Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 5/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 5/2017, které se konalo dne 31. 1. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2017
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 31. 1. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
J. Fischerová předložila radě kraje návrh na zařazení materiálu „Návrh na uplatnění práv poškozeného“ do programu jednání.
K předloženému návrhu se vyjádřili členové rady kraje. Na základě koaliční dohody V. Novotný prohlásil tento bod za prioritní a žádá o jednání s ostatními koaličními partnery. Z tohoto důvodu rada kraje rozhodla materiál do programu nezařadit a přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2017
 2. Programové prohlášení Rady Kraje Vysočina
 3. Informace o poskytnutí softwaru v režimu Open source
 4. Peněžní účelové dary a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 5. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání 11. jihlavské konference: Poruchy pánevní statiky a urogynekologie
 6. Odměny za splnění osobního cíle pro ředitelky/ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
 7. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu
 8. Havarijní pojištění vozidla Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 9. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 10. Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016 - složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety
 11. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
 12. Veřejná zakázka na služby: II/602 hr. hraje - Pelhřimov, 8. a 9. stavba, PD
 13. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/399 křiž. III/39911 - Dalešice křiž. s II/351, PD
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty v souvislosti s vratkou dotace
 15. Dopady vládou schváleného nařízení do prokazatelné ztráty dopravců v linkové osobní dopravě a stanovení rozsahu veřejné linkové osobní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2017- návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
 16. RUMOBIL - soutěž pro žáky základních a středních škol
 17. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 18. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci majetkoprávní přípravy stavby Černíč - most ev. č. 40622-2
 19. Uzavření dodatků k nájemním smlouvám uzavřených v rámci majetkoprávní přípravy staveb
 20. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
 21. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 22. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 23. Návrh na zařazení nové akce Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - Výstavba garáže a skladu do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
 24. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce perinatologického centra a stavební úpravy gynekologickoporodnického oddělení
 25. Prodej pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov
 26. Majetkoprávní příprava pro akci II/406 Telč - hr. kraje
 27. Vyplacení bezdůvodného obohacení za užívání pozemku v k. ú. a obci Křelovice
 28. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociálních služeb
 30. Návrh na poskytnutí finančního daru Krajské radě seniorů Kraj Vysočina, p. s.
 31. Poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2017 pro neziskovou organizaci poskytující služby v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 32. Změna usnesení Rady Kraje Vysočina č. 2243/41/2016/RK
 33. Návrh na schválení čerpání fondu investic u Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace
 34. Schválení dotací pro sociální služby, které kraj nezřizuje a zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace kraje o prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na financování sociálních služeb - rozpočtové opatření kapitoly Sociální věci
 35. Návrh na provedení změny v systému financování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) na úseku školství
 36. Havarijní pojištění dvou vozidel Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí
 37. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 38. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Žďár nad Sázavou
 39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru na podporu pořádání VI. Regionální olympiády dětí a mládeže 2017 v Náměšti nad Oslavou
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017
 41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2017
 42. Schválení čerpání fondu investic Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava a Střední průmyslové škole Třebíč
 43. Projektové záměry příspěvkových organizací - ERASMUS+
 44. Havarijní pojištění vozidla Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
 45. Podpora soutěží a přehlídek
 46. Změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektu a rozpočtové opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení
 47. Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací za období od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016
 48. Pravidla Rady Kraje Vysočina
 49. Návrh Plánu činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2017
 50. Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017
 51. Návrh plánu činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2017
 52. Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017
 53. Návrh plánu činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina na rok 2017
 54. Návrh plánu činnosti Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina na rok 2017
 55. Uzavření dohody o řešení duplicitního vlastnictví - k. ú. Pozďátky
 56. Jmenování na pracovní místo vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina
 57. Rozprava členů rady
Usnesení 0187/05/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 4/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Programové prohlášení Rady Kraje Vysočina
J. Běhounek upřesnil radě kraje návrh na úpravu předloženého Programového prohlášení Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0188/05/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Programové prohlášení Rady Kraje Vysočina na funkční období 2016 - 2020 dle materiálu RK-05-2017-02, př. 1upr1.
odpovědnost: Rada Kraje Vysočina
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-02.doc, RK-05-2017-02, př. 1

03. Informace o poskytnutí softwaru v režimu Open source
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o poskytnutí softwaru v režimu Open Source. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0189/05/2017/RK
Rada kraje
bere
na vědomí informaci o software poskytovaných v režimu Open Source v roce 2016.
odpovědnost: OI
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-03.doc

04. Peněžní účelové dary a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s přijetím peněžních účelových darů a dotace pro danou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0190/05/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních účelových darů a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-05-2017-04, př. 1, RK-05-2017-04, př. 2, RK-05-2017-04, př. 3, RK-05-2017-04, př. 4, RK-05-2017-04, př. 5, RK-05-2017-04, př. 6, RK-05-2017-04, př. 7RK-05-2017-04, př. 8.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 10. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-04.doc, RK-05-2017-04, př. 1, RK-05-2017-04, př. 2, RK-05-2017-04, př. 3, RK-05-2017-04, př. 4, RK-05-2017-04, př. 5, RK-05-2017-04, př. 6, RK-05-2017-04, př. 7, RK-05-2017-04, př. 8

05. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání 11. jihlavské konference: Poruchy pánevní statiky a urogynekologie
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0191/05/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 20 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901  Nespecifikované rezervy o částku 20 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 20 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním 11. jihlavské konference: Poruchy pánevní statiky a urogynekologie;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 31. 3. 2017.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-05.doc, RK-05-2017-05, př. 1, RK-05-2017-05, př. 2, RK-05-2017-05, př. 3

06. Odměny za splnění osobního cíle pro ředitelky/ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu poskytnout odměny ředitelkám/ředitelům nemocnic kraje. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0192/05/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-05-2017-06, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelky/ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-06.doc, RK-05-2017-06, př. 1, RK-05-2017-06, př. 2

07. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o způsobu zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0193/05/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky „Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-05-2017-07, př. 2, RK-05-2017-07, př. 3, RK-05-2017-07, př. 4, RK-05-2017-07, př. 5, RK-05-2017-07, př. 6, RK-05-2017-07, př. 7, RK-05-2017-07, př. 8;
ukládá
Oboru sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na služby a v navržených termínech.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-07.doc, RK-05-2017-07, př. 1, RK-05-2017-07, př. 2, RK-05-2017-07, př. 3, RK-05-2017-07, př. 4, RK-05-2017-07, př. 5, RK-05-2017-07, př. 6, RK-05-2017-07, př. 7, RK-05-2017-07, př. 8, RK-05-2017-07, př. 9

08. Havarijní pojištění vozidla Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh schválit výjimku pro prodloužení havarijního pojištění pro dané vozidlo do 31. 12. 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0194/05/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 31. 12. 2020 pro vozidlo Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci starší 10 let Peugeot Partner registrační značky 4J4 4652.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-08.doc

09. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro danou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0195/05/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-05-2017-09, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-09.doc, RK-05-2017-09, př. 1, RK-05-2017-09, př. 2

10. Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016 - složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnil radě kraje návrh vzít na vědomí složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety „Zlatá jeřabina Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0196/05/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety „Zlatá jeřabina Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016“ ve složení dle materiálu RK-05-2017-10, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-10.doc, RK-05-2017-10, př. 1, RK-05-2017-10, př. 2

11. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem souhlasit s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů za účelem výstavním. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0197/05/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-05-2017-11, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 1. 2022.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 14. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-11.doc, RK-05-2017-11, př. 1

12. Veřejná zakázka na služby: II/602 hr. hraje - Pelhřimov, 8. a 9. stavba, PD
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení pro uvedenou podlimitní veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 0198/05/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „II/602 hr. hraje Pelhřimov, 8. a 9. stavba, PD“ formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-05-2017-12, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-05-2017-12, př. 2;
stanoví,
že členové komise jsou oprávněni k hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/602 hr. hraje Pelhřimov, 8. a 9. stavba, PD“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-05-2017-12, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-12.doc, RK-05-2017-12, př. 1, RK-05-2017-12, př. 2, RK-05-2017-12, př. 3

13. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/399 křiž. III/39911 - Dalešice křiž. s II/351, PD
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky pro uvedenou veřejnou zakázku v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0199/05/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-13.doc, RK-05-2017-13, př. 1, RK-05-2017-13, př. 2

14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty v souvislosti s vratkou dotace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0200/05/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vratku dotace ve výši 445,31 EUR (12 032,28 Kč při pevném kurzu 27,02 Kč/EUR) dle materiálu RK-05-2017-14, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/406 Telč - průtah, související s vratkou finančních prostředků ve výši 52,78 EUR do rozpočtu Programu EÚS Rakousko Česká republika 2007 2013 dle materiálu RK-05-2017-14, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-14.doc, RK-05-2017-14, př. 1

15. Dopady vládou schváleného nařízení do prokazatelné ztráty dopravců v linkové osobní dopravě a stanovení rozsahu veřejné linkové osobní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2017- návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0201/05/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2292  Dopravní obslužnost (ÚZ 00016) o částku 34 902 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 34 902 000 Kč;
 • stanovit rozsah veřejné linkové osobní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2017 ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 334 612 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 16,3 mil. počtu ujetých km.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-15.doc, RK-05-2017-15, př. 1, RK-05-2017-15, př. 2

16. RUMOBIL - soutěž pro žáky základních a středních škol
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem vyhlásit soutěž „Žijeme veřejnou dopravou“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0202/05/2017/RK
Rada kraje
vyhlašuje
soutěž „Žijeme veřejnou dopravou“ za podmínek uvedených v materiálu RK-05-2017-16, př. 1.
odpovědnost: ORR, ODSH
termín: 3. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-16.doc, RK-05-2017-16, př. 1

17. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0203/05/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-05-2017-17, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-17.doc, RK-05-2017-17, př. 1, RK-05-2017-17, př. 2, RK-05-2017-17, př. 3, RK-05-2017-17, př. 4

K bodům 18 23, 26, 27, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

18. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci majetkoprávní přípravy stavby Černíč - most ev. č. 40622-2
Usnesení 0204/05/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným ze služebnosti a Povodím Moravy, s.p. jako budoucím povinným ze služebnosti, spočívající v právu strpět na budoucím služebném pozemku stavbu „Černíč most ev. č. 40622-2“ a umožnit oprávněnému vstup a vjezd na předmětný pozemek za účelem provádění údržby a oprav výše uvedené stavby na části budoucího služebného pozemku par. č. 3143 v katastrálním území Černíč dle materiálu RK-05-2017-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-18.doc, RK-05-2017-18, př. 1

19. Uzavření dodatků k nájemním smlouvám uzavřených v rámci majetkoprávní přípravy staveb
Usnesení 0205/05/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 4N15/51 uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Českou republikou Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, na straně pronajímatele dle materiálu RK-05-2017-19, př. 1;
 • uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 40N15/51 uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Českou republikou Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, na straně pronajímatele dle materiálu RK-05-2017-19, př. 2;
 • uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 37N16/20 uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Českou republikou Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, na straně pronajímatele dle materiálu RK-05-2017-19, př. 3;
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-19.doc, RK-05-2017-19, př. 1, RK-05-2017-19, př. 2, RK-05-2017-19, př. 3

20. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
Usnesení 0206/05/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 0200 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-05-2017-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-20.doc, RK-05-2017-20, př. 1

21. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0207/05/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-05-2017-21, př. 1 a RK-05-2017-21, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-21.doc, RK-05-2017-21, př. 1, RK-05-2017-21, př. 2

22. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0208/05/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-05-2017-22, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-05-2017-22, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku dle materiálu RK-05-2017-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-22.doc, RK-05-2017-22, př. 1

23. Návrh na zařazení nové akce Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - Výstavba garáže a skladu do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
Usnesení 0209/05/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit do rozpočtu kraje pro rok 2017, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 Školství novou akci „Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Výstavba garáže a skladu“.
odpovědnost: OM, OE
termín: 10. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-23.doc, RK-05-2017-23, př. 1

26. Majetkoprávní příprava pro akci II/406 Telč - hr. kraje
Usnesení 0210/05/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi vlastníky vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání nájemních smluv na straně pronajímatelů a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvy v rozsahu a za nájemné dle materiálu RK-05-2017-26, př. 1 pro stavbu „II/406 Telč - hr. kraje“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-26.doc, RK-05-2017-26, př. 1, RK-05-2017-26, př. 2

27. Vyplacení bezdůvodného obohacení za užívání pozemku v k. ú. a obci Křelovice
Usnesení 0211/05/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-27.doc, RK-05-2017-27, př. 1, RK-05-2017-27, př. 2

24. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce perinatologického centra a stavební úpravy gynekologickoporodnického oddělení
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení pro uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 0212/05/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební „Nemocnice Havlíčkův Brod rekonstrukce perinatologického centra a stavební úpravy gynekologickoporodnického oddělení“ formou zjednodušeného podlimitního řízení v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-05-2017-24, př. 1;
jmenuje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-24.doc, RK-05-2017-24, př. 1, RK-05-2017-24, př. 1a, RK-05-2017-24, př. 2, RK-05-2017-24, př. 3, RK-05-2017-24, př. 4

25. Prodej pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje prodat pozemky v k. ú. a obci Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0213/05/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-25.doc, RK-05-2017-25, př. 1, RK-05-2017-25, př. 1a, RK-05-2017-25, př. 2

55. Uzavření dohody o řešení duplicitního vlastnictví - k. ú. Pozďátky
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít mezi Krajem Vysočina a duplicitními vlastníky dohodu o řešení duplicitního zápisu vlastnictví k pozemkům v k. ú. Pozďátky. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0214/05/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
OM
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-55.doc, RK-05-2017-55, př. 1, RK-05-2017-55, př. 2

28. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavřít smlouvu o výpůjčce s Domovem Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizací. Projednávání se zúčastnili V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0215/05/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce k nemovitostem včetně součástí a příslušenství mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a Domovem Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizací, na straně vypůjčitele dle materiálů RK-05-2017-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor sociálních věcí
termín: 10. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-28.doc, RK-05-2017-28, př. 1

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociálních služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0216/05/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, ÚZ 13305) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 471 700 000 Kč určenou pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-05-2017-29, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-29.doc, RK-05-2017-29, př. 1

30. Návrh na poskytnutí finančního daru Krajské radě seniorů Kraj Vysočina, p. s.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s žádostí Krajské rady seniorů Kraj Vysočina, p. s., o poskytnutí finančního daru. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0217/05/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství organizaci Krajská rada seniorů Kraj Vysočina, p. s., IČO 02249626, se sídlem Karoliny Světlé 1547/11, 586 01 Jihlava, ve výši 50 000 Kč, dle materiálu RK-05-2017-30, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 15. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-30.doc, RK-05-2017-30, př. 1, RK-05-2017-30, př. 2

31. Poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2017 pro neziskovou organizaci poskytující služby v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o shora uvedeném návrhu rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0218/05/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 -  Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, organizaci Jimedis, z.s., IČO 04331702, se sídlem Pávov 11, 586 01 Jihlava, na podporu zajištění aktivit v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v Kraji Vysočina pro rok 2017;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvu dle materiálu RK-05-2017-31, př. 2.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 25. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-31.doc, RK-05-2017-31, př. 1, RK-05-2017-31, př. 2

32. Změna usnesení Rady Kraje Vysočina č. 2243/41/2016/RK
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, zdůvodnila radě kraje úpravu návrhu na změnu usnesení rady kraje č. 2243/41/2016/RK. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0219/05/2017/RK
Rada kraje
mění
usnesení č. 2243/41/2016/RK ze dne 13. 12. 2016 tak, že:
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-32.doc, RK-05-2017-32, př. 1, RK-05-2017-32, př. 2, RK-05-2017-32, př. 3, RK-05-2017-32, př. 4

33. Návrh na schválení čerpání fondu investic u Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s žádostí Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, o schválení čerpání fondu investic na úhradu projektové dokumentace k projektu „Revitalizace zahrady DD Onšov“. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0220/05/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
čerpání fondu investic pro rok 2017 u Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, na úhradu projektové dokumentace v částce do 500 000 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-33.doc, RK-05-2017-33, př. 1

34. Schválení dotací pro sociální služby, které kraj nezřizuje a zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace kraje o prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na financování sociálních služeb - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0221/05/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • změnu hodnot „Obvyklých nákladů a příjmy z úhrad uživatelů a hodnoty přechodového mechanizmu veřejného zdravotního pojištění“ schválených usnesením rady kraje č.1751/32/2016/RK a redukční koeficient pro rok 2017 dle materiálu RK-05-2017-34, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-05-2017-34, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví v celkové výši 236 741 000 Kč dle materiálu RK-05-2017-34, př. 2;
 • Závazný pokyn zřizovatele k použití části „Příspěvku na provoz“ poskytnuté s účelovým znakem 13 305 pro rok 2017 dle materiálu RK-05-2017-34, př. 3;
 • vzor smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-05-2017-34, př. 5;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-05-2017-34, př. 6 a RK-05-2017-34, př. 7;
 • schválit Dodatek č. 1 Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2017 ze dne 21. 6. 2016 č. 04/16 dle materiálu RK-05-2017-34, př. 8;
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 284 949 000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017, kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-05-2017-34, př. 6 a RK-05-2017-34, př. 7;
 • rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-05-2017-34, př. 9;
 • rozhodnout uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 8. 3. 2016 uzavřené s příjemcem dotace Denní centrum Barevný svět, o.p.s., IČO: 29277418 dle materiálu RK-05-2017-34, př. 4.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 28. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-34.doc, RK-05-2017-34, př. 1, RK-05-2017-34, př. 2, RK-05-2017-34, př. 3, RK-05-2017-34, př. 4, RK-05-2017-34, př. 5, RK-05-2017-34, př. 6, RK-05-2017-34, př. 7, RK-05-2017-34, př. 8, RK-05-2017-34, př. 9

35. Návrh na provedení změny v systému financování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) na úseku školství
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh rozhodnout o změně usnesení č. 1433/25/2016/RK. Projednávání se zúčastnila V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0222/05/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o vývoji počtu klientů umístěných v ZDVOP a příčinách tohoto vývoje dle materiálu RK-05-2017-35;
rozhoduje
změnit usnesení č. 1433/25/2016/RK ze dne 9. 8. 2016 tak, že v části týkající se řešení finančního zajištění ZDVOP se vypouští text „Dětském domově, Senožaty 199 a“;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu předložit do březnového zastupitelstva návrh na úpravu zřizovací listiny Dětského domova, Senožaty 199.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor sociálních věcí, ředitelka Dětského domova, Senožaty 199
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-35.doc

K bodům 36, 44, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

36. Havarijní pojištění dvou vozidel Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí
Usnesení 0223/05/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 1. 2. 2019 pro vozidlo Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí starší 10 let IVECO ML120E  registrační značky 4J1 2458;
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 5. 6. 2019 pro vozidlo Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí starší 10 let Škoda FABIA COMBI registrační značky 2J8 9964.
odpovědnost: OŠMS, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí.
termín: 28. února 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-36.doc, RK-05-2017-36, př. 1

44. Havarijní pojištění vozidla Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
Usnesení 0224/05/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2019 pro vozidlo Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava starší 10 let - MERCEDES - BENZ registrační značky 1J7 5312.
odpovědnost: Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, OŠMS.
termín: 28. února 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-44.doc, RK-05-2017-44, př. 1

37. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0225/05/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením:
 • osobního automobilu Škoda Felicie pořízeného v roce 1997, registrační značka HBI 58-20, pořizovací cena 227 700 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Českou zemědělskou akademií v Humpolci, střední školou dle materiálu RK-05-2017-37;
 • souboru počítačů pro počítačovou učebnu (16 kusů), rok pořízení 2004, inventární číslo VT601, pořizovací cena 316 540 Kč, zůstatková cena 0 Kč; serveru včetně aktivních prvků LAN sítě a záložního zdroje (8 prvků), rok pořízení 2006, inventární číslo VT 727, pořizovací cena 117 739 Kč, zůstatková cena 0 Kč; souboru počítačů pro učebnu CNC (9 dílů), rok pořízení 2005, inventární číslo VT 649, pořizovací cena 239 087 Kč, zůstatková cena 0 Kč; souboru počítačů pro počítačovou učebnu (16 kusů), rok pořízení 2003, inventární číslo VT 550, pořizovací cena 232 048,60 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední školou průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava dle materiálu RK-05-2017-37.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy a Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava.
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-37.doc

38. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Žďár nad Sázavou
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí Gymnázia Žďár nad Sázavou o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0226/05/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-05-2017-38, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Žďár nad Sázavou
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-38.doc, RK-05-2017-38, př. 1

39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru na podporu pořádání VI. Regionální olympiády dětí a mládeže 2017 v Náměšti nad Oslavou
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0227/05/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3419  Ostatní tělovýchovná činnost o částku 50 000 Kč při současném snížení § 3299  Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 50 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout finanční dar Městu Náměšť nad Oslavou se sídlem Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou IČO: 00289965 ve výši 50 000 Kč dle materiálu RK-05-2017-39, př. 1.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-39.doc, RK-05-2017-39, př. 1

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci shora uvedeného programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0228/05/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3146 - Zařízení výchovného poradenství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017 v celkové výši 7 015 839 Kč dle materiálu RK-05-2017-40;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizaci zřizované krajem o účelovou dotaci z MŠMT na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017 dle tabulky 1 materiálu RK-05-2017-40, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-05-2017-40, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-40.doc, RK-05-2017-40, př. 1

41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0229/05/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 40 576 472 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2017 dle materiálu RK-05-2017-41, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: leden 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-41.doc, RK-05-2017-41, př. 1

42. Schválení čerpání fondu investic Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava a Střední průmyslové škole Třebíč
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh schválit čerpání fondu investic shora uvedeným středním školám. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0230/05/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • čerpání fondu investic Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 pro rok 2017 v celkové výši 500 000 Kč na zakoupení kamerové geometrie dle materiálu RK-05-2017-42, př. 1;
 • čerpání fondu investic Střední průmyslové školy Třebíč, IČO 66610702 pro rok 2017 v celkové výši 600 000 Kč na nákup dílů na stavebnici Kaipan 14 a na pořízení datových rozvodů na domově mládeže dle materiálu RK-05-2017-42, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč
termín: průběžně do konce roku 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-42.doc, RK-05-2017-42, př. 1, RK-05-2017-42, př. 2

43. Projektové záměry příspěvkových organizací - ERASMUS+
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s realizací projektových záměrů níže uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0231/05/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru:
 • Střední školy stavební Třebíč dle materiálu RK-05-2017-43, př. 1;
 • Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu RK-05-2017-43, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-43.doc, RK-05-2017-43, př. 1, RK-05-2017-43, př. 2, RK-05-2017-43, př. 3

45. Podpora soutěží a přehlídek
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnout věcné dary vítězům řemeslných soutěží a přehlídek realizovaných v letošním roce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0232/05/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcné dary vítězům řemeslných soutěží a přehlídek dle materiálu RK-05-2017-45, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: prosinec 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-45.doc, RK-05-2017-45, př. 1

46. Změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektu a rozpočtové opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0233/05/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 18 000 Kč při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 18 000 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na pokrytí nákladů spojených s administrací projektu „Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic“ dle materiálu RK-05-2017-46, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 18 000 Kč určenou k pokrytí nákladů spojených s administrací projektu "Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic";
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina po ukončení činností dle materiálu RK-05-2017-46, př. 1 předložit zprávu o provedených službách.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 12. 2021
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-46.doc, RK-05-2017-46, př. 1

47. Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací za období od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách za období od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0234/05/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v 4. čtvrtletí roku 2016 dle materiálu RK-05-2017-47, př. 1;
 • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v 4. čtvrtletí roku 2016 dle materiálu RK-05-2017-47, př. 2.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-47.doc, RK-05-2017-47, př. 1, RK-05-2017-47, př. 2

48. Pravidla Rady Kraje Vysočina
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu schválit Pravidla Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí Kraje Vysočina a k projektovému řízení příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0235/05/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí Kraje Vysočina a k projektovému řízení příspěvkových organizací, dle materiálu RK-05-2017-48, př. 1.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-48.doc, RK-05-2017-48, př. 1, RK-05-2017-48, př. 2, RK-05-2017-48, př. 3, RK-05-2017-48, př. 4

K bodům 49 - 54 nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

49. Návrh Plánu činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2017
Usnesení 0236/05/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-05-2017-49, př. 1.
odpovědnost: předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-49.doc, RK-05-2017-49, př. 1

50. Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017
Usnesení 0237/05/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-05-2017-50, př. 1.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-50.doc, RK-05-2017-50, př. 1

51. Návrh plánu činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2017
Usnesení 0238/05/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-05-2017-51, př. 1.
odpovědnost: předseda komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-51.doc, RK-05-2017-51, př. 1

52. Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017
Usnesení 0239/05/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-05-2017-52, př. 1.
odpovědnost: předseda finančního výboru
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-52.doc, RK-05-2017-52, př. 1

53. Návrh plánu činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina na rok 2017
Usnesení 0240/05/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-05-2017-53, př. 1.
odpovědnost: předseda komise sociální a pro oblast protidrogové politiky
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-53.doc, RK-05-2017-53, př. 1

54. Návrh plánu činnosti Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina na rok 2017
Usnesení 0241/05/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-05-2017-54, př. 1.
odpovědnost: předseda komise pro zemědělství a životní prostředí
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-54.doc, RK-05-2017-54, př. 1

56. Jmenování na pracovní místo vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, seznámil radu kraje se závěry výběrové komise a předložil návrh jmenovat vedoucího odboru územního plánování a stavebního řádu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0242/05/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
ředitel krajského úřadu
termín: 1. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2017-56.doc, RK-05-2017-56, př. 1, RK-05-2017-56, př. 2, RK-05-2017-56, př. 3

57. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 5/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 14. 2. 2017, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje VysočinaOvěřovatelé zápisu:


Ing. Jana Fialová, MBA        ……...……………………………………Ing. Bc. Martin Hyský               …..………………………………….……
Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 5/2017 dne 31. 1. 2017.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 1. 2. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz