. č. 1810/53, par. č. 1878/1, par. č. 1878/2, par. č. 1879/1, par. č. 1879/2, par. č. 1888/1, par. č. 1888/2, par. č. 1888/3, par. č. 1888/4, par. č. 1888/5, par. č. 1888/6, par. č. 1889/1, par. č. 1889/2, par. č. 1889/3, par. č. 1889/4, par. č. 1889/5, par. č. 1889/6, par. č. 1889/7, par. č. 1889/8, par. č. 1889/9, par. č. 1891 v katastrálním území Pocoucov, pozemky vedené v katastru nemovitostí jako par. č. 1521/1, par. č. 2521/12, par. č. 2521/18, par. č. 2521/26, par. č. 2521/27, par. č. 2521/28, par. č. 2521/29, par. č. 2524/2, par. č. 2525/2, par. č. 2525/3, par. č. 2530/1, par. č. 2530/4, par. č. 2531/1, par. č. 2531/4, par. č. 2532/5, par. č. 2533/2, par. č. 2533/3 a podíl 3/5 pozemků vedených v katastru nemovitostí jako část par. č. 2521/8, část par. č. 2521/9, část par. č. 2524/1, par. č. 2525/1, par. č. 2530/3, par. č. 2531/3 v katastrálním území Třebíč;
 • na stávající stavbu silnice II/360 v úseku podle projektové dokumentace stavby „II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov“ od km 0,9 do km 1,8 a nově vybudované objekty v rámci stavby „II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov“ SO 111 Připojení ulice Man. Curierových, SO 113 Připojení RD v km 0,960, SO 114 Připojení kravína v km 1,560, SO 121 polní cesta v km 0,960 1,040.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-05.doc, RK-09-2014-05, př. 1

06. Návrh na provedení změny názvu akce v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 -Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství v roce 2014
Usnesení 0408/09/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit název akce „Obchodní akademie Třebíč oprava oken“, zařazené v rozpočtu kraje, v kapitole Nemovitý majetek, v příloze M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, na nový název „Obchodní akademie Třebíč rekonstrukce oken“.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: březen 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-06.doc

07. Odůvodnění veřejných zakázek zadávaných v rámci projektu Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz
Usnesení 0409/09/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odůvodnění veřejných zakázek:
 • „Transformace ÚSPMP Těchobuz II. Pelhřimov“,
 • „Transformace ÚSPMP Těchobuz II. Humpolec“,
 • „Transformace ÚSPMP Těchobuz II. Horní Cerekev“,
 • „Transformace ÚSPMP Těchobuz III. Starý Pelhřimov a Nový Rychnov“,
 • „Transformace ÚSPMP Těchobuz III. Počátky“
dle materiálu RK-09-2014-07, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-07.doc, RK-09-2014-07, př. 1

08. Prodej budovy v k. ú. a obci Humpolec
Usnesení 0410/09/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-08.doc, RK-09-2014-08, př. 1

09. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0411/09/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-09-2014-09, př. 1 a RK-09-2014-09, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-09.doc, RK-09-2014-09, př. 1, RK-09-2014-09, př. 2

10. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0412/09/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemku dle materiálu RK-09-2014-10, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemku dle materiálu RK-09-2014-10, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 761/1 a 400/2 v k. ú. Záborná zastavěnou chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Záborná.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 11. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-10.doc, RK-09-2014-10, př. 1

11. Návrh na zařazení nové akce ZŠ a PŠ U Trojice Havlíčkův Brod - oprava fasády a oken do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu zařadit nové akce do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0413/09/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci ZŠ a PŠ U Trojice Havlíčkův Brod - oprava fasády a oken do rozpočtu kraje kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
odpovědnost: OM, OE
termín: 20. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-11.doc

69. Změna usnesení 0367/08/2014/RK
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje návrh na změnu usnesení 0367/08/2014/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0414/09/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0367/08/2014/RK tak, že:
 • text „Rada kraje rozhoduje uzavřít mezi Správou železniční a dopravní cesty, s. o. na straně stavebníka a Krajem Vysočina na straně vlastníka pozemků smlouvu zakládající Správě železniční a dopravní cesty, s.o právo provést stavbu „Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou Ostrov nad Oslavou “, kterou budou dotčeny pozemky par. č. 737 a 613/3 v k.ú. Rousměrov, par. č. 1815/1 v k.ú. Suky a par. č. 2178/1 a 2239/3 v k.ú. Ostrov nad Oslavou“
se nahrazuje textem:
„Rada kraje rozhoduje uzavřít mezi Správou železniční a dopravní cesty, s.o. na straně stavebníka a Krajem Vysočina na straně vlastníka pozemků smlouvu zakládající Správě železniční a dopravní cesty, s.o právo provést stavbu „Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou Ostrov nad Oslavou “, kterou budou dotčeny pozemky par. č. 737, 611/2 a 613/3 v k.ú. Rousměrov, par. č. 1815/1 v k.ú. Suky a par. č. 2178/1 a 2239/3 v k.ú. Ostrov nad Oslavou“
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 4. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-69.doc, RK-09-2014-69, př. 1

K bodům 12 18, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

12. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Chotěboř pro společné zadání veřejné zakázky na služby III/34529 Chotěboř - ul. 5. května
Usnesení 0415/09/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Chotěboř dle materiálu RK-09-2014-12, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-12.doc, RK-09-2014-12, př. 1

13. Dodatek smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 hr. kraje - Pelhřimov - 11. stavba
Usnesení 0416/09/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí dle materiálu RK-09-2014-13, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-13.doc, RK-09-2014-13, př. 1

14. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
Usnesení 0417/09/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč dle materiálu RK-09-2014-14, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-14.doc, RK-09-2014-14, př. 1

15. Veřejná zakázka na stavební práce: II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
Usnesení 0418/09/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odůvodnění veřejné zakázky II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov v rozsahu materiálu RK-09-2014-15, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-15.doc, RK-09-2014-15, př. 1

16. Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1
Usnesení 0419/09/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odůvodnění veřejné zakázky II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1 v rozsahu materiálu RK-09-2014-16, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-16.doc, RK-09-2014-16, př. 1

17. Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
Usnesení 0420/09/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-09-2014-17, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-09-2014-17, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 14. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-17.doc, RK-09-2014-17, př. 1

18. Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1
Usnesení 0421/09/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-09-2014-18, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-09-2014-18, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 14. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-18.doc, RK-09-2014-18, př. 1

19. Protokol o výsledku kontroly projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu vzít na vědomí protokol o výsledku kontroly daného projektu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0422/09/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
materiál RK-09-2014-19, př. 1upr1;
rozhoduje
podat podle § 13 zákona č. 255/2013 Sb., o kontrole (kontrolní řád) písemné a zdůvodněné námitky proti protokolu dle materiálu RK-09-2014-19, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-19.doc, RK-09-2014-19, př. 1

20. Smlouva o spolupráci mezi Krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu.
Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, rada kraje doporučila předkladateli návrh dopracovat a předložit jej na dalším zasedání rady kraje k projednání. Předkladatel doporučení rady kraje akceptoval.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-20.doc, RK-09-2014-20, př. 1

V průběhu jednání odešel L. Joukl. K bodům 21, 22, odboru informatiky, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

21. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2013 - žádost o změnu v projektu
Usnesení 0423/09/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-09-2014-21, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 10. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-21.doc, RK-09-2014-21, př. 1, RK-09-2014-21, př. 2, RK-09-2014-21, př. 3

22. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2013 - žádost o změnu v projektu
Usnesení 0424/09/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-09-2014-22, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 10. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-22.doc, RK-09-2014-22, př. 1, RK-09-2014-22, př. 2, RK-09-2014-22, př. 3

23. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - rozdělení peněžních prostředků z přebytku rozpočtu za rok 2013 a vrácených půjček mezi nemocnice zřizované Krajem Vysočina
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0425/09/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací v celkové výši 56 540 834,53 Kč, a to od:
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 2 449 134,53 Kč, splátku půjčky poskytnutou na financování investičního vybavení zdravotnickou technikou urgentního příjmu,
  • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 33 935 000 Kč, splátku půjčky poskytnutou na financování investičního a neinvestičního vybavení zdravotnickou technikou a inventářem Pavilon urgentní a intenzivní péče,
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 15 000 000 Kč, splátku půjčky poskytnutou na řešení mimořádné situace nemocnice úhradu závazků po lhůtě splatnosti,
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 5 156 700 Kč, splátku půjčky poskytnutou na pořízení přístrojového vybavení
při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položka 5901 Nespecifikované rezervy o částku 56 540 834,53 Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 100 000 000 Kč, z toho:
  • 15 000 000 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci,
  • 38 500 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci,
  • 9 000 000 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci,
  • 10 000 000 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, 
  • 27 500 000 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci,
při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy ve stejné výši 100 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 15 000 000 Kč,
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 38 500 000 Kč,
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 9 000 000 Kč,
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 10 000 000 Kč,
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 27 500 000 Kč
za účelem úhrady závazků vyplývajících z obchodních vztahů vůči dodavatelům;
ukládá
ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví vyúčtování poskytnutého příspěvku nejpozději k 31. 12. 2014. Součástí vyúčtování bude soupis uhrazených dodavatelských faktur a kopie výpisu z účtu dokládající jejich úhradu. Předložení vyúčtování se ukládá za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření, ke kterému se vyúčtování vztahuje.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-23.doc, RK-09-2014-23, př. 1, RK-09-2014-23, př. 2

24. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0426/09/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvy o zápůjčce ke krytí způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-09-2014-24, př. 6 a RK-09-2014-24, př. 7;
 • schválit:
 • převod finančních prostředků ve výši 12 353 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 12 353 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 34 500 Kč při současném zvýšení položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 34 500 Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 1 713 470 Kč při současném zvýšení položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 1 713 470 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o částku 34 500 Kč s určením na zajištění povinné spoluúčasti zřizovatele ve výši 15 % v rámci neinvestičních výdajů projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční dotace“ o 1 713 470 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace s určením na zajištění povinné spoluúčasti zřizovatele ve výši 15 % v rámci investičních výdajů projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra;
ukládá
ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace:
 • zapracovat schválenou investiční akci Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, do investičního plánu na rok 2014, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvy o zápůjčce k jejímu krytí;
 • předložit žádost o poskytnutí zápůjček a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty, následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvy o zápůjčce ke krytí způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu Modernizace a obnovy přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-24.doc, RK-09-2014-24, př. 1, RK-09-2014-24, př. 2, RK-09-2014-24, př. 3, RK-09-2014-24, př. 4, RK-09-2014-24, př. 5, RK-09-2014-24, př. 6, RK-09-2014-24, př. 7

25. Vyřazení movitého majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s vyřazením majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0427/09/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku dle materiálu RK-09-2014-25, př. 1;
souhlasí
 • s vyřazením nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-09-2014-25, př. 1;
 • s bezúplatným převodem majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, a nabytím tohoto majetku do vlastnictví Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, a to:
 • Osobního automobilu speciálního sanitního Volkswagen Transporter Syncro 1J8 2376;
 • Osobního automobilu speciálního sanitního Volkswagen Transporter Syncro 1J7 7750;
 • Osobního automobilu speciálního sanitního Volkswagen Transporter Syncro 1J8 8002.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-25.doc, RK-09-2014-25, př. 1

26. Informační povinnost vyplývající z Pravidel Rady Kraje Vysočina
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0428/09/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace dle materiálu RK-09-2014-26.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 03. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-26.doc

27. Odůvodnění významné veřejné zakázky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit odůvodnění významné veřejné zakázky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0429/09/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odůvodnění významné veřejné zakázky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-09-2014-27, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-27.doc, RK-09-2014-27, př. 1, RK-09-2014-27, př. 2

28. Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem souhlasit s uzavřením Smlouvy o kontokorentním úvěru pro danou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0430/09/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-09-2014-28, př. 3, RK-09-2014-28, př. 4, RK-09-2014-28, př. 5 a RK-09-2014-28, př. 6;
ukládá
řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, zasílat na odbor zdravotnictví čtvrtletně přehled o příjmech a výdajích, údaje o výši úvěru a jeho použití, a to za podmínky splnění odkládací podmínky pro čerpání úvěru;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o ručení dle materiálu RK-09-2014-28, př. 7.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-28.doc, RK-09-2014-28, př. 1, RK-09-2014-28, př. 2, RK-09-2014-28, př. 3, RK-09-2014-28, př. 4, RK-09-2014-28, př. 5, RK-09-2014-28, př. 6, RK-09-2014-28, př. 7

29. Geriatrická péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0431/09/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o geriatrické péči v Kraji Vysočina dle materiálu RK-09-2014-29;
ukládá
odboru zdravotnictví předložit radě kraje analýzu stavu a potřeby zřízení geriatrické lůžkové péče v Kraji Vysočina, a to ve lhůtě do 30. 11. 2014.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-29.doc, RK-09-2014-29, př. 1, RK-09-2014-29, př. 2

30. Dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotace provozovatelům turistických informačních center. Projednávání se zúčastnila O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0432/09/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch provozovatelům turistických informačních center dle materiálu RK-09-2014-30, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch provozovatelům turistických informačních center dle materiálu RK-09-2014-30, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-30.doc, RK-09-2014-30, př. 1, RK-09-2014-30, př. 2, RK-09-2014-30, př. 3

31. Souhlas s vývozem a prezentací sbírkových předmětů ze sbírky Horácké galerie v Novém Městě na Moravě na výstavě v zahraničí
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s vývozem a prezentací sbírkových předmětů v termínu od 29. 4. 2014 do 21. 5. 2014. Projednávání se zúčastnila O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0433/09/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
v době trvajícího sporu společnosti Diag Human s Českou republikou s vývozem a prezentací 26 sbírkových předmětů ze sbírky Horácké galerie v Novém Městě na Moravě na výstavě Jaroslav Svoboda pořádané Českým centrem v Bratislavě a Ministerstvem kultury Slovenské republiky ve výstavních prostorách Ministerstva kultury Slovenské republiky v termínu od 29. 4. 2014 do 21. 5. 2014, dle materiálu RK-09-2014-31, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-31.doc, RK-09-2014-31, př. 1, RK-09-2014-31, př. 2

32. Projekt hrad Kámen - Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen pro účely návštěvnického centra
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s návrhem schválit uvedený projektový záměr. Projednávání se zúčastnila O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0434/09/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
schválit projektový záměr Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen;
ukládá
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu připravit projektovou žádost a předložit ji ke schválení Radě Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 600 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu, s tím, že uvolnění finančních prostředků nebude předcházet oficiálnímu vyhlášení výzvy z EHP fondu.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-32.doc, RK-09-2014-32, př. 1, RK-09-2014-32, př. 2

70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na realizaci památníku sv. Zdislavy v Křižanově
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Kultura. Projednávání se zúčastnila O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0435/09/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 600 000 Kč z kapitoly Kultura, § 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Římskokatolické farnosti Křižanov, IČO: 48897884, se sídlem Benešovo náměstí 194, 594 51 Křižanov dle materiálu RK-09-2014-70, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 16. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-70.doc, RK-09-2014-70, př. 1, RK-09-2014-70, př. 2, RK-09-2014-70, př. 3

71. Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o dotacích žadatelům. Projednávání se zúčastnila O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0436/09/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí z kapitoly Kultura, § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-09-2014-71, př. 1;
 • neposkytnout dotace v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-09-2014-71, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-71.doc, RK-09-2014-71, př. 1, RK-09-2014-71, př. 2, RK-09-2014-71, př. 3, RK-09-2014-71, př. 4

33. Návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
J. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o návrhu na aktualizaci zásad územního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0437/09/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nevyhovět návrhu oprávněného investora, provozovatele veřejné technické infrastruktury, ČEPS a. s. na aktualizaci zásad územního rozvoje.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-33.doc

34. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o přidělení dotací v rámci POVV 2014 jednotlivým žadatelům. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0438/09/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova dotace obcím uvedeným v materiálu RK-09-2014-34, př. 1, v maximální výši uvedené v materiálu RK-09-2014-34, př. 1, za podmínek stanovených v Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-34.doc, RK-09-2014-34, př. 1

35. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings - CEC5 (Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách)
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projetky. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0439/09/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu CEC5 o přijaté finanční prostředky ze strany Hlavního partnera - Regionalentwicklung Vorarlberg eGen ve výši 5 503 600,05 Kč (201 834,06 EUR).
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-35.doc

36. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2014
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu zvýšení konkurenceschopnosti podniků na Vysočině. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0440/09/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Rozvoj podnikatelů 2014 dle materiálu RK-09-2014-36, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-36.doc, RK-09-2014-36, př. 1, RK-09-2014-36, př. 2

37. Poskytnutí dotací v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o shora uvedeném návrhu rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0441/09/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dotace místním akčním skupinám uvedeným v materiálu RK-09-2014-37, př. 1, v maximální výši uvedené v materiálu RK-09-2014-37, př. 1, za podmínek stanovených ve vzoru smlouvy o poskytnutí dotace uvedeném v materiálu RK-09-2014-37, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-37.doc, RK-09-2014-37, př. 1, RK-09-2014-37, př. 2

38. Poskytnutí dotací obcím, školám, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o dotacích na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina žadatelům. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0442/09/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu RK-09-2014-38, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu RK-09-2014-38, př. 1 žadatelům uvedeným v materiálu RK-09-2014-38, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu RK-09-2014-38, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina;
schvaluje
seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu RK-09-2014-38, př. 2;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu RK-09-2014-38, př. 2 žadatelům uvedeným v materiálu RK-09-2014-38, př. 2 na realizaci akcí uvedených v materiálu RK-09-2014-38, př. 2 v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-38.doc, RK-09-2014-38, př. 1, RK-09-2014-38, př. 2

39. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci občanskému sdružení KOUS Vysočina. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0443/09/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje sdružení KOUS Vysočina, Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice, IČO: 22734686 ve výši 300 000 Kč na podporu činnosti dle materiálu RK-09-2014-39, př. 3 a ve výši 200 000 Kč na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina dle materiálu RK-09-2014-39, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-39.doc, RK-09-2014-39, př. 1, RK-09-2014-39, př. 2, RK-09-2014-39, př. 3, RK-09-2014-39, př. 4

40. Aktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s navrhovanou aktualizací základního strategického rozvojového dokumentu. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0444/09/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje uložit radě kraje zaktualizovat Program rozvoje Kraje Vysočina dle návrhu postupu uvedeného v materiálu RK-09-2014-40, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-40.doc, RK-09-2014-40, př. 1

41. Smlouvy o zápůjčce v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvy o zápůjčce v rámci daného projektu. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0445/09/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvy o zápůjčce s partnery a ve výši uvedené v materiálu RK-09-2014-41, př. 1 dle vzoru uvedeném v materiálu RK-09-2014-41, př. 2.
odpovědnost: OSMS, ORR
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-41.doc, RK-09-2014-41, př. 1, RK-09-2014-41, př. 2, RK-09-2014-41, př. 3

42. FOND VYSOČINY - grantový program Inovační vouchery 2014
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Inovační vouchery 2014. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0446/09/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Inovační vouchery 2014 dle materiálu RK-09-2014-42, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-42.doc, RK-09-2014-42, př. 1, RK-09-2014-42, př. 2

43. Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství
Z. Chlád předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o dotacích obcím a svazkům obcí. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0447/09/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace obcím a svazkům obcí z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda a § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a kanalizací v celkové výši 49 000 000 Kč dle materiálu RK-09-2014-43, př. 2;
 • rozhodnout neposkytnout dotace obcím a svazku obcí z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda a § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu RK-09-2014-43, př. 3;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-09-2014-43, př. 4.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-43.doc, RK-09-2014-43, př. 1, RK-09-2014-43, př. 2, RK-09-2014-43, př. 3, RK-09-2014-43, př. 4

44. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Z. Chlád předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o žádostech o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0448/09/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 dle materiálu RK-09-2014-44, př. 2;
schvaluje
vzor Oznámení o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích, uvedený v materiálu RK-09-2014-44, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 dle materiálu RK-09-2014-44, př. 1;
 • schválit vzor Oznámení o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích, uvedený v materiálu RK-09-2014-44, př. 4.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-44.doc, RK-09-2014-44, př. 1, RK-09-2014-44, př. 2, RK-09-2014-44, př. 3, RK-09-2014-44, př. 4

45. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2014
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit návrh Zásad. Projednávání se zúčastnili J. Pokorný, P. Dvořák, úředníci oddělení krizového řízení a bezpečnosti odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0449/09/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2014 dle materiálu RK-09-2014-45, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-45.doc

46. Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o dotacích na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina obcím na rok 2014. Projednávání se zúčastnili J. Pokorný, P. Dvořák, úředníci oddělení krizového řízení a bezpečnosti odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0450/09/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu RK-09-2014-46, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu RK-09-2014-46, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 Ostatní záležitosti veřejného pořádku na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu RK-09-2014-46, př. 2 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-09-2014-46, př. 5;
 • rozhodnout neposkytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu RK-09-2014-46, př. 3;
 • zamítnout žádost obce o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu RK-09-2014-46, př. 4.
odpovědnost: OSH, EO
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-46.doc, RK-09-2014-46, př. 1, RK-09-2014-46, př. 2, RK-09-2014-46, př. 3, RK-09-2014-46, př. 4, RK-09-2014-46, př. 5

47. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina na požární ochranu v roce 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedené návrhy Zásad. Projednávání se zúčastnili J. Pokorný, P. Dvořák, úředníci oddělení krizového řízení a bezpečnosti odboru sekretariátu hejtmana. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0451/09/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit:
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS Kraj Vysočina  příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2014 dle materiálu RK-09-2014-47, př. 1;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2014 dle materiálu RK-09-2014-47, př. 2;
 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část:
 • neinvestiční dotaci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS Kraj Vysočina, IČ 86553216 ve výši 1 700 000 Kč dle materiálu RK-09-2014-47, př. 3;
 • neinvestiční dotace obcím v celkové výši 4 233 000 Kč za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek sdružení dobrovolných hasičů obcí zařazených do plošného pokrytí Kraje Vysočina dle materiálu RK-09-2014-47, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-47.doc, RK-09-2014-47, př. 1, RK-09-2014-47, př. 2, RK-09-2014-47, př. 3, RK-09-2014-47, př. 4, RK-09-2014-47, př. 5

48. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh Zásad. Projednávání se zúčastnili J. Pokorný, P. Dvořák, úředníci oddělení krizového řízení a bezpečnosti odboru sekretariátu hejtmana. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0452/09/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina dle materiálu RK-09-2014-48, př. 1;
 • Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina dle materiálu RK-09-2014-48, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-48.doc, RK-09-2014-48, př. 1, RK-09-2014-48, př. 2

49. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Evropského festivalu filosofie
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu poskytnout dotaci na pořádání Evropského festivalu filosofie společnosti JUPITER club. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0453/09/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 5 000 Kč společnosti JUPITER club, s. r. o., Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 46967036 na pořádání Evropského festivalu filosofie dle materiálu RK-09-2014-49, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 5 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 5 000 Kč dle materiálu RK-09-2014-49.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-49.doc, RK-09-2014-49, př. 1, RK-09-2014-49, př. 2

50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančních darů Konfederaci politických vězňů, Českému svazu bojovníků za svobodu, Vojenskému sdružení rehabilitovaných, Svazu důchodců ČR a Moravskoslezskému svazu vojenských táborů nucených prací
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0454/09/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dary subjektům dle materiálu RK-09-2014-50, př. 2 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-09-2014-50, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-50.doc, RK-09-2014-50, př. 1, RK-09-2014-50, př. 2, RK-09-2014-50, př. 3

51. Konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0455/09/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelek/ředitele dle materiálu RK-09-2014-51, př. 1;
rozhoduje
nehodnotit v roce 2014 ředitelky/ředitele škol a školských zařízení, kteří se vzdali vedoucího pracovního místa dle materiálu RK-09-2014-51, př. 1;
vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací podle materiálu RK-09-2014-51, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: červen 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-51.doc, RK-09-2014-51, př. 1, RK-09-2014-51, př. 2

52. Poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodní hokejové školy 2014 (IIHS 2014 Finsko) - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci na podporu Mezinárodní hokejové školy 2014 HC Dukla Jihlava, s. r. o. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0456/09/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 300 000 Kč HC Dukla Jihlava, s. r. o., se sídlem Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČO: 25514750 dle materiálu RK-09-2014-52, př. 2upr1;
 • vzít na vědomí formulář závěrečné zprávy dle materiálu RK-09-2014-52, př. 3.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-52.doc, RK-09-2014-52, př. 1, RK-09-2014-52, př. 2, RK-09-2014-52, př. 3

53. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje odložit tento materiál a po jeho dopracování jej znovu předložit na příštím zasedání rady kraje k projednání. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-53.doc, RK-09-2014-53, př. 1, RK-09-2014-53, př. 2, RK-09-2014-53, př. 3, RK-09-2014-53, př. 4, RK-09-2014-53, př. 5, RK-09-2014-53, př. 6

54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2014
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0457/09/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 493 800 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 493 800 Kč na částečnou úhradu výdajů souvisejících se zajištěním vzdělávání žáků a žákyň s těžšími formami zdravotního postižení ve školách zřizovaných obcemi;
 • rozhodnout poskytnout dary v celkové výši 4 135 000 Kč obcím dle materiálu RK-09-2014-54, př. 2, na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-09-2014-54, př. 3;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu připravit zastupitelstvu kraje abecední seznam finančních darů obcím pro rok 2014 v materiálu RK-09-2014-54, př. 4.
odpovědnost: OSMS, OE
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-54.doc, RK-09-2014-54, př. 1, RK-09-2014-54, př. 2, RK-09-2014-54, př. 3

55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2014
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0458/09/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dary v celkové výši 7 735 tis. Kč z prostředků kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00304) obcím dle materiálu RK-09-2014-55, př. 2 na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-09-2014-55, př. 3;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu připravit zastupitelstvu kraje abecední seznam finančních darů obcím pro rok 2014 v materiálu RK-09-2014-55, př. 4.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-55.doc, RK-09-2014-55, př. 1, RK-09-2014-55, př. 2, RK-09-2014-55, př. 3

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0459/09/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Střední průmyslové školy Třebíč, IČO: 66610702, o částku 50 000 Kč na dofinancování evropského vzdělávacího projektu Mladí technici v Evropě III - získání bohatších zkušeností přímo v evropských zemích znamená lepší šanci najít dobrou práci dle materiálu RK-09-2014-56, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-56.doc, RK-09-2014-56, př. 1, RK-09-2014-56, př. 2

57. Vyjádření k žádosti - Moravskobudějovický mikroregion
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí svazku obcí Moravskobudějovický mikroregion o poskytnutí záštity a finanční podpory na akci pro děti s názvem „Obec našim dětem 2014“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0460/09/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
nevyhovět žádosti dle materiálu RK-09-2014-57, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 06. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-57.doc, RK-09-2014-57, př. 1

58. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2012/2013 a kalendářní rok 2013
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2012/2013 a kalendářní rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0461/09/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2012/2013 a kalendářní rok 2013 dle materiálu RK-09-2014-58, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do konce března 2014 odeslat na MŠMT a zveřejnit na webových stránkách kraje.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-58.doc, RK-09-2014-58, př. 1

59. Badatelská centra pro přírodní vědy
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje podrobnosti k žádosti o financování daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0462/09/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
předložení projektové žádosti projektu Badatelská centra pro přírodní vědy zaměřeného na modernizaci vybavení gymnázií dle materiálu RK-09-2014-59, př. 1 na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.
odpovědnost: OŠMS
termín: 17. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-59.doc, RK-09-2014-59, př. 1, RK-09-2014-59, př. 2

73. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu finanční příspěvky na realizaci soutěže „S Vysočinou do Evropy“
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0463/09/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvu o spolupráci se společností SBERBANK CZ, a. s., IČO: 25083325, dle materiálu RK-09-2014-73, př. 1;
 • uzavřít darovací smlouvu se společností Aon Central and Eastern Europe a. s., IČO: 47123672, dle materiálu RK-09-2014-73, př. 2;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků) o částku 100 000 Kč a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 82 640 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 Ostatní finanční operace o částku 17 360 Kč) rozpočtu kraje dle materiálu RK-09-2014-73, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2321 Přijaté neinvestiční dary) a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o peněžní dar ve výši 100 000 Kč dle materiálu RK-09-2014-73, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu a odbor ekonomický
termín: 30. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-73.doc, RK-09-2014-73, př. 1, RK-09-2014-73, př. 2

K bodům 60 62, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

60. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
Usnesení 0464/09/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-09-2014-60, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-60.doc, RK-09-2014-60, př. 1

61. Návrh na úpravu zřizovacích listin Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace a Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
Usnesení 0465/09/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-09-2014-61, př. 1;
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Jeřabina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-09-2014-61, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, ředitelka Domova Jeřabina, příspěvková organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-61.doc, RK-09-2014-61, př. 1, RK-09-2014-61, př. 2, RK-09-2014-61, př. 3, RK-09-2014-61, př. 4

62. Návrh na úpravu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast sociální věci
Usnesení 0466/09/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova ve Věži, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-09-2014-62, př. 1;
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-09-2014-62, př. 2;
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-09-2014-62, př. 3;
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova důchodců Proseč - Obořiště, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-09-2014-62, př. 4;
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-09-2014-62, př. 5;
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Jeřabina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-09-2014-62, př. 6;
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-09-2014-62, př. 7;
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-09-2014-62, př. 8.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova ve Věži, příspěvkové organizace, ředitelka Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ředitel Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, ředitel Domova důchodců Proseč - Obořiště, příspěvkové organizace, ředitel Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, ředitelka Domova Jeřabina, příspěvkové organizace, ředitel Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace a ředitelka Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-62.doc, RK-09-2014-62, př. 1, RK-09-2014-62, př. 2, RK-09-2014-62, př. 3, RK-09-2014-62, př. 4, RK-09-2014-62, př. 5, RK-09-2014-62, př. 6, RK-09-2014-62, př. 7, RK-09-2014-62, př. 8

63. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace pro Domov bez zámku, příspěvkovou organizaci, na projekt Hendikep není bariéra - program pro osoby s mentálním postižením
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnila H. Šteflová, vedoucí oddělení sociální správy odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0467/09/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Hendikep není bariéra program pro osoby s mentálním postižením“ Domovu bez zámku, příspěvkové organizaci, o částku 1 202 402,35 Kč reprezentující evropský podíl s účelovým znakem 33513 233;
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Hendikep není bariéra program pro osoby s mentálním postižením“ Domovu bez zámku, příspěvkové organizaci, o částku 212 188,65 Kč reprezentující národní podíl s účelovým znakem 33113 233;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Sociální věci, § 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem a položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 202 402,35 Kč reprezentující evropský podíl s účelovým znakem 33513 233 s určením pro Domov bez zámku, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Sociální věci, § 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem a položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 212 188,65 Kč reprezentující národní podíl s účelovým znakem 33113 233 s určením pro Domov bez zámku, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Domova bez zámku, příspěvkové organizace o částku 1 414 591 Kč na financování projektu „Hendikep není bariéra program pro osoby s mentálním postižením“ dle rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věci č. OP LZZ ZS 824 1210/2014 ze dne 30. 1. 2014.
odpovědnost: OSV, EO, ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-63.doc

64. Podání projektové žádosti Optimalizace plánování a financování sociálních služeb v Kraji Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila H. Šteflová, vedoucí oddělení sociální správy odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0468/09/2014/RK
Rada kraje
ukládá
odboru sociálních věcí podání projektové žádosti Optimalizace plánování a financování sociálních služeb v Kraji Vysočina dle materiálu RK-09-2014-64, př. 1, a to v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost k výzvě č. A9.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-64.doc, RK-09-2014-64, př. 1

65. Zadání veřejné zakázky na poskytování vybraných služeb sociální prevence s názvem Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině - zajištění provozování terénních programů na území Kraje Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem zahájit zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na poskytování sociálních služeb ve vybraných lokalitách Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnila H. Šteflová, vedoucí oddělení sociální správy odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0469/09/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávání nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině - zajištění provozování terénních programů na území Kraje Vysočina“ formou jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle materiálu RK-09-2014-65, př. 1upr1;
jmenuje
schvaluje
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem „Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině - zajištění provozování terénních programů na území Kraje Vysočina“ dle materiálu RK-09-2014-65, př. 4.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-65.doc, RK-09-2014-65, př. 1, RK-09-2014-65, př. 2, RK-09-2014-65, př. 3, RK-09-2014-65, př. 4

66. Zadání veřejné zakázky na poskytování vybraných služeb sociální prevence s názvem Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině - zajištění provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem zahájit zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na poskytování sociálních služeb ve vybraných lokalitách Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnila H. Šteflová, vedoucí oddělení sociální správy odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0470/09/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávání nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině - zajištění provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež“ formou jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle materiálu RK-09-2014-66, př. 1;
jmenuje
schvaluje
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem „Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině - zajištění provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež“ dle materiálu RK-09-2014-66, př. 4.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-66.doc, RK-09-2014-66, př. 1, RK-09-2014-66, př. 2, RK-09-2014-66, př. 3, RK-09-2014-66, př. 4

72. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina“
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnila H. Šteflová, vedoucí oddělení sociální správy odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0471/09/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 273 323 Kč určenou na financování projektu „Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina“.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 12. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-72.doc

67. Zajištění slavnostního složení státoobčanského slibu a předání Listiny o udělení státního občanství České republiky
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0472/09/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o zajištění slavnostního složení státoobčanského slibu a předání Listiny o udělení státního občanství České republiky;
schvaluje
pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-09-2014-67.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení ostatních správních činností
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-67.doc

68. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, seznámil radu kraje s návrhem schválit jednorázové pořízení propagačních předmětů nad rámec limitů stanovených Směrnicí pro nakládání s propagačními předměty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0473/09/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-09-2014-68.
odpovědnost: OddOSČ, OSH
termín: 27. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2014-68.doc, RK-09-2014-68, př. 1

74. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 9/2014 s tím, že další zasedání se bude konat dne 18. 3. 2014, v 7:30 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 09/2014 dne 11. 3. 2014.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 12. 3. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz