Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 7/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 7/2012, které se konalo dne 17. 2. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2012
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 17. 2. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
  1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2012
  2. Návrh na jmenování členů konkursních komisí pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
  3. Stanovisko zřizovatele k výuce předmětu v cizím jazyce
  4. Rozprava členů rady
Usnesení 0283/07/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 17. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 6/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Návrh na jmenování členů konkursních komisí pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem jmenovat konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) škol a školských zařízení. Projednávání se zúčastnil P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0284/07/2012/RK
Rada kraje
jmenuje
konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) škol a školských zařízení dle materiálu RK-07-2012-02, př. 1;
souhlasí
s přizváním zástupců obcí, ve kterých se jednotlivé školy a školská zařízení nacházejí, a zástupců OŠMS Krajského úřadu Kraje Vysočina jako odborníků s hlasem poradním v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2012-02.doc, RK-07-2012-02, př. 1

03. Stanovisko zřizovatele k výuce předmětu v cizím jazyce
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko k žádosti Střední školy obchodu a služeb Jihlava o povolení výuky předmětu Sports Management v anglickém jazyce. Projednávání se zúčastnil P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0285/07/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s výukou předmětu Sports Management v anglickém jazyce na Střední škole obchodu a služeb Jihlava od 1. 9. 2012.
odpovědnost: OŠMS
termín: 17. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2012-03.doc, RK-07-2012-03, př. 1, RK-07-2012-03, př. 2

04. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 7/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 21. 2. 2012, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje VysočinaZáznam pořízen na zasedání rady kraje č. 7/2012 dne 17. 2. 2012.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 17. 2. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz