Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 40/2010

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 40/2010, které se konalo dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 39/2010
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 21. 12. 2010.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
86. Návrh na provedení rozpočtového opatření zapojení vratek dotací z minulých let do rozpočtu kraje a do Fondu Vysočiny
87. Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv
88. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a vyloučení uchazečů, kteří nesplnili zadávací podmínky nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení „Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina Injekční, infuzní a transfuzní technika“
89. Smlouva o podnájmu nebytových prostor a dohoda o narovnání v objektu č. 60, ulice Rue Trône v Bruselu - kancelář kraje Vysočina v Bruselu
Rada kraje vznesené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 39/2010
 2. Návrh na zařazení nové akce Střední škola technická Jihlava-oprava haly do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství
 3. Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu a nájemní smlouvy pro akci II/357 Jimramov - Strachujov
 4. Vykoupení pozemku v k. ú. České Křižánky a obci Křižánky
 5. Připomínka ke konceptu územního plánu města Havlíčkův Brod
 6. Aktualizace Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
 7. Koupě pozemku v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
 8. Žádost o prodej nemovitostí v k. ú. Vojetín u Rozsoch a obci Rozsochy
 9. Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
 10. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s městem Chotěboř
 11. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Golčův Jeníkov
 12. Vyřazení stavby hřiště v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou a obci Bezděkov
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přijetí účelové dotace na akci Gymnázium O.B. a SOŠ Telč - oprava tanečního sálu a kanalizace
 14. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Ždírec nad Doubravou
 15. Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
 16. Žádost o zvýšení kupní ceny za výkup pozemku v k. ú. a obci Kejžlice
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy
 18. Majetkoprávní příprava stavby II/409 Panské Dubenky, most, přeložka
 19. Darování pozemků v k. ú. a obci Olešná
 20. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Přibyslav
 21. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 22. Prodej ocelokolny a pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 23. Podnájem nemovitého majetku kraje pronajatého Nemocnicí Jihlava, příspěvkové organizací
 24. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
 25. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Světlá nad Sázavou
 26. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby Úprava křižovatky silnic II/399 a II/396 Rouchovany
 27. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Znětínek
 28. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k.ú. Úsobí
 29. Úprava rezervního fondu Hradu Kámen, příspěvkové organizace na rok 2010
 30. Organizační řád Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
 31. Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění - návrh na změnu
 32. Plán činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina na rok 2011
 33. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Vybudování síťové infrastruktury
 34. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Vybudování technologického centra kraje Vysočina
 35. Projekt Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření
 36. Návrh rozpisu čerpání jednotlivých tranší Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pro financování údržby a oprav silnic II. a III. tříd a mostů na rok 2011
 37. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 38. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury - návrh na rozpočtové opatření
 39. Návrh organizačního řádu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 40. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí první části dotace na projekt Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu kraje Vysočina v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
 41. Fond Vysočiny - změna termínu odevzdání závěrečné zprávy a vyúčtování příjemce Stanislav Hrdý
 42. Projektový záměr kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou
 43. Plán činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina na rok 2011
 44. Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina za rok 2009 a jeho aktualizace
 45. Dodatek č. 2 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení se společností ASEKOL, s.r.o. pro rok 2011 a závěrečná zpráva z projektu v roce 2010
 46. Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - příjem finančních prostředků od partnerů v projektu spolupráce Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV)
 47. Informace u uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a žádost o prominutí penále
 48. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol na září - prosinec 2010
 50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
 51. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2010
 52. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
 53. Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 040/240/10)
 54. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
 55. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za 2. pololetí 2010
 56. Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv dle stavu k 30. 11. 2010 u kapitoly Zdravotnictví
 57. Výpůjčka movitého majetku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 58. Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 59. Vyřazení movitého majetku Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 60. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 61. Žádost o schválení investice pro rok 2010 pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 62. Návrh rozpočtového opatření - Nemocnice Třebíč dotační program Rezidenční místa 2010
 63. Žádost Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o změnu investičního plánu pro rok 2010
 64. Projekt Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov - rozpočtové opatření
 65. Žádost o schválení investice pro rok 2010 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 66. Návrh na poskytnutí darů z kapitoly Zdravotnictví
 67. Žádost Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace o změnu investičního plánu pro rok 2010
 68. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu
 69. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
 70. Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina VII - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
 71. Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt - návrh Žádosti o podstatnou změnu v individuálním projektu
 72. Zadání veřejných zakázek na poskytování vybraných služeb sociální prevence - Provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v kraji Vysočina VIII.
 73. Návrhy dodatků ke smlouvám s dodavateli sociálních služeb financovaných z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
 74. Organizační řád Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace
 75. Stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace Domov důchodců Ždírec
 76. Zvýšení limitu mzdových prostředků Domova pro seniory Velký Újezd
 77. Návrh na vyřazení osobního automobilu DÚSP Černovice, příspěvkové organizace
 78. Návrh na bezúplatný převod majetku Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace
 79. Vyřazení vozidla z majetku kraje
 80. Průběžná informace o pokračování implementace reformy účetnictví v podmínkách kraje
 81. Smlouva o nájmu - pracoviště Tolstého 15 Jihlava
 82. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Folklornímu sdružení ČR
 83. Návrh na poskytnutí věcného daru obcím - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS
 84. Vánoční dary pro děti z dětských domovů kraje Vysočina
 85. Poskytnutí věcného daru předsedovi Nitranského samosprávného kraje
 86. Návrh na provedení rozpočtového opatření zapojení vratek dotací z minulých let do rozpočtu kraje a do Fondu Vysočiny
 87. Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv
 88. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a vyloučení uchazečů, kteří nesplnili zadávací podmínky nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení „Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina Injekční, infuzní a transfuzní technika“
 89. Smlouva o podnájmu nebytových prostor a dohoda o narovnání v objektu č. 60, ulice Rue Trône v Bruselu - kancelář kraje Vysočina v Bruselu
 90. Rozprava členů rady
Usnesení 1952/40/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 21. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 39/2010 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 05, 07 21, 24 - 28 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Návrh na zařazení nové akce Střední škola technická Jihlava-oprava haly do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství
Usnesení 1953/40/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci SŠ technická Jihlava-oprava haly do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
odpovědnost: majetkový, ekonomický
termín: 22. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-02.doc

03. Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu a nájemní smlouvy pro akci II/357 Jimramov - Strachujov
Usnesení 1954/40/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít s vlastníky pozemků dle materiálu RK-40-2010-03, př. 1 smlouvy zakládající kraji Vysočina právo provést stavbu II/357 Jimramov - Strachujov;
 • uzavřít s ČR - Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 601 75 Brno nájemní smlouvu na části pozemků dle materiálu RK-40-2010-03, př. 2 za cenu 7 Kč/m2/rok pro akci II/357 Jimramov - Strachujov a to na dobu 8 měsíců.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-03.doc, RK-40-2010-03, př. 1, RK-40-2010-03, př. 2

04. Vykoupení pozemku v k. ú. České Křižánky a obci Křižánky
Usnesení 1955/40/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje nabýt pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ Pozemkový katastr par. č. 253 o výměře 237 m2 v k. ú. České Křižánky a obci Křižánky z vlastnictví Dany Adamcové, bytem Chvalov 44, Stebno, 400 02 Ústí nad Labem, Mgr. Olgy Medunové, bytem Voskovcova 2747/2, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem a Heleny Šlechtové, bytem Chvalov 5, Stebno, 400 02 Ústí nad Labem 2 do vlastnictví kraje Vysočina, za celkovou kupní cenu stanovenou dohodou ve výši 9 480 Kč, tj. 40 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-04.doc, RK-40-2010-04, př. 1

05. Připomínka ke konceptu územního plánu města Havlíčkův Brod
Usnesení 1956/40/2010/RK
Rada kraje
ukládá
odboru majetkovému uplatnit připomínku kraje Vysočina ke zpracovanému konceptu územního plánu města Havlíčkův Brod spočívající v návrhu na změnu funkčního využití území tvořeného areálem bývalé Střední zemědělské technické školy z plochy stabilizované občanského využití, veřejné infrastruktury na plochu změn, občanské vybavení, komerční zařízení malá a střední nebo velká.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-05.doc, RK-40-2010-05, př. 1

07. Koupě pozemku v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
Usnesení 1957/40/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje nabýt pozemky par. č. 5928/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 202 m2 a par. č. 5928/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 133 m2, vše v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice z vlastnictví manželů Pekárkových, oba bytem Horní Smrčné 19, 675 07 Čechtín, do vlastnictví kraje Vysočina, za celkovou kupní cenu stanovenou dohodou ve výši 13 400 Kč, tj. 40 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-07.doc, RK-40-2010-07, př. 1

08. Žádost o prodej nemovitostí v k. ú. Vojetín u Rozsoch a obci Rozsochy
Usnesení 1958/40/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
nezveřejnit záměr prodat pozemek par. č. 133 o výměře 2439 m2, vodní plocha a část pozemku par. č. 53/11 o výměře cca 2,2 ha, trvalý travní porost v k. ú. Vojetín u Rozsoch a obci Rozsochy na úřední desce krajského úřadu;
ukládá
odboru majetkovému písemně informovat žadatele o rozhodnutí rady kraje.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-08.doc, RK-40-2010-08, př. 1, RK-40-2010-08, př. 2

09. Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
Usnesení 1959/40/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, příloha M8 -Investice v sociálních věcech, § 4357 Domovy) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 3 107 tis. Kč na krytí výdajů investiční akce Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-09.doc

10. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s městem Chotěboř
Usnesení 1960/40/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr kraje darovat městu Chotěboř části pozemků par. č. 4487/4, par. č. 4488 a ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 4663 v k. ú. a obci Chotěboř pro výstavbu chodníku;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Chotěboř na straně budoucího obdarovaného na převod částí pozemků par. č. 4487/4, par. č. 4488 a části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 4663 v k. ú. a obci Chotěboř, které budou zastavěny chodníkem při realizaci stavby II/345 Chotěboř - průtah - úsek č. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-10.doc, RK-40-2010-10, př. 1

11. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Golčův Jeníkov
Usnesení 1961/40/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit záměr kraje darovat městu Golčův Jeníkov pozemky nově zaměřené geometrickým plánem č. 1129-64/2009
  • par. č. 2181/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 329 m2 - oddělený z pozemku par. č. 2181;
  • par. č. 2181/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 655 m2 - oddělený z pozemku par. č. 2181;
  • par. č. 2185/21ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 221 m2 - oddělený z pozemku par. č. 2185/1;
  • par. č. 2185/22 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 908 m2 - oddělený z pozemku par. č. 2185/1;
  • par. č. 2185/23 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 429 m2 - oddělený z pozemku par. č. 2185/1;
  • par. č. 2185/28 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2 - oddělený z pozemku par. č. 2185/1
v k. ú. a obci Golčův Jeníkov na úřední desce krajského úřadu;
 • uzavřít s městem Golčův Jeníkov Smlouvu o souhlasu s realizací opatření dle materiálu RK-40-2010-11, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky nově oddělené geometrickým plánem č. 1129-64/2009
  • par. č. 2181/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 329 m2 - oddělený z pozemku par. č. 2181;
  • par. č. 2181/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 655 m2 - oddělený z pozemku par. č. 2181;
  • par. č. 2185/21ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 221 m2 - oddělený z pozemku par. č. 2185/1;
  • par. č. 2185/22 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 908 m2 - oddělený z pozemku par. č. 2185/1;
  • par. č. 2185/23 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 429 m2 - oddělený z pozemku par. č. 2185/1;
  • par. č. 2185/28 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2 - oddělený z pozemku par. č. 2185/1
všechny v k. ú. a obci Golčův Jeníkov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Golčův Jeníkov;
 • nabýt darem pozemky nově oddělené geometrickým plánem č. 1129-64/2009
  • par. č. 2185/24 ostatní plocha, silnice o výměře 287 m2 - oddělený z pozemku par. č. 458/2;
  • par. č. 2185/25 ostatní plocha, silnice o výměře 13 m2- oddělený z pozemku par. č. 458/2;
  • par. č. 2185/26 ostatní plocha, silnice o výměře 2 m2 - oddělený z pozemku par. č. 2164;
  • par. č. 2185/27 ostatní plocha, silnice o výměře 76 m2- oddělený z pozemku par. č. 2167
v k. ú. a obci Golčův Jeníkov z vlastnictví města Golčův Jeníkov do vlastnictví kraje Vysočina;
 • nabýt úplatně pozemek par. č. 2181/4 ostatní plocha, silnice o výměře 2 m2 - nově oddělený geometrickým plánem č. 1129-64/2009 z pozemku st. par. č. 345/1 v k. ú. a obci Golčův Jeníkov z vlastnictví Alžběty Krenkové, bytem Chotěbořská 292, 582 82 Golčův Jeníkov do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-11.doc, RK-40-2010-11, př. 1, RK-40-2010-11, př. 2

12. Vyřazení stavby hřiště v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou a obci Bezděkov
Usnesení 1962/40/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením stavby hřiště na odbíjenou v pořizovací ceně 40 307,40 Kč vedeného na inventární kartě č. 4, které se nachází na pozemku par. č. 117/3 Bezděkov u Libice nad Doubravou z majetkové evidence Středního odborného učiliště technického, Chotěboř, Žižkova 1501.
odpovědnost: ředitel Středního odborného učiliště technického, Chotěboř, Žižkova 1501, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-12.doc, RK-40-2010-12, př. 1

13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přijetí účelové dotace na akci Gymnázium O.B. a SOŠ Telč - oprava tanečního sálu a kanalizace
Usnesení 1963/40/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, příloha M1 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, § 3121 Gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 669 tis. Kč na krytí výdajů akce Gymnázium O.B. a SOŠ Telč - oprava tanečního sálu a kanalizace.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-13.doc

14. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Ždírec nad Doubravou
Usnesení 1964/40/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 413/7 - ost. plocha, silnice určeného pro výstavbu chodníku z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Ždírec nad Doubravou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Ždírec nad Doubravou, ve které se kraj zaváže darovat městu Ždírec nad Doubravou část pozemku par. č. 413/7 - ost. plocha silnice určeného pro výstavbu chodníku z vlastnictví kraje do vlastnictví města Ždírec nad Doubravou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. února 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-14.doc, RK-40-2010-14, př. 1

15. Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
Usnesení 1965/40/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek nájemní smlouvy s nájemcem manž. Danou Pospíšilovou a Zdeňkem Pospíšilem, na užívání nemovitého majetku - bytu dle materiálu RK-40-2010-15.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-15.doc

16. Žádost o zvýšení kupní ceny za výkup pozemku v k. ú. a obci Kejžlice
Usnesení 1966/40/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
nezvýšit kupní cenu 50 Kč/m2 na 217 Kč/m2 u vykupovaného pozemku par. č. 78/11 ostatní plocha, silnice o výměře 46 m2 odděleného geometrickým plánem č. 328-37/2010 z pozemku par. č. 78/4 v k. ú. a obci Kejžlice vlastníka Petra Lišky, K Čejovu 138, 394 52 Kejžlice;
ukládá
odboru majetkovému o rozhodnutí rady kraje Petra Lišku informovat.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. leden 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-16.doc

17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy
Usnesení 1967/40/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4211 Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) rozpočtu kraje o investiční účelovou dotaci ve výši 1 743 550 Kč na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-17.doc

18. Majetkoprávní příprava stavby II/409 Panské Dubenky, most, přeložka
Usnesení 1968/40/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít nájemní smlouvu na části pozemků s vlastníky, v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-40-2010-18, př. 1;
 • uzavřít s Rybářstvím Telč, a.s. dodatek číslo 1 smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o poskytnutí náhrady ušlé produkce rybníka Šerý, kterým se změní výměra stavbou II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-009 dotčeného pozemku par. č. 556/2 ze 700 m2 na 1123 m2 v k.ú. Panské Dubenky a současně bude doplněn účel užívání předmětného pozemku o realizaci stavebního objektu SO 351 Rekonstrukce požeráku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-18.doc, RK-40-2010-18, př. 1

19. Darování pozemků v k. ú. a obci Olešná
Usnesení 1969/40/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky par. č. 855/5 - ostatní plocha, silnice o výměře 379 m2, par. č. 855/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 268 m2, par. č. 855/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 170 m2, par. č. 855/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 113 m2, par. č. 855/10 - ostatní plocha, silnice o výměře 66 m2, par. č. 855/11 - ostatní plocha, silnice o výměře 83 m2, par. č. 855/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 291 m2, par. č. 855/13 - ostatní plocha, silnice o výměře 206 m2, par. č. 855/14 - ostatní plocha, silnice o výměře 1383 m2, par. č. 855/15 - ostatní plocha, silnice o výměře 60 m2 a par. č. 855/16 - ostatní plocha, silnice o výměře 225 m2 v k. ú. a obci Olešná z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Olešná;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 855/5 - ostatní plocha, silnice o výměře 379 m2, par. č. 855/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 268 m2, par. č. 855/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 170 m2, par. č. 855/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 113 m2, par. č. 855/10 - ostatní plocha, silnice o výměře 66 m2, par. č. 855/11 - ostatní plocha, silnice o výměře 83 m2, par. č. 855/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 291 m2, par. č. 855/13 - ostatní plocha, silnice o výměře 206 m2, par. č. 855/14 - ostatní plocha, silnice o výměře 1383 m2, par. č. 855/15 - ostatní plocha, silnice o výměře 60 m2 a par. č. 855/16 - ostatní plocha, silnice o výměře 225 m2 v k. ú. a obci Olešná z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Olešná.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. února 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-19.doc, RK-40-2010-19, př. 1

20. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Přibyslav
Usnesení 1970/40/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina, na straně investora stavby a městem Přibyslav, na straně vlastníka dotčeného pozemku, smlouvu zakládající kraji Vysočina právo provést stavbu II/350 Přibyslav - Žižkova ul mimo jiné na podle GP č. 1376-165/2010 nově utvořeného dílu g1 pozemku par. č. 295/51 v k.ú. a obci Přibyslav.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-20.doc, RK-40-2010-20, př. 1

21. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 1971/40/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-40-2010-21, př. 1 a RK-40-2010-21, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-21.doc, RK-40-2010-21, př. 1, RK-40-2010-21, př. 2

24. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
Usnesení 1972/40/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-40-2010-24.
odpovědnost: ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín, Hálkova 42, ředitel Střední školy Kamenice nad Lipou, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-24.doc

25. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Světlá nad Sázavou
Usnesení 1973/40/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování části pozemků par. č. 1093/3 - ost. plocha, silnice a par. č. 1093/8 - ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou určené pro výstavbu chodníku z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Světlá nad Sázavou, ve které se kraj zaváže darovat městu Světlá nad Sázavou části pozemků par. č. 1093/3 - ost. plocha silnice a par. č. 1093/8 - ost. plocha, ost. komunikace určené pro výstavbu chodníku z vlastnictví kraje do vlastnictví města Světlá nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. února 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-25.doc, RK-40-2010-25, př. 1

26. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby Úprava křižovatky silnic II/399 a II/396 Rouchovany
Usnesení 1974/40/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít s obcí Rouchovany, se sídlem Rouchovany 35, 675 57 Rouchovany smlouvy vzájemně zakládající právo provést stavbu na části pozemků dle materiálů RK-40-2010-26, př. 1 a RK-40-2010-26, př. 2 pro akce Úprava křižovatky silnic II/399 a II/396 Rouchovany - 1. etapa a Úprava křižovatky silnic II/399 a II/396 Rouchovany - 2. etapa;
 • zveřejnit záměr darování pozemků dle materiálů RK-40-2010-26, př. 2 na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Rouchovany, podle které se kraj Vysočina zaváže darovat a obec Rouchovany zaváže přijmout do svého vlastnictví části pozemků dle materiálů RK-40-2010-26, př. 2 určené k zastavění stavebními objekty realizovanými obcí Rouchovany v rámci akcí Úprava křižovatky silnic II/399 a II/396 Rouchovany - 1. etapa a Úprava křižovatky silnic II/399 a II/396 Rouchovany - 2. etapa.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-26.doc, RK-40-2010-26, př. 1, RK-40-2010-26, př. 2, RK-40-2010-26, př. 3

27. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Znětínek
Usnesení 1975/40/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 991/1 - ost. plocha, silnice v k.ú. a obci Znětínek sloužící jako místní komunikace z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Znětínek;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Znětínek, ve které se kraj zaváže darovat obci Znětínek část pozemku par. 991/1 sloužící jako místní komunikace z vlastnictví kraje do vlastnictví obce Znětínek.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. února 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-27.doc, RK-40-2010-27, př. 1

28. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k.ú. Úsobí
Usnesení 1976/40/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina, na straně investora stavby a Českou republikou, Povodím Vltavy, st. podnik, Holečkova 106/8, Praha 5 Smíchov, IČ: 708 899 53 na straně vlastníka pozemku smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na užívání části pozemku par. č. 1171 v k.ú. a obci Úsobí pro stavbu Rekonstrukce silničního mostu ev.č. 348-004 přes přepad z Panského rybníka v Úsobí na Úsobském potoce v řkm 14,450, a to za jednorázovou úhradu ve výši 10 000 Kč, bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. ledna 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-28.doc, RK-40-2010-28, př. 1

06. Aktualizace Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení návrh Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1977/40/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-40-2010-06, př. 1;
ukládá
Krajskému úřadu kraje Vysočina zveřejnit znění na webových stránkách kraje Vysočina a zajistit předání schválených Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina všem příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-06.doc, RK-40-2010-06upr1, RK-40-2010-06, př. 1

22. Prodej ocelokolny a pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskusi návrh usnesení dle varianty a.
Usnesení 1978/40/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr kraje prodat budovu bez čp./ev.č. na pozemku st. par. č. 667/2 a pozemek st. par. č. 667/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 93 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést úplatně budovu bez čp./ev.č na pozemku st. par. č. 667/2 za kupní cenu 60 000 Kč a pozemek st. par. č. 667/2 zastavěná plocha a nádvoří za kupní cenu 75 557 Kč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Mgr. Miloše Rutrleho, bytem Okrouhlá 368/20, Brno, Bohunice 625 00, Kamila Šponara,bytem Dvořákova 1330/22, Děčín, Děčín II-Nové Město, 405 02, Zdeňky Kubátové, bytem Rakovnická 343/5, Děčín, Děčín III-Stadré Město, 405 02, Luďka Kadluse, bytem Budivojova 1513/21, České Budějovice, České Budějovice 3, 370 04, Karla Kadluse, bytem Plzeňská 2162/38, České Budějovice, České Budějovice 3, 370 04 a Moniky Černíkové, bytem Těchlovice 154, Těchlovice, 407 12.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-22.doc, RK-40-2010-22, př. 1

23. Podnájem nemovitého majetku kraje pronajatého Nemocnicí Jihlava, příspěvkové organizací
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy s nájemcem KARDIOCENTRUM VYSOČINA CZ a.s. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1979/40/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy s nájemcem KARDIOCENTRUM VYSOČINA CZ a.s., se sídlem Náměstí Čsl. Armády 26, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 26088266, dle materiálu RK-40-2010-23, př. 1;
souhlasí
s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor dle materiálu RK-40-2010-23, př. 2;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace:
 • souhlas s provedením technického zhodnocení a opravami nad rámec běžné údržby na předmětu podnájmu, udělit podnájemci pouze za předchozího souhlasu rady kraje;
 • předložit v termínu do 10. 2. 2011 ekonomickému odboru krajského úřadu písemné vyúčtování nákladů za předcházející rok, které na předmětu nájmu provedl podnájemce nad rámec běžných oprav;
 • předložit ekonomickému odboru krajského úřadu v termínu do 31. 1. 2011 výši zůstatkové hodnoty technického zhodnocení, které bylo v rámci dohody o ukončení nájemní smlouvy bezúplatně vypořádáno.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: trvale
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-23.doc, RK-40-2010-23, př. 1, RK-40-2010-23, př. 2

29. Úprava rezervního fondu Hradu Kámen, příspěvkové organizace na rok 2010
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, informovala radu kraje o žádosti Hradu Kámen, p. o., o úpravu čerpání rezervního fondu pro rok 2010. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1980/40/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s použitím rezervního fondu pro rok 2010 u Hradu Kámen, příspěvkové organizace na pokrytí předpokládané ztráty hospodaření v roce 2010.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Hradu Kámen, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-29.doc

30. Organizační řád Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje návrh Organizačního řádu Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1981/40/2010/RK
Rada kraje
vydává
Organizační řád Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-40-2010-30, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 1. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-30.doc, RK-40-2010-30, př. 1

31. Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění - návrh na změnu
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje ke schválení návrh Pravidel Rady kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1982/40/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění dle materiálu RK-40-2010-31, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-31.doc, RK-40-2010-31, př. 1, RK-40-2010-31, př. 2

32. Plán činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina na rok 2011
T. Škaryd a K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, seznámili radu kraje s návrhem Plánu činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina na rok 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1983/40/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina na rok 2011 dle materiálu RK-40-2010-32, př. 1.
odpovědnost: předseda komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-32.doc, RK-40-2010-32, př. 1

33. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Vybudování síťové infrastruktury
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh zadání veřejné zakázky Vybudování síťové infrastruktury. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1984/40/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky Vybudování síťové infrastruktury v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-40-2010-33, př. 1;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-40-2010-33, př. 2upr1;
stanoví,
 • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Vybudování síťové infrastruktury plní hodnotící komise;
 • že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Vybudování síťové infrastruktury posoudí hodnotící komise.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-33.doc, RK-40-2010-33, př. 1, RK-40-2010-33, př. 2

34. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Vybudování technologického centra kraje Vysočina
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh zadání veřejné zakázky Vybudování technologického centra kraje Vysočina. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1985/40/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky Vybudování technologického centra kraje Vysočina v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-40-2010-34, př. 1;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-40-2010-34, př. 2upr1;
stanoví,
 • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Vybudování technologického centra kraje Vysočina plní hodnotící komise;
 • že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Vybudování technologického centra kraje Vysočina posoudí hodnotící komise.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-34.doc, RK-40-2010-34, př. 1, RK-40-2010-34, př. 2

35. Projekt Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1986/40/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina o platbu ve výši 220 912,89 Kč určenou na financování projektu Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-35.doc

L. Joukl navrhl projednání bodů 36 - 38 v bloku.
K předkládaným bodům odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

36. Návrh rozpisu čerpání jednotlivých tranší Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pro financování údržby a oprav silnic II. a III. tříd a mostů na rok 2011
Usnesení 1987/40/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
výši jednotlivých tranší za období leden až prosinec 2011 dle materiálu RK-40-2010-36, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-36.doc, RK-40-2010-36, př. 1

37. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 1988/40/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem přebytečného a nepotřebného hmotného majetku dle návrhu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, za cenu v místě a čase obvyklou a s likvidací přebytečného a nepotřebného majetku dle materiálu RK-40-2010-37.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-37.doc

38. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury - návrh na rozpočtové opatření
Usnesení 1989/40/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/152 Jaroměřice - Hrotovice o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 49 168 251,47 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/152 Jaroměřice - Hrotovice o splátku kontokorentního úvěru ve výši 49 168 251,47 Kč.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-38.doc

39. Návrh organizačního řádu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s úpravou organizačního řádu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1990/40/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
organizační řád dle materiálu RK-40-2010-39, př. 1upr1 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství a ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
termín: 1. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-39.doc, RK-40-2010-39, př. 1

40. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí první části dotace na projekt Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu kraje Vysočina v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření z důvodu přijetí první části dotace na realizaci projektu „Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu kraje Vysočina“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1991/40/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Kvalita 10 o účelovou dotaci z Ministerstva vnitra ČR ve výši 1 220 940 Kč určenou na financování způsobilých výdajů projektu Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-40.doc

41. Fond Vysočiny - změna termínu odevzdání závěrečné zprávy a vyúčtování příjemce Stanislav Hrdý
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování, informoval radu kraje o žádosti o změnu termínu pro odevzdání závěrečné zprávy a vyúčtování žadatele podpořeného z Fondu Vysočiny z Grantového programu „Rozvoj malých podnikatelů 2009“. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1992/40/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
nevyhovět žádosti o změnu termínu odevzdání závěrečné zprávy a vyúčtování příjemce Stanislav Hrdý s místem podnikání: Ohrazenice 6, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: 15207773 dle materiálu RK-40-2010-41, př. 2 a dotaci neproplatit.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-41.doc, RK-40-2010-41, př. 1, RK-40-2010-41, př. 2

42. Projektový záměr kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí a M. Ferklová, pracovnice oddělení ochrany přírodních zdrojů, seznámili radu kraje s projektovým záměrem Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1993/40/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
schválit projektový záměr Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou;
ukládá
odboru životního prostředí dopracovat projektovou žádost.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-42.doc

43. Plán činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina na rok 2011
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí a M. Ferklová, pracovnice oddělení ochrany přírodních zdrojů, seznámili radu kraje s předloženým návrhem Plánu činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina na rok 2011. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1994/40/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina na rok 2011 dle materiálu RK-40-2010-43, př. 1upr1.
odpovědnost: předseda komise pro zemědělství a životní prostředí
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-43.doc, RK-40-2010-43, př. 1

44. Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina za rok 2009 a jeho aktualizace
Z. Ryšavý, J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, P. Bendová, vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí a E. Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí, informovali radu kraje o Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina za rok 2009 a jeho další aktualizaci. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1995/40/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • Vyhodnocení plnění POH kraje Vysočina za rok 2009 dle materiálu RK-40-2010-44, př. 2;
 • informaci o posunutí termínu zpracování aktualizace POH KV do 31. 5. 2012.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-44.doc, RK-40-2010-44, př. 1, RK-40-2010-44, př. 2

45. Dodatek č. 2 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení se společností ASEKOL, s.r.o. pro rok 2011 a závěrečná zpráva z projektu v roce 2010
Z. Ryšavý, J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, P. Bendová, vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí a E. Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí, předložili radě kraje na vědomí závěrečnou zprávu o realizaci projektu kraje Vysočina se společností ASEKOL s.r.o. s názvem Rozvoj sběru použitých elektrozařízení v roce 2010. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1996/40/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
závěrečnou zprávu o realizaci projektu kraje Vysočina se společností ASEKOL s.r.o. s názvem Rozvoj sběru použitých elektrozařízení v roce 2010 dle materiálu RK-40-2010-45, př. 1;
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení se společností ASEKOL s.r.o. pro rok 2011, dle materiálu RK-40-2010-45, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31.12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-45.doc, RK-40-2010-45, př. 1, RK-40-2010-45, př. 2

46. Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - příjem finančních prostředků od partnerů v projektu spolupráce Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV)
Z. Ryšavý, J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, P. Bendová, vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí a E. Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1997/40/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3729 Ostatní nakládání s odpady) rozpočtu kraje o finanční prostředky od obcí ve výši 310 650,- Kč určené na spolufinancování aktivit projektu ISNOV.
odpovědnost: OŽP, OE
termín: 31. prosince 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-46.doc

47. Informace u uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a žádost o prominutí penále
M. Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, informoval radu kraje o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně vyměřeného Spojenému fotbalovému klubu Vrchovina Nové Město na Moravě - Radešínská Svratka. V průběhu jednání odešel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1998/40/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 4 063 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu kraje Vysočina č.j. KUJI 71642/2010 ze dne 17. 9. 2010 a o uložení penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 2 195 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu kraje Vysočina č.j. KUJI 83175/2010 ze dne 5. 11. 2010 Spojenému fotbalovému klubu Vrchovina Nové Město na Moravě - Radešínská Svratka se sídlem Sportovní ulice, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 66610371;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-40-2010-47, př. 3 prominutí povinnosti zaplatit penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 2 195 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu kraje Vysočina č.j. KUJI 83175/2010 ze dne 5. 11. 2010 Spojenému fotbalovému klubu Vrchovina Nové Město na Moravě - Radešínská Svratka se sídlem Sportovní ulice, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 66610371;
ukládá
vrátit uhrazenou částku penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 2 195 Kč Spojenému fotbalovému klubu Vrchovina Nové Město na Moravě - Radešínská Svratka se sídlem Sportovní ulice, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 66610371.
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 20. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-47.doc, RK-40-2010-47, př. 1, RK-40-2010-47, př. 2, RK-40-2010-47, př. 3

M. Kružíková navrhla projednání bodů 48 - 51 v bloku.
K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.
V průběhu jednání přišel Z. Ryšavý.

48. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
Usnesení 1999/40/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
dle návrhu České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy:
 • s bezúplatným převodem osobního automobilu Opel Corsa, registrační značka HBI 08-00 Školnímu statku Humpolec, Dusilov 384, příspěvkové organizaci kraje Vysočina;
 • s vyřazením osobního automobilu Škoda Felicia Combi EGF 654, registrační značka PED 67-67 z majetku kraje rozebráním na díly, použitím vhodných součástí na výuku oboru opravář motorových vozidel, ostatní sešrotováním;
 • s vyřazením přepravníku koní, autobus Karosa 735.20, registrační značka AX 26 - 22 z majetku kraje a jeho likvidací sešrotováním;
 • s vyřazením kopírovacího stroje RICOH, inventární číslo 5403108 z majetku kraje a jeho prodejem za cenu v čase a místě obvyklou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-48.doc

49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol na září - prosinec 2010
Usnesení 2000/40/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ČR na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol na září - prosinec 2010 v celkové výši 45 900 Kč dle materiálu RK-40-2010-49, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o účelovou neinvestiční dotaci na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol na září - prosinec 2010 u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-40-2010-49, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-49.doc, RK-40-2010-49, př. 1

50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
Usnesení 2001/40/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 28 500 Kč při současném snížení výdajů rozpočtu kraje (kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže) o částku 28 500 Kč;
 • snížení závazných ukazatelů Odvod z investičního fondu o částku 28 500 Kč a Příspěvek na provoz o částku 28 500 Kč Domu dětí a mládeže Hrádek, Hrádek 964, Třebíč, IČO 64271927 z důvodu změny výše odpisů nemovitého majetku.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Domu dětí a mládeže Hrádek, Hrádek 964, Třebíč, IČO 64271927
termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-50.doc

51. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2010
Usnesení 2002/40/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2010 dle materiálu RK-40-2010-51, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-51.doc, RK-40-2010-51, př. 1

52. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2003/40/2010/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, platy ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku školství, s účinností od 1. 1. 2011, dle materiálu RK-40-2010-52, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-52.doc, RK-40-2010-52, př. 1, RK-40-2010-52, př. 2, RK-40-2010-52, př. 3

53. Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 040/240/10)
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti Tělovýchovné jednoty Sokol Havlíčkova Borová o prodloužení doby realizace projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2004/40/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-40-2010-53, př. 2.
odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-53.doc, RK-40-2010-53, př. 1, RK-40-2010-53, př. 2

54. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně u Střední školy Kamenice nad Lipou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2005/40/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uložit odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Střední škole Kamenice nad Lipou se sídlem Masarykova 410, Kamenice nad Lipou, IČO 00073211, dle materiálu RK-40-2010-54, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední školy Kamenice nad Lipou, se sídlem Masarykova 410, 394 84 Kamenice nad Lipou
termín: leden 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-54.doc, RK-40-2010-54, př. 1

55. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za 2. pololetí 2010
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2006/40/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2010 o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina v úhrnné výši 37 540 Kč dle materiálů RK-40-2010-55, př. 1 a RK-40-2010-55, př. 2;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2010 u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-40-2010-55, př. 2 s tím, že finanční prostředky budou organizacím poukázány ve výši skutečně odvedených příjmů z prodeje majetku realizovanými těmito organizacemi a použity dle materiálu RK-40-2010-55, př. 3upr1.
odpovědnost: odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu, odbor zdravotnictví, školství, mládeže a sportu, ekonomický a ředitelé příspěvkových organizací
termín: do 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-55.doc, RK-40-2010-55, př. 1, RK-40-2010-55, př. 2, RK-40-2010-55, př. 3

86. Návrh na provedení rozpočtového opatření zapojení vratek dotací z minulých let do rozpočtu kraje a do Fondu Vysočiny
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje návrh zapojení vratek dotací z minulých let do rozpočtu kraje a Fondu Vysočiny. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2007/40/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření dle materiálu RK-40-2010-86, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-86.doc, RK-40-2010-86, př. 1

87. Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení návrh převodu finančních prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2008/40/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
převod částky 311 500 tis. Kč z rozpočtu kraje Vysočina do Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-87.doc

56. Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv dle stavu k 30. 11. 2010 u kapitoly Zdravotnictví
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2009/40/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu o příjmy z pronájmu nemovitostí v úhrnné výši 109 590 Kč v členění dle materiálu RK-40-2010-56, př. 1;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví v úhrnné výši 109 590 Kč v členění dle materiálu RK-40-2010-56, př. 1 s tím, že finanční prostředky jsou nemocnicím poukázány z rozpočtu kraje ve výši skutečně přijatého nájemného z příkazních smluv na účet kraje;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u nemocnic zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-40-2010-56, př. 1 s určením na údržbu a opravy majetku a na pořízení dlouhodobého majetku.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický a ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: do 29. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-56.doc, RK-40-2010-56, př. 1

57. Výpůjčka movitého majetku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o uzavření dodatků ke smlouvám o výpůjčce. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2010/40/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
uzavření dodatků ke smlouvám o výpůjčce dle materiálů RK-40-2010-57, př. 3 a RK-40-2010-57, př. 4;
ukládá
řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace předložit radě kraje ke schválení návrh smluv o výpůjčce na přístroje dle materiálu RK-40-2010-57, které budou součástí obchodních podmínek veřejných zakázek na spotřební materiál se související výpůjčkou do 31. 3. 2011.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví
termín: 31. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-57.doc, RK-40-2010-57, př. 1, RK-40-2010-57, př. 2, RK-40-2010-57, př. 3, RK-40-2010-57, př. 4

J. Běhounek navrhl projednání bodů 58 - 60 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

58. Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Usnesení 2011/40/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením následujícího majetku:
  • Sanitní Volkswagen 1J7 7116, inv. č. 4849, rok výroby 2000, najeto 220 393 km
  • Sanitní Volkswagen 1J7 6569, inv. č. 3682, rok výroby 2000, najeto 274 359 km
ze správy Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 • s bezúplatným převodem tohoto majetku Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, IČO 00511951, Slovanského bratrství 710, 39301 Pelhřimov.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotní záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-58.doc, RK-40-2010-58, př. 1

59. Vyřazení movitého majetku Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Usnesení 2012/40/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku vedeného v evidenci Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace Zahradní traktor, rok pořízení 2002, inv. č. IOM 00228.
odpovědnost: ředitelka Zdravotnické záchranné služby, p. o., odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-59.doc, RK-40-2010-59, př. 1

60. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Usnesení 2013/40/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, v tomto rozsahu:
 • Škoda Felicia LX 1,6 inv. č. 5796/5;
 • monitor vitálních funkcí, inv. č.: 01273200, rok výroby 1999;
 • jednotka dialyzační, inv. č.: 01258100, rok výroby 1995.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, p. o., odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-60.doc, RK-40-2010-60, př. 1

61. Žádost o schválení investice pro rok 2010 pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o žádosti Nemocnice Třebíč, p. o., o změnu investičního plánu na rok 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2014/40/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace pro rok 2010 dle materiálu RK-40-2010-61, př. 1;
bere na vědomí
položkový rozpis investičních akcí zařazených do investičního plánu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2010 dle materiálu RK-40-2010-61, př. 1, které budou z důvodu dosud probíhajících výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů realizovány až v roce 2011;
ukládá
řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, předložit do 30. 6. 2011 kopie faktur a jiných souvisejících dokladů včetně výpisů z bankovního účtu, kterými tak bude doložena úhrada všech investičních závazků u akcí schválených v rámci investičního plánu na rok 2010 dle materiálu RK-40-2010-61, př. 1, jejichž realizace bude dokončena až v roce 2011.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, odbor zdravotnictví
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-61.doc, RK-40-2010-61, př. 1

62. Návrh rozpočtového opatření - Nemocnice Třebíč dotační program Rezidenční místa 2010
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2015/40/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2010 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu Rezidenční místa 2009 (ÚZ 35015) ve výši 25 670 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2010, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 35015) o částku 25 670 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2010 určenou v rámci státního dotačního programu Rezidenční místa 2009 na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta o částku 25 670 Kč u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (rozhodnutí č.j. 18841/2009/VZV/RM/ROZ - IV.) s tím, že prostředky budou poukázány nemocnici ve výši poukázané Ministerstvem zdravotnictví na účet kraje.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický; ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-62.doc, RK-40-2010-62, př. 1

63. Žádost Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o změnu investičního plánu pro rok 2010
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení aktualizovaný finanční plán Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na rok 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2016/40/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
se zařazením vyjmenovaných investičních akcí dle materiálu RK-40-2010-63 do investičního plánu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace pro rok 2010 s tím, že tyto akce bude nemocnice financovat z vlastních zdrojů investičního fondu;
schvaluje
investiční plán Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na rok 2010 dle materiálu RK-40-2010-63, př. 1;
ukládá
ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace zařadit investiční akci Dialyzační přístroje do investičního plánu v roce 2011.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-63.doc, RK-40-2010-63, př. 1

64. Projekt Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov - rozpočtové opatření
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření souvisejícího s přijetím dotace na zvláštní účet projektu Hlavní lůžková budova v nemocnici Pelhřimov a jejím použitím na splátku kontokorentního úvěru. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2017/40/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 69 304 260,53 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov o splátku kontokorentního úvěru ve výši 69 304 260,53 Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví.
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-64.doc

65. Žádost o schválení investice pro rok 2010 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o žádosti Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o., o změnu investičního plánu na rok 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2018/40/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • změnu investičního plánu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace pro rok 2010 dle materiálu RK-40-2010-65, př. 1;
 • položkový rozpis investičních akcí zařazených do investičního plánu Nemocnice Havlíčkův Brod na rok 2010 dle materiálu RK-40-2010-65, př. 1, které budou z důvodu dosud probíhajících výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů realizovány až v roce 2011;
 • realizaci převodu investičních prostředků z rozpočtu kraje u akcí realizovaných až v průběhu roku 2011 do investičního fondu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace nejpozději do 27. 12. 2010;
ukládá
řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, předložit do 30. 6. 2011 kopie faktur a jiných souvisejících dokladů včetně výpisů z bankovního účtu, kterými tak bude doložena úhrada všech investičních závazků u akcí schválených v rámci investičního plánu na rok 2010 dle materiálu RK-40-2010-65, př. 1, jejichž realizace bude dokončena až v roce 2011.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, odbor zdravotnictví
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-65.doc, RK-40-2010-65, př. 1

66. Návrh na poskytnutí darů z kapitoly Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2019/40/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar žadateli uvedenému v materiálu RK-40-2010-66, př. 1.
odpovědnost: OZ
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-66.doc, RK-40-2010-66, př. 1

67. Žádost Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace o změnu investičního plánu pro rok 2010
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s předloženým návrhem změny investičního plánu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2020/40/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu účelu použití dotace z nájemného (UZ 00051) dle materiálu RK-40-2010-67;
bere na vědomí
položkový rozpis investičních akcí zařazených do investičního plánu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2010 dle materiálu RK-40-2010-67, které budou z důvodu dosud probíhajících výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů realizovány až v roce 2011;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit do 30. 6. 2011 kopie faktur a jiných souvisejících dokladů včetně výpisů z bankovního účtu, kterými tak bude doložena úhrada všech investičních závazků u akcí schválených v rámci investičního plánu na rok 2010 dle materiálu RK-40-2010-67, jejichž realizace bude dokončena až v roce 2011.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-67.doc

68. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh poskytnutí příspěvku na provoz Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2021/40/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 tis. Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 100 tis. Kč;
 • navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 100 tis. Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplácením náborových příspěvků.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 27. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-68.doc

88. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a vyloučení uchazečů, kteří nesplnili zadávací podmínky nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení „Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina Injekční, infuzní a transfuzní technika“
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2022/40/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • vyloučení uchazečů č. 1, 2, 4 a 5 dle zápisu z hodnotící komise uvedeném v materiálu RK-40-2010-88, př. 2;
 • vybrat nabídku Promedica Praha Group, a.s., IČ 25099019, Juarezova 17, 160 00 Praha 6 jako nejvhodnější nabídku na nadlimitní veřejnou zakázku „Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina Injekční, infuzní a transfuzní technika“;
ukládá
odboru zdravotnictví:
 • oznámit rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na uvedenou veřejnou zakázku všem uchazečům, kteří podali nabídky;
 • oznámit vyloučení uchazečům č. 1, 2, 4 a 5 dle zápisu z hodnotící komise uvedeném v materiálu RK-40-2010-88, př. 2;
 • uzavřít rámcovou smlouvu s vybraným uchazečem za podmínek schválených usnesením č. 1235/25/2010/RK se zapracováním dodatečných upřesnění, která byla doplňována během zadávacího řízení dle přílohy RK-40-2010-88, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín : 28. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-88.doc, RK-40-2010-88, př. 1, RK-40-2010-88, př. 2, RK-40-2010-88, př. 3

69. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2023/40/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu IP Sociální prevence o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 30 005 518,25 Kč určenou na financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: do 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-69.doc

70. Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina VII - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2024/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na služby Provozování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina VII. dle materiálu RK-40-2010-70, př. 4;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefovská 516/1, Brno-město, 602 00 Brno 2, IČO 44991584, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Provozování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina VII. s místem plnění a poskytování sociální služby na území bývalého okresu Jihlava a Pelhřimov;
ukládá
odboru sociálních věcí zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybranými uchazeči o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-70.doc, RK-40-2010-70, př. 1, RK-40-2010-70, př. 2, RK-40-2010-70, př. 3, RK-40-2010-70, př. 4

71. Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt - návrh Žádosti o podstatnou změnu v individuálním projektu
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení žádost o podstatnou změnu v projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina individuální projekt“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2025/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
žádost o podstatnou změnu v projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt dle materiálů RK-40-2010-71, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-71.doc, RK-40-2010-71, př. 1

72. Zadání veřejných zakázek na poskytování vybraných služeb sociální prevence - Provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v kraji Vysočina VIII.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh zadání nadlimitní veřejné zakázky na zajištění sociálních služeb s názvem Provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v kraji Vysočina VIII. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2026/40/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
schválit zadání nadlimitní veřejné zakázky na zajištění sociálních služeb s názvem Provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v kraji Vysočina VIII. formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky dle materiálu RK-40-2010-72, př. 8;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na zajištění sociální služby Provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v kraji Vysočina VIII. dle materiálu RK-40-2010-72, př. 9;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na zajištění sociální služby Provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v kraji Vysočina VIII. dle materiálu RK-40-2010-72, př. 10; Rada kraje Vysočina, jako zadavatel, zároveň pověřuje hodnotící komisi, ve smyslu § 59 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách, posouzením kvalifikace dodavatelů dle doplněného materiálu;
schvaluje
přílohy zadávacích dokumentací dle materiálů RK-40-2010-72, př. 1, RK-40-2010-72, př. 2, RK-40-2010-72, př. 3, RK-40-2010-72, př. 4, RK-40-2010-72, př. 5, RK-40-2010-72, př. 6, RK-40-2010-72, př. 7, RK-40-2010-72, př. 8;
ukládá
odboru sociálních věcí zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku Provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v kraji Vysočina VIII. dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentací veřejné zakázky na poskytování sociálních služeb, to vše v navržených termínech.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-72.doc, RK-40-2010-72, př. 1, RK-40-2010-72, př. 2, RK-40-2010-72, př. 3, RK-40-2010-72, př. 4, RK-40-2010-72, př. 5, RK-40-2010-72, př. 6, RK-40-2010-72, př. 7, RK-40-2010-72, př. 8, RK-40-2010-72, př. 9, RK-40-2010-72, př. 10

73. Návrhy dodatků ke smlouvám s dodavateli sociálních služeb financovaných z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu uzavření dodatků ke smlouvám o zajištění sociální služby s Psychocentrem - manželskou a rodinnou poradnou, příspěvkovou organizací a s Diagnostickým ústavem sociální péče Černovice, příspěvkovou organizací. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2027/40/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatky smluv o zajištění sociální služby s Psychocentrem - manželskou a rodinnou poradnou, příspěvkovou organizací a s Diagnostickým ústavem sociální péče Černovice, příspěvkovou organizací dle materiálů RK-40-2010-73, př. 1, RK-40-2010-73, př. 2 a RK-40-2010-73, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-73.doc, RK-40-2010-73, př. 1, RK-40-2010-73, př. 2, RK-40-2010-73, př. 3

74. Organizační řád Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem nového organizačního řádu Ústavu sociální péče Jinošov, v souvislosti se změnou názvu a sídla organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2028/40/2010/RK
Rada kraje
vydává
Organizační řád Domova bez zámku, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-40-2010-74, př. 1.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí
termín: 1. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-74.doc, RK-40-2010-74, př. 1

75. Stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace Domov důchodců Ždírec
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2029/40/2010/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat PaedDr. Martině Matějkové, ředitelce Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 1. 2011 dle materiálu RK-40-2010-75, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 1. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-75.doc, RK-40-2010-75, př. 1, RK-40-2010-75, př. 2

76. Zvýšení limitu mzdových prostředků Domova pro seniory Velký Újezd
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení návrh zvýšení limitu prostředků na platy Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2030/40/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele limit prostředků na platy Domov důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace z částky 11 668 tis. Kč na částku 12 468 tis. Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: do 30. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-76.doc, RK-40-2010-76, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 77 - 78 v bloku.
K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

77. Návrh na vyřazení osobního automobilu DÚSP Černovice, příspěvkové organizace
Usnesení 2031/40/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením automobilu Volkswagen SHARAN, registrační značka PE 86-69, inventární číslo HIM 022/74, rok pořízení 1998, pořizovací cena 721 421 Kč, zůstatková cena 0 Kč, z majetku kraje a jeho následným prodejem za nejvyšší nabídnutou cenu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-77.doc

78. Návrh na bezúplatný převod majetku Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace
Usnesení 2032/40/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s bezúplatným převodem osobního automobilu Škoda FABIA, registrační značka 3J6 6733, inventární číslo 75, rok pořízení 2008, pořizovací cena 313 600 Kč, příspěvkové organizaci kraje Vysočina - Domov důchodců Humpolec, se sídlem Humpolec, Máchova ul. č. 210, IČO 00511862.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-78.doc

79. Vyřazení vozidla z majetku kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2033/40/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • vyřadit majetek - osobní vozidlo r.zn. 4J0 9073 v pořizovací ceně 384 414,- Kč k 31. 12. 2010,
 • uzavřít smlouvu o prodeji osobního vozidla r.zn. 4J0 9073 za cenu 53 600,- Kč, s kupujícím Jakubem Bezděkem, Drahany 169, 798 61 Prostějov, IČO 74308581.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-79.doc, RK-40-2010-79, př. 1

80. Průběžná informace o pokračování implementace reformy účetnictví v podmínkách kraje
E. Janoušková, ředitelka Sekce ekonomiky a podpory, informovala radu kraje o pokračování implementace reformy účetnictví v podmínkách kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2034/40/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • průběžnou informaci o pokračování implementace reformy účetnictví v podmínkách kraje;
 • rozhodnutí ředitele Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 29. 11. 2011 ve věci způsobu zasílání dat do CSÚIS.
odpovědnost: OE
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-80.doc, RK-40-2010-80, př. 1

81. Smlouva o nájmu - pracoviště Tolstého 15 Jihlava
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, seznámila radu kraje s návrhem Smlouvy o nájmu nebytových prostor, týkající se pracoviště Krajského úřadu na adrese Tolstého 15, Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2035/40/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o nájmu nebytových prostor dle materiálu RK-40-2010-81, př. 1.
odpovědnost: oddHS
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-81.doc, RK-40-2010-81, př. 1

82. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Folklornímu sdružení ČR
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2036/40/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 20 000 Kč Folklornímu sdružení České republiky, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1, IČO: 00541206 dle materiálu RK-40-2010-82, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 20 000 Kč při současném zvýšení § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků o částku 20 000 Kč, dle materiálu RK-40-2010-82.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-82.doc, RK-40-2010-82, př. 1

83. Návrh na poskytnutí věcného daru obcím - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení návrh poskytnutí věcného daru městům Velké Meziříčí, Nové Město na Moravě, Chotěboř, Moravské Budějovice a Světlá nad Sázavou. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2037/40/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS spočívající ve zvýšení § 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku o částku 125 000 Kč při současném snížení § 5529 - Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému o částku 125 000 Kč na poskytnutí věcných darů obcím;
rozhoduje
poskytnout dar dle materiálů RK-40-2010-83, př. 1, RK-40-2010-83, př. 2, RK-40-2010-83, př. 3, RK-40-2010-83, př. 4 a RK-40-2010-83, př. 5.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-83.doc, RK-40-2010-83, př. 1, RK-40-2010-83, př. 2, RK-40-2010-83, př. 3, RK-40-2010-83, př. 4, RK-40-2010-83, př. 5

84. Vánoční dary pro děti z dětských domovů kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnutí věcných darů pro jedenáct dětských domovů a center. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2038/40/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
provést bezúplatný převod movitého majetku uvedeného v materiálu RK-40-2010-84, př. 1, na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-40-2010-84, př. 2.
odpovědnost: OSH
termín: 30. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-84.doc, RK-40-2010-84, př. 1, RK-40-2010-84, př. 2

85. Poskytnutí věcného daru předsedovi Nitranského samosprávného kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí daru formou skleněné plastiky výtvarníka Jana Exnara panu Milanovi Belicovi, předsedovi Nitranského samosprávného kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2039/40/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout věcný dar formou skleněné plastiky výtvarníka Jana Exnara panu Milanovi Belicovi, předsedovi Nitranského samosprávného kraje.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 23. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-85.doc

89. Smlouva o podnájmu nebytových prostor a dohoda o narovnání v objektu č. 60, ulice Rue Trône v Bruselu - kancelář kraje Vysočina v Bruselu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a M. Tomšů, pracovnice oddělení vnějších vztahů, informovaly radu kraje o návrhu uzavření Smlouvy o podnájmu nebytových prostor a dohodu o narovnání pro zajištění činnosti kanceláře kraje v Bruselu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2040/40/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o podnájmu nebytových prostor a dohoda o narovnání dle materiálu
RK-40-2010-89, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 1. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-40-2010-89.doc, RK-40-2010-89, př. 1

90. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 40/2010 s tím, že další zasedání se bude konat dne 4. 1. 2011, v 9:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 40/2010 dne 21. 12. 2010.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 22. 12. 2010 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz