Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 6/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 6/2017, které se konalo dne 14. 2. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2017
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 14. 2. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:
74. Veřejná zakázka „Nákladní technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina“
Rada kraje návrh zařazení akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2017
 2. Akční plán elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2017
 3. Smlouva o spolupráci při organizaci konference ISSS/V4DIS 2017
 4. Jmenování hodnotící komise pro nadlimitní veřejnou zakázku Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina, informace o stavu veřejné zakázky a o možnosti financování veřejné zakázky z fondů EU
 5. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 6. Věcné dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 7. Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 8. Užívání softwaru XVR pro 3D simulaci pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 9. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 10. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 11. Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 12. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 13. ERP systém - informace o dalším rozvoji a činnosti jeho koordinátorů
 14. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
 15. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
 16. Návrh Plánu činnosti Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2017
 17. Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
 18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na VI. Mistrovství ČR jednotek SDH obcí ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel
 19. Návrh na podání žádosti o obnovu/prodloužení platnosti ochranné známky Kraje Vysočina u Úřadu průmyslového vlastnictví
 20. Havarijní pojištění vozidla Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
 21. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské knihovny Vysočiny
 22. Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016 - seznam nominovaných kulturních akcí navržených k hlasování
 23. Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602 - 028
 24. Veřejná zakázka na služby: II/405 Brtnice
 25. Veřejná zakázka na stavební práce: II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka
 26. Čestné prohlášení o bankovním účtu
 27. Dohoda o postoupení smluv o dílo mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
 28. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
 29. Návrh na čerpání fondu investic u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 30. Návrh na přihlášení Kraje Vysočina jako nového člena Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR v rámci přidruženého členství
 31. Soutěž Podnik přátelský rodině - jmenování odborné hodnotící komise
 32. Poskytnutí dotace na činnost NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky)
 33. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV
 34. Návrh na vyslovení souhlasu se studií v rámci koncesního řízení na Projektování, výstavbu, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec
 35. Zpráva o realizaci č. 1 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV
 36. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 37. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 38. Majetkoprávní příprava pro akci II/406 Telč - hr. kraje
 39. Změna názvu akce zařazené na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1 - Školství
 40. Majetkoprávní příprava stavby II/351 Třebíč - křižovatka s II/399, 2. část
 41. Veřejná zakázka na stavební práce Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa B
 42. Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016
 43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - dotace na volby do zastupitelstev obcí
 44. Přihláška do soutěže Podnik podporující zdraví roku 2017
 45. Stanovení platu řediteli Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční dar nadačnímu fondu NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka
 47. Stanovisko zřizovatele k výuce předmětu v cizím jazyce
 48. Prezentace Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2017 v Nitře - návrh na uzavření smlouvy o nájmu
 49. Žádost Tělovýchovné jednoty Jiskra Havlíčkův Brod z.s. o finanční podporu účasti na Poháru Mistrů Evropských zemí v softbale
 50. Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za účelem zajištění ubytování a stravování výpravy Kraje Vysočina na Hrách VIII. letní Olympiády dětí a mládeže ČR 2017 v Jihomoravském kraji
 51. Fond Vysočiny - Grantový program Jednorázové akce 2016 - uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace
 52. Anketa Sportovec Kraje Vysočina 2016 - jmenování hodnotící komise
 53. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 54. Návrh na jmenování komise pro posouzení žádostí a navrhování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol v roce 2017
 55. Finále 8. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - doplatek grantu poskytnutého za účelem realizace projektu Cooking Together
 57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční podpora na realizaci projektu S Vysočinou do Evropy
 58. Projektové záměry příspěvkových organizací - Erasmus+
 59. Jmenování hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
 60. Smlouva nájemní - parkování v objektu Věžní
 61. Příkazové bloky
 62. Projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina - podání 5. žádosti o platbu
 63. Souhlas s převodem nemovitostí v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 64. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 65. Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 66. Spolupráce Kraje Vysočina s obcemi s rozšířenou působností při zajišťování administrace Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2017
 67. Poskytnutí dotace na realizaci projektu Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 68. Zpráva z průběžného plnění cílů Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina v roce 2016
 69. Zajištění prezentace Kraje Vysočina na 44. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka
 70. Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Jankovský potok
 71. Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina - záměr veřejné zakázky
 72. Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium Velké Meziříčí - Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
 73. Žádost obce Dobronín o koupi nemovitostí
 74. Veřejná zakázka „Nákladní technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina“
 75. Rozprava členů rady

Usnesení 0243/06/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 14. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 5/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Akční plán elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2017
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a K. Jiráková, koordinátorka IT projektů Kraje Vysočina, předložili radě kraje na vědomí Akční plán elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0244/06/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • Akční plán elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-06-2017-02, př. 1;
 • informaci o plnění opatření Akčního plánu elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2016 dle materiálu RK-06-2017-02, př. 2.
odpovědnost: OI, OSH
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-02.doc, RK-06-2017-02, př. 1, RK-06-2017-02, př. 2

03. Smlouva o spolupráci při organizaci konference ISSS/V4DIS 2017
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a K. Jiráková, koordinátorka IT projektů Kraje Vysočina, seznámili radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o spolupráci s organizátorem konference ISSS/V4DIS 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0245/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-06-2017-03, př. 1.
odpovědnost: OI
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-03.doc, RK-06-2017-03, př. 1

04. Jmenování hodnotící komise pro nadlimitní veřejnou zakázku Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina, informace o stavu veřejné zakázky a o možnosti financování veřejné zakázky z fondů EU
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a K. Jiráková, koordinátorka IT projektů Kraje Vysočina, požádali radu kraje o jmenování členů hodnotící komise a jejich náhradníků pro výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0246/06/2017/RK
Rada kraje
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky u nadlimitní veřejné zakázky Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina dle materiálu RK-06-2017-04, př. 1;
stanoví,
 • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u nadlimitní veřejné Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina plní hodnotící komise;
 • že kvalifikaci u nadlimitní veřejné Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina posoudí hodnotící komise;
bere na vědomí,
 • informaci o současném stavu veřejné zakázky Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina dle materiálu RK-06-2017-04, př. 2;
 • informaci o možnosti předložení žádosti o dotaci na pořízení nemocničních informačních systémů nemocnic Kraje Vysočina;
ukládá
Odboru informatiky, Odboru zdravotnictví, Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a nemocnicím zřizovaným Krajem Vysočina ve spolupráci s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, připravit a předložit pět žádostí o dotaci na pořízení nemocničních informačních systémů do 26. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu.
odpovědnost: OAPŘ, OI, OZ
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-04.doc, RK-06-2017-04, př. 1, RK-06-2017-04, př. 2, RK-06-2017-04, př. 3

J. Běhounek navrhl projednání bodů 05 07 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

05. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0247/06/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-06-2017-05, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 24. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-05.doc, RK-06-2017-05, př. 1

06. Věcné dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0248/06/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-06-2017-06, př. 1 a RK-06-2017-06, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 24. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-06.doc, RK-06-2017-06, př. 1, RK-06-2017-06, př. 2, RK-06-2017-06, př. 3

07. Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0249/06/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-06-2017-07, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 20. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-07.doc, RK-06-2017-07, př. 1

08. Užívání softwaru XVR pro 3D simulaci pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti ZZS KV o vyjádření souhlasu s uzavřením licenční smlouvy, jejímž předmětem je užívání produktu Software XVR pro 3D simulaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0250/06/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu dle podmínek stanovených v materiálu RK-06-2017-08, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-08.doc, RK-06-2017-08, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 09 12 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

09. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Usnesení 0251/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-06-2017-09, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, způsoby uvedenými v materiálu RK-06-2017-09, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-09.doc, RK-06-2017-09, př. 1

10. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Usnesení 0252/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-06-2017-10, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-06-2017-10, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-10.doc, RK-06-2017-10, př. 1

11. Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Usnesení 0253/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-06-2017-11, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, způsobem uvedeným v materiálu RK-06-2017-11, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-11.doc, RK-06-2017-11, př. 1

12. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Usnesení 0254/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-06-2017-12, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-06-2017-12, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-12.doc, RK-06-2017-12, př. 1

13. ERP systém - informace o dalším rozvoji a činnosti jeho koordinátorů
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje na vědomí informaci o rozvoji ERP systému a činnosti skupiny pověřené jeho koordinací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0255/06/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o rozvoji ERP systému a činnosti skupiny pověřené jeho koordinací dle materiálu RK-06-2017-13, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 14. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-13.doc, RK-06-2017-13, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 14, 15 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

14. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
Usnesení 0256/06/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náborového příspěvku pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-06-2017-14, př. 1, RK-06-2017-14, př. 2, RK-06-2017-14, př. 3;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 100 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 100 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-14.doc, RK-06-2017-14, př. 1, RK-06-2017-14, př. 2, RK-06-2017-14, př. 3, RK-06-2017-14, př. 4, RK-06-2017-14, př. 5, RK-06-2017-14, př. 6

15. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
Usnesení 0257/06/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náborového příspěvku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-06-2017-15, př. 1, RK-06-2017-15, př. 2, RK-06-2017-15, př. 3, RK-06-2017-15, př. 4;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení po 30 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 30 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 30 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-15.doc, RK-06-2017-15, př. 1, RK-06-2017-15, př. 2, RK-06-2017-15, př. 3, RK-06-2017-15, př. 4, RK-06-2017-15, př. 5, RK-06-2017-15, př. 6, RK-06-2017-15, př. 7

16. Návrh Plánu činnosti Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2017
V. Novotný předložil radě kraje ke schválení Plán činnosti Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0258/06/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-06-2017-16, př. 1.
odpovědnost: předseda Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-16.doc, RK-06-2017-16, př. 1

17. Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
J. Běhounek seznámil radu kraje s návrhem schválení Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0259/06/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu RK-06-2017-17, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-17.doc, RK-06-2017-17, př. 1, RK-06-2017-17, př. 2

18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na VI. Mistrovství ČR jednotek SDH obcí ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel
J. Běhounek informoval radu kraje o návrhu poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0260/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 150 000 Kč Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava, IČ: 70885184 na realizaci VI. Mistrovství ČR jednotek SDH obcí ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel dle materiálu RK-06-2017-18, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-06-2017-18, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 150 000 Kč při současném zvýšení § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku 150 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-18.doc, RK-06-2017-18, př. 1, RK-06-2017-18, př. 2, RK-06-2017-18, př. 3

19. Návrh na podání žádosti o obnovu/prodloužení platnosti ochranné známky Kraje Vysočina u Úřadu průmyslového vlastnictví
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0261/06/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 14. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-19.doc, RK-06-2017-19, př. 1, RK-06-2017-19, př. 2, RK-06-2017-19, př. 3

20. Havarijní pojištění vozidla Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení udělení výjimky prodloužení havarijního pojištění pro vozidlo Horácké galerie v Novém Městě na Moravě starší 10 let. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0262/06/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 31. 12. 2021 pro vozidlo Horácké galerie v Novém Městě na Moravě starší 10 let - Volkswagen Sharan registrační značky 2J4 4164.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-20.doc

21. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské knihovny Vysočiny
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem vyřazení nepotřebného majetku Krajské knihovny Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0263/06/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením videodataprojektoru, inventární číslo 1862, z majetku kraje a s jeho následnou ekologickou likvidací.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-21.doc

22. Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016 - seznam nominovaných kulturních akcí navržených k hlasování
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje na vědomí seznam kulturních akcí nominovaných na Zlatou jeřabinu - Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0264/06/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
seznam kulturních akcí nominovaných na Zlatou jeřabinu - Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016 dle materiálu RK-06-2017-22, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 14. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-22.doc, RK-06-2017-22, př. 1, RK-06-2017-22, př. 2

23. Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602 - 028
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu zadání veřejné zakázky na výše uvedené stavební práce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0265/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602 - 028 formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-06-2017-23, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-06-2017-23, př. 2;
stanoví,
že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602 - 028 dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-06-2017-23, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-23.doc, RK-06-2017-23, př. 1, RK-06-2017-23, př. 2, RK-06-2017-23, př. 3

24. Veřejná zakázka na služby: II/405 Brtnice
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zadání veřejné zakázky na stavební práce II/405 Brtnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0266/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku II/405 Brtnice formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-06-2017-24, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-06-2017-24, př. 2;
stanoví,
že členové komise jsou oprávněni k hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/405 Brtnice dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-06-2017-24, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-24.doc, RK-06-2017-24, př. 1, RK-06-2017-24, př. 2, RK-06-2017-24, př. 3

25. Veřejná zakázka na stavební práce: II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh zadání veřejné zakázky na stavební práce II/347 Humpolec ul. Čejovská, okružní křižovatka. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0267/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-06-2017-25, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-06-2017-25, př. 2;
stanoví,
že členové komise jsou oprávněni k hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-06-2017-25, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-25.doc, RK-06-2017-25, př. 1, RK-06-2017-25, př. 2, RK-06-2017-25, př. 3

26. Čestné prohlášení o bankovním účtu
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0268/06/2017/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-06-2017-26, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-26.doc, RK-06-2017-26, př. 1

27. Dohoda o postoupení smluv o dílo mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o postoupení smluv o dílo na budoucího investora. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0269/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohody o postoupení smluv o dílo na budoucího investora, tj. Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci pro tyto akce:
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 06. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-27.doc, RK-06-2017-27, př. 1, RK-06-2017-27, př. 2

28. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém návrhu zařazení níže uvedených jmenovitých akcí do rozpočtu kraje. V průběhu jednání odešel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0270/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce:
 • III/1296 Pošná - most ev. č. 1296 - 3
 • III/11244 Radňov
do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-28.doc

29. Návrh na čerpání fondu investic u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení čerpání fondu investic pro rok 2017 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. V průběhu jednání přišel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0271/06/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
čerpání fondu investic pro rok 2017 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, na realizaci investičních akcí dle materiálu RK-06-2017-29, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-29.doc, RK-06-2017-29, př. 1

74. Veřejná zakázka „Nákladní technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina“
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0272/06/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
text dopisu adresovaného firmě TATRA TRUCKS, a. s. dle materiálu RK-06-2017-74, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-74.doc, RK-06-2017-74, př. 1, RK-06-2017-74, př. 2

30. Návrh na přihlášení Kraje Vysočina jako nového člena Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR v rámci přidruženého členství
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, seznámili radu kraje s návrhem podání žádosti o přidružené členství Kraje Vysočina v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0273/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat žádost o přidružené členství Kraje Vysočina v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR dle přihlášky v materiálu RK-06-2017-30, př. 1;
žádá
prezidium Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR o schválení přidruženého členství Kraje Vysočina dle přihlášky v materiálu RK-06-2017-30, př. 1.
odpovědnost: vedoucí odboru sociálních věcí
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-30.doc, RK-06-2017-30, př. 1, RK-06-2017-30, př. 2

31. Soutěž Podnik přátelský rodině - jmenování odborné hodnotící komise
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, požádali radu kraje o jmenování odborné komise pro vyhodnocení 2. ročníku soutěže Podnik přátelský rodině. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0274/06/2017/RK
Rada kraje
jmenuje
členy odborné komise pro vyhodnocení 2. ročníku soutěže Podnik přátelský rodině dle materiálu RK-06-2017-31, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 3. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-31.doc, RK-06-2017-31, př. 1

32. Poskytnutí dotace na činnost NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky)
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, informovali radu kraje o návrhu poskytnutí dotace organizaci NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., na činnost konzultačních středisek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0275/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, organizaci NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IČO: 27163059, na činnost konzultačních středisek ve výši 150 000 Kč dle materiálu RK-06-2017-32, př. 2;
 • uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-06-2017-32, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-32.doc, RK-06-2017-32, př. 1, RK-06-2017-32, př. 2, RK-06-2017-32, př. 3

33. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, předložili radě kraje ke schválení navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0276/06/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 609 439,75 Kč dle materiálu RK-06-2017-33, př. 1.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-33.doc, RK-06-2017-33, př. 1, RK-06-2017-33, př. 2

34. Návrh na vyslovení souhlasu se studií v rámci koncesního řízení na Projektování, výstavbu, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, požádali radu kraje o vyjádření souhlasu s předloženou Studií. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0277/06/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s předloženou Studií dle materiálu RK-06-2017-34, př. 1;
schvaluje
vyjádření zadavatele dle materiálu RK-06-2017-34, př. 3.
odpovědnost: OSV
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-34.doc, RK-06-2017-34, př. 1, RK-06-2017-34, př. 2, RK-06-2017-34, př. 3, RK-06-2017-34, př. 4

35. Zpráva o realizaci č. 1 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, předložili radě kraje ke schválení výše uvedenou zprávu o realizaci projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0278/06/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Zprávu o realizaci č. 1 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV. dle materiálu RK-06-2017-35, př. 1 a žádost o platbu dle materiálu RK-06-2017-35, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-35.doc, RK-06-2017-35, př. 1, RK-06-2017-35, př. 2

J. Běhounek navrhl projednání bodů 36 38, 40 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

36. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0279/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-06-2017-36, př. 1 a RK-06-2017-36, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-36.doc, RK-06-2017-36, př. 1, RK-06-2017-36, př. 2

37. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0280/06/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-06-2017-37, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-06-2017-37, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-06-2017-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-37.doc, RK-06-2017-37, př. 1

38. Majetkoprávní příprava pro akci II/406 Telč - hr. kraje
Usnesení 0281/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným a Povodím Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno jako budoucím povinným na pozemky pro stavbu II/406 Telč - hr. kraje v rozsahu dle materiálu RK-06-2017-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-38.doc, RK-06-2017-38, př. 1

40. Majetkoprávní příprava stavby II/351 Třebíč - křižovatka s II/399, 2. část
Usnesení 0282/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu zakládající právo stavby a smlouvu nájemní dle materiálu RK-06-2017-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-40.doc, RK-06-2017-40, př. 1, RK-06-2017-40, př. 2

39. Změna názvu akce zařazené na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1 - Školství
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel J. Běhounek a M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0283/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit název akce zařazené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek, v příloze M1 - Školství z Dětský domov Humpolec - Oprava přístavku k hlavní budově na nový Dětský domov Humpolec - Oprava kuchyně.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 17. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-39.doc

41. Veřejná zakázka na stavební práce Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa B
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0284/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa B formou otevřeného řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-06-2017-41, př. 1, RK-06-2017-41, př. 1a, RK-06-2017-41, př. 1b, RK-06-2017-41, př. 1c;
bere na vědomí
příkazní smlouvu dle materiálu RK-06-2017-41, př. 2 uzavřenou se společností RTS, a.s. na výkon zadavatelských činností dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-06-2017-41, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-41.doc, RK-06-2017-41, př. 1, RK-06-2017-41, př. 1a, RK-06-2017-41, př. 1b, RK-06-2017-41, př. 1c, RK-06-2017-41, př. 2, RK-06-2017-41, př. 3, RK-06-2017-41, př. 4

72. Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium Velké Meziříčí - Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Gymnázium Velké Meziříčí Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0285/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce Gymnázium Velké Meziříčí - Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-06-2017-72, př. 1, RK-06-2017-72, př. 1a;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-06-2017-72, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-72.doc, RK-06-2017-72, př. 1, RK-06-2017-72, př. 2, RK-06-2017-72, př. 3

73. Žádost obce Dobronín o koupi nemovitostí
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o nabídce odkupu areálu bývalých skláren v obci Dobronín. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0286/06/2017/RK
Rada kraje
pověřuje
náměstka hejtmana Ing. Josefa Pavlíka odpovědět na žádost obce Dobronín dopisem dle materiálu RK-06-2017-73, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-73.doc, RK-06-2017-73, př. 1, RK-06-2017-73, př. 2

42. Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s přehledem nabytých účelových dotacích přijatých ve 2. pololetí 2016. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0287/06/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, od mezinárodních a jiných institucí na účet kraje za období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016 v celkové výši 1 746 667 336,25 Kč dle materiálu RK-06-2017-42, př. 1 a přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí na evropské projekty za období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016 v celkové výši 136 564 281,01 Kč dle materiálu RK-06-2017-42, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 14. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-42.doc, RK-06-2017-42, př. 1, RK-06-2017-42, př. 2

43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - dotace na volby do zastupitelstev obcí
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje návrh přijetí dotace z Ministerstva financí na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0288/06/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 15 tis. Kč na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí.
odpovědnost: odbor ekonomický, oddělení řízení lidských zdrojů, oddělení hospodářské správy
termín: duben 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-43.doc

44. Přihláška do soutěže Podnik podporující zdraví roku 2017
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, informovali radu kraje o návrhu přihlášení Kraje Vysočina, krajského úřadu do soutěže „Podnik podporující zdraví roku 2017“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0289/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o přihlášení Kraje Vysočina, krajského úřadu do soutěže Podnik podporující zdraví roku 2017;
ukládá
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina podat přihlášku do soutěže Podnik podporující zdraví roku 2017.
odpovědnost: ředitel
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-44.doc

45. Stanovení platu řediteli Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem
I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádala radu kraje o stanovení platu řediteli Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0290/06/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-45.doc, RK-06-2017-45, př. 1, RK-06-2017-45, př. 2, RK-06-2017-45, př. 3

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční dar nadačnímu fondu NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0291/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar nadačnímu fondu NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka se sídlem Na Hrázi 244, Milokošť, 698 01 Veselí nad Moravou, IČO: 29235715 ve výši 10 000 Kč dle materiálu RK-06-2017-46, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 10 000 Kč při současném snížení § 3299 -Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 10 000 Kč.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-46.doc, RK-06-2017-46, př. 1

47. Stanovisko zřizovatele k výuce předmětu v cizím jazyce
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava Helenín, Hálkova 42, o stanovisko zřizovatele k výuce předmětu Fine Art v anglickém jazyce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0292/06/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s výukou předmětu Fine Art v anglickém jazyce na Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava - Helenín, Hálkova 42, 586 03 Jihlava - Helenín, od 1. 9. 2017.
odpovědnost: OŠMS
termín: 14. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-47.doc, RK-06-2017-47, př. 1, RK-06-2017-47, př. 2

48. Prezentace Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2017 v Nitře - návrh na uzavření smlouvy o nájmu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o nájmu na zajištění prezentace Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2017 v Nitře. V průběhu jednání přišli J. Běhounek a M. Hyský. kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0293/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o nájmu se společností agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, dle materiálu RK-06-2017-48, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu.
termín: 31. březen 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-48.doc, RK-06-2017-48, př. 1

49. Žádost Tělovýchovné jednoty Jiskra Havlíčkův Brod z.s. o finanční podporu účasti na Poháru Mistrů Evropských zemí v softbale
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti Tělovýchovné jednoty Jiskra Havlíčkův Brod z.s. o podporu účasti na Poháru Mistrů Evropských zemí v softbalu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0294/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s., se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 00529672 finanční podporu pro softbalové družstvo mužů na účast na Poháru Mistrů Evropských zemí.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-49.doc, RK-06-2017-49, př. 1

50. Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za účelem zajištění ubytování a stravování výpravy Kraje Vysočina na Hrách VIII. letní Olympiády dětí a mládeže ČR 2017 v Jihomoravském kraji
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje na vědomí informaci o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0295/06/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, o jejímž zadání rozhodla Ing. Jana Fialová, radní pro Oblast školství, mládeže a sportu, dle materiálů RK-06-2017-50, př. 1 a RK-06-2017-50, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 20. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-50.doc, RK-06-2017-50, př. 1, RK-06-2017-50, př. 2

51. Fond Vysočiny - Grantový program Jednorázové akce 2016 - uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace poskytnuté v rámci výše uvedeného grantového programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0296/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-06-2017-51, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 20. 03. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-51.doc, RK-06-2017-51, př. 1, RK-06-2017-51, př. 2, RK-06-2017-51, př. 3

52. Anketa Sportovec Kraje Vysočina 2016 - jmenování hodnotící komise
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o jmenování členů hodnotící komise ankety Sportovec Kraje Vysočina 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0297/06/2017/RK
Rada kraje
jmenuje
hodnotící komisi ve složení:
 • Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina - Roman Wolker, Karel Fink
 • zástupci sportovních organizací - Luboš Straka (AŠSK), Vítězslav Holub (ČUS)
 • zástupce mediálních partnerů - Jan Kodet (Region Vysočina)
 • zástupce Krajského úřadu Kraje Vysočina - Milan Kastner (OŠMS)
 • zástupce olympioniků - Bedřich Ščerban (Nadační fond olympioniků region Vysočina)
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-52.doc

53. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0298/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-53.doc, RK-06-2017-53, př. 1, RK-06-2017-53, př. 2, RK-06-2017-53, př. 3, RK-06-2017-53, př. 4

54. Návrh na jmenování komise pro posouzení žádostí a navrhování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol v roce 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o jmenování komise pro posouzení žádostí a navrhování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol v roce 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0299/06/2017/RK
Rada kraje
jmenuje
komisi pro posouzení žádostí a navrhování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol v roce 2017 ve složení dle materiálu RK-06-2017-54, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-54.doc, RK-06-2017-54, př. 1, RK-06-2017-54, př. 2, RK-06-2017-54, př. 3

55. Finále 8. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem ocenění finalistů soutěže S Vysočinou do Evropy a financování finálového dne. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0300/06/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o nákladech finálového dne 8. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-06-2017-55, př. 1;
rozhoduje
poskytnout věcné dary finalistům 8. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-06-2017-55, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 24. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-55.doc, RK-06-2017-55, př. 1, RK-06-2017-55, př. 2

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - doplatek grantu poskytnutého za účelem realizace projektu Cooking Together
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0301/06/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Partnerství CHA o přijaté finanční prostředky ve výši 92 589,29 Kč určené k financování projektu Cooking Together.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-56.doc

57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční podpora na realizaci projektu S Vysočinou do Evropy
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh smlouvy o spolupráci na projektu „S Vysočinou do Evropy“ se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0302/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci na projektu S Vysočinou do Evropy se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, dle materiálu RK-06-2017-57, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o částku 121 000 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 100 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace o částku 21 000 Kč) rozpočtu Kraje Vysočina dle materiálu RK-06-2017-57, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu a odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-57.doc, RK-06-2017-57, př. 1

58. Projektové záměry příspěvkových organizací - Erasmus+
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o projektových záměrech níže uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0303/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o zařazení do stavu Zařazená akce projektového záměru:
 • Střední školy stavební Třebíč dle materiálu RK-06-2017-58, př. 1
 • Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí dle materiálu RK-06-2017-58, př. 2
 • Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-06-2017-58, př. 3
 • České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy dle materiálu RK-06-2017-58, př. 4
 • Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou dle materiálu RK-06-2017-58, př. 5
 • Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dle materiálů RK-06-2017-58, př. 6 a RK-06-2017-58, př. 7
 • Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč dle materiálu RK-06-2017-58, př. 8
 • Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod dle materiálů RK-06-2017-58, př. 9 a RK-06-2017-58, př. 10
 • Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov dle materiálu RK-06-2017-58, př. 11
 • Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-06-2017-58, př. 12
 • Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod dle materiálu RK-06-2017-58, př. 13
 • Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov dle materiálu RK-06-2017-58, př. 14
 • Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava dle materiálu RK-06-2017-58, př. 15
 • Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř dle materiálu RK-06-2017-58, př. 16
 • Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu RK-06-2017-58, př. 17.
odpovědnost: OŠMS
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-58.doc, RK-06-2017-58, př. 1, RK-06-2017-58, př. 2, RK-06-2017-58, př. 3, RK-06-2017-58, př. 4, RK-06-2017-58, př. 5, RK-06-2017-58, př. 6, RK-06-2017-58, př. 7, RK-06-2017-58, př. 8, RK-06-2017-58, př. 9, RK-06-2017-58, př. 10, RK-06-2017-58, př. 11, RK-06-2017-58, př. 12, RK-06-2017-58, př. 13, RK-06-2017-58, př. 14, RK-06-2017-58, př. 15, RK-06-2017-58, př. 16, RK-06-2017-58, př. 17, RK-06-2017-58, př. 18

59. Jmenování hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o jmenování hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0304/06/2017/RK
Rada kraje
jmenuje
 • hodnotící komisi dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež ve složení:
ČSSD - Jana Nováková Hotařová, Čestmír Svoboda (náhradník)
KDU-ČSL - Magda Vaňková
ODS - Zbyněk Stejskal
KSČM - Kateřina Zemanová
SPV - Jan Burda
ANO 2011 - Radek Procházka
SPO + SPD - Karel Fink
 • Magdu Vaňkovou předsedkyní hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-59.doc

60. Smlouva nájemní - parkování v objektu Věžní
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, seznámila radu kraje s návrhem uzavření nájemní smlouvy k zajištění parkování vozidel Krajského úřadu Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0305/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Nájemní smlouvu dle materiálu RK-06-2017-60, př. 1.
odpovědnost: OddHS
termín: 31. 03. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-60.doc, RK-06-2017-60, př. 1

61. Příkazové bloky
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, předložila radě kraje návrh uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky „Výroba a distribuce příkazových bloků“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0306/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky Výroba a distribuce příkazových bloků dle materiálu RK-06-2017-61, př. 1.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-61.doc, RK-06-2017-61, př. 1

62. Projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina - podání 5. žádosti o platbu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí informaci o předložení 5. žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0307/06/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v Zjednodušené žádosti o platbu projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina dle materiálu RK-06-2017-62, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-06-2017-62, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 20. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-62.doc, RK-06-2017-62, př. 1, RK-06-2017-62, př. 2

63. Souhlas s převodem nemovitostí v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem vyjádření souhlasu s darováním nemovitostí, které jsou předmětem výměny zdroje tepla na pevná paliva v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0308/06/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s darováním nemovitostí, v nichž došlo k výměně zdroje tepla dle Smluv o poskytnutí dotace PR01537.1032, PR01537.1044 a PR01537.1071 za podmínek uvedených v materiálech RK-06-2017-63, př. 4, RK-06-2017-63, př. 5 a RK-06-2017-63, př. 6.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-63.doc, RK-06-2017-63, př. 1, RK-06-2017-63, př. 2, RK-06-2017-63, př. 3, RK-06-2017-63, př. 4, RK-06-2017-63, př. 5, RK-06-2017-63, př. 6, RK-06-2017-63, př. 7

64. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace uzavřeným v rámci výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0309/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-06-2017-64, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-64.doc, RK-06-2017-64, př. 1, RK-06-2017-64, př. 2, RK-06-2017-64, př. 3, RK-06-2017-64, př. 4

65. Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0310/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohody o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-06-2017-65, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-65.doc, RK-06-2017-65, př. 1, RK-06-2017-65, př. 2, RK-06-2017-65, př. 3, RK-06-2017-65, př. 4

66. Spolupráce Kraje Vysočina s obcemi s rozšířenou působností při zajišťování administrace Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2017
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem uzavření příkazních smluv s obcemi s rozšířenou působností týkající se spolupráce na administraci Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0311/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít příkazní smlouvy s obcemi s rozšířenou působností (Chotěboř, Pacov, Nové Město na Moravě, Jihlava, Pelhřimov, Telč, Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí a Humpolec) dle vzoru, který je obsahem materiálu RK-06-2017-66, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-66.doc, RK-06-2017-66, př. 1

67. Poskytnutí dotace na realizaci projektu Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0312/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., se sídlem Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9 - Prosek, IČO 68378297, na realizaci akce Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva ve výši 170 000 Kč dle materiálu RK-06-2017-67, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-06-2017-67, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví o částku 170 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 170 000 Kč.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-67.doc, RK-06-2017-67, př. 1, RK-06-2017-67, př. 2

68. Zpráva z průběžného plnění cílů Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina v roce 2016
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje na vědomí zprávu z průběžného plnění koncepce EVVO Kraje Vysočina. V průběhu jednání odešel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0313/06/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu z průběžného plnění koncepce EVVO Kraje Vysočina dle materiálu RK-06-2017-68, př. 1;
pověřuje
odbor životního prostředí a zemědělství, aby ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu; regionálního rozvoje a informatiky zpracoval aktualizaci krajské koncepce EVVO, upravil krajské webové portály EVVO a navrhl akční plán EVVO na období 2018 - 2020.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor školství, mládeže a sportu; odbor regionálního rozvoje a odbor informatiky
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-68.doc, RK-06-2017-68, př. 1, RK-06-2017-68, př. 2

69. Zajištění prezentace Kraje Vysočina na 44. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu účasti Kraje Vysočina na 44. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0314/06/2017/RK
Rada kraje
ukládá
odboru životního prostředí a zemědělství zajistit prezentaci Kraje Vysočina na 44. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-69.doc

70. Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Jankovský potok
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 na projekt Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina Jankovský potok. V průběhu jednání přišel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0315/06/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
znění projektové žádosti dle materiálu RK-06-2017-70, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-06-2017-70, př. 2, RK-06-2017-70, př. 3, RK-06-2017-70, př. 4, RK-06-2017-70, př. 5;
rozhoduje
předložit projektovou žádost dle materiálu RK-06-2017-70, př. 1 do 31. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-70.doc, RK-06-2017-70, př. 1, RK-06-2017-70, př. 2, RK-06-2017-70, př. 3, RK-06-2017-70, př. 4, RK-06-2017-70, př. 5

71. Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina - záměr veřejné zakázky
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s návrhem zadání veřejné zakázky na služby ISKOV. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0316/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
realizovat Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina dle materiálu RK-06-2017-71;
ukládá
odboru životního prostředí a zemědělství, aby ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje zahájily přípravu zadávacího řízení veřejné zakázky k realizaci Informačního systému kvality ovzduší v Kraji Vysočina pro měření kvality ovzduší dle materiálu RK-06-2017-71.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství a odbor regionálního rozvoje
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2017-71.doc, RK-06-2017-71, př. 1

75. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuze.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 6/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 21. 2. 2017, v 7:30 hod.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jana Fischerová, CSc.               …..………………………………….……


Mgr. Pavel Pacal               …..………………………………….……

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 6/2017 dne 14. 2. 2017.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 16. 2. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz