Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 4/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 4/2017, které se konalo dne 24. 1. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2017
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 24. 1. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost P. Pacala.
Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
61. FOND VYSOČINY grantový program Čistá voda 2017
62. Poskytnutí dotace na zajištění akce „Pomoc osobám bez domova po dobu zimních mrazivých měsíců“ návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Rada kraje návrh zařazení akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2017
 2. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 3. Věcné dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 4. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 5. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 6. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek a zápůjčka na vybavení zrekonstruované budovy č. 13 Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 7. Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na řešení mimořádných událostí a krizových situací
 8. Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IROP - Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou
 9. Aktivity z koncepce eHealth roku 2016 a plánované aktivity na rok 2017
 10. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za druhé pololetí roku 2016
 11. Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí dotace na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 12. Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu KID CZ-A
 13. Stáž v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - Dohoda o průběhu stáže
 14. Návrh na poskytnutí dotací na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 15. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017
 16. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
 17. Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2017
 18. Návrh Plánu činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2017
 19. Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017
 20. Návrh plánu činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2017
 21. Návrh plánu činnosti Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2017
 22. Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017
 23. Vyjádření podpory výstavbě nového jaderného zdroje v elektrárně Dukovany (NJZ EDU - projekt EDU 5, případně EDU 6)
 24. FOND VYSOČINY - grantový program PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2017
 25. FOND VYSOČINY - grantový program CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2017
 26. FOND VYSOČINY - grantový program BEZPEČNÁ SILNICE 2017
 27. Udržitelnost projektů podpořených z operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013
 28. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
 29. Dohoda o postoupení smluv o provedení veřejné zakázky mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
 30. Návrh na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2016 do rozpočtu kraje na rok 2017, do kapitoly Doprava
 31. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
 32. Závěrečná zpráva o realizaci projektu Aktivní život seniorů na Vysočině podpořeného z Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2016
 33. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Lidmaň, příspěvkové organizace
 34. Projekt Znalostní platforma pro stárnutí a Datová platforma pro stárnutí - schválení partnerství
 35. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Polná pro akci Transformace Domova Kamélie Křižanov I.
 36. Uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě - akce II/392 Velké Meziříčí - Tasov
 37. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 38. Přijetí daru pozemků v k. ú. Plevnice a obci Olešná
 39. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon dětského oddělení
 40. Návrh na změnu usnesení 0537/07/2016/ZK
 41. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 42. Koupě pozemku v k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice
 43. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Dětský domov, Humpolec, Libická 928
 44. FOND VYSOČINY - grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2017
 45. Podpora Krajských center talentované mládeže 2017 z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
 46. FOND VYSOČINY - grantový program SPORTOVIŠTĚ 2017
 47. Změny ve zřizovací listině
 48. Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
 49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2017 dle schválených pravidel rady kraje
 50. FOND VYSOČINY - grantový program SPORTUJEME 2017
 51. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2016
 52. Monitorovací zpráva k projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina
 53. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 54. Souhlas s převodem nemovitostí v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 55. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 56. Renominace zástupců Kraje Vysočina do Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina
 57. FOND VYSOČINY - grantový program NAŠE ŠKOLA 2017
 58. FOND VYSOČINY - grantový program ODPADY 2017
 59. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
 60. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Havlíčkův Brod pro akci Transformace Domova Háj III.
 61. FOND VYSOČINY grantový program Čistá voda 2017
 62. Poskytnutí dotace na zajištění akce „Pomoc osobám bez domova po dobu zimních mrazivých měsíců“ návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 63. Rozprava členů rady

Usnesení 0125/04/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 24. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 3/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.

J. Běhounek navrhl projednání bodů 02 04 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0126/04/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-04-2017-02, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 3. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-02.doc, RK-04-2017-02, př. 1

03. Věcné dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0127/04/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-04-2017-03, př. 1 a RK-04-2017-03, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 3. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-03.doc, RK-04-2017-03, př. 1, RK-04-2017-03, př. 2, RK-04-2017-03, př. 3

04. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0128/04/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-04-2017-04, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 3. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-04.doc, RK-04-2017-04, př. 1

05. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložil radě kraje ke schválení investiční akce Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, které mají být realizovány v roce 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0129/04/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičních akcí Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-04-2017-05, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 24. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-05.doc, RK-04-2017-05, př. 1

06. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek a zápůjčka na vybavení zrekonstruované budovy č. 13 Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0130/04/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 800 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 1 800 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 o částku 1 800 000 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, s určením na pokrytí nákladů spojených s pořízením vybavení v budově č. 13;
ukládá
řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku a zápůjčky v termínu do 31. 8. 2017. Součástí žádosti bude kopie dodavatelské faktury s vyčíslením uplatňovaného nároku na odpočet DPH a kopie výpisu z bankovního účtu dokládající její úhradu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s pořízením vybavení zrekonstruované budovy č. 13 dle materiálu RK-04-2017-06, př. 4;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 2 500 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky v maximální výši 2 500 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na krytí výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruované budovy č. 13.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 28. 2. 2019
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-06.doc, RK-04-2017-06, př. 1, RK-04-2017-06, př. 2, RK-04-2017-06, př. 3, RK-04-2017-06, př. 4

07. Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na řešení mimořádných událostí a krizových situací
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložil radě kraje na vědomí výše uvedenou závěrečnou zprávu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0131/04/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
závěrečnou zprávu o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle materiálu RK-04-2017-07, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 24. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-07.doc, RK-04-2017-07, př. 1, RK-04-2017-07, př. 2

08. Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IROP - Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, informoval radu kraje o předloženém projektovém záměru Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0132/04/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
projektový záměr Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-04-2017-08, př. 2;
ukládá
 • odboru zdravotnictví a ředitelce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, zajistit přípravu projektové žádosti Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou v souladu s 36. výzvou IROP;
 • odboru majetkovému zahájit projektovou přípravu stavby;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • udělit souhlas s realizací plánovaného projektu Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-04-2017-08, př. 2;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši max. 15 mil. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu;
 • schválit závazek Kraje Vysočina týkající se spolufinancování schváleného projektu Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou z rozpočtu Kraje Vysočina ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, odbor majetkový, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-08.doc, RK-04-2017-08, př. 1, RK-04-2017-08, př. 2

09. Aktivity z koncepce eHealth roku 2016 a plánované aktivity na rok 2017
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámil radu kraje s vyhodnocením aktivit realizovaných v souladu s akčním plánem na rok 2016 a přípravou na rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0133/04/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vyhodnocení aktivit realizovaných v souladu s akčním plánem na rok 2016 dle materiálu RK-04-2017-09, př. 1;
schvaluje
plánované aktivity eHealth pro rok 2017 dle materiálu RK-04-2017-09, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor informatiky
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-09.doc, RK-04-2017-09, př. 1

10. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za druhé pololetí roku 2016
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje na vědomí zprávu o plnění usnesení rady kraje za druhé pololetí roku 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0134/04/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění usnesení rady kraje za druhé pololetí roku 2016 dle materiálu RK-04-2017-10, př. 2;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu RK-04-2017-10, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-10.doc, RK-04-2017-10, př. 1, RK-04-2017-10, př. 2, RK-04-2017-10, př. 3

11. Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí dotace na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o žádosti HZS Kraje Vysočina o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zvýšení akceschopnosti HZS Kraje Vysočina a na obnovu a rekonstrukci spravovaných objektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0135/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5511 - Požární ochrana - profesionální část dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČ 70885184 ve výši 4 500 000 Kč dle materiálu RK-04-2017-11, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-04-2017-11, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-11.doc, RK-04-2017-11, př. 1, RK-04-2017-11, př. 2

12. Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu KID CZ-A
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0136/04/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-04-2017-12, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-04-2017-12, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-12.doc, RK-04-2017-12, př. 1

13. Stáž v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - Dohoda o průběhu stáže
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem uzavření Dohody o průběhu stáže. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0137/04/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-13.doc, RK-04-2017-13, př. 1, RK-04-2017-13, př. 2, RK-04-2017-13, př. 3

14. Návrh na poskytnutí dotací na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0138/04/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina dle materiálu RK-04-2017-14, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část v celkové výši 1 220 000 Kč obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů:
 • Městysi Měřín, IČO 00294799 250 000 Kč
 • Město Ždírec n. Doubravou, IČO 00268542 220 000 Kč
 • Městys Nové Veselí, IČO 00294926 250 000 Kč
 • Obec Vepřová, IČO 00374440 250 000 Kč
 • Obec Třebelovice, IČO 00290602 250 000 Kč
dle materiálu RK-04-2017-14, př. 2;
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-14.doc, RK-04-2017-14, př. 1, RK-04-2017-14, př. 2, RK-04-2017-14, př. 3

15. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0139/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017 dle materiálu RK-04-2017-15, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-15.doc, RK-04-2017-15, př. 1

16. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0140/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 2 400 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-04-2017-16, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku 2 400 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 400 000 Kč;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-04-2017-16, př. 2;
 • uzavřít dodatky č. 1 k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu dle materiálu RK-04-2017-16, př. 4.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-16.doc, RK-04-2017-16, př. 1, RK-04-2017-16, př. 2, RK-04-2017-16, př. 3, RK-04-2017-16, př. 4

V. Novotný navrhl projednání bodů 17 22 v bloku.
K předkládaným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

17. Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2017
Usnesení 0141/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-04-2017-17, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru pro udělování medailí
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-17.doc, RK-04-2017-17, př. 1

18. Návrh Plánu činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2017
Usnesení 0142/04/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-04-2017-18, př. 1.
odpovědnost: předseda Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-18.doc, RK-04-2017-18, př. 1

19. Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017
Usnesení 0143/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-04-2017-19, př. 1.
odpovědnost: předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-19.doc, RK-04-2017-19, př. 1

20. Návrh plánu činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2017
Usnesení 0144/04/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-04-2017-20, př. 1.
odpovědnost: předseda dopravní komise
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-20.doc, RK-04-2017-20, př. 1

21. Návrh plánu činnosti Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2017
Usnesení 0145/04/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-04-2017-21, př. 1.
odpovědnost: předseda komise pro životní prostředí
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-21.doc, RK-04-2017-21, př. 1

22. Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017
Usnesení 0146/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017, dle materiálu RK-04-2017-22, př. 1.
odpovědnost: předseda Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-22.doc, RK-04-2017-22, př. 1

23. Vyjádření podpory výstavbě nového jaderného zdroje v elektrárně Dukovany (NJZ EDU - projekt EDU 5, případně EDU 6)
J. Běhounek a Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0147/04/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
dřívější vyjádření podpory výstavbě nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany (NJZ EDU) zastupitelstvem kraje v minulých volebních obdobích dle materiálu RK-04-2017-23, RK-04-2017-23, př. 1 a RK-04-2017-23, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • podpořit přípravu výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany (projekt EDU 5) v souladu s Národním akčním plánem rozvoje jaderné energetiky v České republice, případně též dalšího bloku (projekt EDU 6);
 • požadovat uspíšení přípravné, projektové a schvalovací fáze obou projektů (projekt EDU 5 a EDU 6);
 • uložit:
  • hejtmanovi kraje, aby jako nestálý člen Stálého výboru pro jadernou energetiku požadoval urgentní splnění všech úkolů a doporučení vyplývajících z Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v České republice a prováděl pravidelnou kontrolu jeho naplňování;
  • hejtmanovi kraje dle možností pokračovat v projednávání této problematiky s předsedou vlády, ministrem průmyslu a obchodu, představiteli ČEZ, a. s., a dalšími osobami dle uvážení hejtmana, a to s využitím argumentů uvedených v materiálu RK-04-2017-23, př. 1.
odpovědnost: hejtman kraje
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-23.doc, RK-04-2017-23, př. 1, RK-04-2017-23, př. 2

J. Běhounek navrhl projednání bodů 24 25 v bloku.
K předkládaným bodům odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání odešel V. Novotný.

24. FOND VYSOČINY - grantový program PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2017
Usnesení 0148/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Památkově chráněná území 2017 dle materiálu RK-04-2017-24, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-24.doc, RK-04-2017-24, př. 1

25. FOND VYSOČINY - grantový program CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2017
Usnesení 0149/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Cyklodoprava a cykloturistika 2017 dle materiálu RK-04-2017-25, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-25.doc, RK-04-2017-25, př. 1

26. FOND VYSOČINY - grantový program BEZPEČNÁ SILNICE 2017
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu vyhlášení grantového programu zaměřeného na podporu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích I., II. a III. třídy. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0150/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Bezpečná silnice 2017 dle materiálu RK-04-2017-26, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-26.doc, RK-04-2017-26, př. 1

27. Udržitelnost projektů podpořených z operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým prohlášením skutečností uvedených ve zprávě o zajištění udržitelnosti za projekty „II/408 Jemnice - most“, „II/406 Telč - průtah“ a „II/408 Jemnice - Dobrá Voda“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0151/04/2017/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-04-2017-27, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-27.doc, RK-04-2017-27, př. 1

28. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s úpravou seznamu projektů určených k čerpání prostředků z Integrovaného regionální operačního programu a programu Interreg V-A v rámci rozpočtového období Evropské unie 2014 2020 v oblasti dopravní infrastruktury. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0152/04/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
projektový záměr dle materiálu RK-04-2017-28, př. 2;
rozhoduje
změnit usnesení č. 2163/40/2016/RK tak, že materiál RK-40-2016-100, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-04-2017-28, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0637/08/2016/ZK tak, že materiál ZK-08-2016-72, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-04-2017-28, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-28.doc, RK-04-2017-28, př. 1, RK-04-2017-28, př. 2, RK-04-2017-28, př. 3

29. Dohoda o postoupení smluv o provedení veřejné zakázky mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavření dohod o postoupení smluv o provedení veřejné zakázky na budoucího investora, tj. Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0153/04/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohody o postoupení smluv o provedení veřejné zakázky na budoucího investora, tj. Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci pro tyto akce:
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 06. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-29.doc, RK-04-2017-29, př. 1, RK-04-2017-29, př. 2, RK-04-2017-29, př. 3, RK-04-2017-29, př. 4, RK-04-2017-29, př. 5, RK-04-2017-29, př. 6, RK-04-2017-29, př. 7, RK-04-2017-29, př. 8, RK-04-2017-29, př. 9, RK-04-2017-29, př. 10

30. Návrh na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2016 do rozpočtu kraje na rok 2017, do kapitoly Doprava
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu zapojení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2016 ve výši 100 mil. Kč do rozpočtu na rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0154/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2016 v celkové výši 100 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice, na realizaci jmenovitých akcí a na přípravu staveb dle materiálu RK-04-2017-30, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o 82 000 000 Kč na realizací akcí a na přípravu staveb z přílohy D1 dle materiálu RK-04-2017-30, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-30.doc, RK-04-2017-30, př. 1

31. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým hlášením o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0155/04/2017/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-04-2017-31, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 10. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-31.doc, RK-04-2017-31, př. 1

32. Závěrečná zpráva o realizaci projektu Aktivní život seniorů na Vysočině podpořeného z Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2016
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení Závěrečnou zprávu o realizaci projektu Aktivní život seniorů na Vysočině. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0156/04/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Závěrečnou zprávu o realizaci projektu Aktivní život seniorů na Vysočině podpořeného z Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2016 dle materiálu RK-04-2017-32, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí předložit tyto materiály včetně požadovaných příloh poskytovateli dotace MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-32.doc, RK-04-2017-32, př. 1

33. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Lidmaň, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu vyřazení níže uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0157/04/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku:
  • pánev pečící el.E-TBP80/900, rok pořízení 2000, inventární číslo 022/52, pořizovací cena 125 895,00 Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
  • univerzální šlehací a hnětací stroj RE24, rok pořízení 2000, inventární číslo 022/53, pořizovací cena 121 390,00 Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
a nabídnutím k odprodeji ostatním zájemcům, případně s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 06. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-33.doc

34. Projekt Znalostní platforma pro stárnutí a Datová platforma pro stárnutí - schválení partnerství
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o nabídce partnerství v rámci připravovaných žádostí o finanční podporu na výše uvedené projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0158/04/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se zapojením Kraje Vysočina jako partnera projektu Znalostní platforma pro stárnutí a projektu Datová platforma pro stárnutí, a to bez finančního příspěvku dle materiálů RK-04-2017-34, př. 1, RK-04-2017-34, př. 2 a RK-04-2017-34, př. 3;
schvaluje
vyjádření partnera o spolupráci dle materiálů RK-04-2017-34, př. 4 a RK-04-2017-34, př. 5;
ukládá
odboru sociálních věcí spolupracovat na projektech jako zástupce partnera dle materiálů RK-04-2017-34, př. 1, RK-04-2017-34, př. 2 a RK-04-2017-34, př. 3.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-34.doc, RK-04-2017-34, př. 1, RK-04-2017-34, př. 2, RK-04-2017-34, př. 3, RK-04-2017-34, př. 4, RK-04-2017-34, př. 5

62. Poskytnutí dotace na zajištění akce „Pomoc osobám bez domova po dobu zimních mrazivých měsíců“ návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0159/04/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4374  Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny organizaci Středisko křesťanské pomoci Jihlava, IČO: 46259830, na náklady akce „Pomoc osobám bez domova po dobu zimních mrazivých měsíců“ v celkové výši 49 000 Kč dle materiálu RK-04-2017-62, př. 2;
 • uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-04-2017-62, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-62.doc, RK-04-2017-62, př. 1, RK-04-2017-62, př. 2, RK-04-2017-62, př. 3

35. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Polná pro akci Transformace Domova Kamélie Křižanov I.
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0160/04/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový, odbor sociálních věcí
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-35.doc, RK-04-2017-35, př. 1, RK-04-2017-35, př. 1a, RK-04-2017-35, př. 2

60. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Havlíčkův Brod pro akci Transformace Domova Háj III.
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovali radu kraje o návrhu koupě nemovitostí v k. ú. a obci Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0161/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina nemovitosti v rozsahu a za kupní cenu od vlastníků dle materiálu RK-04-2017-60, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor sociálních věcí
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-60.doc, RK-04-2017-60, př. 1, RK-04-2017-60, př. 2, RK-04-2017-60, př. 2a, RK-04-2017-60, př. 2b, RK-04-2017-60, př. 3

36. Uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě - akce II/392 Velké Meziříčí - Tasov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření dodatku k nájemní smlouvě. V průběhu jednání odešli J. Fischerová a P. Franěk. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0162/04/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. S 15836/2013-OŘ BNO-ÚEVS 6398508413 uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Správou železniční a dopravní cesty, státní organizací, Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00, na straně pronajímatele dle materiálu RK-04-2017-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-36.doc, RK-04-2017-36, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 37, 38, 40 42 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

37. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0163/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-04-2017-37, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-37.doc, RK-04-2017-37, př. 1

38. Přijetí daru pozemků v k. ú. Plevnice a obci Olešná
Usnesení 0164/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky par. č. 888/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 65 m2, par. č. 888/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 601 m2 a par. č. 888/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 424 m2 v k. ú. Plevnice a obci Olešná z vlastnictví obce Olešná do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-38.doc, RK-04-2017-38, př. 1

40. Návrh na změnu usnesení 0537/07/2016/ZK
Usnesení 0165/04/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-40.doc, RK-04-2017-40, př. 1, RK-04-2017-40, př. 2

41. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0166/04/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-04-2017-41, př. 1 a RK-04-2017-41, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-41.doc, RK-04-2017-41, př. 1, RK-04-2017-41, př. 2

42. Koupě pozemku v k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice
Usnesení 0167/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek par. č. 688/13 - ostatní plocha, silnice o výměře 912 m2 v k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice z vlastnictví firmy ZVOZD Horácko, družstvo, IČO 001 40 023, se sídlem Opatov 300, 675 28 Opatov na Moravě do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-42.doc, RK-04-2017-42, př. 1

39. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon dětského oddělení
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na výše uvedené stavební práce. V průběhu jednání přišli J. Fischerová a P. Franěk. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0168/04/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon dětského oddělení formou otevřeného řízení;
schvaluje
zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-04-2017-39, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-04-2017-39, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-39.doc, RK-04-2017-39, př. 1, RK-04-2017-39, př. 2, RK-04-2017-39, př. 3

43. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Dětský domov, Humpolec, Libická 928
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyřazení automobilu Škoda Octavia Combi II Diesel z majetku kraje užívaného Dětským domovem, Humpolec, Libická 928. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0169/04/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením automobilu Škoda Octavia Combi II Diesel, inventární číslo 022-10/25, pořízeného v roce 2006, pořizovací cena 684 848 Kč, zůstatková cena 0 Kč, z majetku kraje způsobem navrženým Dětským domovem, Humpolec, Libická 928 dle materiálu RK-04-2017-43.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Dětského domova, Humpolec, Libická 928
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-43.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 44, 46, 50 v bloku.
K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

44. FOND VYSOČINY - grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2017
Usnesení 0170/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2017 dle materiálu RK-04-2017-44, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-44.doc, RK-04-2017-44, př. 1

46. FOND VYSOČINY - grantový program SPORTOVIŠTĚ 2017
Usnesení 0171/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Sportoviště 2017 dle materiálu RK-04-2017-46, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 9. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-46.doc, RK-04-2017-46, př. 1

50. FOND VYSOČINY - grantový program SPORTUJEME 2017
Usnesení 0172/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Sportujeme 2017 dle materiálu RK-04-2017-50, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-50.doc, RK-04-2017-50, př. 1

45. Podpora Krajských center talentované mládeže 2017 z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0173/04/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost těmto organizacím:
 • Krajskému atletickému svazu Vysočina, se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 70923060 ve výši 130 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v atletice;
 • Krajskému šachovému svazu Vysočina, se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 04473396 ve výši 60 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v šachu;
 • Tělocvičné jednotě Sokol Bedřichov, se sídlem Sokolovská 4656/122c, 586 01 Jihlava, IČO 00530948 ve výši 149 860 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v moderní gymnastice;
 • Sportovnímu klubu OK Jihlava, z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 63442566 ve výši 160 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v orientačním běhu;
 • Judu Vysočina z.s., se sídlem Janovice 22, 588 13 Polná, IČO 22750886 ve výši 76 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v judu;
 • Tělovýchovné jednotě Spartak Třebíč, spolek, se sídlem Manž. Curieových 1112, Nové Dvory, 674 01 Třebíč, IČO 44065558 ve výši 44 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v triatlonu;
 • Florbalu Vysočina z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 04932170 ve výši 88 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve florbalu
a uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-04-2017-45, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost těmto organizacím:
 • Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s., se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava, IČO 22908951 ve výši 1 500 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve fotbale;
 • Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO 75070961 ve výši 470 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v házené;
 • SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 43378480 ve výši 250 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v lyžování;
 • DUKLE Jihlava - mládež, z.s., se sídlem Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava, IČO 70802769 ve výši 1 000 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v ledním hokeji;
 • Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z.s., se sídlem Pavlovova 2672/14, 586 01 Jihlava, IČO 22729275 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve volejbalu;
 • Krajskému centru talentované mládeže, z.s., se sídlem Janáčkovo stromořadí 156, Jejkov, 674 01 Třebíč IČO 05197392 ve výši 600 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v tenisu;
 • Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 58601 Jihlava, IČO 63438216 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v plavání;
 • Basketbalovému klubu Jihlava z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 62797972 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v basketbalu
a uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-04-2017-45, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-45.doc, RK-04-2017-45, př. 1, RK-04-2017-45, př. 2, RK-04-2017-45, př. 3

47. Změny ve zřizovací listině
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem dodatku Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0174/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava, dle materiálu RK-04-2017-47, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-47.doc, RK-04-2017-47, př. 1

48. Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí dotace na celoroční činnost Rady dětí a mládeže kraje Vysočina v roce 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0175/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže spolku Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s., IČO 26524783 ve výši 400 000 Kč na jeho činnost;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-04-2017-48, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-48.doc, RK-04-2017-48, př. 1

49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2017 dle schválených pravidel rady kraje
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0176/04/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 115 596 Kč u organizací zřizovaných krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-04-2017-49, př. 1;
rozhoduje
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-49.doc, RK-04-2017-49, př. 1, RK-04-2017-49, př. 2, RK-04-2017-49, př. 3, RK-04-2017-49, př. 4, RK-04-2017-49, př. 5, RK-04-2017-49, př. 6, RK-04-2017-49, př. 7, RK-04-2017-49, př. 8, RK-04-2017-49, př. 9, RK-04-2017-49, př. 10, RK-04-2017-49, př. 11, RK-04-2017-49, př. 12

51. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2016
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0177/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2016 v celkové výši 176 359 920 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-04-2017-51, př. 1;
 • zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-04-2017-51, př. 1;
 • převod finančních prostředků ve výši 6 790 670 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na pořízení nových kogeneračních jednotek a na opravu CT přístroje;
 • převod finančních prostředků ve výši 2 812 170 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na pořízení vybavení zrekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení.
odpovědnost: ekonomický odbor, odbor zdravotnictví, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-51.doc, RK-04-2017-51, př. 1

52. Monitorovací zpráva k projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje monitorovací zprávu o realizaci projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0178/04/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-04-2017-52, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-04-2017-52, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-52.doc, RK-04-2017-52, př. 1

53. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem uzavření dohod o ukončení Smluv o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0179/04/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-04-2017-53, př. 5 a RK-04-2017-53, př. 6.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-53.doc, RK-04-2017-53, př. 1, RK-04-2017-53, př. 2, RK-04-2017-53, př. 3, RK-04-2017-53, př. 4, RK-04-2017-53, př. 5, RK-04-2017-53, př. 6, RK-04-2017-53, př. 7

54. Souhlas s převodem nemovitostí v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, požádala radu kraje o vyjádření souhlasu s darováním nemovitostí, které jsou předmětem výměny zdroje tepla na pevná paliva v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0180/04/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s darováním nemovitostí, v nichž došlo k výměně zdroje tepla dle Smluv o poskytnutí dotace PR01537.1169 a PR01537.1849 za podmínek uvedených v materiálech RK-04-2017-54, př. 3 a RK-04-2017-54, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-54.doc, RK-04-2017-54, př. 1, RK-04-2017-54, př. 2, RK-04-2017-54, př. 3, RK-04-2017-54, př. 4, RK-04-2017-54, př. 5

55. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o přijaté žádosti o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené v rámci výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0181/04/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-04-2017-55, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-55.doc, RK-04-2017-55, př. 1, RK-04-2017-55, př. 2, RK-04-2017-55, př. 3, RK-04-2017-55, př. 4

56. Renominace zástupců Kraje Vysočina do Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, požádala radu kraje o renominaci zástupců Kraje Vysočina do Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0182/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • zrušit nominaci Ing. Libora Joukla, Josefa Číže, Ing. Miroslava Houšky, RNDr. Miloše Vystrčila jako členů Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina za Kraj Vysočina, zrušit nominaci Ing. Vladimíra Novotného, Mgr. et Bc. Petra Krčála, Milana Plodíka, Ing. Tomáše Kučery, PaedDr. Ladislava Jirků jako náhradníků členů Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina za Kraj Vysočina, zrušit nominaci Ing. Bc. Martina Hyského jako zástupce Strategie inteligentní specializace a Ing. Marie Černé jako jeho náhradnice;
 • nominovat za Kraj Vysočina:
 • Ing. Vladimíra Novotného náhradníkem MUDr. Jiřího Běhounka;
 • Ing. Miroslava Houšku členem Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina, Ing. Tomáše Kučeru jeho náhradníkem;
 • Ing. Josefa Pavlíka členem Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina, Mgr. Pavla Fraňka jeho náhradníkem;
 • Josefa Číže členem Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina, Milana Plodíka jeho náhradníkem;
 • RNDr. Miloše Vystrčila členem Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina, Ing. Jaroslava Vymazala jeho náhradníkem;
 • Mgr. Pavla Pacala zástupcem Strategie inteligentní specializace, Mgr. Romana Fabeše jeho náhradníkem.
odpovědnost: ORR
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-56.doc, RK-04-2017-56, př. 1

57. FOND VYSOČINY - grantový program NAŠE ŠKOLA 2017
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vyhlášení grantového programu na podporu projektů v oblasti zkvalitňování zázemí pro povinnou školní docházku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0183/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Naše škola 2017 dle materiálu RK-04-2017-57, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-57.doc, RK-04-2017-57, př. 1

58. FOND VYSOČINY - grantový program ODPADY 2017
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu vyhlášení grantového programu na podporu předcházení vzniku odpadů, opětovné použití a na recyklaci odpadů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0184/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Odpady 2017 dle materiálu RK-04-2017-58, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 03. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-58.doc, RK-04-2017-58, př. 1, RK-04-2017-58, př. 2

59. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0185/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-04-2017-59, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-59.doc, RK-04-2017-59, př. 1, RK-04-2017-59, př. 2

61. FOND VYSOČINY grantový program Čistá voda 2017
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s návrhem vyhlášení grantového programu na podporu zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi nebo suchem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0186/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Čistá voda 2017“ dle materiálu RK-04-2017-61, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2017-61.doc, RK-04-2017-61, př. 1, RK-04-2017-61, př. 2

63. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuze.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 4/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 31. 1. 2017, v 7:30 hod.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jana Fischerová, CSc.               …..………………………………….……


Mgr. Pavel Franěk               …..………………………………….……

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 4/2017 dne 24. 1. 2017.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 25. 1. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz