Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 8/2012 - 21.02.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování pozemků v k. ú. a obci Olešenka
03Darování pozemku v k. ú. a obci Stojčín
04Darování pozemků v k. ú. a obci Švábov
05Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
06Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/150 Vilémovice - Pavlíkov
07Prodej pozemku v k. ú. a obci Malý Beranov
08Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Nové Syrovice
09Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú Hybrálec
10Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/348 Herálec - průjezdní úsek
11Informace o uzavření dodatku smlouvy na veřejnou zakázku zadávané podle zákona o veřejných zakázkách
12Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Panské Dubenky
13Darování pozemku v k. ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou a obci Vilémovice
14Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
15Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
16Návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8, návrh na provedení rozpočtového opatření a schválení investičního záměru
17Uzavření nájemních smluv pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602
18Smlouva na zajištění
19Pracoviště Žďár nad Sázavou- změna nájemní smlouvy
20Pracoviště MPSV - smlouva na zajištění provozu pracoviště
21Ukončení projektu Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny financovaného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
22Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
23Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2011
24Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování dotace na zajištění funkce základní knihovny s městem Havlíčkův Brod
25Předběžný záměr Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
26Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
27Žádost o provedení změny a souhlas se změnou v projektu CZ. 1.11/2.2.00/06.00938 - Muzea a galerie na Vysočině on-line
28Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU KRAJE VYSOČINA, 2. část
29Veřejná zakázka DIGITALIZACE A UKLÁDÁNÍ V KRAJI VYSOČINA, KRAJSKÁ DIGITÁLNÍ SPISOVNA
30Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci odboru sekretariátu hejtmana za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011
31Zpráva o působení nestálého zástupce Kraje Vysočina v Bruselu ve dnech 26. 1. - 9. 2. 2012
32Uzavření darovací smlouvy na movitý majetek pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
33Návrh na realizaci investiční akce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
34Stanovení platu ředitelce Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
35Rozhodnutí o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na investiční projekt v oblasti nemocniční infrastruktury předložený do ROP NUTS 2 Jihovýchod
36Řešení tepelného hospodářství v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, metodou EPC v objektech Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
37Podstatná změna č. I v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
38Podstatná změna č. III v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
39Návrh na vyřazení nepotřebného majetku DD Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
40Souhlas s uzavřením smlouvy
41Projektový záměr příspěvkové organizace Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
42Projektový záměr příspěvkové organizace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
43Návrh na schválení čerpání investičního fondu a souhlas s nabytím movitého majetku do vlastnictví organizace
44Stanovení platu ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství
45Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na účast na mistrovství světa ISF Cross Country 2012 World School Championship
46Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dar na podporu celoroční přípravy lyžařky Veroniky Čamkové pro závody v alpském lyžování
46upr1Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dar na podporu celoroční přípravy lyžařky Veroniky Čamkové pro závody v alpském lyžování
47Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
48Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
49Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
50Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.01/02.0040
51Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
52Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
53Monitorovací zprávy k projektům Technické pomoci OP VK
54Formální úpravy Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
55Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (příspěvková organizace kraje)
56Penále za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory KOUS Vysočiny
57Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0027) v rámci OP VK
58Dodatek č. 2 k Dohodě o spolupráci kraje a společnosti ELEKTROWIN a.s. při řešení projektu Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Kraji Vysočina pro rok 2012 a závěrečná zpráva z realizace projektu v roce 2011
59Čestné prohlášení k finanční zprávě projektu Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká - Schaditz po komunikaci II/152
60Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz