Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 40/2011

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 40/2011, které se konalo dne 6. 12. 2011 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 39/2011
Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 6. 12. 2011.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost T. Škaryda a L. Joukla.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
62. Projekt KVALITA09 – žádost o podstatnou změnu projektu
63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na září – prosinec 2011
64. Patronátní prohlášení ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, metodou EPC
65. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci – zvýšení příspěvku na provoz pro Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkovou organizaci
a návrh na stažení bodu 34. Změna investičního plánu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě na rok 2011 (Zdrojové materiály: RK-40-2011-34.doc) z programu jednání.
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 39/2011
 2. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/360 Oslavice - Oslavička
 3. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnic III/34776 a III/13117 Dudín - průjezdní úsek
 4. Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2.stavba
 5. Změna usnesení 0477/06/2011/ZK - k.ú. Velké Meziříčí
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Regenerace zámeckého parku ÚSP Zboží - dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR
 7. Domov důchodců Ždírec - Přístavba k Domovu důchodců Ždírec - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
 8. Návrh na zařazení nové akce Domov důchodců Ždírec - odstranění objektu č.p. 49 do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7
 9. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy
 11. Změna usnesení 1750/36/2011/RK
 12. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 13. Změna kupní ceny u pozemků vykupovaných dle usnesení č. 0082/02/2008/ZK ve znění usnesení 0224/04/2008/ZK,0340/05/2008/ZK, 0039/01/2009/ZK,0219/03/2011/ZK
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, změna závazného ukazatele, zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
 15. Jmenování ředitele Gymnázia Havlíčkův Brod
 16. Finanční partnerství příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 v projektovém záměru Vysokého učení technického v Brně
 17. Projektový záměr příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
 18. Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2011
 19. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 2. pololetí 2011
 20. Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v závěru roku 2011
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
 22. Informace o včelařství v Kraji Vysočina
 23. Aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší Kraje Vysočina
 24. SROP - udržitelnost projektů dopravní infrastruktury
 25. Žádost o poskytnutí podpory na projekt II/130 Miletín - most evid. číslo 130-011
 26. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí daru obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
 28. Návrh na provedení změny závazných ukazatelů u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 29. Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace - informace
 30. Souhlas s vývozem a prezentací 3 sbírkových předmětů ze sbírky Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě na výstavě v zahraničí
 31. Změna investičního plánu Krajské knihovny Vysočiny na rok 2011
 32. Úprava závazného ukazatele u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě na rok 2011
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2011 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
 34. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - řešení záporného výsledků hospodaření a úprava čerpání investičního plánu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění akcí Kraje Vysočina pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
 36. Plán činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2012
 37. Dotace na realizaci ICT Standardu - žádost o změnu v projektu
 38. Pravidla - Rejstřík příspěvkových organizací
 39. Návrh na vyřazení majetku, škody kraje, pohledávky
 40. Smlouva o nájmu - pracoviště Tolstého 15 Jihlava
 41. Detašované pracoviště Žďár nad Sázavou- změna nájemní smlouvy
 42. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
 43. Návrh na pověření zastupováním kraje v řízení o nároku na státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)
 44. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu
 45. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 46. Změny investičních plánů Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a aktualizace finančního plánu a investičního plánu na rok 2011 pro Nemocnici Pel
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření - předfinancování výdajů v rámci projektů Technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 48. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republi
 49. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotací na globální granty financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 50. KVALITA09 - 2. monitorovací zpráva - doplnění žádosti o platbu
 51. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina
 52. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina
 53. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina
 54. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 55. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (příspěvkové organizace kraje)
 56. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 57. Návrh na schválení dotace Městu Moravské Budějovice - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 58. Putovní výstava fotografií partnerských regionů Kraje Vysočina II.
 59. Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 60. Změna kupní ceny u pozemků určených k výkupům v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/361 Příštpo - most ev.číslo 361-003 a 361-004 dle usnesení 0289/04/2011/ZK
 61. Projekt KVALITA09 – žádost o podstatnou změnu projektu
 62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na září – prosinec 2011
 63. Patronátní prohlášení ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, metodou EPC
 64. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci – zvýšení příspěvku na provoz pro Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkovou organizaci
 65. Rozprava členů rady
Usnesení 1972/40/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 6. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 39/2011 nebyly vzneseny žádné připomínky.

J. Běhounek navrhl projednání bodů 02 – 12 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/360 Oslavice - Oslavička
Usnesení 1973/40/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit jednání o majetkoprávním vypořádání pozemků s obcemi Oslavička a Oslavice;
 • zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-40-2011-02, př. 2 a pozemku par. č. 2523/2 v k. ú. Oslavice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-40-2011-02, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Oslavička;
 • převést darem pozemek par. č. par. č. 2523/2 v k. ú. k. ú. Oslavice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Oslavice;
 • schválit dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-40-2011-02, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-02.doc, RK-40-2011-02, př. 1, RK-40-2011-02, př. 2

03. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnic III/34776 a III/13117 Dudín - průjezdní úsek
Usnesení 1974/40/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit jednání o majetkoprávním vypořádání pozemků s obcí Dudín;
 • zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-40-2011-03, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-40-2011-03, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dudín;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-40-2011-03, př. 2 z vlastnictví obce Dudín do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-03.doc, RK-40-2011-03, př. 1, RK-40-2011-03, př. 2

04. Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2.stavba
Usnesení 1975/40/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít se Zemědělským družstvem Velký Beranov, se sídlem Velký Beranov 6, IČ: 00137235 nepojmenovanou smlouvu umožňující Kraji Vysočina realizovat stavbu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba na předmětných pozemcích dle materiálu RK-40-2011-04, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-04.doc, RK-40-2011-04, př. 1

05. Změna usnesení 0477/06/2011/ZK - k.ú. Velké Meziříčí
Usnesení 1976/40/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0477/06/2011/ZK tak, že text:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi městem Velké Meziříčí na straně budoucího dárce a Krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se město Velké Meziříčí zaváže darovat část pozemku par. č. 5999/149 v k.ú. Velké Meziříčí v rozsahu cca 1 500 m2 do vlastnictví Kraje Vysočina a Kraj Vysočina se zaváže tuto nemovitost do svého vlastnictví přijmout
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi městem Velké Meziříčí na straně budoucího dárce a Krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se město Velké Meziříčí zaváže darovat část pozemku par. č. 5999/149 v k.ú. Velké Meziříčí v rozsahu cca 1 500 m2 do vlastnictví Kraje Vysočina a Kraj Vysočina se zaváže tuto nemovitost do svého vlastnictví přijmout s tím, že ve prospěch budoucího dárce bude zřízeno předkupní právo k darované části pozemku par. č. 5999/149 v k.ú. Velké Meziříčí, jako právo věcné dle § 603 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. prosince 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-05.doc

06. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Regenerace zámeckého parku ÚSP Zboží - dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR
Usnesení 1977/40/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje) rozpočtu kraje o účelovou dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 168 711 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: prosinec 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-06.doc

07. Domov důchodců Ždírec - Přístavba k Domovu důchodců Ždírec - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
Usnesení 1978/40/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, příloha M8 - Investice v sociálních věcech, § 4357 Domovy) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 12 000 tis. Kč na krytí výdajů investiční akce Domov důchodců Ždírec - Přístavba k Domovu důchodců Ždírec.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 7. prosinec 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-07.doc

08. Návrh na zařazení nové akce Domov důchodců Ždírec - odstranění objektu č.p. 49 do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7
Usnesení 1979/40/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s odstraněním objektu budovy č.p. 49, objekt občanské vybavenosti, postavený na pozemku par.č. st. 4 v k.ú. Ždírec na Moravě;
rozhoduje
zařadit novou akci Domov důchodců Ždírec - odstranění objektu č.p. 49 do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: prosinec 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-08.doc

09. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1980/40/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-40-2011-09, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-40-2011-09, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1950/1 v k. ú. Pavlov u Stonařova a obci Pavlov zastavěného parkovací plochou pro ZŠ a MŠ.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-09.doc, RK-40-2011-09, př. 1

10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy
Usnesení 1981/40/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4211 Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) rozpočtu kraje o investiční účelovou dotaci ve výši 2 621 043 Kč na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-10.doc

11. Změna usnesení 1750/36/2011/RK
Usnesení 1982/40/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1750/36/2011/RK tak, že v materiálu RK-36-2011-10, př. 1upr1 se u pořadového čísla 22 mění název akce Vladislav, kabel NN lokalita U mostu na nový název akce Krahulov, přepojení NN směr ČD.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-11.doc, RK-40-2011-11, př. 1

12. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1983/40/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-40-2011-12, př. 1 a RK-40-2011-12, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 01. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-12.doc, RK-40-2011-12, př. 1, RK-40-2011-12, př. 2

13. Změna kupní ceny u pozemků vykupovaných dle usnesení č. 0082/02/2008/ZK ve znění usnesení 0224/04/2008/ZK,0340/05/2008/ZK, 0039/01/2009/ZK,0219/03/2011/ZK
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1984/40/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-13.doc

14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, změna závazného ukazatele, zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1985/40/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 170 000 Kč a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, příloha M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství) o částku 170 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Odvod z investičního fondu o částku 170 000 Kč Domu dětí a mládeže Jihlava, IČO 48461504 dle materiálu RK-40-2011-14;
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Domu dětí a mládeže Jihlava, IČO 48461504 ve výši 170 000 Kč dle materiálu RK-40-2011-14;
rozhoduje
zařadit novou akci Turistická základna Smrčná - umývárna, řešení úpravy a likvidace odpadních vod do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, odbor majetkový, ředitel Domu dětí a mládeže Jihlava
termín: prosinec 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-14.doc

61. Změna kupní ceny u pozemků určených k výkupům v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/361 Příštpo - most ev.číslo 361-003 a 361-004 dle usnesení 0289/04/2011/ZK
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1986/40/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-61.doc

58. Návrh na schválení dotace Městu Moravské Budějovice - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotace Městu Moravské Budějovice na realizaci projektu Víceúčelové hřiště pro děti a mládež ohrožené rizikovým chováním. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1987/40/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout zrušit usnesení č. 0075/02/2011/ZK v té části, která se týká poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč pro Město Moravské Budějovice, IČ: 00289931, se sídlem nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice, na realizaci projektu Víceúčelové hřiště pro děti a mládež ohrožené rizikovým chováním;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Městu Moravské Budějovice, IČ: 00289931, se sídlem nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice, na realizaci projektu Víceúčelové hřiště pro děti a mládež ohrožené rizikovým chováním ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-40-2011-58, př. 1.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-58.doc, RK-40-2011-58, př. 1

59. Putovní výstava fotografií partnerských regionů Kraje Vysočina II.
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem vytvoření putovní výstavy velkoplošných fotografií prezentujících partnerské regiony Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1988/40/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vytvořením Putovní výstavy fotografií partnerských regionů Kraje Vysočina pro veřejnost;
ukládá
OSH zajistit realizaci této putovní výstavy dle popsaného návrhu řešení.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-59.doc

60. Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
J. Běhounek seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí účelového finančního daru určeného na úpravu veřejného prostranství v okolí památníku T. G. Masaryka v Užhorodě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1989/40/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar dle materiálu RK-40-2011-60, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 6. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-60.doc, RK-40-2011-60, př. 1

15. Jmenování ředitele Gymnázia Havlíčkův Brod
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o jmenování ředitele Gymnázia Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení dle varianty 1.
Usnesení 1990/40/2011/RK
Rada kraje
jmenuje
PhDr. Hynka Bouchala, Ph.D. na vedoucí pracovní místo ředitele Gymnázia Havlíčkův Brod na dobu určitou, a to od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013, dle materiálu RK-40-2011-15, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-15.doc, RK-40-2011-15, př. 1, RK-40-2011-15, př. 2

J. Běhounek navrhl projednání bodů 16, 17 v bloku.
K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

16. Finanční partnerství příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 v projektovém záměru Vysokého učení technického v Brně
Usnesení 1991/40/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s finančním partnerstvím příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 v projektovém záměru Vysokého učení technického v Brně dle matriálu RK-40-2011-16, př. 1;
 • s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním podílem mezi Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou Žďár nad Sázavou, Studentská 1 a Vysokým učením technickým v Brně dle materiálu RK-40-2011-16, př. 4 za účelem realizace projektu č. CZ.1.07/2.4.00/31.0046 NETME Working - inovace a transfer pro strojní praxi, který je popsán materiálu RK-40-2011-16, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 16. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-16.doc, RK-40-2011-16, př. 1, RK-40-2011-16, př. 2, RK-40-2011-16, př. 3, RK-40-2011-16, př. 4

17. Projektový záměr příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 1992/40/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem Inovace výuky pro studenty VOŠ Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu RK-40-2011-17, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 23. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-17.doc, RK-40-2011-17, př. 1, RK-40-2011-17, př. 2

18. Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2011
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina 2011. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1993/40/2011/RK
Rada kraje
vyhlašuje
anketu Sportovec Kraje Vysočina 2011 dle materiálu RK-40-2011-18, př. 1upr1;
ukládá
OŠMS předložit radě kraje návrh na jmenování členů hodnotící komise.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-18.doc, RK-40-2011-18, př. 1

63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na září – prosinec 2011
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1994/40/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ČR na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na září – prosinec 2011 v celkové výši 14 000 Kč dle materiálu RK-40-2011-63, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o účelovou neinvestiční dotaci na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na září – prosinec 2011 u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-40-2011-63, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-63.doc, RK-40-2011-63, př. 1

19. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 2. pololetí 2011
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2011 o příjmy z prodeje majetku kraje realizovaného ve 2. pololetí 2011 prostřednictvím příspěvkových organizací zřizovaných krajem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1995/40/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2011 o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v úhrnné výši 3 367 838 Kč dle materiálů RK-40-2011-19, př. 1 a RK-40-2011-19, př. 2;
 • změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace na rok 2011 u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-40-2011-19, př. 2 s tím, že finanční prostředky jsou organizacím poukázány ve výši skutečně odvedených příjmů z prodeje majetku realizovanými těmito organizacemi;
 • změnu investičního plánu na rok 2011 u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace a VOŠ a SOŠ zemědělskotechnické škole Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu RK-40-2011-19, př. 3 s povinností dodržet účelovost poskytnuté investiční dotace.
odpovědnost: odbory dopravy a silničního hospodářství, sociálních věcí, odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu, odbor zdravotnictví, školství, mládeže a sportu, ekonomický a ředitelé dotčených příspěvkových organizací
termín: do 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-19.doc, RK-40-2011-19, př. 1, RK-40-2011-19, př. 2, RK-40-2011-19, př. 3, RK-40-2011-19, př. 4, RK-40-2011-19, př. 5

20. Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v závěru roku 2011
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, požádala radu kraje o pověření ekonomického odboru rozhodováním o použití poskytnutých účelově určených dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí přijatých na účet kraje v závěru roku 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1996/40/2011/RK
Rada kraje
pověřuje
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor ekonomický rozhodováním o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 13. 12. 2011 do 31. 12. 2011;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru ekonomickému předložit radě kraje v měsíci lednu 2012 přehled o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 13. 12. 2011 do 31. 12. 2011.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-20.doc

21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1997/40/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zemědělství, § 1037 Celospolečenské funkce lesů) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 332 000 Kč na meliorace a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-21.doc

22. Informace o včelařství v Kraji Vysočina
J. Matějek a P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, informovali radu kraje o zapojení včelařů z Kraje Vysočina do projektu „Monitoring choroby Mor včelího plodu na území Kraje Vysočina ze zimních glycidových zásob“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1998/40/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu o Monitoringu choroby Mor včelího plodu na území Kraje Vysočina ze zimních glycidových zásob dle materiálu RK-40-2011-22, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-22.doc, RK-40-2011-22, př. 1

23. Aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší Kraje Vysočina
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, seznámil radu kraje s návrhem aktualizace Programu ke zlepšení ovzduší Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1999/40/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zpracovat aktualizaci Programu ke zlepšení kvality ovzduší Kraje Vysočina dle stávajícího zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění;
ukládá
odboru životního prostředí zajistit veřejnou zakázku na zpracování aktualizace PZKO Kraje Vysočina.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-23.doc, RK-40-2011-23, př. 1

24. SROP - udržitelnost projektů dopravní infrastruktury
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2000/40/2011/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-40-2011-24, př. 1 a RK-40-2011-24, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 20. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-24.doc, RK-40-2011-24, př. 1, RK-40-2011-24, př. 2

25. Žádost o poskytnutí podpory na projekt II/130 Miletín - most evid. číslo 130-011
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem předložení žádostí o poskytnutí podpory projektů dopravní infrastruktury v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Rada kraje přijala návrh usnesení dle upraveného materiálu.
Usnesení 2001/40/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
předložení žádostí o poskytnutí podpory do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektů:
 • II/130 Miletín - most evid. číslo 130-011
 • II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
 • II/405 Zašovice – Okříšky
 • II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství předložit žádosti o podporu projektů:
 • II/130 Miletín - most evid. číslo 130-011
 • II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
 • II/405 Zašovice – Okříšky
 • II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba
do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-25.doc, RK-40-2011-25, př. 1, RK-40-2011-25, př. 2, RK-40-2011-25, př. 3, RK-40-2011-25, př. 4

J. Běhounek navrhl projednání bodů 26 - 28 v bloku.
K předkládaným bodům odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

26. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 2002/40/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku za cenu v místě a čase obvyklou a s ekologickou likvidací přebytečného a nepotřebného majetku dle materiálu RK-40-2011-26.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-26.doc

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí daru obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
Usnesení 2003/40/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar obci z kapitoly Doprava, § 2212 Silnice dle materiálu RK-40-2011-27, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-40-2011-27, př. 2.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-27.doc, RK-40-2011-27, př. 1, RK-40-2011-27, př. 2

28. Návrh na provedení změny závazných ukazatelů u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 2004/40/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve snížení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 700 000 Kč, při současném zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 5 700 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny;
 • změnu závazných ukazatelů, a sice u Příspěvku na provoz snížení o částku 5 700 000 Kč a u Investiční dotace zvýšení o stejnou částku 5 700 000 Kč s určením na realizaci akce III/12420 Zhořec most 12420-3 z přílohy D1 rozpočtu;
 • změnu investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny na rok 2011 o akce dle materiálu RK-40-2011-28, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE, KSÚSV
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-28.doc, RK-40-2011-28, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 38, 39 v bloku.
K předkládaným bodům odboru informatiky nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

38. Dotace na realizaci ICT Standardu - žádost o změnu v projektu
Usnesení 2005/40/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu RK-40-2011-38, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-38.doc, RK-40-2011-38, př. 1

39. Pravidla - Rejstřík příspěvkových organizací
Usnesení 2006/40/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se stanoví odpovědnost za administraci údajů v Rejstříku příspěvkových organizací kraje Vysočina dle materiálu RK-40-2011-39, př. 1.
odpovědnost: OI
termín: 1. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-39.doc, RK-40-2011-39, př. 1

40. Návrh na vyřazení majetku, škody kraje, pohledávky
V. Novotný a I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, předložili radě kraje na vědomí zápis z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2007/40/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zápis č. 3/2011 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-40-2011-40, př. 1;
rozhoduje
ukládá
 • oddělení hospodářské správy vyřadit nepotřebný majetek dle materiálu RK-40-2011-40, př. 1 z majetkové evidence;
 • odboru ekonomickému odepsat pohledávky uvedené v materiálu RK-40-2011-40, př. 1 z účetnictví kraje.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-40.doc, RK-40-2011-40, př. 1

41. Smlouva o nájmu - pracoviště Tolstého 15 Jihlava
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu Smlouvy o nájmu nebytových prostor. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2008/40/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. UZSVM/BJI/9083/2011-BJIH dle materiálu RK-40-2011-41, př. 1.
odpovědnost: oddHS
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-41.doc, RK-40-2011-41, př. 1

42. Detašované pracoviště Žďár nad Sázavou- změna nájemní smlouvy
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, informovala radu kraje o snížení nájemného pro detašované pracoviště Krajského úřadu Kraje Vysočina ve Žďáře nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2009/40/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitého majetku dle materiálu RK-40-2011-42, př. 1.
odpovědnost: oddHS
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-42.doc, RK-40-2011-42, př. 1

45. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a J. Plotová, pracovnice na úseku právní agendy odboru, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2010/40/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 130 tis. Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 130 tis. Kč;
 • navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 130 tis. Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplaceným náborovým příspěvkem.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-45.doc, RK-40-2011-45, př. 1, RK-40-2011-45, př. 2

46. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a J. Plotová, pracovnice na úseku právní agendy odboru, informovali radu kraje o průběhu a výsledcích výběrového řízení na ředitele/ředitelku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala doplněný návrh usnesení.
Usnesení 2011/40/2011/RK
Rada kraje
jmenuje
do funkce ředitele/ředitelky Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Mgr. Davida Rezničenka dle materiálu RK-40-2011-46, př. 2;
stanoví
v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, měsíční plat řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-40-2011-46, př. 3;
informuje
ředitele/ředitelku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o obsahu pracovního poměru dle materiálu RK-40-2011-46, př. 4.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-46.doc, RK-40-2011-46, př. 1, RK-40-2011-46, př. 2, RK-40-2011-46, př. 3, RK-40-2011-46, př. 4

47. Změny investičních plánů Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a aktualizace finančního plánu a investičního plánu na rok 2011 pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a J. Plotová, pracovnice na úseku právní agendy odboru, předložili radě kraje ke schválení aktualizaci finančního plánu a investičních plánů jmenovaných příspěvkových organizací kraje na rok 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2012/40/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • změnu investičního plánu u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a změnu finančního plánu včetně závazných ukazatelů a investičního plánu u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na rok 2011 v souladu s popisem a dle materiálu RK-40-2011-47, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 8 351 667 Kč při současném zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 8 351 667 Kč u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace;
 • snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2011 o částku 8 351 667 Kč a zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace o částku 8 351 667 Kč u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace;
souhlasí
 • u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci s použitím investiční dotace s účelovým znakem 00051 (z nájemného) z roku 2011 k profinancování investičních položek ve výši 2 096 165,60 Kč dle materiálu RK-40-2011-47, př. 1 a 2 v roce 2012;
 • u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace s použitím investiční dotace s účelovým znakem 00051 (z nájemného) z roku 2011 ve výši 8 900 000 Kč v roku 2012 jako zdroje k financování spoluúčásti nemocnice na vybavení nového pavilonu PUIP dle materiálu RK-40-2011-47, př. 3;
 • u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace s použitím investiční dotace s účelovým znakem 00051 (z nájemného) z roku 2011 ve výši 8 351 667 Kč na akci Pořízení hybridního přístroje SPECT/CT;
 • u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci s použitím investiční dotace z roku 2011 k profinancování hospicových pokojů a úpravy prostor pro LDN dle materiálu RK-40-2011-47, př. 1 v roce 2012;
ukládá
 • řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, zasílat odboru zdravotnictví průběžně, nejdéle do 30. 6. 2012, kopie faktur a výpisy z bankovního účtu po realizaci a úhradě schválených investičních akcí v celkové výši 2 096 165,60 Kč dle materiálu RK-40-2011-47, př. 1 a 2;
 • řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, použít dotaci z nájemného z roku 2011 ve výši 8 900 000 Kč na pořízení vybavení nového pavilonu PUIP;
 • ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, použít dotace ve výši 6 000 000 Kč a 1 500 000 Kč v souladu s účelem poskytnutí; zasílat odboru zdravotnictví průběžně, nejdéle do 30. 6. 2012, kopie faktur a výpisy z bankovního účtu provedených úhradách;
 • řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace:
  • poukázat na účet Kraje Vysočina poskytnutý příspěvek na provoz ve výši 8 351 667 Kč v termínu do 15. 12. 2011;
  • převedenou částku nájemného roku 2011 zapracovat do investičního plánu na rok 2012 a informovat radu kraje prostřednictvím odboru zdravotnictví a použití této částky na základě schváleného investičního plánu na rok 2012 nejdéle do 31. 12. 2012 včetně zaslání kopií faktur a výpisu z bankovního účtu odboru zdravotnictví;
 • odboru zdravotnictví a odboru ekonomickému zajistit v termínu do 20. 12. 2011 převod prostředků investiční dotace z rozpočtu kraje na účet:
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ve výši 2 096 165,60 Kč;
  • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ve výši 8 900 000 Kč;
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, ve výši 6 000 000 Kč (usnesení č. 0315/04/2011/ZK) a 1 500 000 Kč (usnesení č. 1575/32/2011/RK);
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace,,ve výši 8 351 667 Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace.
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-47.doc, RK-40-2011-47, př. 1, RK-40-2011-47, př. 2, RK-40-2011-47, př. 3, RK-40-2011-47, př. 4

64. Patronátní prohlášení ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, metodou EPC
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a J. Plotová, pracovnice na úseku právní agendy odboru, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty 1.
Usnesení 2013/40/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout o převzetí ručitelského závazku dle materiálu RK-40-2011-64, př. 2, a to ke dni vzniku zajišťovaného závazku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, za společností ENESA a.s.
odpovědnost: OZ
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-64.doc, RK-40-2011-64, př. 1, RK-40-2011-64, př. 2

29. Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace - informace
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2014/40/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odd. právní a krajského živnostenského úřadu, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: prosinec 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-29.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 30 - 33 v bloku.
K předkládaným bodům odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

30. Souhlas s vývozem a prezentací 3 sbírkových předmětů ze sbírky Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě na výstavě v zahraničí
Usnesení 2015/40/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
v době trvajícího sporu společnosti Diag Human s Českou republikou s vývozem a prezentací 3 sbírkových předmětů ze sbírky Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, dle materiálu RK-40-2011-30, př. 1, na výstavě Pocta Picassovi konané v Galérii mesta Bratislavy - Pálffyho palác v termínu od 26. 1. 2012 do 15. 4. 2012.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
termín: 6. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-30.doc, RK-40-2011-30, př. 1, RK-40-2011-30, př. 2, RK-40-2011-30, př. 3

31. Změna investičního plánu Krajské knihovny Vysočiny na rok 2011
Usnesení 2016/40/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Krajské knihovny Vysočiny pro rok 2011 dle materiálu RK-40-2011-31, př. 1, včetně položkového rozpisu investičních akcí.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-31.doc, RK-40-2011-31, př. 1

32. Úprava závazného ukazatele u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě na rok 2011
Usnesení 2017/40/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu limitu prostředků na platy Horácké galerie v Novém Městě na Moravě pro rok 2011.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-32.doc

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2011 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2018/40/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2011 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34070) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci programu Kulturní aktivity - podpora tradiční lidové kultury - kategorie A Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci, ve výši 28 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2011, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34070) o částku 28 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na rok 2011 zvýšení o částku 28 000 Kč určenou na realizaci projektu: Vydání publikace Lidové písně z Podhorácka I. - Náměšťsko, Velkobítešsko.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-33.doc

35. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - řešení záporného výsledků hospodaření a úprava čerpání investičního plánu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, seznámila radu kraje s návrhem změny investičního plánu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2011. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2019/40/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • změnu investičního plánu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2011 dle materiálu RK-40-2011-35, př. 1, včetně položkového rozpisu investičních akcí;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací ve výši 1 200 000 Kč, při současném zvýšení výdajů kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace změnu závazných ukazatelů, a sice zvýšení Příspěvku na provoz o částku 1 200 000 Kč a Odvodu z investičního fondu o částku 1 200 000 Kč v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce;
ukládá
řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje ve výši 1 200 000 Kč nejpozději do 15. 12. 2011.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-35.doc, RK-40-2011-35, př. 1

36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění akcí Kraje Vysočina pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, předložila radě kraje ke schválení poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci, na zajištění akcí pořádaných Krajem Vysočina v HDJ. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2020/40/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3311 Divadelní činnost, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků) o částku 72 000 Kč při současném zvýšení výdajů u kapitoly Kultura, § 3311 Divadelní činnost, položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím o částku 60 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 Ostatní finanční operace o částku 12 000 Kč v souladu se smlouvou o spolupráci se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2011 zvýšením o částku 60 000 Kč s určením na pokrytí nákladů na zajištění akcí pořádaných Krajem Vysočina v Horáckém divadle Jihlava, příspěvkové organizaci.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-36.doc, RK-40-2011-36, př. 1

37. Plán činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2012
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, seznámila radu kraje s návrhem Plánu činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2021/40/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu RK-40-2011-37, př. 1.
odpovědnost: předseda Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-37.doc, RK-40-2011-37, př. 1

43. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2022/40/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Kraje Vysočina č. ú. 4200192818/6800 o přijaté finanční prostředky v rámci projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku ve výši 2 454,84 EUR (63 198,52 Kč).
odpovědnost: OSV, EO
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-43.doc

44. Návrh na pověření zastupováním kraje v řízení o nároku na státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o podmínkách výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2023/40/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o podmínkách výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc obsaženou v materiálu RK-40-2011-44;
pověřuje
podáváním žádostí o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a plněním povinností dle § 42k odst. 1 a 2 a § 42n zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, za kraj Vysočina jako zřizovatele:
 • Dětského domova Telč, příspěvkové organizace, Mgr. Milana Opravila, dle materiálu RK-40-2011-44, př. 1;
 • Dětského domova Nová Ves u Chotěboře, příspěvkové organizace, Mgr. Etelu Coufalovou, dle materiálu RK-40-2011-44, př. 2;
 • Dětského domova Senožaty, příspěvkové organizace, Mgr. Martinu Buchalovou Horskou, dle materiálu RK-40-2011-44, př. 3;
 • Dětského domova Rovečné, příspěvkové organizace, Bc. Radovana Pokorného, dle materiálu RK-40-2011-44, př. 4;
 • Dětského domova Budkov, příspěvkové organizace, PaedDr. Jiřího Třísku, dle materiálu RK-40-2011-44, př. 5.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-44.doc, RK-40-2011-44, př. 1, RK-40-2011-44, př. 2, RK-40-2011-44, př. 3, RK-40-2011-44, př. 4, RK-40-2011-44, př. 5

65. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci – zvýšení příspěvku na provoz pro Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkovou organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh na zvýšení příspěvku na provoz pro Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2024/40/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci,  § 4357 – Domovy, spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 840 000 Kč s určením pro Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 6901 – Rezervy kapitálových výdajů o stejnou částku 1 840 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace o částku 1 840 000 Kč v souvislosti pořízením 40 kusů elektricky polohovatelných pečovatelských lůžek, pasivních antidekubitních matrací a příslušenství.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, ředitel Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-65.doc, RK-40-2011-65, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 48 – 50, 52 - 54 v bloku.
K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření - předfinancování výdajů v rámci projektů Technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 2025/40/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 1 500 000 Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet navazujícího projektu TP OP VK 5.1 II (§ 3299) za účelem předfinancování projektových výdajů na administraci globálních grantů Kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány dle potřeby;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 50 000 Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet navazujícího projektu TP OP VK 5.3 II (§3299) za účelem předfinancování projektových výdajů souvisejících s realizací globálních grantů Kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány dle potřeby.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-48.doc

49. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
Usnesení 2026/40/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu devizového účtu Kraje Vysočina OP AT-CZ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 Úřadu spolkové vlády Dolního Rakouska a Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 653 523,96 Kč;
 • převod finančních prostředků z devizového účtu OP AT-CZ na zvláštní účet projektu MA-G 21 ve výši 653 523,96 Kč na financování další etapy projektu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-49.doc

50. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotací na globální granty financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 2027/40/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.1. OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 10 913 802,41 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 3.2. OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 6 347 972,34 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-50.doc

52. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina
Usnesení 2028/40/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu TP 5.3 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 4 009,81 Kč, určenou na financování způsobilých výdajů projektu Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-52.doc

53. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina
Usnesení 2029/40/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu TP 5.1 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 1 680 973,81 Kč, určenou na financování způsobilých výdajů projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 15. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-53.doc

54. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina
Usnesení 2030/40/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu TP 5.2 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 164 734,93 Kč, určenou na financování způsobilých výdajů projektu Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-54.doc

51. KVALITA09 - 2. monitorovací zpráva - doplnění žádosti o platbu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a M. Molák, pracovník oddělení strategického plánování, seznámili radu kraje s návrhem doplnění žádosti o platbu k projektu „Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina – KVALITA09“ podané v rámci 2. monitorovací zprávy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2031/40/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v žádosti o platbu k projektu Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina - KVALITA09 dle materiálu RK-40-2011-51, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-40-2011-51, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 12. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-51.doc, RK-40-2011-51, př. 1, RK-40-2011-51, př. 2

62. Projekt KVALITA09 – žádost o podstatnou změnu projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a M. Molák, pracovník oddělení strategického plánování, informovali radu kraje o stavu realizace projektu „Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina – KVALITA09“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2032/40/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat žádost o podstatnou změnu projektu dle materiálů RK-40-2011-62, př. 1RK-40-2011-62, př. 2;
ukládá
odboru regionálního rozvoje předložit žádost o podstatnou změnu projektu dle materiálů RK-40-2011-62, př. 1 a RK-40-2011-62, př. 2 na Ministerstvo vnitra ČR.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-62.doc, RK-40-2011-62, př. 1, RK-40-2011-62, př. 2

55. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a M. Molák, pracovník oddělení strategického plánování, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2033/40/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-55.doc

56. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (příspěvkové organizace kraje)
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a M. Molák, pracovník oddělení strategického plánování, informovali radu kraje o porušení rozpočtové kázně příjemců podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2034/40/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-56.doc

57. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a M. Molák, pracovník oddělení strategického plánování, seznámili radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2035/40/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2011-57.doc

66. Rozprava
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 40/2011 s tím, že další zasedání se bude konat dne 20. 12. 2011, v 9:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 40/2011 dne 6. 12. 2011.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 8. 12. 2011 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz