Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 41/2011

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 41/2011, které se konalo dne 20. 12. 2011 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 40/2011
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 20. 12. 2011.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 77. Pracoviště Tolstého 15 Jihlava dodatek k nájemní smlouvě do navrženého programu jednání:
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 40/2011
 2. Projekt SEN - žádost o platbu
 3. Pozastavení plateb u příjemce podpory v OP VK
 4. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.01/01.0065
 5. Návrh na rozpočtové opatření na Kapitole Evropské projekty - přijetí závěrečné platby na projekt Posilování partnerství regionů členských a nečlenských zemí EU v rámci 3. výzvy Fondu technické asistence Finančních mechanismů EHP/Norska
 6. Žádost o vyjádření ke zřízení ochranných pásem letiště Náměšť
 7. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt RECOM CZ-AT v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 8. Projekt Snižování energetické náročnosti - 2. monitorovací zpráva a žádost o platbu
 9. Schválení podstatných změn v grantovém projektu OP VK Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ
 10. Změna usnesení rady kraje č. 2034/40/2011/RK
 11. Strategie Kraje Vysočina 2020
 12. Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 13. Změna investičního plánu Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2011
 14. Zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu Krajskou knihovnou Vysočiny - dodatek ke smlouvě
 15. Úprava závazného ukazatele u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na rok 2011
 16. Návrh mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu za rok 2011
 17. Havarijní pojištění vozidla Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
 18. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 1. etapy realizace projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2
 19. Změna usnesení 1869/38/2011/RK
 20. Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2.stavba
 21. Smlouva o výpůjčce-výjezdové stanoviště ZZS KV v Počátkách
 22. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 23. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 24. Rozhodnutí o nájemném z bytů ve vlastnictví Kraje Vysočina
 25. Uzavření nepojmenované smlouvy - převod práv a povinností z KSUSV na Kraj Vysočina
 26. Dodatky ke Smlouvám o nájmu věcí nemovitých mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací
 27. Veřejné zakázky na stavební práce Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.c
 28. Rozhodnutí o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV
 29. Rozhodnutí o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV
 30. Návrh změny čerpání investičního fondu u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2011
 31. Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se stanoví účtový rozvrh účtových tříd 5 (náklady) a 6 (výnosy) příspěvkových organizací
 32. Projekt Rozšíření datového skladu kraje Vysočina - veřejná zakázka a změna Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na regionální výstavu České bonsajové asociace (ČBA)
 34. Třetí ročník projektu S Vysočinou na Broadway - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 35. Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2012
 36. Projekt IMPLEMENTACE SOUSTAVY NATURA 2000 V KRAJI VYSOČINA - LESY A RYBNÍKY (níže jen Projekt ) - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 37. Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - příjem finančních prostředků od partnerů v projektu spolupráce Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení finančních prostředků z minulých let do rozpočtu kraje a do Fondu Vysočiny
 39. Podání projektové žádosti Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II.
 40. Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Kraji Vysočina IX. - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
 41. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - poskytnutí investiční dotace Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizaci
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na projekt Vzděláváním za kvalitu a profesionalitu
 43. Návrh na úpravu závazného ukazatele Limit prostředků na platy u Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na rok 2011 za odvětví sociální péče
 44. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 46. Změna organizačních řádů některých příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
 47. Přijímací řízení do středních škol
 48. Návrh na poskytnutí peněžního daru z kapitoly Školství, mládeže a sportu na podporu sportovní přípravy - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly
 49. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
 50. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Tělovýchovné jednotě Řásná na zakoupení sněžného skútru
 52. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách
 53. Dotace na realizaci ICT Standardu - žádost o změnu v projektu
 54. Projekt LDA V4 - uzavření partnerské smlouvy
 55. Dotace na realizaci ICT Standardu - žádost o změnu v projektu
 56. Dotace na realizaci ICT Standardu - žádost o změnu v projektu
 57. Dotace na realizaci ICT Standardu - žádost o změnu v projektu
 58. Dotace na realizaci ICT Standardu - žádost o změnu v projektu
 59. Dotace na realizaci ICT Standardu - žádost o změnu v projektu
 60. Koncepce eHealth na období let 2013 - 2015
 61. Organizační řád Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 62. Stanovení platu ředitelce Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
 63. Udělení souhlasu s uzavřením podnájemní smlouvy o umístění věci
 64. Vyřazení movitého majetku Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
 65. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na rok 2011
 66. Darovací smlouva Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 67. Hmotná zainteresovanost ředitele nemocnice
 68. Posun termínu realizace investičních akcí pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 69. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu 2. a 3. kategorie v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011
 70. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011
 71. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 72. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 73. Informace radě kraje o předložení závěrů a doporučení z personálního auditu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci a Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
 74. Zdravotní plán - aktualizace programové (strategické) části
 75. Návrh rozpočtového opatření - odvod z investičního fondu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 76. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu
 77. Pracoviště Tolstého 15 Jihlava dodatek k nájemní smlouvě
 78. Rozprava členů rady
Usnesení 2036/41/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 20. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 40/2011 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02, 04 09, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Projekt SEN - žádost o platbu
Usnesení 2037/41/2011/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-41-2011-02, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-02.doc, RK-41-2011-02, př. 1

04. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.01/01.0065
Usnesení 2038/41/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0065 dle materiálu RK-41-2011-04, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-04.doc, RK-41-2011-04, př. 1, RK-41-2011-04, př. 2

05. Návrh na rozpočtové opatření na Kapitole Evropské projekty - přijetí závěrečné platby na projekt Posilování partnerství regionů členských a nečlenských zemí EU v rámci 3. výzvy Fondu technické asistence Finančních mechanismů EHP/Norska Usnesení 2039/41/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Posilování partnerství regionů o přijaté finanční prostředky od poskytovatele podpory, kterým je Česká republika - Ministerstvo financí, ve výši 303 259,10 Kč;
 • převod konečného zůstatku ve výši 303 306,88 Kč a připsaných úroků za 4. čtvrtletí 2011 na zvláštním účtu Posilování partnerství regionů do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu ve výši převodu zůstatku do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-05.doc, RK-41-2011-05, př. 1

06. Žádost o vyjádření ke zřízení ochranných pásem letiště Náměšť
Usnesení 2040/41/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
se zněním veřejné vyhlášky dle materiálu RK-41-2011-06, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 20. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-06.doc, RK-41-2011-06, př. 1

07. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt RECOM CZ-AT v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
Usnesení 2041/41/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu RECOM CZ-AT o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu RECOM CZ-AT Regionálního managementu Dolní Rakousko ve výši 282 365,21 Kč.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-07.doc

08. Projekt Snižování energetické náročnosti - 2. monitorovací zpráva a žádost o platbu
Usnesení 2042/41/2011/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-41-2011-08, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-08.doc, RK-41-2011-08, př. 1

09. Schválení podstatných změn v grantovém projektu OP VK Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ
Usnesení 2043/41/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu dle materiálu RK-41-2011-09, př. 2;
povoluje
změnu partnera projektu Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ reg. č. CZ.1.07/1.3.02/02.0006 dle materiálu RK-41-2011-09, př. 1 s účinností od 1. 1. 2012;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina neprodleně po doručení partnerské smlouvy mezi Národním institutem pro další vzdělávání, IČO 45768455, a partnerem Základní uměleckou školou J. V. Stamice Havlíčkův Brod, se sídlem Smetanovo náměstí č. p. 31, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 72545950, předložit materiál radě kraje týkající se změny Smlouvy o realizaci grantového projektu č. 1.3/02/0006.
odpovědnost: ORR
termín: 1. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-09.doc, RK-41-2011-09, př. 1, RK-41-2011-09, př. 2

03. Pozastavení plateb u příjemce podpory v OP VK
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2044/41/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-03.doc

10. Změna usnesení rady kraje č. 2034/40/2011/RK
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s navrhovanou změnou usnesení rady kraje. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2045/41/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR
termín: 1. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-10.doc, RK-41-2011-10, př. 1, RK-41-2011-10, př. 2

11. Strategie Kraje Vysočina 2020
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí postup při přípravě Strategie Kraje Vysočina 2020. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2046/41/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
postup prací při přípravě Strategie Kraje Vysočina 2020 dle materiálů RK-41-2011-11, př. 1, RK-41-2011-11, př. 2 a RK-41-2011-11, př. 3;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina dopracovat Strategii Kraje Vysočina 2020 a předložit ji orgánům kraje.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-11.doc, RK-41-2011-11, př. 1, RK-41-2011-11, př. 2, RK-41-2011-11, př. 3

12. Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením smluv o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírek dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2047/41/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálů RK-41-2011-12, př. 1, RK-41-2011-12, př. 2 a RK-41-2011-12, př. 3; a to na dobu určitou do 31. prosince 2015.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 16. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-12.doc, RK-41-2011-12, př. 1, RK-41-2011-12, př. 2, RK-41-2011-12, př. 3

13. Změna investičního plánu Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2011
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení změnu investičního plánu shora uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2048/41/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace pro rok 2011 dle materiálu RK-41-2011-13, př. 1, včetně položkového rozpisu investičních akcí.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-13.doc, RK-41-2011-13, př. 1

14. Zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu Krajskou knihovnou Vysočiny - dodatek ke smlouvě
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením Smlouvy o podnájmu nebytových prostor. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2049/41/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu Krajskou knihovnou Vysočiny dle materiálu RK-41-2011-14, př. 1;
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o podnájmu nebytových prostor dle materiálu RK-41-2011-14, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor majetkový, ředitelka Krajské knihovny Havlíčkův Brod
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-14.doc, RK-41-2011-14, př. 1, RK-41-2011-14, př. 2

15. Úprava závazného ukazatele u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na rok 2011
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení návrh na změnu limitu prostředků na platy u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě pro rok 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2050/41/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu limitu prostředků na platy u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě pro rok 2011 spočívající v jeho snížení o částku 73 000 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-15.doc

16. Návrh mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu za rok 2011
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2051/41/2011/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zněním § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-41-2011-16, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-16.doc, RK-41-2011-16, př. 1

17. Havarijní pojištění vozidla Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení návrh havarijního pojištění vozidla uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2052/41/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro havarijní pojištění vozidla Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, ve stáří 10 let, Škoda Fabia, RZ JIJ 02-10, rok výroby 2001 po dobu provozu vozidla v této organizaci.
ukládá
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, řediteli Horácké galerie v Novém Městě na Moravě předložit rozbor potřeb havarijního pojištění tohoto vozidla do 31. 3. 2012.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-17.doc

18. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 1. etapy realizace projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2053/41/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod na projekt Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 v úhrnné výši 1 729 347,84 Kč (z toho ÚZ 38586005 o 1 589 130,45 Kč a ÚZ 38186001 o 140 217,39 Kč) a zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2011, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 5336 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 1 729 347,84 Kč (z toho ÚZ 38586005 o 1 589 130,45 Kč a ÚZ 38186001 o 140 217,39 Kč) s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na projekt Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 ;
 • u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 1 729 347,84 Kč na realizaci projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 .
odpovědnost: OKPPCR, OE, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-18.doc

K bodům 19 23, 25, 26, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

19. Změna usnesení 1869/38/2011/RK
Usnesení 2054/41/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1869/38/2011/RK tak, že v materiálu RK-38-2011-40, př. 1 se u pořadového čísla 10 nahrazuje u pozemku par. č. 1118/1 v k. ú. Náměšť nad Oslavou původní oprávněný z věcného břemene město Náměšť nad Oslavou se sídlem Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou novým oprávněným z věcného břemene SELF servis, spol. s r. o., se sídlem Pálavské nám. 11, 628 00 Brno.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-19.doc, RK-41-2011-19, př. 1

20. Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2.stavba
Usnesení 2055/41/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s obcí Jamné smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba na části pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci - původ PK jako par. č. 943/19 v k.ú. Jamné u Jihlavy v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-41-2011-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-20.doc, RK-41-2011-20, př. 1

21. Smlouva o výpůjčce-výjezdové stanoviště ZZS KV v Počátkách
Usnesení 2056/41/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce k budově výjezdového stanoviště zdravotnické záchranné služby na par. č. st. 917, zpevněné ploše a parkoviště na par. č. 2275/11, vodovodní přípojce a areálového vodovodu na pozemcích par. č. 4474/12, par. č. 4474/5 a par. č. 2275/11, kanalizační přípojce, areálové splaškové a dešťové kanalizace na pozemcích par. č. 4474/5, par. č. 2275/11, plynové STL přípojce a NTL plynovodu na pozemcích par. č. 4474/5 a par. č. 2275/11, vše v k. ú. Počátky mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina, příspěvkovou organizací na straně výpůjčitele.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-21.doc, RK-41-2011-21, př. 1

22. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 2057/41/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-41-2011-22, př. 1 a RK-41-2011-22, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 01. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-22.doc, RK-41-2011-22, př. 1, RK-41-2011-22, př. 2

23. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 2058/41/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-41-2011-23, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-41-2011-23, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 282/1 a par. č. 282/2 v k. ú. a obci Stránecká Zhoř, par. č. 899 v k. ú. Krasoňov, obec Humpolec, par. č. 269/3 v k. ú. Chlovy, obec Onšov a par. č. 819/1 v k. ú. a obci Kalhov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Onšov na straně budoucího obdarovaného na darování té části pozemku par. č. 269/3 v k. ú. Chlovy, obec Onšov, která bude zastavěna chodníkem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-23.doc, RK-41-2011-23, př. 1

25. Uzavření nepojmenované smlouvy - převod práv a povinností z KSUSV na Kraj Vysočina
Usnesení 2059/41/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o převodu práv a povinností dle materiálu RK-41-2011-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-25.doc, RK-41-2011-25, př. 1, RK-41-2011-25, př. 2

26. Dodatky ke Smlouvám o nájmu věcí nemovitých mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací
Usnesení 2060/41/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít:
 • Dodatek č. 8 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-41-2011-26, př. 1;
 • Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-41-2011-26, př. 2;
 • Dodatek č. 12 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-41-2011-26, př. 3;
 • Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-41-2011-26, př. 4;
 • Dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-41-2011-26, př. 5.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-26.doc, RK-41-2011-26, př. 1, RK-41-2011-26, př. 2, RK-41-2011-26, př. 3, RK-41-2011-26, př. 4, RK-41-2011-26, př. 5

24. Rozhodnutí o nájemném z bytů ve vlastnictví Kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2061/41/2011/RK
Rada kraje
ukládá
 • ředitelům příspěvkových organizací, které zabezpečují správu bytového fondu ve vlastnictví Kraje Vysočina:
 • u dříve uzavřených nájemních smluv na dobu neurčitou nebo po dobu trvání pracovního poměru a u nově uzavíraných nájemních smluv nebo při uzavírání dodatku nájemní smlouvy v období do 31. 12. 2012, kterým je sjednáváno prodloužení nájemní doby na nájem bytu a u kterých byla ukončena regulace nájemného, uplatnit v roce 2012 nájemné ve výši „cílového nájemného roku 2010“;
 • u dříve uzavřených nájemních smluv na dobu neurčitou nebo po dobu trvání pracovního poměru a u nově uzavíraných nájemních smluv nebo při uzavírání dodatku nájemní smlouvy v období do 31. 12. 2012, kterým je sjednáváno prodloužení nájemní doby na nájem bytu ve městě Jihlava, uplatnit v termínu do 31. 1. 2012 jednostranné zvýšení nájemného na hodnotu 62 Kč/m2/měsíc;
 • u dříve uzavřených nájemních smluv na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, uplatnit v roce 2012 výši nájemného, které bylo stanoveno na základě předchozího souhlasu rady kraje, z důvodu např. stavebně technického stavu a vybavenosti bytu, výsledku nabídkového řízení na nájem volného bytu;
 • při uzavírání nové nájemní smlouvy nebo při uzavírání dodatku nájemní smlouvy v období do 31. 12. 2012, kterým je sjednáváno prodloužení nájemní doby na nájem bytu bude taková nájemní smlouva nebo takový dodatek nájemní smlouvy uzavřeny na dobu určitou, maximálně do 31. 12. 2012;
 • ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace uzavřít nové nájemní smlouvy nebo dodatky nájemní smlouvy na nájem bytů v areálu Sanatoria Buchtův kopec na dobu určitou maximálně do 30. 6. 2012 z důvodu ukončení činnosti sanatoria;
doporučuje
ředitelům příspěvkových organizací, kteří zabezpečují správu bytového fondu ve vlastnictví Kraje Vysočina využít oprávnění při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, tzv. „kauce“.
odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-24.doc, RK-41-2011-24, př. 1

27. Veřejné zakázky na stavební práce Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.c
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2062/41/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-27.doc

K bodům 28 - 30, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

28. Rozhodnutí o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV
Usnesení 2063/41/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba dle materiálu RK-41-2011-28, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-28.doc, RK-41-2011-28, př. 1

29. Rozhodnutí o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV
Usnesení 2064/41/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba dle materiálu RK-41-2011-29, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-29.doc, RK-41-2011-29, př. 1

30. Návrh změny čerpání investičního fondu u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2011
Usnesení 2065/41/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
převod prostředků investiční dotace z rozpočtu kraje do investičního fondu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace nejpozději do 23. 12. 2011 na akce uvedené v materiálu RK-41-2011-30 z důvodu jejich dokončení v roce 2012;
ukládá
řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace předložit do 30. 9. 2012 kopie zaplacených faktur a výpisy z bankovních účtů o jejich úhradě, případně dalších dokladů stvrzujících čerpání investiční dotace za akce schválené v rámci investičního plánu na rok 2011, jejichž realizace bude dokončena až v roce 2012 ve smyslu materiálu RK-41-2011-30.
odpovědnost: ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-30.doc

31. Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se stanoví účtový rozvrh účtových tříd 5 (náklady) a 6 (výnosy) příspěvkových organizací
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh pravidel rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2066/41/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se stanoví účtový rozvrh účtových tříd 5 (náklady) a 6 (výnosy) příspěvkových organizací dle materiálů RK-41-2011-31, př. 1, RK-41-2011-31, př. 2, RK-41-2011-31, př. 3, RK-41-2011-31, př. 4.
odpovědnost: odbor analýz
termín: 1. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-31.doc, RK-41-2011-31, př. 1, RK-41-2011-31, př. 2, RK-41-2011-31, př. 3, RK-41-2011-31, př. 4, RK-41-2011-31, př. 5

32. Projekt Rozšíření datového skladu kraje Vysočina - veřejná zakázka a změna Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz, předložila radě kraje návrh schválit pořadí nabídek a rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2067/41/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Rozšíření datového skladu kraje Vysočina v části 1 dle Protokolu o třetím jednání hodnotící komise, jehož součástí je Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek dle materiálů RK-41-2011-32, př. 4, RK-41-2011-32, př. 5;
rozhoduje
 • vybrat nabídku uchazeče č. 1 Asseco Central Europe, a. s., Praha 9, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 190 00, IČO 270 74 358 jako nejvhodnější nabídku na nadlimitní veřejnou zakázku Rozšíření datového skladu kraje Vysočina v části 1 dle materiálu RK-41-2011-32, př. 6;
 • vybrat nabídku uchazeče č. 1 Asseco Central Europe, a. s., Praha 9, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 190 00, IČO 270 74 358 jako nejvhodnější nabídku na nadlimitní veřejnou zakázku Rozšíření datového skladu kraje Vysočina v části 2 dle materiálu RK-41-2011-32, př. 7;
ukládá
odboru analýz:
 • oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří podali nabídky;
 • zahájit jednání s vybranými uchazeči a zajistit uzavření smluv o dílo a servisních smluv za podmínek schválených usnesením č. 1459/28/2011/RK;
bere na vědomí
změnu Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Rozšíření Datového skladu kraje Vysočina dle materiálu RK-41-2011-32, př. 8.
odpovědnost: odbor analýz, odbor informatiky
termín: 31. 05. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-32.doc, RK-41-2011-32, př. 1, RK-41-2011-32, př. 2, RK-41-2011-32, př. 3, RK-41-2011-32, př. 4, RK-41-2011-32, př. 5, RK-41-2011-32, př. 6, RK-41-2011-32, př. 7, RK-41-2011-32, př. 8

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na regionální výstavu České bonsajové asociace (ČBA)
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2068/41/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 40 000 Kč České bonsajové asociaci, Luční 285, 411 17 Libochovice, IČ: 62772422, na krytí nákladů souvisejících s celostátní výstavou bonsají a suiseki, dle materiálu RK-41-2011-33, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 40 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury, o částku 40 000 Kč dle materiálů RK-41-2011-33, RK-41-2011-33, př. 1 a RK-41-2011-33, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-33.doc, RK-41-2011-33, př. 1, RK-41-2011-33, př. 2, RK-41-2011-33, př. 3

34. Třetí ročník projektu S Vysočinou na Broadway - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2069/41/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
třetí ročník projektu S Vysočinou na Broadway pro vybrané zaměstnance příspěvkových organizací Kraje Vysočina v roce 2011 a jeho organizačně technické a finanční zabezpečení dle materiálu RK-41-2011-34;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3319 Ostatní záležitosti kultury, položka 2321 Přijaté neinvestiční dary) a výdajů (kapitola Zastupitelstvo kraje, § 3319 Ostatní záležitosti kultury) rozpočtu kraje o částku 600 000 Kč.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 20. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-34.doc

35. Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2012
J. Běhounek předložil radě kraje ke schválení plán činnosti bezpečnostní komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2070/41/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu RK-41-2011-35, př. 2.
odpovědnost: předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-35.doc, RK-41-2011-35, př. 1, RK-41-2011-35, př. 2

77. Pracoviště Tolstého 15 Jihlava dodatek k nájemní smlouvě
M. Březina, ředitel sekce pro službu veřejnosti, předložil radě kraje ke schválení návrh uzavřít dodatek k nájemní smlouvě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2071/41/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. UZSVM/BJI/9083/2011-BJIH podle materiálu RK-41-2011-77, př. 1.
odpovědnost: oddHS
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-77, RK-41-2011-77, př. 1

36. Projekt IMPLEMENTACE SOUSTAVY NATURA 2000 V KRAJI VYSOČINA - LESY A RYBNÍKY (níže jen Projekt ) - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2072/41/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu NATURA 2000 - LESY A RYBNÍKY o účelovou dotaci z OP ŽP ve výši 441 000 Kč za dílčí část projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky.
odpovědnost: OŽP, OE
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-36.doc

37. Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - příjem finančních prostředků od partnerů v projektu spolupráce Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)
Z. Ryšavý informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí. Projednávání se zúčastnil J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2073/41/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3729 Ostatní nakládání s odpady) rozpočtu kraje o finanční prostředky od obcí ve výši 808 750,- Kč určené na spolufinancování aktivit projektu ISNOV.
odpovědnost: OŽP, OE
termín: 31. prosince 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-37.doc

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení finančních prostředků z minulých let do rozpočtu kraje a do Fondu Vysočiny
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2074/41/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření dle materiálu RK-41-2011-38, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31.12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-38.doc, RK-41-2011-38, př. 1

39. Podání projektové žádosti Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2075/41/2011/RK
Rada kraje
ukládá
odboru sociálních věcí podání projektové žádosti Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II. dle materiálu RK-41-2011-39, př. 1, a to v rámci Integrovaného operačního programu k výzvě č. 7.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-39.doc, RK-41-2011-39, př. 1

40. Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Kraji Vysočina IX. - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení pořadí nabídek a rozhodnutí o nejvhodnější nabídce shora uvedené veřejné zakázky v souladu se závěry hodnotící komise. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2076/41/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-40.doc, RK-41-2011-40, př. 1, RK-41-2011-40, př. 2, RK-41-2011-40, př. 3, RK-41-2011-40, př. 4

41. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - poskytnutí investiční dotace Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2077/41/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy, spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery příspěvkovým organizacím o částku 130 000 Kč s určením pro Ústav sociální péče Lidmaň, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů o stejnou částku 130 000 Kč;
 • u Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace závazný ukazatel Investiční dotace, ve výši 130 000 Kč s určením na nákup nového kuchyňského varného kotle;
 • změnu investičního plánu na rok 2011 u Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace spočívající v nákupu nového kuchyňského varného kotle ve výši 130 000 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, ředitel Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-41.doc, RK-41-2011-41, př. 1, RK-41-2011-41, př. 2

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na projekt Vzděláváním za kvalitu a profesionalitu
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2078/41/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Vzděláváním za kvalitou a profesionalitou Domovu pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci, o částku 126 835,30 Kč reprezentující evropský podíl s účelovým znakem 33513 233;
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Vzděláváním za kvalitou a profesionalitou Domovu pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci, o částku 22 382,70 Kč reprezentující národní podíl s účelovým znakem 33113 233;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy a položky 5336 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 126 835,30 Kč reprezentující evropský podíl s účelovým znakem 33513 233 s určením pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy a položky 5336 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 22 382,70 Kč reprezentující národní podíl s účelovým znakem 33113 233 s určením pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace o částku 149 218 Kč na financování projektu Vzděláváním za kvalitou a profesionalitou dle rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věci č. 431/2011 ze dne 15. 6. 2011.
odpovědnost: OSV, EO, ředitelka Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-42.doc

43. Návrh na úpravu závazného ukazatele Limit prostředků na platy u Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na rok 2011 za odvětví sociální péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení návrh na úpravu závazného ukazatele na rok 2011 u uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2079/41/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy u Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace na rok 2011 na částku 4 570 tis. Kč.
odpovědnost: OSV, ředitel Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-43.doc, RK-41-2011-43, př. 1

44. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2080/41/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uložit odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Domovu důchodců Onšov, příspěvkové organizaci, se sídlem Onšov 1, Košetice, IČO 00511871, dle materiálu RK-41-2011-44, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitel Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-44.doc, RK-41-2011-44, př. 1

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2081/41/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí (účelový znak 13307) ve výši 1 650 000 Kč určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví, § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 13307) o 1 625 000 Kč s určením pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 975 000 Kč, pro Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci ve výši 650 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Školství, § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 13307) s určením pro Dětský domov Nová Ves u Chotěboře, příspěvkovou organizaci ve výši 25 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 975 000 Kč souvislosti se zajištěním výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení vyžadující okamžitou pomoc s tím, že finanční příspěvky budou vyplaceny dle rozhodnutí správního orgánu;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, o částku 650 000 Kč v souvislosti se zajištěním výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení vyžadující okamžitou pomoc s tím, že finanční příspěvky byly vyplaceny dle rozhodnutí správního orgánu;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Dětského domova Nová Ves u Chotěboře, příspěvkové organizace, o částku 25 000 Kč souvislosti se zajištěním výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení vyžadující okamžitou pomoc s tím, že finanční příspěvky budou vyplaceny dle rozhodnutí správního orgánu.
odpovědnost: OSVZ, OE, ředitelky Dětského centra Jihlava, a Dětského domova Kamenice nad Lipou a Dětského domova Nová ves u Chotěboře
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-45.doc

46. Změna organizačních řádů některých příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem na změnu organizačních řádů příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2082/41/2011/RK
Rada kraje
vydává
 • Organizační řád Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-41-2011-46, př. 1;
 • Organizační řád Domova Jeřabina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-41-2011-46, př. 2;
 • Organizační řád Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvková organizace, dle materiálu RK-41-2011-46, př. 3;
 • Dodatek č. 2 Organizačního řádu Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-41-2011-46, př. 4.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelé dotčených příspěvkových organizací
termín: 1. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-46.doc, RK-41-2011-46, př. 1, RK-41-2011-46, př. 2, RK-41-2011-46, př. 3, RK-41-2011-46, př. 4

47. Přijímací řízení do středních škol
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu vzít na vědomí pravidla pro přijímací řízení do středních škol. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2083/41/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Pravidla pro přijímací řízení do středních škol v roce 2012 dle materiálu RK-41-2011-47, př. 1;
ukládá
ředitelům středních škol zřizovaných Krajem Vysočina, aby u maturitních oborů denního studia skupin M a K a denního nástavbového studia byl jedním z kritérií pro přijetí do prvního ročníku školního roku 2012/13 výsledek přijímací zkoušky.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-47.doc, RK-41-2011-47, př. 1

48. Návrh na poskytnutí peněžního daru z kapitoly Školství, mládeže a sportu na podporu sportovní přípravy - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2084/41/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-48.doc, RK-41-2011-48, př. 1, RK-41-2011-48, př. 2

49. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu stanovit plat ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2085/41/2011/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, platy ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství, s účinností od 1. 1. 2012, dle materiálu RK-41-2011-49, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: prosinec 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-49.doc, RK-41-2011-49, př. 1, RK-41-2011-49, př. 2, RK-41-2011-49, př. 3

50. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh na úpravu použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2086/41/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2011 dle materiálu RK-41-2011-50, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-50.doc, RK-41-2011-50, př. 1

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Tělovýchovné jednotě Řásná na zakoupení sněžného skútru
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole kapitoly Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2087/41/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar Tělovýchovné jednotě Řásná, IČO - 47366028, ve výši 33 000 Kč dle materiálu RK-41-2011-51, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 33 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 33 000 Kč.
odpovědnost: OŠMS,EO
termín: 30. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-51.doc, RK-41-2011-51, př. 1, RK-41-2011-51, př. 2

52. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, zdůvodnil radě kraje návrh na úpravu shora uvedených pravidel rady kraje. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2088/41/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-41-2011-52, př. 1upr1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-52.doc, RK-41-2011-52, př. 1, RK-41-2011-52, př. 2

K bodům 53, 55 - 59, odboru informatiky, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

53. Dotace na realizaci ICT Standardu - žádost o změnu v projektu
Usnesení 2089/41/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu RK-41-2011-53, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-53.doc, RK-41-2011-53, př. 1, RK-41-2011-53, př. 2

55. Dotace na realizaci ICT Standardu - žádost o změnu v projektu
Usnesení 2090/41/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu RK-41-2011-55, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-55.doc, RK-41-2011-55, př. 1, RK-41-2011-55, př. 2

56. Dotace na realizaci ICT Standardu - žádost o změnu v projektu
Usnesení 2091/41/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu RK-41-2011-56, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-56.doc, RK-41-2011-56, př. 1, RK-41-2011-56, př. 2

57. Dotace na realizaci ICT Standardu - žádost o změnu v projektu
Usnesení 2092/41/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu RK-41-2011-57, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-57.doc, RK-41-2011-57, př. 1, RK-41-2011-57, př. 2

58. Dotace na realizaci ICT Standardu - žádost o změnu v projektu
Usnesení 2093/41/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu RK-41-2011-58, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-58.doc, RK-41-2011-58, př. 1, RK-41-2011-58, př. 2

59. Dotace na realizaci ICT Standardu - žádost o změnu v projektu
Usnesení 2094/41/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu RK-41-2011-59, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-59.doc, RK-41-2011-59, př. 1, RK-41-2011-59, př. 2

54. Projekt LDA V4 - uzavření partnerské smlouvy
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem uzavřít partnerské smlouvy o poskytnutí dotace na daný projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2095/41/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem s občanským sdružením ICT UNIE o. s., Sdružení pro Informační Technologie a Telekomunikace, IČO: 67982492, dle materiálu RK-41-2011-54, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-54.doc, RK-41-2011-54, př. 1, RK-41-2011-54, př. 2

60. Koncepce eHealth na období let 2012 - 2015
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2096/41/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
přehled aktivit v souladu s Akčním plánem na rok 2011 v souladu se schválenou koncepcí eHealth kraje Vysočina 2009 - 2013 dle materiál RK-41-2011-60, př. 2 a RK-41-2011-60, př. 3;
schvaluje
koncepci eHealth pro období let 2012 - 2015 dle materiálu RK-41-2011-60, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor informatiky
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-60.doc, RK-41-2011-60, př. 1, RK-41-2011-60, př. 2, RK-41-2011-60, př. 3, RK-41-2011-60, př. 4

61. Organizační řád Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení návrh organizačního řádu dané příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešli J. Běhounek, P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2097/41/2011/RK
Rada kraje
vydává
organizační řád Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-41-2011-61, př. 1.
odpovědnost: ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 1. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-61.doc, RK-41-2011-61, př. 1

62. Stanovení platu ředitelce Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o návrhu stanovit plat ředitelce shora uvedené příspěvkové organizace. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2098/41/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 15. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-62.doc, RK-41-2011-62, př. 1

63. Udělení souhlasu s uzavřením podnájemní smlouvy o umístění věci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, podal radě kraje informace k předloženému návrhu na vyslovení souhlasného stanoviska s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor. V průběhu jednání přišli J. Běhounek, L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2099/41/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor dle materiálu RK-41-2011-63, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-63.doc, RK-41-2011-63, př. 1

64. Vyřazení movitého majetku Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o návrhu vyřadit movitý majetek uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2100/41/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením následujícího majetku:
- osobní automobil Škoda Fabia Combi 1J4 3650;
- přívěsný vozík, inv. č. 013
z majetku Dětského centra, příspěvkové organizace;
nepřijímá
písemnou nabídku nabýt movitý majetek do vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-41-2011-64, př. 1;
stanoví
v souladu s § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podmínky převodu majetku dle materiálu RK-41-2011-64, př. 3upr1;
souhlasí
v souladu s § 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím daru Střední škole technické Jihlava, dle materiálu RK-41-2011-64, př. 3upr1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, ředitel Střední školy technické Jihlava
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-64.doc, RK-41-2011-64, př. 1, RK-41-2011-64, př. 2, RK-41-2011-64, př. 3

65. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na rok 2011
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. V průběhu jednání odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2101/41/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o 11 500 000 Kč se zatříděním na § 3522 Ostatní nemocnice, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací v souvislosti s odvodem z investičního fondu u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položky 5331 Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o 11 500 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o 11 500 000 Kč na pokrytí nezbytných provozních potřeb v roce 2011;
 • zvýšení závazného ukazatele „Odvod z investičního fondu“ u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o 11 500 000 Kč v souvislosti s aktualizací vývoje plnění plánu výnosů a nákladů nemocnice za rok 2011 spojených s potřebou upravit prostřednictvím rozpočtu kraje příspěvek na provoz;
ukládá
Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, podle § 31 odst. 2 písm. C) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje ve výši 11 500 000 Kč v souvislosti s aktualizací vývoje plnění plánu výnosů a nákladů k 31. 12. 2011.
odpovědnost: ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, ekonomický odbor
termín: 21. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-65.doc

66. Darovací smlouva Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením darovací smlouvy mezi Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, a společností Johnson & Johnson s. r. o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2102/41/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, a společností Johnson & Johnson s. r. o., dle materiálu RK-41-2011-66, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-66.doc, RK-41-2011-66, př. 1

67. Hmotná zainteresovanost ředitele nemocnice
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2103/41/2011/RK
Rada kraje
stanoví
odměnu řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, za rok 2011 na základě nastavených kritérií v souladu s usnesením č. 0392/09/2011/RK dle materiálu RK-41-2011-67, př. 1;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Limit prostředků na platy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na celkovou výši 312 620 tis. Kč;
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 15. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-67.doc, RK-41-2011-67, př. 1

68. Posun termínu realizace investičních akcí pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s navrhovanou změnou termínu realizace investičních akcí pro shora uvedenou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2104/41/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s posunem termínu realizace výše uvedených investičních akcí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, z roku 2011 do roku 2012;
ukládá
ředitelům Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, zapracovat tyto investiční akce do plánu investic na rok 2012 a to v podobě využití převedeného přídělu z minulých let.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-68.doc

69. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu 2. a 3. kategorie v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnil radě kraje návrh vzít na vědomí informace o veřejných zakázkách malého rozsahu v rámci působnosti odboru zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2105/41/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu 2. a 3. kategorie s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 tis. Kč zadaných MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem Kraje Vysočina jako gesčním radním pro oblast zdravotnictví v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011.
Žádná takováto zakázka nebyla ve III. Q. 2011 zadána.
odpovědnost: OZ
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-69.doc

70. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnil radě kraje návrh vzít na vědomí informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2106/41/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH zadaných příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011 dle materiálu RK-41-2011-70, př. 1.
odpovědnost: OZ
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-70.doc, RK-41-2011-70, př. 1

71. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s vyřazením nepotřebného majetku uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2107/41/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, v tomto rozsahu: Inv. č. 990-777-002-205 Analyzátor dvoukanálový NRG702, r. v. 1975.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-71.doc, RK-41-2011-71, př. 1

72. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s vyřazením nepotřebného majetku uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2108/41/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace:
 • Monitor modulární remarketovaný Omnicare, inv. č. 9044, r. v. 1997,
 • Monitor modulární remarketovaný Omnicare, inv. č. 9046, r. v. 1997,
 • Monitor modulární remarketovaný Omnicare, inv. č. 9047, r. v. 1997,
 • Monitor modulární Hewlett Packard inv. č. 9049, r. v. 1997.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 11-72
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-72.doc, RK-41-2011-72, př. 1

73. Informace radě kraje o předložení závěrů a doporučení z personálního auditu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci a Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí výsledky personálních auditů daných příspěvkových organizací. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2109/41/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
výsledky personálních auditů, závěry managementů nemocnic z těchto auditů a navrhovaná opatření u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-41-2011-73, př. 1, RK-41-2011-73, př. 2 a RK-41-2011-73, př. 3;
ukládá
 • ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, předložit v termínu do 16. 1. 2012 předložit na odbor zdravotnictví detailně rozpracované závěry a doporučení auditu v členění na faktické úspory v počtu personálu a využití prostor, toto vše včetně finančního objemu;
 • odboru zdravotnictví informovat radu kraje v termínu do 31. 1. 2012 o skutečném faktickém vyčíslení úspor v počtu personálu a využití prostor včetně finančního objemu u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-73.doc, RK-41-2011-73, př. 1, RK-41-2011-73, př. 2, RK-41-2011-73, př. 3

74. Zdravotní plán - aktualizace programové (strategické) části
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s návrhem vzít na vědomí aktualizaci zdravotního plánu. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2110/41/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vydefinování tezí pro zpracování nové verze Zdravotní plánu Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-74.doc

75. Návrh rozpočtového opatření - odvod z investičního fondu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2111/41/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 2 000 000 Kč v souvislosti s odvodem z investičního fondu u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví o stejnou částku 2 000 000 Kč;
 • u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace zvýšení závazného ukazatele Odvod z investičního fondu o částku 2 000 000 Kč k zajištění financování vzniklých víceprací investiční akce Nemocnice Jihlava - stavební úpravy gynekologicko-porodnického oddělení z rozpočtu kraje;
ukládá
Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, podle § 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje ve výši 2 000 000 Kč k financování vzniklých víceprací investiční akce Nemocnice Jihlava - stavební úpravy gynekologicko - porodnického oddělení.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, majetkový odbor, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 22. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-75.doc, RK-41-2011-75, př. 1, RK-41-2011-75, př. 2

76. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2112/41/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 550 000 Kč s určením 100 000 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, a 450 000 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 550 000. Kč;
 • navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o částku 100 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplaceným náborovým příspěvkem;
 • navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 450 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplaceným náborovým příspěvkem.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2011-76.doc, RK-41-2011-76, př. 1, RK-41-2011-76, př. 2, RK-41-2011-76, př. 3

78. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 41/2011 s tím, že další zasedání se bude konat dne 3. 1. 2012, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 41/2011 dne 20. 12. 2011.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 22. 12. 2011 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz