Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 5/2017 - 31.01.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Programové prohlášení Rady Kraje Vysočina
03Informace o poskytnutí softwaru v režimu Open source
04Peněžní účelové dary a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
05Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání 11. jihlavské konference: Poruchy pánevní statiky a urogynekologie
06Odměny za splnění osobního cíle pro ředitelky/ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
07Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu
08Havarijní pojištění vozidla Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
09Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
10Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016 - složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety
11Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
12Veřejná zakázka na služby: II/602 hr. hraje - Pelhřimov, 8. a 9. stavba, PD
13Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/399 křiž. III/39911 - Dalešice křiž. s II/351, PD
14Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty v souvislosti s vratkou dotace
15Dopady vládou schváleného nařízení do prokazatelné ztráty dopravců v linkové osobní dopravě a stanovení rozsahu veřejné linkové osobní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2017- návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
16RUMOBIL - soutěž pro žáky základních a středních škol
17Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
18Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci majetkoprávní přípravy stavby Černíč - most ev. č. 40622-2
19Uzavření dodatků k nájemním smlouvám uzavřených v rámci majetkoprávní přípravy staveb
20Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
21Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
22Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
23Návrh na zařazení nové akce Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - Výstavba garáže a skladu do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
24Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce perinatologického centra a stavební úpravy gynekologickoporodnického oddělení
25Prodej pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov
26Majetkoprávní příprava pro akci II/406 Telč - hr. kraje
27Vyplacení bezdůvodného obohacení za užívání pozemku v k. ú. a obci Křelovice
28Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
29Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociálních služeb
30Návrh na poskytnutí finančního daru Krajské radě seniorů Kraj Vysočina, p. s.
31Poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2017 pro neziskovou organizaci poskytující služby v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
32Změna usnesení Rady Kraje Vysočina č. 2243/41/2016/RK
33Návrh na schválení čerpání fondu investic u Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace
34Schválení dotací pro sociální služby, které kraj nezřizuje a zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace kraje o prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na financování sociálních služeb - rozpočtové opatření v rámci kapit
35Návrh na provedení změny v systému financování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) na úseku školství
36Havarijní pojištění dvou vozidel Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí
37Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
38Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Žďár nad Sázavou
39Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru na podporu pořádání VI. Regionální olympiády dětí a mládeže 2017 v Náměšti nad Oslavou
40Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017
41Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2017
42Schválení čerpání fondu investic Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava a Střední průmyslové škole Třebíč
43Projektové záměry příspěvkových organizací - ERASMUS+
44Havarijní pojištění vozidla Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
45Podpora soutěží a přehlídek
46Změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektu a rozpočtové opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení
47Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací za období od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016
48Pravidla Rady Kraje Vysočina
49Návrh Plánu činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2017
50Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017
51Návrh plánu činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2017
52Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017
53Návrh plánu činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina na rok 2017
54Návrh plánu činnosti Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina na rok 2017
55Uzavření dohody o řešení duplicitního vlastnictví - k. ú. Pozďátky
56Jmenování na pracovní místo vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz