Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 4/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 4/2013, které se konalo dne 29. 1. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2013
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 29. 1. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil neúčast M. Hyského v úvodu jednání.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:
50. Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013
Rada kraje předložený návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2013
 2. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj vesnice 2013
 3. Nominace člena pro výběrovou komisi Programu specifického vzdělávání pracovníků - EDUCA
 4. Poskytnutí dotace asociaci Národní síť Zdravých měst ČR
 5. Projekt Snižování energetické náročnosti - závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu
 6. Výsledky veřejného Fóra Zdravého Kraje Vysočina
 7. Projekt Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť - podání 6. monitorovací zprávy
 8. Stanovisko Kraje Vysočina k implementační struktuře česko-rakouského programu přeshraniční spolupráce v programovacím období 2014-2020
 9. Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - prodloužení pracovních poměrů zaměstnanců, podílejících se na jejich realizaci
 10. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Třebíč, ulice Vltavínská
 11. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 12. Změna usnesení 0209/03/2012/ZK
 13. Předání majetku k hospodaření Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč
 14. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k. ú. Humpolec
 15. FOND VYSOČINY - grantový program Památky místního významu 2013
 16. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti oddělení hospodářské správy za období od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012
 17. Řízený zánik detašovaných pracovišť v bývalých okresních městech, rozpočtové opatření
 18. Rozhodnutí zřizovatele o nabývání dlouhodobého hmotného majetku do vlastnictví Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 19. Odůvodnění významných veřejných zakázek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Celoroční dodávky nafty pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci a Souvislé opravy silnic Kraje Vysočina v roce 2013
 20. Veřejné zakázky na stavební práce na akce: II/411 Dešov - most ev. č. 411-004 a III/36210 Bolešín - most ev. č. 36210-2
 21. Veřejné zakázky na stavební práce na akce: II/403 Nevcehle - průtah a II/406 Telč - průtah
 22. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 23. Návrh Dodatku č. 7 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 06/06
 24. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2013
 25. Grantový program Informační a komunikační technologie 2012 - žádost o změnu v projektu
 26. FOND VYSOČINY - žádost o prominutí termínu žadatele Obec Velký Beranov podpořeného z GP Bioodpady 2012
 27. Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů u projektu č. 09035943 s názvem Úspora energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.b spolufinancovaného z evropských fondů v rámci Operačního programu Životní prostředí
 28. FOND VYSOČINY - grantový program Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2013
 29. Návrh Plánu činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2013
 30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina
 31. Návrh na schválení čerpání investičního fondu Hotelové školy Třebíč a Střední průmyslové školy Třebíč
 32. Projektový záměr příspěvkové organizace Hotelová škola Třebíč
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
 34. Peněžní a věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 35. Odměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele nemocnic a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
 36. Změna Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 37. Smlouvy o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby
 38. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Ostatní finanční operace - odvod za porušení rozpočtové kázně
 39. Žádost o prominutí odvodů - Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě a Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč
 40. Zrušení části rozhodnutí č. 1317/27/2012/RK
 41. Dotační řízení na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování pro 1. pololetí roku 2013
 42. 2. monitorovací zpráva projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
 43. Návrh na poskytnutí dotace na provozování služeb specializovaných na pomoc osobám se smyslovým postižením - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 44. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov bez zámku
 45. Informace ke cvičení ZÓNA 2013
 46. Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2012
 47. Návrh Plánu činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2013
 48. Návrh Plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013
 49. Obsazení pracovních skupin Řídícího výboru Integrovaného regionálního operačního programu za Kraj Vysočina
 50. Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013
 51. Rozprava členů rady
Usnesení 0135/04/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 29. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 3/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj vesnice 2013
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vyhlášení grantového programu na podporu výstavby, rekonstrukcí nebo oprav veřejného osvětlení v obcích a městech kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0136/04/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Rozvoj vesnice 2013 dle materiálu RK-04-2013-02, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-02.doc, RK-04-2013-02, př. 1, RK-04-2013-02, př. 2

03. Nominace člena pro výběrovou komisi Programu specifického vzdělávání pracovníků - EDUCA
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, požádala radu kraje o nominaci člena výběrové komise Programu specifického vzdělávání pracovníků - EDUCA za Kraj Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0137/04/2013/RK
Rada kraje
nominuje
Janu Hadravovou jako členku výběrové komise Programu specifického vzdělávání pracovníků - EDUCA za Kraj Vysočina a Janu Böhmovou jako náhradnici výběrové komise Programu specifického vzdělávání pracovníků - EDUCA za Kraj Vysočina.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-03.doc

04. Poskytnutí dotace asociaci Národní síť Zdravých měst ČR
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o usnesení přijatém Valnou hromadou Národní sítě Zdravých měst ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0138/04/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
usnesení Valné hromady Národní sítě Zdravých měst ČR ze dne 24. 4. 2012 a z něj vyplývající povinnost zaplatit příspěvek ve výši 75 tis. Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši 75 tis. Kč Národní síti Zdravých měst ČR, IČO 61385247, se sídlem Šrobárova 48, 100 00 Praha, za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina podle materiálu RK-04-2013-04, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-04.doc, RK-04-2013-04, př. 1, RK-04-2013-04, př. 2, RK-04-2013-04, př. 3, RK-04-2013-04, př. 4

05. Projekt Snižování energetické náročnosti - závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0139/04/2013/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-04-2013-05, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-05.doc, RK-04-2013-05, př. 1

06. Výsledky veřejného Fóra Zdravého Kraje Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s výsledky veřejného Fóra Zdravého Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0140/04/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí výsledky veřejného Fóra Zdravého Kraje Vysočina dle materiálu RK-04-2013-06, př. 1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje ve spolupráci s odbory krajského úřadu, které mají oborové oblasti ve své gesci, pracovat na návrzích řešení problémů uvedených v materiálu RK-04-2013-06, př. 1 a o výsledcích informovat radu kraje před konáním dalšího veřejného Fóra Zdravého Kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-06.doc, RK-04-2013-06, př. 1

07. Projekt Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť - podání 6. monitorovací zprávy
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí 6. monitorovací zprávu projektu „Most k partnerství VŠP Jihlava tvoří síť“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0141/04/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v soupisce účetních dokladů jako přílohy 6. monitorovací zprávy v rámci projektu Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť dle materiálu RK-04-2013-07, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-04-2013-07, př. 1.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 29. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-07.doc, RK-04-2013-07, př. 1

08. Stanovisko Kraje Vysočina k implementační struktuře česko-rakouského programu přeshraniční spolupráce v programovacím období 2014-2020
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o přípravě česko-rakouského programu přeshraniční spolupráce v programovacím období 2014 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0142/04/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o přípravě česko-rakouského programu přeshraniční spolupráce v programovacím období 2014 - 2020;
ukládá
odboru regionálního rozvoje zaslat stanovisko Kraje Vysočina k implementační struktuře česko-rakouského programu přeshraniční spolupráce v programovacím období 2014-2020 Ministerstvu pro místní rozvoj ČR dle materiálu RK-04-2013-08, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 1. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-08.doc, RK-04-2013-08, př. 1

09. Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - prodloužení pracovních poměrů zaměstnanců, podílejících se na jejich realizaci
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o prodloužení dvou pracovních poměrů zaměstnanců Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina na oddělení grantových programů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0143/04/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o prodloužení pracovních poměrů u dvou funkčních míst nejpozději do 31. 12. 2014 s obsahovou náplní funkčního místa zaměřeného na administraci globálních grantů;
schvaluje
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2013 (§ 6172) o částku 432 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 581 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 17 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 598 000 Kč.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 1. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-09.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 10 14 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

10. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Třebíč, ulice Vltavínská
Usnesení 0144/04/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést stavbu bez čp/če, jiná stavba, postavená na pozemku st. par. č. 7644 v k. ú. a obci Třebíč, za kupní cenu 1 750 000 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví HTP Moravia s.r.o, se sídlem Brno, Mlýnská 45, 602 00 Brno, IČO 26977010.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-10.doc, RK-04-2013-10, př. 1

11. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0145/04/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-04-2013-11, př. 1 a RK-04-2013-11, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-11.doc, RK-04-2013-11, př. 1, RK-04-2013-11, př. 2

12. Změna usnesení 0209/03/2012/ZK
Usnesení 0146/04/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0209/03/2012/ZK tak, že text:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky v rozsahu materiálu ZK-03-2012-32, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky v rozsahu materiálu ZK-03-2012-32, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy, s výjimkou pozemku par. č. 88/10 v k. ú. a obci Klokočov, který Kraj Vysočina nabyde darem z vlastnictví obce Klokočov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-12.doc

13. Předání majetku k hospodaření Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč
Usnesení 0147/04/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje prostřednictvím schválení dodatku Zřizovací listiny Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč předat do hospodaření organizace nemovitosti dle materiálu RK-04-2013-13.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-13.doc

14. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k. ú. Humpolec
Usnesení 0148/04/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Humpolec na straně budoucího povinného z věcného břemene a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení a provozování vodovodní přípojky, kterou bude dotčen pozemek par. č. 2455/4 v k. ú. a obci Humpolec, včetně práva vstupu a vjezdu za účelem oprav a údržby stavby, a to na dobu, po kterou bude vodovodní přípojka oprávněným z věcného břemene provozována s tím, že se jedná o bezúplatné zřízení věcného břemene.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. března 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-14.doc, RK-04-2013-14, př. 1

15. FOND VYSOČINY - grantový program Památky místního významu 2013
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s předloženým návrhem vyhlášení grantového programu na podporu obnovy památek místního významu určeného pro vlastníky těchto objektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0149/04/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Památky místního významu 2013 dle materiálu RK-04-2013-15, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-15.doc, RK-04-2013-15, př. 1, RK-04-2013-15, př. 2

16. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti oddělení hospodářské správy za období od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, předložila radě kraje na vědomí informaci o veřejné zakázce malého rozsahu zadané MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem Kraje Vysočina, v rámci působnosti oddělení hospodářské správy ve 3. čtvrtletí 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0150/04/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejné zakázce malého rozsahu zadané MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem Kraje Vysočina, v rámci působnosti oddělení hospodářské správy za období od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012 dle materiálu RK-04-2013-16, př. 1.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy
termín: 31. 01. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-16.doc, RK-04-2013-16, př. 1

17. Řízený zánik detašovaných pracovišť v bývalých okresních městech, rozpočtové opatření
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, podaly radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0151/04/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o řízeném zániku detašovaných pracovišť dle materiálu RK-04-2013-17, př. 1;
ukládá
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina:
 • znovu a důkladně posoudit navrhované rozmístění jednotlivých pracovišť krajského úřadu s cílem minimalizovat změnou vyvolané stavební úpravy a výdaje z rozpočtu kraje a s cílem dosáhnout z provozního hlediska nejpřijatelnějšího řešení;
 • věnovat zvýšenou pozornost procesu řízeného zániku detašovaných pracovišť ve všech souvislostech a tento proces průběžně optimalizovat a radu kraje informovat.
odpovědnost: ředitel
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-17.doc, RK-04-2013-17, př. 1

18. Rozhodnutí zřizovatele o nabývání dlouhodobého hmotného majetku do vlastnictví Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s žádostí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, nabývat dlouhodobý hmotný majetek movitý do vlastnictví organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0152/04/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
s účinností od 1. 2. 2013 o nabývání dlouhodobého hmotného majetku movitého dle § 27 odst. 5 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, do vlastnictví Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace;
bere na vědomí
že, dlouhodobý hmotný majetek movitý, který Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pořídila pro svého zřizovatele do doby účinnosti tohoto rozhodnutí, zůstane ve vlastnictví zřizovatele a bude nadále vymezen jako majetek předaný k hospodaření.
odpovědnost: ODSH
termín: 1. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-18.doc

19. Odůvodnění významných veřejných zakázek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Celoroční dodávky nafty pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci a Souvislé opravy silnic Kraje Vysočina v roce 2013
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem schválení odůvodnění veřejných zakázek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v roce 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0153/04/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odůvodnění významných veřejných zakázek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace:
 • Celoroční dodávky nafty pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK-04-2013-19, př. 1;
 • Souvislé opravy silnic Kraje Vysočina v roce 2013 dle materiálu RK-04-2013-19, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 28. 02. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-19.doc, RK-04-2013-19, př. 1, RK-04-2013-19, př. 2

20. Veřejné zakázky na stavební práce na akce: II/411 Dešov - most ev. č. 411-004 a III/36210 Bolešín - most ev. č. 36210-2
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh zadání dvou samostatných veřejných zakázek na rekonstrukce mostů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0154/04/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejné zakázky v souladu se Zadávací dokumentací veřejných zakázek na stavební práce II/411 Dešov - most ev. č. 411-004 a III/36210 Bolešín - most ev. č. 36210-2, formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejných zakázek na stavební práce na akce II/411 Dešov - most ev. č. 411-004 a III/36210 Bolešín - most ev. č. 36210-2 dle materiálu RK-04-2013-20, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejných zakázek na stavební práce na akce II/411 Dešov - most ev. č. 411-004 a III/36210 Bolešín - most ev. č. 36210-2 dle doplněného materiálu RK-04-2013-20, př. 3;
 • stanovuje, že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace zadávaných zakázek;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejné zakázky na akce II/411 Dešov - most ev. č. 411-004 a III/36210 Bolešín - most ev. č. 36210-2 dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-04-2013-20, př. 1 a v navržených termínech.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-20.doc, RK-04-2013-20, př. 1, RK-04-2013-20, př. 2, RK-04-2013-20, př. 3

21. Veřejné zakázky na stavební práce na akce: II/403 Nevcehle - průtah a II/406 Telč - průtah
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zadání dvou samostatných veřejných zakázek na rekonstrukce komunikací v průtazích obcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0155/04/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejné zakázky v souladu se Zadávací dokumentací veřejných zakázek na stavební II/403 Nevcehle - průtah a II/406 Telč - průtah, formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejných zakázek na stavební práce na akce II/403 Nevcehle - průtah a II/406 Telč - průtah dle materiálu RK-04-2013-21, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejných zakázek na stavební práce na II/403 Nevcehle - průtah a II/406 Telč - průtah dle doplněného materiálu RK-04-2013-21, př. 3;
 • stanovuje, že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace zadávaných zakázek;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejné zakázky na akce II/403 Nevcehle - průtah a II/406 Telč - průtah dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-04-2013-21, př. 1 a v navržených termínech.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-21.doc, RK-04-2013-21, př. 1, RK-04-2013-21, př. 2, RK-04-2013-21, př. 3

22. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje návrh poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle Zásad z rozpočtu kraje. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0156/04/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, dle materiálu RK-04-2013-22, př. 2;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, dle materiálu RK-04-2013-22, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, dle materiálu RK-04-2013-22, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-22.doc, RK-04-2013-22, př. 1, RK-04-2013-22, př. 2, RK-04-2013-22, př. 3

23. Návrh Dodatku č. 7 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 06/06
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, seznámil radu kraje s návrhem dodatku výše uvedených Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0157/04/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 7 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 06/06 dle materiálu RK-04-2013-23, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-23.doc, RK-04-2013-23, př. 1

24. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2013
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, seznámil radu kraje s předloženým návrhem vyhlášení grantového programu na podporu zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi určeného pro obce nebo svazky obcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0158/04/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Čistá voda 2013 dle materiálu RK-04-2013-24, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-24.doc, RK-04-2013-24, př. 1, RK-04-2013-24, př. 2

25. Grantový program Informační a komunikační technologie 2012 - žádost o změnu v projektu
M. Rojková, pracovnice na úseku koncepce IT, informovala radu kraje o předloženém návrhu uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí podpory. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0159/04/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu RK-04-2013-25, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-25.doc, RK-04-2013-25, př. 1, RK-04-2013-25, př. 2, RK-04-2013-25, př. 3

26. FOND VYSOČINY - žádost o prominutí termínu žadatele Obec Velký Beranov podpořeného z GP Bioodpady 2012
E. Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí, informovala radu kraje o žádosti obce Velký Beranov o prominutí termínu žadatele podpořeného z GP Bioodpady 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0160/04/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • zamítnout žádost obce Velký Beranov dle materiálu RK-04-2013-26, př. 1;
 • vzít na vědomí informaci o nevyplacení dotace.
odpovědnost: OŽP
termín: 28. února 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-26.doc, RK-04-2013-26, př. 1

27. Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů u projektu č. 09035943 s názvem Úspora energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.b spolufinancovaného z evropských fondů v rámci Operačního programu Životní prostředí
Z. Chlád a E. Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí, předložili radě kraje návrh schválení dvou dohod o úpravě soupisu dokladu a účtů u projektu s názvem „Úspora energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.b“ spolufinancovaného z evropských fondů v rámci Operačního programu Životní prostředí. V průběhu jednání přišli L. Joukl a P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0161/04/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů u projektu č. 09035943 Úspora energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.b dle materiálů RK-04-2013-27, př. 2 a RK-04-2013-27, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 01. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-27.doc, RK-04-2013-27, př. 1, RK-04-2013-27, př. 2, RK-04-2013-27, př. 3

28. FOND VYSOČINY - grantový program Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2013
Z. Chlád a E. Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí, seznámili radu kraje s návrhem grantového programu na podporu přecházení vzniku odpadů, využívání materiálů šetrných k životnímu prostředí a třídění využitelných složek odpadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0162/04/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2013 dle materiálu RK-04-2013-28, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 30. dubna 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-28.doc, RK-04-2013-28, př. 1, RK-04-2013-28, př. 2

29. Návrh Plánu činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2013
Z. Chlád a E. Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí, předložili radě kraje ke schválení návrh Plánu činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0163/04/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu RK-04-2013-29, př. 1.
odpovědnost: předseda komise pro zemědělství a životní prostředí
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-29.doc, RK-04-2013-29, př. 1

30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0164/04/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Vzdělávání ředitelů SŠ o přijaté finanční prostředky ve výši 2 453 Kč za účelem realizace aktivit projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina CZ.1.07/1.3.00/14.0004.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: leden 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-30.doc

31. Návrh na schválení čerpání investičního fondu Hotelové školy Třebíč a Střední průmyslové školy Třebíč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu schválení čerpání investičního fondu Hotelové školy Třebíč a Střední průmyslové školy Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0165/04/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • čerpání investičního fondu v roce 2013 Hotelové škole Třebíč, IČO 66610699 ve výši 60 000 Kč na realizaci technického zhodnocení domova mládeže dle materiálu RK-04-2013-31;
 • čerpání investičního fondu v roce 2013 Střední průmyslové škole Třebíč, IČO 66610702 ve výši 1 300 000 Kč na rekonstrukci učebny pro robotnické pracoviště dle materiálu RK-04-2013-31.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Hotelové školy Třebíč, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč
termín: únor 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-31.doc

32. Projektový záměr příspěvkové organizace Hotelová škola Třebíč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s projektovým záměrem Hotelové školy Třebíč „Pracovní zkušenosti v Evropě“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0166/04/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Hotelové školy Třebíč Pracovní zkušenosti v Evropě dle materiálu RK-04-2013-32, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-32.doc, RK-04-2013-32, př. 1, RK-04-2013-32, př. 2

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0167/04/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání v celkové výši 40 000 Kč na dofinancování evropských vzdělávacích projektů dle materiálu RK-04-2013-33, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-33.doc, RK-04-2013-33, př. 1, RK-04-2013-33, př. 2

34. Peněžní a věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro uvedenou příspěvkovou organizaci. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0168/04/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-04-2013-34, př. 1 a RK-04-2013-34, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-34.doc, RK-04-2013-34, př. 1, RK-04-2013-34, př. 2

35. Odměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele nemocnic a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh poskytnutí odměn ředitelům nemocnic a ředitelce ZZS KV. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0169/04/2013/RK
Rada kraje
stanoví
odměny ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu RK-04-2013-35, př. 7.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-35.doc, RK-04-2013-35, př. 1, RK-04-2013-35, př. 2, RK-04-2013-35, př. 3, RK-04-2013-35, př. 4, RK-04-2013-35, př. 5, RK-04-2013-35, př. 6, RK-04-2013-35, př. 7

36. Změna Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s návrhem dodatku Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, p. o. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0170/04/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s doplňkovou činností Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, distribuce léčivých přípravků dle materiálů RK-04-2013-36, př. 1 a RK-04-2013-36, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-04-2013-36, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 15. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-36.doc, RK-04-2013-36, př. 1, RK-04-2013-36, př. 2, RK-04-2013-36, př. 3

37. Smlouvy o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0171/04/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • uzavřít smlouvu o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby s Jihomoravským krajem dle materiálu RK-04-2013-37, př. 2;
 • uzavřít smlouvu o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby s Pardubickým krajem dle materiálu RK-04-2013-37, př. 4.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 1. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-37.doc, RK-04-2013-37, př. 1, RK-04-2013-37, př. 2, RK-04-2013-37, př. 3, RK-04-2013-37, př. 4

38. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Ostatní finanční operace - odvod za porušení rozpočtové kázně
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Ostatní finanční operace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0172/04/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, o částku 131 428 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 131 428 Kč určenou na úhradu odvodu do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálů RK-04-2013-38, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: do 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-38.doc, RK-04-2013-38, př. 1

39. Žádost o prominutí odvodů - Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě a Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informovali radu kraje o žádosti o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně vyměřených Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0173/04/2013/RK
Rada kraje
se vzdává
v souladu s ustanovením § 111 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpis, práva na odvolání:
 • proti rozhodnutí Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. j. RRJV 14333/2012 ze dne 8. 1. 2013 o odvodu za porušení rozpočtové kázně;
 • proti rozhodnutí Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. j. RRJV 8339/2012 ze dne 8. 1. 2013 o odvodu za porušení rozpočtové kázně;
žádá
 • v souladu s ustanovením § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o prominutí odvodu ve výši 1 286 262 Kč, z důvodu přílišné tvrdosti rozhodnutí Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. j. RRJV 14333/2012 ze dne 8. 1. 2013, neboť v rozhodnutí zmíněné výdaje z první a druhé žádosti o platbu byly odečteny v následujících žádostech o platbu;
 • v souladu s ustanovením § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o částečné prominutí odvodu z důvodu přílišné tvrdosti rozhodnutí Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č.j. RRJV 8339/2012 ze dne 8. 1. 2013, neboť o dobropisované položky uvedené v odůvodnění - bod b) rozhodnutí dle materiálu RK-04-2013-39, př. 3 byly způsobilé výdaje v žádosti o platbu číslo 3 poníženy;
 • v souladu s ustanovením § 156 odst. 1 písm. e) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, o posečkání s platbou odvodu do doby, než bude rozhodnuto o žádosti o prominutí odvodu uloženého rozhodnutím Úřadu Regionální rady Jihovýchod č. j. RRJV 14333/2012 ze dne 8. 1. 2013, a to z důvodu očekávaného zániku povinnosti uhradit odvod.
odpovědnost: OAPŘ, OZ
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-39.doc, RK-04-2013-39, př. 1, RK-04-2013-39, př. 2, RK-04-2013-39, př. 3

40. Zrušení části rozhodnutí č. 1317/27/2012/RK
E. Janoušková, ředitelka Sekce ekonomiky a podpory a D. Buřičová, vedoucí odboru analýz, předložily radě kraje návrh zrušení části výše uvedeného usnesení Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0174/04/2013/RK
Rada kraje
ruší
v usnesení č. 1317/27/2012/RK ze dne 24. 7. 2012 slova rozhoduje předložit žádost projektu Kvalita13 dle přílohy RK-27-2012-50, př. 1 do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa - Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, číslo výzvy - 89, název výzvy - Výzva pro předkládání GP 4.1 - Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy s tím, že pokud zastupitelstvo kraje neschválí převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve finančním objemu max. 9 828 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu Kvalita13, bude realizace projektu ukončena; doporučuje zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve finančním objemu max. 9 828 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu Kvalita13 s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu; ukládá ředitelce Sekce ekonomiky a podpory Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina připravit projektovou žádost projektu Kvalita13 do v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa - Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, číslo výzvy - 89, název výzvy - Výzva pro předkládání GP 4.1 - Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy a předložit ji Ministerstvu vnitra ČR k posouzení.
odpovědnost: ředitelka sekce ekonomiky a podpory, OAPŘ, OI
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-40.doc, RK-04-2013-40, př. 1, RK-04-2013-40, př. 2

41. Dotační řízení na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování pro 1. pololetí roku 2013
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0175/04/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti dle materiálu RK-04-2013-41, př. 1upr1, na realizaci programů primární prevence v 1. pololetí 2013 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-04-2013-41, př. 2.
odpovědnost: OSV
termín: 28. 02. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-41.doc, RK-04-2013-41, př. 1, RK-04-2013-41, př. 2, RK-04-2013-41, př. 3

42. 2. monitorovací zpráva projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení monitorovací zprávu projektu „Žijeme a pracujeme na Vysočině“. Na jednání se dostavil M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0176/04/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-04-2013-42, př. 1 a RK-04-2013-42, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-04-2013-42, př. 2, části B2;
ukládá
odboru sociálních věcí předložit tyto materiály včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-42.doc, RK-04-2013-42, př. 1, RK-04-2013-42, př. 2

43. Návrh na poskytnutí dotace na provozování služeb specializovaných na pomoc osobám se smyslovým postižením - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotace Centru pro zdravotně postižené Kraje Vysočina na zabezpečení sítě sociálních služeb pro osoby se smyslovým postižením. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0177/04/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci pro Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina na zabezpečení sítě sociálních služeb pro osoby se smyslovým postižením ve výši 5 000 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti dle materiálu RK-04-2013-43, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-43.doc, RK-04-2013-43, př. 1, RK-04-2013-43, př. 2

44. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov bez zámku
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh dodatku Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0178/04/2013/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-04-2013-44, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. X Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-04-2013-44, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-44.doc, RK-04-2013-44, př. 1, RK-04-2013-44, př. 2

45. Informace ke cvičení ZÓNA 2013
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, J. Murárik, vedoucí oddělení krizového řízení a bezpečnosti a L. Seidl, vedoucí oddělení vnějších vztahů, předložili radě kraje na vědomí informaci ke cvičení ZÓNA 2013. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0179/04/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci ke cvičení ZÓNA 2013 dle materiálů RK-04-2013-45, RK-04-2013-45, př. 1, RK-04-2013-45, př. 2 a RK-04-2013-45, př. 3;
ukládá
 • odboru sekretariátu hejtmana podílet se na koordinaci přípravy cvičení s cvičícími subjekty;
 • odboru sekretariátu hejtmana ve spolupráci s MV - GŘ HZS ČR, JE Dukovany a HZS Kraje Vysočina zabezpečit informovanost sdělovacích prostředků;
 • určeným odborům krajského úřadu, členům krizového štábu kraje, zúčastnit se cvičení v rámci svých kompetencí.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ředitel KrÚ
termín: 28. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-45.doc, RK-04-2013-45, př. 1, RK-04-2013-45, př. 2, RK-04-2013-45, př. 3

46. Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2012
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a L. Seidl, vedoucí oddělení vnějších vztahů, seznámili radu kraje s předloženou Zprávou o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0180/04/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2012 dle materiálu RK-04-2013-46, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-46.doc, RK-04-2013-46, př. 1

47. Návrh Plánu činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2013
L. Joukl předložil radě kraje ke schválení návrh Plánu činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0181/04/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu RK-04-2013-47, př. 1.
odpovědnost: předseda dopravní komise
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-47.doc, RK-04-2013-47, př. 1

48. Návrh Plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013
V. Novotný seznámil radu kraje s Plánem činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0182/04/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu RK-04-2013-48, př. 1.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-48.doc, RK-04-2013-48, př. 1

49. Obsazení pracovních skupin Řídícího výboru Integrovaného regionálního operačního programu za Kraj Vysočina
J. Běhounek předložil radě kraje návrh nominace členů pracovní skupiny Sociální a zdravotní infrastruktura v obcích a regionech a pracovní skupiny Posílení institucionální kapacity ve veřejné správě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0183/04/2013/RK
Rada kraje
nominuje
Ing. Soňu Měrtlovou jako členku pracovní skupiny Sociální a zdravotní infrastruktura v obcích a regionech, JUDr. Věru Švarcovou jako její náhradníci, Ing. Petra Pavlince jako člena pracovní skupiny Posílení institucionální kapacity ve veřejné správě a Ing. Evu Janouškovou jako jeho náhradnicí.
odpovědnost: Ř SRR
termín: 1. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-49.doc, RK-04-2013-49, př. 1

50. Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013
M. Hyský seznámil radu kraje s návrhem Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0184/04/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu RK-04-2013-50, př. 1.
odpovědnost: předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2013-50.doc, RK-04-2013-50, př. 1

51. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 4/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 5. 2. 2013, v 9:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 4/2013 dne 29. 1. 2013.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 31. 1. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz