Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 8/2014

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 08/2014, které se konalo dne 4. 3. 2014 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 07/2014
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 4. 3. 2014.
Zasedání rady kraje zahájil náměstek hejtmana V. Novotný a omluvil neúčast J. Běhounka a L. Joukla.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:
46. Podpora kandidatury Merida Biking Team, o. s. na pořadatelství MS horských kol 2016
Rada kraje předložený návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2014
 2. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 3. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Hlinné
 4. Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby III/36042 Mirošov - most ev. č. 36042-3
 5. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0341/05/2008/ZK
 6. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
 7. Změna usnesení 0095/03/2014/RK
 8. Darování pozemků v k. ú. a obci Pohled
 9. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie
 10. Změna usnesení 0257/06/2014/RK
 11. Smlouvy zakládající právo provést stavbu Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad oslavou - Ostrov nad Oslavou
 12. Výkup pozemků v k. ú. a obci Skřinářov
 13. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v k. ú. a obci Křižanov pro akci Transformace ÚSP Křižanov II
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu a kapitole Nemovitý majetek, příloha M1
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - financování aktivit v rámci programu Prevence rizikového chování 2014
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekt
 18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok
 19. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
 20. Změny ve školském rejstříku
 21. Dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2014 dle schválených pravidel rady kraje
 22. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež - schválení navržených podpor
 23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2014 - zvýšení dotace od Města Havlíčkův Brod pro Krajskou knihovnu Vysočiny
 24. Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace - návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura na rok 2014
 25. Návrh rozpočtového opatření o poskytnutí návratné finanční výpomoci některým příspěvkovým organizacím zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
 26. Změna zřizovací listiny Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
 27. Změna zřizovací listiny Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
 28. Návrh finančních plánů na rok 2014 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
 29. Žádost o poskytnutí podpory z ROP Jihovýchod na realizaci projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1
 30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - úhrada příjmů připadajících na poskytnutou dotaci
 31. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě, a změna názvu akcí
 32. Protokol o výsledku kontroly projektu II/405 Zašovice - Okříšky
 33. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt RAILHUC
 34. Dohoda o splátkách dluhu ze smlouvy č. 1.3.50/01/0003
 35. Dohoda o splátkách dluhu ze smlouvy č. 1.3.50/01/0002
 36. Složení odborné poroty pro výběr projektů nominovaných na Cenu Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2013 a pro Přeshraniční cenu
 37. Podlicenční smlouva - poskytnutí dat pro disertační práci
 38. Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014
 39. Poskytnutí daru na financování výzkumného projektu - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 40. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina - Výroční členská schůze
 41. Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 42. Poskytnutí daru vítězi soutěže Vysočina hledá talent
 43. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodní akademické soutěže v mysliveckém troubení a vábení jelenů
 44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Vyhodnocení Výzvy č. 8/2014 - zemědělské akce
 45. Zajištění prezentace Kraje Vysočina na 41. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka
 46. Podpora kandidatury Merida Biking Team, o. s. na pořadatelství MS horských kol 2016
 47. Rozprava členů rady

Usnesení 0358/08/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 4. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 7/2014 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavření smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti na majetku kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0359/08/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-08-2014-02, př. 1 a RK-08-2014-02, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-02.doc, RK-08-2014-02, př. 1, RK-08-2014-02, př. 2

03. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Hlinné
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem majetkoprávního vypořádání krajských pozemků zastavěných chodníky, pozemků pro kraj nepotřebných a krajských pozemků užívaných jiným uživatelem v k. ú. Hlinné a obci Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0360/08/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-08-2014-03, př. 1 v k. ú. Hlinné a obci Nové Město na Moravě do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemků dle materiálu RK-08-2014-03, př. 2 v k. ú. Hlinné a obci Nové Město na Moravě;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-08-2014-03, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
 • úplatně převést pozemky dle materiálu RK-08-2014-03, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví žadatelů za navrhovanou kupní cenu 60,50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-03.doc, RK-08-2014-03, př. 1, RK-08-2014-03, př. 2, RK-08-2014-03, př. 3

04. Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby III/36042 Mirošov - most ev. č. 36042-3
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0361/08/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-04.doc, RK-08-2014-04, př. 1, RK-08-2014-04, př. 2

05. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0341/05/2008/ZK
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh změny výše uvedeného usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0362/08/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0341/05/2008/ZK ze dne 16. 9. 2008 tak, že materiál ZK-05-2008-54, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-08-2014-05, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-05.doc, RK-08-2014-05, př. 1

06. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
P. Kolář požádal radu kraje o stažení tohoto materiálu z programu jednání z důvodu nutnosti jeho kompletního dopracování. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-06.doc, RK-08-2014-06, př. 1

07. Změna usnesení 0095/03/2014/RK
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu změny usnesení 0095/03/2014/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0363/08/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0095/03/2014/RK tak, že v materiálu RK-03-2014-07, př. 2 se u žádosti o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 3 pozemek par. č. 1947/5 v k.ú. Blízkov nahrazuje pozemkem 1936 v k.ú. Blízkov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 4. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-07.doc

08. Darování pozemků v k. ú. a obci Pohled
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh darování pozemků v k. ú. a obci Pohled. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0364/08/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-08-2014-08, př. 1 v k. ú. a obci Pohled do vlastnictví obce Pohled;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky dle materiálu RK-08-2014-08, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pohled.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-08.doc, RK-08-2014-08, př. 1, RK-08-2014-08, př. 2

09. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0365/08/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie dle materiálu RK-08-2014-09, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou, IČO 46980059 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie;
ukládá
odboru majetkovému zajistit prostřednictvím administrátora oznámení výsledku zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku v souladu s § 81 odst. 3 ZVZ a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-09.doc, RK-08-2014-09, př. 1, RK-08-2014-09, př. 2

10. Změna usnesení 0257/06/2014/RK
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh změny výše uvedeného usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0366/08/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0257/06/2014/RK tak, že materiály RK-06-2014-08, př. 1, RK-06-2014-08, př. 2 a RK-06-2014-08, př. 3 se nahrazují materiály RK-08-2014-10, př. 1, RK-08-2014-10, př. 2 a RK-08-2014-10, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-10.doc, RK-08-2014-10, př. 1, RK-08-2014-10, př. 2, RK-08-2014-10, př. 3, RK-08-2014-10, př. 4

11. Smlouvy zakládající právo provést stavbu Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad oslavou - Ostrov nad Oslavou
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o žádosti o sepsání smlouvy zakládající právo provést stavbu na stavbu „Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou Ostrov nad Oslavou“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0367/08/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Správou železniční a dopravní cesty, s.o. na straně stavebníka a Krajem Vysočina na straně vlastníka pozemků smlouvu zakládající Správě železniční a dopravní cesty, s.o právo provést stavbu Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou, kterou budou dotčeny pozemky par. č. 737 a 613/3 v k.ú. Rousměrov, par. č. 1815/1 v k.ú. Suky a par. č. 2178/1 a 2239/3 v k.ú. Ostrov nad Oslavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 4. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-11.doc, RK-08-2014-11, př. 1

12. Výkup pozemků v k. ú. a obci Skřinářov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0368/08/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-12.doc

13. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v k. ú. a obci Křižanov pro akci Transformace ÚSP Křižanov II
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem přípravné fáze transformace ÚSP Křižanov II v katastrálním území Křižanov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0369/08/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi městysem Křižanov se sídlem Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov, IČO: 00294616 na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího smlouvu o smlouvě budoucí kupní, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá pozemky par. č. 1672/14 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 715 m2, par. č. 1672/15 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 747 m2 a par. č. 1672/16 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 713 m2, vše v k. ú. a obci Křižanov za kupní cenu 550 Kč/m2 a budoucí kupující se zaváže tyto nemovitosti za tuto kupní cenu koupit.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-13.doc, RK-08-2014-13, př. 1

14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu a kapitole Nemovitý majetek, příloha M1
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0370/08/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy o částku 100 000 Kč;
 • snížení závazného ukazatele Investiční dotace u Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22, IČO 47443936, o částku 100 000 Kč z důvodu změny investora akce na zhotovení a montáž přístřešku na kompenzační pomůcky dle materiálu RK-08-2014-14.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: březen 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-14.doc

15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - financování aktivit v rámci programu Prevence rizikového chování 2014
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0371/08/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 49 500 Kč na realizaci projektu Prevence rizikového chování 2014 dle materiálu RK-08-2014-15;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o poskytnuté účelové prostředky ve výši 49 500 Kč u zřizované příspěvkové organizace Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou, IČO 60126647 na realizaci projektu Prevence rizikového chování 2014 dle materiálu RK-08-2014-15.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-15.doc

16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektů příspěvkové organizace kraje Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí a jejich zprostředkování výše uvedené organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0372/08/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 176 540,80 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Základní škole a Praktické škole Velké Meziříčí, IČO 70831432 o částku 176 540,80 Kč na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze školám dle materiálu RK-08-2014-16.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-16.doc

17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekt
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektu Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jejich zprostředkování organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0373/08/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 729 398,61 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Vyšší odborné škole a Obchodní akademii Chotěboř, IČO 60126671, o částku 729 398,61 Kč na realizaci projektu Zvyšování kvality teoretické i praktické výuky a příprava spolupráce s VŠ sektorem.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-17.doc

18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0374/08/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014 - modul A ve výši 19 056 Kč dle materiálu RK-08-2014-18;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014 - modul B v celkové výši 1 738 080 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-08-2014-18, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí:
 • přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014 - modul A ve výši 19 056 Kč Škole ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá střední odborná škola s.r.o., IČO: 25348931;
 • přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014 - modul B právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-08-2014-18, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: duben 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-18.doc, RK-08-2014-18, př. 1

19. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a s návrhem změny závazného ukazatele u organizace zřizované krajem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0375/08/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ČR ve výši 1 370 000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2014 dle materiálu RK-08-2014-19, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizované příspěvkové organizace Gymnázium Jihlava, IČO 60545984, o poskytnuté finanční prostředky v celkové výši 64 000 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-08-2014-19, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových finančních prostředků v celkové výši 1 370 000 Kč organizacím dle materiálu RK-08-2014-19, př. 1 na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2014.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-19.doc, RK-08-2014-19, př. 1

20. Změny ve školském rejstříku
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předložených záměrech změn ve školském rejstříku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0376/08/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-08-2014-20, př. 1 kódy 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 5A;
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-08-2014-20, př. 1 kódy 1A, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C;
nesouhlasí
se záměrem změny ve školském rejstříku u školy zřizované Krajem Vysočina označeným v materiálu RK-08-2014-20, př. 1 kódem 3D;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označenými v materiálu RK-08-2014-20, př. 1 kódy 1A, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C na příslušný správní orgán;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-08-2014-20, př. 1 kódy 1A, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 3. 2014 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-20.doc, RK-08-2014-20, př. 1

21. Dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2014 dle schválených pravidel rady kraje
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0377/08/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže organizaci Střední průmyslová škola Třebíč, IČO 66610702, na realizaci soutěží ve výši 52 000 Kč dle materiálu RK-08-2014-21, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 1. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-21.doc, RK-08-2014-21, př. 1, RK-08-2014-21, př. 2, RK-08-2014-21, př. 3

22. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež - schválení navržených podpor
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh hodnotící komise na poskytnutí dotace v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0378/08/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
doporučuje
 • zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-08-2014-22, př. 3;
 • zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-08-2014-22, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-22.doc, RK-08-2014-22, př. 1, RK-08-2014-22, př. 2, RK-08-2014-22, př. 3, RK-08-2014-22, př. 4

23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2014 - zvýšení dotace od Města Havlíčkův Brod pro Krajskou knihovnu Vysočiny
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s návrhem zvýšení příspěvku na provoz pro Krajskou knihovnu Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0379/08/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve:
  • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Městem Havlíčkův Brod Krajské knihovně Vysočiny na základě Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zajištění základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu Krajskou knihovnou Vysočiny (ÚZ 00044) ve výši 6 000 Kč;
  • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, položky 5331 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 00044 o částku 6 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské knihovny Vysočiny na rok 2014 v důsledku jeho zvýšení o částku 6 000 Kč na zajištění funkcí základních knihoven s určením na úhradu nákladů na internetové připojení základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu: Mírovka, Šmolovy, Svatý Kříž.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-23.doc

24. Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace - návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura na rok 2014
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura na rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0380/08/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií spočívající ve snížení části běžné výdaje o 8 268 000 Kč při současném zvýšení části ostatní výdaje o 8 268 000 Kč v souvislosti s předfinancováním projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města, který realizuje Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-24.doc

25. Návrh rozpočtového opatření o poskytnutí návratné finanční výpomoci některým příspěvkovým organizacím zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu poskytnutí návratné finanční výpomoci některým příspěvkovým organizacím zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0381/08/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, a to u § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 2 256 000 Kč a u § 4350 - Domovy pro seniory, položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 952 000 Kč ve formě návratné finanční výpomoci s určením pro Domov ve Zboží, příspěvkovou organizaci, ve výši 80 000 Kč, Domov bez zámku, příspěvkovou organizaci, ve výši 768 000 Kč, Domov Jeřabina, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 408 000 Kč a Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci, ve výši 952 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o celkovou částku 3 208 000 Kč;
ukládá
 • vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje v termínu do 3. 6. 2014 návrh rozpočtového opatření, kterým bude vratka přechodné finanční výpomoci převedena zpět na kapitolu Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položku Péče o lidské zdroje a majetek kraje;
 • ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc nejpozději v termínu do 23. 5. 2014.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitel Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace, ředitelka Domova Jeřabina, příspěvkové organizace a ředitelka Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-25.doc, RK-08-2014-25, př. 1

26. Změna zřizovací listiny Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem dodatku Zřizovací listiny Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0382/08/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-08-2014-26, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-26.doc, RK-08-2014-26, př. 1, RK-08-2014-26, př. 2

27. Změna zřizovací listiny Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu dodatku Zřizovací listiny Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0383/08/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-08-2014-27, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-27.doc, RK-08-2014-27, př. 1, RK-08-2014-27, př. 2

28. Návrh finančních plánů na rok 2014 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení finanční plány na rok 2014 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0384/08/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • finanční plány výnosů a nákladů na rok 2014 dle materiálu RK-08-2014-28, př. 1upr1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, odpisové plány, investiční plány, plány oprav a závazné ukazatele (Příspěvek na provoz a Investiční dotace) dle materiálu RK-08-2014-28, př. 1upr1;
 • způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků dle materiálu RK-08-2014-28, př. 1upr1;
 • převod prostředků rezervního fondu do investičního fondu u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu RK-08-2014-28, př. 1upr1 a jejich profinancování;
zmocňuje
ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace:
  • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
  • investiční fond použít k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který organizace používá pro svou činnost;
stanoví
Dětskému centru Jihlava, příspěvkové organizaci, Dětskému domovu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci a Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
ukládá
 • vedoucí odboru zdravotnictví a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina k řešení havarijních situací vzniklých na majetku;
 • ředitelům Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, předložit na odbor zdravotnictví zaktualizované finanční plány na rok 2014, ve kterých budou promítnuta veškerá rozpočtová opatření schválená orgány kraje včetně nezbytných příloh na základě výsledků hospodaření za 1. pololetí 2014 v termínu do 22. 8. 2014.
Součástí předložených materiálů budou detailní komentáře k výsledku hospodaření za 1. pololetí 2014 o zrealizovaných finančních a provozních opatřeních za období 1. pololetí roku 2014 pro dosažení vyrovnaného hospodaření a plánovaných opatřeních na 2. pololetí roku 2014;
 • ředitelkám Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, provádět odvody z odpisů z investičního fondu do rozpočtu kraje dle materiálu RK-08-2014-28, př. 1upr1 (závazné ukazatele) v následujících termínech:
  • za 1. pololetí 2013 v termínu do 30. 6. 2014;
  • za 2. pololetí 2013 v termínu do 14. 11. 2014.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, odbor majetkový, ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-28.doc, RK-08-2014-28, př. 1, RK-08-2014-28, př. 2, RK-08-2014-28, př. 3

29. Žádost o poskytnutí podpory z ROP Jihovýchod na realizaci projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem předložení žádosti o poskytnutí podpory z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu „II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1“. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0385/08/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
předložení žádosti o poskytnutí podpory do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství předložit žádost o podporu projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1 do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 14. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-29.doc, RK-08-2014-29, př. 1

30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - úhrada příjmů připadajících na poskytnutou dotaci
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0386/08/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
úhrady příjmů připadajících na poskytnutou dotaci v celkové výši 9 795,74 Kč dle Výzev k úhradě příjmů dle materiálů RK-08-2014-30, př. 1 a RK-08-2014-30, př. 2, do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektů III/3993 Naloučany - most a III/03810 Hesov - mosty ev. č. 03810 - 006, 007, 008, související s úhradou příjmů připadajících na poskytnutou dotaci ve výši 9 795,74 Kč dle Výzev k úhradě příjmů dle materiálů RK-08-2014-30, př. 1 a RK-08-2014-30, př. 2.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 15. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-30.doc, RK-08-2014-30, př. 1, RK-08-2014-30, př. 2

31. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě, a změna názvu akcí
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zařazení níže uvedených akcí do kapitoly Doprava. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0387/08/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce:
 • II/408 Jemnice - křižovatka s II/152
 • II/128 Eš - most ev. č. 128 - 010
 • III/01945 Rantířov - most ev. č. 01945 - 2
 • II/345 Nová Ves - most ev. č. 345 - 005
 • II/360 Oslavička - Rudíkov
do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě;
schvaluje
změnu názvu akcí II/399 Habrek - průtah a II/399 Vrbka - průtah zařazených v kapitole Doprava, příloze D2 - Investice v dopravě, na nové názvy II/339 Habrek - průtah a II/339 Vrbka - průtah.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-31.doc

32. Protokol o výsledku kontroly projektu II/405 Zašovice - Okříšky
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje na vědomí Protokol o výsledku kontroly u příjemce dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/405 Zašovice Okříšky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0388/08/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
materiál RK-08-2014-32, př. 1;
rozhoduje
podat podle § 13 zákona č. 255/2013 Sb., o kontrole (kontrolní řád) písemné a zdůvodněné námitky proti protokolu dle materiálu RK-08-2014-32, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-32.doc, RK-08-2014-32, př. 1

33. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt RAILHUC
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0389/08/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu RAIHLUC Emilia-Romagna Region ve výši 54 729,23 Kč (2 003,59 Eur), které jsou určeny k dalšímu financování tohoto projektu.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-33.doc

34. Dohoda o splátkách dluhu ze smlouvy č. 1.3.50/01/0003
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0390/08/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-34.doc

35. Dohoda o splátkách dluhu ze smlouvy č. 1.3.50/01/0002
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým návrhem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0391/08/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-35.doc

36. Složení odborné poroty pro výběr projektů nominovaných na Cenu Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2013 a pro Přeshraniční cenu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, požádala radu kraje o jmenování odborné poroty pro výběr projektů v soutěži SKUTEK ROKU 2013 realizované v rámci projektu "Angažovanci". Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0392/08/2014/RK
Rada kraje
jmenuje
členy odborné poroty pro hodnocení nominací v rámci soutěže Cena Kraje Vysočina SKUTEK ROKU 2013 a Přeshraniční cena dle materiálu RK-08-2014-36, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-36.doc, RK-08-2014-36, př. 1

37. Podlicenční smlouva - poskytnutí dat pro disertační práci
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh poskytnutí licence k datům získaných při realizaci projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0393/08/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít podlicenční smlouvu dle materiálu RK-08-2014-37, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-37.doc, RK-08-2014-37, př. 1

38. Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a J. Pokorný, pracovník oddělení krizového řízení a bezpečnosti, seznámili radu kraje s návrhem žádosti o státní dotaci na realizaci níže uvedených projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0394/08/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat žádost o dotaci ze státního rozpočtu na realizaci projektů prevence kriminality Kraje Vysočina:
souhlasí
s finanční spoluúčastí Kraje Vysočina na realizaci projektů:
odpovědnost: OI, OSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-38.doc, RK-08-2014-38, př. 1, RK-08-2014-38, př. 1a, RK-08-2014-38, př. 1b, RK-08-2014-38, př. 2, RK-08-2014-38, př. 3, RK-08-2014-38, př. 3a

39. Poskytnutí daru na financování výzkumného projektu - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu a I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0395/08/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dar dle materiálu RK-08-2014-39, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3636 Územní rozvoj o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč.
odpovědnost: ředitel, OSH, OE
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-39.doc, RK-08-2014-39, př. 1, RK-08-2014-39, př. 2, RK-08-2014-39, př. 3, RK-08-2014-39, př. 4, RK-08-2014-39, př. 5, RK-08-2014-39, př. 6

40. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina - Výroční členská schůze
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o žádosti Svazu důchodců České republiky, o. s., místní organizace Jihlava, o pronájem zasedacích prostor v sídle Kraje Vysočina za účelem konání akce „Výroční členská schůze“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0396/08/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-08-2014-40, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 4. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-40.doc, RK-08-2014-40, př. 1, RK-08-2014-40, př. 2, RK-08-2014-40, př. 3

41. Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0397/08/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) ve výši 50 000 Kč Hotelové škole Třebíč, Sirotčí 63/4, Jejkov, Třebíč, IČO: 66610699, dle materiálu RK-08-2014-41, př. 1.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 15. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-41.doc, RK-08-2014-41, př. 1

42. Poskytnutí daru vítězi soutěže Vysočina hledá talent
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnutí daru vítězi soutěže Vysočina hledá talent. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0398/08/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6113 Zastupitelstva krajů ve výši 10 000 Kč vítězi soutěže Vysočina hledá talent na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-08-2014-42, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-42.doc, RK-08-2014-42, př. 1

43. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodní akademické soutěže v mysliveckém troubení a vábení jelenů
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotace České zemědělské univerzitě v Praze na krytí nákladů souvisejících s pořádáním Mezinárodní akademické soutěže v mysliveckém troubení a vábení jelenů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0399/08/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 40 000 Kč České zemědělské univerzitě v Praze, Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 - Suchdol, IČO: 604 60 709, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním Mezinárodní akademické soutěže v mysliveckém troubení a vábení jelenů dle materiálu RK-08-2014-43, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 40 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 40 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-43.doc, RK-08-2014-43, př. 1, RK-08-2014-43, př. 2, RK-08-2014-43, př. 3

44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Vyhodnocení Výzvy č. 8/2014 - zemědělské akce
Z. Chlád předložil radě kraje návrh poskytnutí dotace na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0400/08/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj, v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatků č. 1, 2 a 3, dle materiálu RK-08-2014-44, př. 3;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj, v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatků č. 1, 2 a 3, dle materiálu RK-08-2014-44, př. 4;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-08-2014-44, př. 5.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 30. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-44.doc, RK-08-2014-44, př. 1, RK-08-2014-44, př. 2, RK-08-2014-44, př. 3, RK-08-2014-44, př. 4, RK-08-2014-44, př. 5

45. Zajištění prezentace Kraje Vysočina na 41. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka
Z. Chlád seznámil radu kraje s návrhem účasti Kraje Vysočina na mezinárodní výstavě Země živitelka. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0401/08/2014/RK
Rada kraje
ukládá
odboru životního prostředí a zemědělství zajistit prezentaci Kraje Vysočina na 41. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 2. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-45.doc

46. Podpora kandidatury Merida Biking Team, o. s. na pořadatelství MS horských kol 2016
V. Novotný předložil radě kraje na vědomí informaci o kandidatuře občanského sdružení Merida Biking Team na pořadatelství MS horských kol 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0402/08/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o kandidatuře občanského sdružení Merida Biking Team na pořadatelství mistrovství světa horských kol 2016 a souhlasí s dopisem hejtmana kraje dle materiálů RK-08-2014-46, př. 1 a RK-08-2014-46, př. 2.
odpovědnost: OSH
termín: 4. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2014-46.doc, RK-08-2014-46, př. 1, RK-08-2014-46, př. 2

47. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 08/2014 s tím, že další zasedání se bude konat dne 11. 3. 2014, v 7:30 hod.Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 08/2014 dne 4. 3. 2014.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 5. 3. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz