Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 8/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 8/2012, které se konalo dne 21. 2. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2012
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 21. 2. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil náměstek hejtmana V. Novotný, omluvil J. Běhounka a neúčast M. Kružíkové v úvodu jednání.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení následujícího bodu do programu jednání:
60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu změna závazných ukazatelů
a návrhy na vyřazení bodů:
48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích (Zdrojové materiály: RK-08-2012-48.doc)
51. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Zdrojové materiály: RK-08-2012-51.doc)
55. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (příspěvková organizace kraje) (Zdrojové materiály: RK-08-2012-55.doc)
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2012
 2. Darování pozemků v k. ú. a obci Olešenka
 3. Darování pozemku v k. ú. a obci Stojčín
 4. Darování pozemků v k. ú. a obci Švábov
 5. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
 6. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/150 Vilémovice - Pavlíkov
 7. Prodej pozemku v k. ú. a obci Malý Beranov
 8. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Nové Syrovice
 9. Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú Hybrálec
 10. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/348 Herálec - průjezdní úsek
 11. Informace o uzavření dodatku smlouvy na veřejnou zakázku zadávané podle zákona o veřejných zakázkách
 12. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Panské Dubenky
 13. Darování pozemku v k. ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou a obci Vilémovice
 14. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 15. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 16. Návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8, návrh na provedení rozpočtového opatření a schválení investičního záměru
 17. Uzavření nájemních smluv pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602
 18. Smlouva na zajištění
 19. Pracoviště Žďár nad Sázavou- změna nájemní smlouvy
 20. Pracoviště MPSV - smlouva na zajištění provozu pracoviště
 21. Ukončení projektu Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny financovaného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
 22. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 23. Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2011
 24. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování dotace na zajištění funkce základní knihovny s městem Havlíčkův Brod
 25. Předběžný záměr Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 26. Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 27. Žádost o provedení změny a souhlas se změnou v projektu CZ. 1.11/2.2.00/06.00938 - Muzea a galerie na Vysočině on-line
 28. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU KRAJE VYSOČINA, 2. část
 29. Veřejná zakázka DIGITALIZACE A UKLÁDÁNÍ V KRAJI VYSOČINA, KRAJSKÁ DIGITÁLNÍ SPISOVNA
 30. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci odboru sekretariátu hejtmana za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011
 31. Zpráva o působení nestálého zástupce Kraje Vysočina v Bruselu ve dnech 26. 1. - 9. 2. 2012
 32. Uzavření darovací smlouvy na movitý majetek pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 33. Návrh na realizaci investiční akce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 34. Stanovení platu ředitelce Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
 35. Rozhodnutí o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na investiční projekt v oblasti nemocniční infrastruktury předložený do ROP NUTS 2 Jihovýchod
 36. Řešení tepelného hospodářství v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, metodou EPC v objektech Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 37. Podstatná změna č. I v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
 38. Podstatná změna č. III v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
 39. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku DD Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 40. Souhlas s uzavřením smlouvy
 41. Projektový záměr příspěvkové organizace Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
 42. Projektový záměr příspěvkové organizace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
 43. Návrh na schválení čerpání investičního fondu a souhlas s nabytím movitého majetku do vlastnictví organizace
 44. Stanovení platu ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na účast na mistrovství světa ISF Cross Country 2012 World School Championship
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dar na podporu celoroční přípravy lyžařky Veroniky Čamkové pro závody v alpském lyžování
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
 48. Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
 49. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.01/02.0040
 50. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 51. Monitorovací zprávy k projektům Technické pomoci OP VK
 52. Formální úpravy Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 53. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory KOUS Vysočiny
 54. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0027) v rámci OP VK
 55. Dodatek č. 2 k Dohodě o spolupráci kraje a společnosti ELEKTROWIN a.s. při řešení projektu Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Kraji Vysočina pro rok 2012 a závěrečná zpráva z realizace projektu v roce 2011
 56. Čestné prohlášení k finanční zprávě projektu Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká - Schaditz po komunikaci II/152
 57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu změna závazných ukazatelů
 58. Rozprava členů rady
Usnesení 0286/08/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 21. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 7/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 17 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. Na jednání se dostavila M. Kružíková.

02. Darování pozemků v k. ú. a obci Olešenka
Usnesení 0287/08/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování částí pozemku par. č. 713/11 v k. ú. a obci Olešenka dle GP č. 190-1257/2011 nově označených jako pozemek par. č. 713/17, díl a a díl b do vlastnictví obce Olešenka;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem části pozemku par. č. 713/11 dle GP č. 190-1257/2011 nově oddělené jako pozemek par. č. 713/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 832 m2, díl a o výměře 147 m2 a díl b o výměře 355 m2 v k. ú. a obci Olešenka z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Olešenka.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-02.doc, RK-08-2012-02, př. 1

03. Darování pozemku v k. ú. a obci Stojčín
Usnesení 0288/08/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 284/5 o výměře 34 m2, oddělený geometrickým plánem č. 129-570/2010 z pozemku par. č. 284/1 v k. ú. a obci Stojčín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Stojčín;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. par. č. 284/5 o výměře 34 m2, oddělený geometrickým plánem č. 129-570/2010 z pozemku par. č. 284/1 v k. ú. a obci Stojčín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Stojčín.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. března 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-03.doc, RK-08-2012-03, př. 1

04. Darování pozemků v k. ú. a obci Švábov
Usnesení 0289/08/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 1409/2 o výměře 1170 m2, par. č. 1409/3 o výměře 912 m2 a par. č. 1409/4 o výměře 122 m2, oddělené geometrickým plánem č. 120-557/2011 z pozemku par. č. 1409 v k. ú. a obci Švábov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Švábov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1409/2 o výměře 1170 m2, par. č. 1409/3 o výměře 912 m2 a par. č. 1409/4 o výměře 122 m2, oddělené geometrickým plánem č. 120-557/2011 z pozemku par. č. 1409 v k. ú. a obci Švábov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Švábov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. března 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-04.doc, RK-08-2012-04, př. 1

05. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Usnesení 0290/08/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít s Lesy České republiky, s.p. nájemní smlouvu č. 1/12 v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-08-2012-05, př. 1;
 • uzavřít s Lesy České republiky, s.p. nájemní smlouvu č. 2/12 v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-08-2012-05, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-05.doc, RK-08-2012-05, př. 1, RK-08-2012-05, př. 2

06. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/150 Vilémovice - Pavlíkov
Usnesení 0291/08/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr převést darem pozemky par. č. 647/5, par. č. 647/6, par. č. 663/4, par. č. 694/29, par. č. 694/30, par. č. 694/31 a par. č. 694/32 v katastrálním území Vilémovice u Ledče nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vilémovice na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 647/5 o výměře 830 m2, par. č. 647/6 o výměře 849 m2, par. č. 663/4 o výměře 3403 m2, par. č. 694/29 o výměře 206 m2, par. č. 694/30 o výměře 28 m2, par. č. 694/31 o výměře 59 m2 a par. č. 694/32 o výměře 2 m2 v katastrálním území Vilémovice u Ledče nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vilémovice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-06.doc

07. Prodej pozemku v k. ú. a obci Malý Beranov
Usnesení 0292/08/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-07.doc

08. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Nové Syrovice
Usnesení 0293/08/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemku dle materiálu RK-08-2012-08, př. 2 na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-08-2012-08, př. 1 z vlastnictví obce Nové Syrovice do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-08-2012-08, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nové Syrovice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-08.doc, RK-08-2012-08, př. 1, RK-08-2012-08, př. 2, RK-08-2012-08, př. 3

09. Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú Hybrálec
Usnesení 0294/08/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-09.doc, RK-08-2012-09, př. 1

10. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/348 Herálec - průjezdní úsek
Usnesení 0295/08/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit jednání o majetkoprávním vypořádání pozemků s obcí Herálec;
 • zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-08-2012-10, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-08-2012-10, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Herálec.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-10.doc, RK-08-2012-10, př. 1

11. Informace o uzavření dodatku smlouvy na veřejnou zakázku zadávané podle zákona o veřejných zakázkách
Usnesení 0296/08/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-11.doc, RK-08-2012-11, př. 1

12. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Panské Dubenky
Usnesení 0297/08/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-08-2012-12, př. 1 do vlastnictví obce Panské Dubenky;
 • zahájit jednání s obcí Panské Dubenky o darování pozemků dle materiálu RK-08-2012-12, př. 2 z vlastnictví obce Panské Dubenky do vlastnictví Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-08-2012-12, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Panské Dubenky;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-08-2012-12, př. 2 z vlastnictví obce Panské Dubenky do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-12.doc, RK-08-2012-12, př. 1, RK-08-2012-12, př. 2, RK-08-2012-12, př. 3

13. Darování pozemku v k. ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou a obci Vilémovice
Usnesení 0298/08/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 647/34 o výměře 34 m2, oddělený geometrickým plánem č. 247-770/2011 z pozemku par. č. 647/1 v k. ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou a obci Vilémovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vilémovice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 647/34 o výměře 34 m2, oddělený geometrickým plánem č. 247-770/2011 z pozemku par. č. 647/1 v k. ú.Vilémovice u Ledče nad Sázavou a obci Vilémovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vilémovice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. března 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-13.doc, RK-08-2012-13, př. 1

14. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0299/08/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými dle materiálu RK-08-2012-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 04. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-14.doc, RK-08-2012-14, př. 1

15. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0300/08/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-08-2012-15, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-08-2012-15, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par.č. 633/1 v k.ú. Jilem u Sedletína zastavěné chodníkem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 04. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-15.doc, RK-08-2012-15, př. 1

16. Návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8, návrh na provedení rozpočtového opatření a schválení investičního záměru
Usnesení 0301/08/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - Investice v sociálních věcech;
schvaluje
 • investiční záměr Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu dle materiálu RK-08-2012-16, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - Investice v sociálních věcech o částku 2 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-16.doc, RK-08-2012-16, př. 1

17. Uzavření nájemních smluv pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602
Usnesení 0302/08/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-17.doc

18. Smlouva na zajištění
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, seznámila radu kraje s předloženým návrhem Smlouvy o dodávce mobilních jednotek LUPUS a poskytování služby WEB dispečink. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0303/08/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o dodávce mobilních jednotek LUPUS a poskytování služby WEB dispečink dle materiálu RK-08-2012-18, př. 1.
odpovědnost: OddHS
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-18.doc, RK-08-2012-18, př. 1

19. Pracoviště Žďár nad Sázavou- změna nájemní smlouvy
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, předložila radě kraje návrh dodatku Smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitého majetku pro detašované pracoviště Krajského úřadu Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0304/08/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitého majetku dle materiálu RK-08-2012-19, př. 1.
odpovědnost: oddHS
termín: 29. 02. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-19.doc, RK-08-2012-19, př. 1

20. Pracoviště MPSV - smlouva na zajištění provozu pracoviště
E. Janoušková a I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, podaly radě kraje doplňující informace k předložené Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0305/08/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí dle materiálu RK-08-2012-20, př. 1.
odpovědnost: oddHS
termín: 29. 02. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-20.doc, RK-08-2012-20, př. 1

21. Ukončení projektu Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny financovaného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, předložily radě kraje návrh převodu konečného zůstatku a připsaných úroků za 1. čtvrtletí 2012 ze zvláštního účtu projektu Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0306/08/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • převod konečného zůstatku ve výši 585,02 Kč a připsaných úroků za 1. čtvrtletí 2012 ze zvláštního účtu projektu Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny ve výši převodu konečného zůstatku včetně připsaných úroků;
bere na vědomí
ukončení realizace projektu Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny financovaného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblasti podpory 2.2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-21.doc, RK-08-2012-21, př. 1

22. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, podaly radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0307/08/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury pořadatelům krajských postupových přehlídek a národní přehlídky dle materiálu RK-08-2012-22, př. 1 na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-08-2012-22, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury pořadateli krajské postupové přehlídky dle materiálu RK-08-2012-22, př. 2 na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-08-2012-22, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-22.doc, RK-08-2012-22, př. 1, RK-08-2012-22, př. 2, RK-08-2012-22, př. 3

23. Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2011
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, předložily radě kraje na vědomí seznam kulturních akcí nominovaných na Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2011 - Zlatá jeřabina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0308/08/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
seznam kulturních akcí nominovaných na Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2011 - Zlatá jeřabina dle materiálu RK-08-2012-23, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-23.doc, RK-08-2012-23, př. 1, RK-08-2012-23, př. 2

24. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování dotace na zajištění funkce základní knihovny s městem Havlíčkův Brod
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, seznámily radu kraje s předloženým návrhem dodatku ke Smlouvě o poskytování dotace na zajištění funkce základní knihovny s městem Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0309/08/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování dotace na zajištění funkce základní knihovny dle materiálu RK-08-2012-24, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 7. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-24.doc, RK-08-2012-24, př. 1

25. Předběžný záměr Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, informovaly radu kraje o záměru Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, podat projektovou žádost do Programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0310/08/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
předběžný záměr Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-08-2012-25, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 28. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-25.doc, RK-08-2012-25, př. 1

26. Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, požádaly radu kraje o vyjádření souhlasu s uzavřením smluv o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0311/08/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálů RK-08-2012-26, př. 1, RK-08-2012-26, př. 2, RK-08-2012-26, př. 3 a RK-08-2012-26, př. 4, a to na dobu určitou do 1. 3. 2016.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 1. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-26.doc, RK-08-2012-26, př. 1, RK-08-2012-26, př. 2, RK-08-2012-26, př. 3, RK-08-2012-26, př. 4

27. Žádost o provedení změny a souhlas se změnou v projektu CZ. 1.11/2.2.00/06.00938 - Muzea a galerie na Vysočině on-line
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, podaly radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0312/08/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s předložením Protokolu o provedení změny a souhlas se změnou na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RK-08-2012-27, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-27.doc, RK-08-2012-27, př. 1, RK-08-2012-27, př. 2

28. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU KRAJE VYSOČINA, 2. část
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s předloženým návrhem vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na realizaci projektu „Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina“. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0313/08/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky Vnitřní integrace úřadu Kraje Vysočina, 2. část v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-08-2012-28, př. 1;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-08-2012-28, př. 2upr1;
stanoví,
 • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Vnitřní integrace úřadu Kraje Vysočina, 2. část plní hodnotící komise;
 • že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Vnitřní integrace úřadu Kraje Vysočina, 2. část posoudí hodnotící komise.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-28.doc, RK-08-2012-28, př. 1, RK-08-2012-28, př. 2

29. Veřejná zakázka DIGITALIZACE A UKLÁDÁNÍ V KRAJI VYSOČINA, KRAJSKÁ DIGITÁLNÍ SPISOVNA
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o nejvhodnější nabídce pro uvedenou veřejnou zakázku v souladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0314/08/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na služby DIGITALIZACE A UKLÁDÁNÍ V KRAJI VYSOČINA, KRAJSKÁ DIGITÁLNÍ SPISOVNA dle materiálu RK-08-2012-29, př. 5;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče dle přílohy č. 5 jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky DIGITALIZACE A UKLÁDÁNÍ V KRAJI VYSOČINA, KRAJSKÁ DIGITÁLNÍ SPISOVNA;
ukládá
odboru informatiky zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.
odpovědnost: OI
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-29.doc, RK-08-2012-29, př. 1, RK-08-2012-29, př. 2, RK-08-2012-29, př. 3, RK-08-2012-29, př. 4, RK-08-2012-29, př. 5

30. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci odboru sekretariátu hejtmana za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje na vědomí informaci o veřejné zakázce malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, o jejímž zadání a výběru nejvýhodnější nabídky rozhodl MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, ve 4. čtvrtletí 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0315/08/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejné zakázce malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, o jejímž zadání a výběru nejvýhodnější nabídky rozhodl MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, v období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011 dle materiálu RK-08-2012-30, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 21. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-30.doc, RK-08-2012-30, př. 1

31. Zpráva o působení nestálého zástupce Kraje Vysočina v Bruselu ve dnech 26. 1. - 9. 2. 2012
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o aktivitách kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu za uplynulé období. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0316/08/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
aktivity kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu v období 26. 1. - 9. 2. 2012.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-31.doc

32. Uzavření darovací smlouvy na movitý majetek pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámila radu kraje s návrhem darovací smlouvy na věcný dar od společnosti GOLD SERVICE, s. r. o., jako sponzorský dar za účelem vybavení dětského oddělení nemocnice Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0317/08/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-08-2012-32, př. 1 a RK-08-2012-32, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-32.doc, RK-08-2012-32, př. 1, RK-08-2012-32, př. 2

33. Návrh na realizaci investiční akce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče, předložila radě kraje ke schválení návrh realizace investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, v roce 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0318/08/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičních akcí - pořízení videobronchoskopu a stolní laboratorní centrifugy u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, v roce 2012.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-33.doc

34. Stanovení platu ředitelce Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče, požádala radu kraje o stanovení platu ředitelce Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0319/08/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 1. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-34.doc

35. Rozhodnutí o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na investiční projekt v oblasti nemocniční infrastruktury předložený do ROP NUTS 2 Jihovýchod
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámila radu kraje s předloženým návrhem uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0320/08/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě dle materiálu RK-08-2012-35, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 06. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-35.doc, RK-08-2012-35, př. 1

36. Řešení tepelného hospodářství v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, metodou EPC v objektech Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče, předložila radě kraje návrh vyjádření souhlasu s prodloužením termínu předložení konečného projektu EPC. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0321/08/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s rozšířením předmětu díla a úpravou smluvního vztahu;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit radě kraje ke schválení konečný projekt EPC do 31. 5. 2012.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor majetkový
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-36.doc

37. Podstatná změna č. I v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o změnách v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0322/08/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
změny v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I. dle materiálu RK-08-2012-37, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-08-2012-37, př. 1 a administrativně zajistit změny dle požadavků IOP.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 10. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-37.doc, RK-08-2012-37, př. 1

38. Podstatná změna č. III v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje na vědomí změny v projektu Transformace ÚSP Jinošov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0323/08/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
změny v projektu Transformace ÚSP Jinošov dle materiálu RK-08-2012-38, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-08-2012-38, př. 1 a administrativně zajistit změny dle požadavků IOP.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 10. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-38.doc, RK-08-2012-38, př. 1

39. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku DD Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem vyřazení nepotřebného majetku z majetku kraje a likvidací způsobem navrženým Domovem pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0324/08/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku osobní automobil Škoda FELICIA COMBI LXI, registrační značka HBK 23-64, inventární číslo 644418, rok pořízení 2001, pořizovací cena 253 280 Kč, zůstatková cena ve výši 0 Kč, z majetku kraje a likvidací způsobem navrženým Domovem pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-08-2012-39.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-39.doc

40. Souhlas s uzavřením smlouvy
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov o schválení poskytnutí výpůjčky movitých věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0325/08/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce osobního počítače a pneumatických výukových prvků dle materiálu RK-08-2012-40, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov.
termín: 1. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-40.doc, RK-08-2012-40, př. 1

41. Projektový záměr příspěvkové organizace Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje projektový záměr Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí Moderní výuka. V průběhu jednání odešel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0326/08/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí Moderní výuka dle materiálu RK-08-2012-41, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 10. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-41.doc, RK-08-2012-41, př. 1, RK-08-2012-41, př. 2, RK-08-2012-41, př. 3

42. Projektový záměr příspěvkové organizace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s projektovým záměrem Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Projekt OA a JŠ Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0327/08/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Projekt OA a JŠ Jihlava dle materiálu RK-08-2012-42, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 10. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-42.doc, RK-08-2012-42, př. 1, RK-08-2012-42, př. 2

43. Návrh na schválení čerpání investičního fondu a souhlas s nabytím movitého majetku do vlastnictví organizace
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0328/08/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
čerpání investičního fondu v roce 2012 Školnímu statku Humpolec, Dusilov 384, IČO 00072583 ve výši 3 200 tis. Kč na nákup kolového traktoru dle materiálu RK-08-2012-43;
souhlasí
s nabytím kolového traktoru dle materiálu RK-08-2012-43 koupí do vlastnictví Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, IČO 00072583.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Školního statku Humpolec, Dusilov 384
termín: březen 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-43.doc

44. Stanovení platu ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení s účinností od 1. 3. 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0329/08/2012/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelům škol a školských zařízení s účinností od 1. 3. 2012, dle materiálu RK-08-2012-44, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-44.doc, RK-08-2012-44, př. 1, RK-08-2012-44, př. 2

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na účast na mistrovství světa ISF Cross Country 2012 World School Championship
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0330/08/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512, ve výši 80 000 Kč dle materiálu RK-08-2012-45;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 80 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 80 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-45.doc, RK-08-2012-45, př. 1, RK-08-2012-45, př. 2

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dar na podporu celoroční přípravy lyžařky Veroniky Čamkové pro závody v alpském lyžování
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí daru na podporu celoroční přípravy lyžařky Veroniky Čamkové pro závody v alpském lyžování. V průběhu jednání přišel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0331/08/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-46.doc, RK-08-2012-46, př. 1, RK-08-2012-46, př. 2, RK-08-2012-46, př. 3

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0332/08/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Střední průmyslové školy Třebíč, IČO: 66610702, o částku 50 000 Kč na dofinancování evropského vzdělávacího projektu Mladí technici v Evropě - získání bohatších zkušeností přímo v evropských zemích znamená lepší šanci najít dobrou práci dle materiálu RK-08-2012-47, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-47.doc, RK-08-2012-47, př. 1, RK-08-2012-47, př. 2

49. Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnutí dotace organizaci Rada dětí a mládeže kraje Vysočina na její celoroční činnost a organizaci Pionýrská skupina Údolí Slunce, Hamry nad Sázavou, na realizaci akce Regionální velká výměna zkušeností. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0333/08/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže:
 • organizaci Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, IČO 26524783 ve výši 200 000 Kč na její celoroční činnost dle materiálu RK-08-2012-49, př. 3upr1;
 • organizaci Pionýrská skupina Údolí slunce, Hamry nad Sázavou, IČO 67025366 ve výši 30 000 Kč na realizaci akce Regionální velká výměna zkušeností dle materiálu RK-08-2012-49, př. 4upr1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-49.doc, RK-08-2012-49, př. 1, RK-08-2012-49, př. 2, RK-08-2012-49, př. 3, RK-08-2012-49, př. 4

60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu změna závazných ukazatelů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem řešení zjištěného havarijního stavu vnitřního vodovodu v budově Gymnázia Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0334/08/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia o částku 376 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 376 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 376 000 Kč Gymnáziu Třebíč, IČO 60418435 na úhradu nákladů spojených s opravou havarijní části vodovodního potrubí.
odpovědnost: odbor školství, odbor majetkový, odbor ekonomický, ředitel Gymnázia Třebíč
termín: březen 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-60.doc, RK-08-2012-60, př. 1

50. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.01/02.0040
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje návrh dodatku ke Smlouvě o realizaci grantového projektu „Různé cesty společný cíl“ využívání ICT na Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0335/08/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0040 dle materiálu RK-08-2012-50, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-50.doc, RK-08-2012-50, př. 1, RK-08-2012-50, př. 2

52. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0336/08/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-52.doc

53. Monitorovací zprávy k projektům Technické pomoci OP VK
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s návrhem prohlášení skutečností uvedených v monitorovacích zprávách a v soupiskách účetních dokladů k projektům Technické pomoci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0337/08/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o postupu realizace projektů Technické pomoci OP VK dle materiálů RK-08-2012-53, př. 1, RK-08-2012-53, př. 2, RK-08-2012-53, př. 3, RK-08-2012-53, př. 4, RK-08-2012-53, př. 5 a RK-08-2012-53, př. 6;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-08-2012-53, př. 1, RK-08-2012-53, př. 2, RK-08-2012-53, př. 3, RK-08-2012-53, př. 4, RK-08-2012-53, př. 5 a RK-08-2012-53, př. 6.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 28. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-53.doc, RK-08-2012-53, př. 1, RK-08-2012-53, př. 2, RK-08-2012-53, př. 3, RK-08-2012-53, př. 4, RK-08-2012-53, př. 5, RK-08-2012-53, př. 6

54. Formální úpravy Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje ke schválení formální úpravy Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rada kaje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0338/08/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
formální úpravy Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-08-2012-54, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-54.doc, RK-08-2012-54, př. 1

56. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory KOUS Vysočiny
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, informovali radu kraje o žádosti organizace KOUS Vysočina o prominutí povinnosti zaplatit penále do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0339/08/2012/RK
Rada kraje
povoluje
na základě žádosti dle materiálu RK-08-2012-56, př. 3 prominout povinnost odvodu dle materiálu RK-08-2012-56, př. 2 ve výši 7 183 Kč organizaci KOUS Vysočina, se sídlem Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice, IČO 22734686. Tato povinnost odvodu je prominuta jako podpora malého rozsahu v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za organizaci KOUS Vysočina, se sídlem Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice, IČO 22734686, ve výši 7 183 Kč z účetnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-56.doc, RK-08-2012-56, př. 1, RK-08-2012-56, př. 2, RK-08-2012-56, př. 3

57. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0027) v rámci OP VK
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s návrhem dodatku ke Smlouvě o realizaci grantového projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0340/08/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0027 dle materiálu RK-08-2012-57, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 9. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-57.doc, RK-08-2012-57, př. 1, RK-08-2012-57, př. 2

58. Dodatek č. 2 k Dohodě o spolupráci kraje a společnosti ELEKTROWIN a.s. při řešení projektu Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Kraji Vysočina pro rok 2012 a závěrečná zpráva z realizace projektu v roce 2011
Z. Ryšavý předložil radě kraje na vědomí závěrečnou zprávu z projektu spolupráce a návrh dodatku k Dohodě o spolupráci kraje se společností ELEKTROWIN a.s. v roce 2011. V průběhu jednání odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0341/08/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
závěrečnou zprávu z projektu spolupráce kraje se společností ELEKTROWIN a.s. v roce 2011 dle materiálu RK-08-2012-58, př. 1;
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 k Dohodě o spolupráci při řešení projektu Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Kraji Vysočina se společností ELEKTROWIN a.s. dle materiálu RK-08-2012-58, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-58.doc, RK-08-2012-58, př. 1, RK-08-2012-58, př. 2

59. Čestné prohlášení k finanční zprávě projektu Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká - Schaditz po komunikaci II/152
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací, seznámil radu kraje s návrhem vzetí na vědomí a prohlášení skutečností při předložení finanční zprávy projektu Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká Schaditz po komunikaci II/152, podpořeného v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0342/08/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-08-2012-59, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-08-2012-59, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2012-59.doc, RK-08-2012-59, př. 1

61. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 8/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 28. 2. 2012, v 9:00 hod.Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 8/2011 dne 21. 2. 2012.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 22. 2. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz