Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 3/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 3/2013, které se konalo dne 22. 1. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2013
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 22. 1. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2013
 2. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Vlásenice - Drbohlavy a obci Pelhřimov
 3. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč (2. kategorie) zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
 4. Darování pozemků v k. ú. Rovný a obci Slavíkov
 5. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 6. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 7. Koupě pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev, požadavek vlastníků na změnu kupní ceny
 8. Převody pozemků v obci a k. ú. Vepříkov
 9. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 10. Majetkoprávní dořešení pozemků po zaměření skutečné trasy silnice III/15222 v průjezdním úseku v obci Budkov
 11. Veřejná zakázka na stavební práce SŠ obchodu a služeb Jihlava - rekonstrukce kuchyně
 12. Smlouva o převodu investorství - akce II/405 Zašovice - Okříšky
 13. Smlouva o převodu investorství
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 15. Kontrola použití finančních prostředků kraje
 16. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných v rámci působnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012
 17. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina
 18. Udržitelnost projektu Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice
 19. Zpráva o realizaci a žádost o platbu projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3
 20. Svěření rozhodování o předkládání monitorovacích zpráv v rámci projektů realizovaných z ROP Jihovýchod
 21. Grantový program Informační a komunikační technologie 2012 - žádost o změnu v projektu
 22. FOND VYSOČINY - grantový program Informační a komunikační technologie 2013
 23. Návrh na změnu obsazení orgánů agentury EPMA za Kraj Vysočina
 24. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
 25. Informace u uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
 26. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce movitých kulturních památek do expozice pobočky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 27. Dlouhodobá výpůjčka sbírkových předmětů z vybraných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury
 28. Poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 29. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu
 30. Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - monitorovací hlášení
 31. Poskytnutí dotace KČT Vysočina, o. s. na údržbu značení pěších turistických tras v Kraji Vysočina
 32. Poskytnutí dotace Klubu českých turistů na údržbu značení cyklistických tras v Kraji Vysočina
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování neuznatelných nákladů na projekt Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt
 34. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace
 35. Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Domova ve Zboží, příspěvkové organizace
 36. Podstatná změna I. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
 38. Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele (ředitelky) školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v roce 2013
 39. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč
 40. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku
 41. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina za období od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012
 42. Smlouva o nájmu nebytových prostor
 43. Nominace zástupce do Monitorovacího výboru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 44. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem finančních prostředků od Energetické agentury Vysočiny v souvislosti s 3. splátkou půjčky určené na realizaci projektu ENERGY FUTURE - Přechod k trvale udržitelnému využívání energií v rakousko českém příhraničí
 45. Prohlášení k finanční zprávě v rámci vyúčtování 2. monitorovacího období projektu Zdraví bez hranic , registrační číslo M00214
 46. Spolupráce Kraje Vysočina s obcemi s rozšířenou působností při zajišťování administrace Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2013
 47. Rozhodnutí o výběru dodavatele CEC5
 48. Návrh Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny
 49. Regionální inovační strategie Kraje Vysočina
 50. Návrh plánu činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013
 51. Plán činnosti Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2013
 52. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013
 53. Rozprava členů rady
Usnesení 0083/03/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 22. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 2/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky.

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování neuznatelných nákladů na projekt Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0084/03/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 10 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Evropské projekty, zvláštního účtu projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt o částku 10 000 Kč na dofinancování neuznatelných výdajů projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 01. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-33.doc

34. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0085/03/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku - Vana se zvedacím zařízením, typ Arjo Malibu, inventární číslo 010/56, rok pořízení 1998, pořizovací cena 177 328,00 Kč, zůstatková cena 0 Kč, z majetku kraje a s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-34.doc

35. Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Domova ve Zboží, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem vyhlásit výběrové řízení na ředitele/ředitelku Domova ve Zboží, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0086/03/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
žádost o ukončení pracovního poměru ředitele Domova ve Zboží, příspěvkové organizace ke dni 31. 3. 2013, učiněné JUDr. Bohuslavem Kubátem;
vyhlašuje
výběrové řízení na ředitele/ředitelku Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-03-2013-35, př. 2;
schvaluje
složení výběrové komise pro výběrové řízení na ředitele/ředitelku Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-03-2013-35, př. 3upr1.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-35.doc, RK-03-2013-35, př. 1, RK-03-2013-35, př. 2, RK-03-2013-35, př. 3

36. Podstatná změna I. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, zdůvodnila radě kraje navrhované změny v daném projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0087/03/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-03-2013-36, př. 1;
ukládá
 • majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-03-2013-36, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-03-2013-36, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-36.doc, RK-03-2013-36, př. 1

Ze zasedání se omluvil P. Krčál. K bodům 02 06, 08, 10, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Vlásenice - Drbohlavy a obci Pelhřimov
Usnesení 0088/03/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 280/10 o výměře 27 m2, oddělený z pozemku par. č. 280/8 geometrickým plánem č. 94-41/2012 v k. ú. Vlásenice-Drbohlavy a obci Pelhřimov z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-02.doc, RK-03-2013-02, př. 1

03. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč (2. kategorie) zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
Usnesení 0089/03/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového dle materiálu RK-03-2013-03, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-03.doc, RK-03-2013-03, př. 1

04. Darování pozemků v k. ú. Rovný a obci Slavíkov
Usnesení 0090/03/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků par. č. 337/9 a 337/10 oddělených dle GP č. 163-96/2011 z pozemku par. č. 337/6 v k. ú. Rovný a obci Slavíkov z vlastnictví kraje do vlastnictví obce Slavíkov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 337/9 a par. č 337/10 oddělené dle GP č. 163-96/2011 z pozemku par. č. 337/6 v k. ú. Rovný a obci Slavíkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Slavíkov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-04.doc, RK-03-2013-04, př. 1

05. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0091/03/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemku dle materiálu RK-03-2013-05, př. 1upr1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemku dle materiálu RK-03-2013-05, př. 1upr1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1822/3 v k. ú. Přibyslavice nad Jihlavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-05.doc, RK-03-2013-05, př. 1

06. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0092/03/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-03-2013-06, př. 1 a RK-03-2013-06, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-06.doc, RK-03-2013-06, př. 1, RK-03-2013-06, př. 2

08. Převody pozemků v obci a k. ú. Vepříkov
Usnesení 0093/03/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 1337/12 v k. ú. Vepříkov oddělený z pozemku par. č. 1337/1 dle geometrického plánu č. 127-1199/2003 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vepříkov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemek par. č. 1337/12 oddělený z pozemku par. č. 1337/1 dle geometrického plánu č. 127-1199/2003 v k. ú. Vepříkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vepříkov;
 • nabýt darem pozemky par. č. 1337/5, par. č. 1337/9 a díl a oddělený dle geometrického plánu č. 127-1199/2003 z pozemku par. č. 1281/1 v k. ú. Vepříkov z vlastnictví obce Vepříkov do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-08.doc, RK-03-2013-08, př. 1

10. Majetkoprávní dořešení pozemků po zaměření skutečné trasy silnice III/15222 v průjezdním úseku v obci Budkov
Usnesení 0094/03/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování nemovitostí v rozsahu dle materiálu RK-03-2013-10, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout převést darem pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Budkov dle darovací smlouvy dle materiálu RK-03-2013-10, př. 2;
 • rozhodnout nabýt darem pozemek z vlastnictví obce Budkov do vlastnictví Kraje Vysočina dle darovací smlouvy dle materiálu RK-03-2013-10, př. 3;
 • schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-03-2013-10, př. 4;
 • schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-03-2013-10, př. 5;
 • rozhodnout nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-03-2013-10, př. 6;
 • rozhodnout nabýt bezúplatně pozemky v rozsahu dle materiálu RK-03-2013-10, př. 7.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-10.doc, RK-03-2013-10, př. 1, RK-03-2013-10, př. 2, RK-03-2013-10, př. 3, RK-03-2013-10, př. 4, RK-03-2013-10, př. 5, RK-03-2013-10, př. 6, RK-03-2013-10, př. 7

07. Koupě pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev, požadavek vlastníků na změnu kupní ceny
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o požadavku vlastníků na změnu kupní ceny pozemků v k. ú. Horní Cerekev. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0095/03/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-07.doc, RK-03-2013-07, př. 1

09. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0096/03/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-03-2013-09, př. 1.
odpovědnost: ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-09.doc, RK-03-2013-09, př. 1

11. Veřejná zakázka na stavební práce SŠ obchodu a služeb Jihlava - rekonstrukce kuchyně
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0097/03/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-11.doc, RK-03-2013-11, př. 1, RK-03-2013-11, př. 2, RK-03-2013-11, př. 3, RK-03-2013-11, př. 4

K bodům 12, 13, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení těchto bodů současně.

12. Smlouva o převodu investorství - akce II/405 Zašovice - Okříšky
Usnesení 0098/03/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o převodu investorství ke stavbě objektu Přeložka VN v km 6,42-6,75 v rámci stavby II/405 Zašovice - Okříšky dle materiálu RK-03-2013-12, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-12.doc, RK-03-2013-12, př. 1

13. Smlouva o převodu investorství
Usnesení 0099/03/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o převodu investorství ke stavbě II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova dle materiálu RK-03-2013-13, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 25. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-13.doc, RK-03-2013-13, př. 1

14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0100/03/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 341 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 1 341 000 Kč na zajištění činností, které KSÚSV vykonává pro odbor majetkový krajského úřadu, vyplývající ze změny zřizovací listiny, tj. na zajištění geometrických plánů a v případě potřeby pokácení a ošetření trvalých porostů z důvodu bezpečnosti a ochrany osob a majetku v průjezdních úsecích obcí na silnicích II. a III. tříd za vlastníka, tj. Kraj Vysočina;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 1 341 000 Kč s určením na zajištění pořízení geometrických plánů a v případě potřeby pokácení a ošetření trvalých porostů z důvodu bezpečnosti a ochrany osob a majetku v průjezdních úsecích obcí na silnicích II. a III. tříd za vlastníka, tj. Kraj Vysočina.
odpovědnost: ODSH, OE, OM, KSÚSV
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-14.doc, RK-03-2013-14, př. 1

15. Kontrola použití finančních prostředků kraje
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem uzavřít smlouvu o kontrolní činnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0101/03/2013/RK
Rada kraje
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství ve spolupráci s externím kontrolorem Ing. Zdeňkem Novotným, bytem Bratří Čapků 2064/12, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 60570903, provést čtyři kontroly v roce 2013 zaměřené na použití veřejných finančních prostředků poskytnutých Krajem Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé při provozování veřejné linkové osobní dopravy v rámci závazku veřejné služby;
rozhoduje
uzavřít smlouvu o kontrolní činnosti podle materiálu RK-03-2013-15, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-15.doc, RK-03-2013-15, př. 1

16. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných v rámci působnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0102/03/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu, s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku a MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem Kraje Vysočina, v rámci působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012 dle materiálu RK-03-2013-16, př. 1.
odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 22. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-16.doc, RK-03-2013-16, př. 1

17. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit návrh Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0103/03/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina dle materiálu RK-03-2013-17, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-17.doc, RK-03-2013-17, př. 1, RK-03-2013-17, př. 2

18. Udržitelnost projektu Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0104/03/2013/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-03-2013-18, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-18.doc, RK-03-2013-18, př. 1

19. Zpráva o realizaci a žádost o platbu projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení zprávu o realizaci uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0105/03/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
zprávu o realizaci projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3 dle materiálu RK-03-2013-19, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálu RK-03-2013-19, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-19.doc, RK-03-2013-19, př. 1

20. Svěření rozhodování o předkládání monitorovacích zpráv v rámci projektů realizovaných z ROP Jihovýchod
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0106/03/2013/RK
Rada kraje
svěřuje
hejtmanovi rozhodování o předkládání monitorovacích zpráv, kterými nedochází ke změnám projektů, a to pouze za účelem realizace a monitoringu projektů financovaných z Regionálního operačního programu Jihovýchod: Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov (registrační číslo projektu CZ.1.11/3.4.00/01.00070), Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod (registrační číslo projektu CZ.1.11/3.4.00/01.00071), Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě (registrační číslo projektu CZ.1.11/3.4.00/01.00072), Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč (registrační číslo projektu CZ.1.11/3.4.00/02.00599), Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod (registrační číslo projektu CZ.1.11/3.4.00/02.00737) a projektu financovaného z Integrovaného operačního programu: Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina (registrační číslo projektu CZ.1.06/3.4.00/11.07849).
odpovědnost: OZ
termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-20.doc

21. Grantový program Informační a komunikační technologie 2012 - žádost o změnu v projektu
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s žádostí obce Dlouhá Brtnice o změnu v daném projetku. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 0107/03/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu RK-03-2013-21, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-21.doc, RK-03-2013-21, př. 1, RK-03-2013-21, př. 2, RK-03-2013-21, př. 3

22. FOND VYSOČINY - grantový program Informační a komunikační technologie 2013
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0108/03/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Informační a komunikační technologie 2013 dle materiálu RK-03-2013-22, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 28. 02. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-22.doc, RK-03-2013-22, př. 1, RK-03-2013-22, př. 2

23. Návrh na změnu obsazení orgánů agentury EPMA za Kraj Vysočina
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o navrhované změně obsazení orgánů agentury EPMA za Kraj Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0109/03/2013/RK
Rada kraje
navrhuje
zastupitelstvu kraje:
 • odvolat z Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management Jaroslava Huláka a Zdeňka Ryšavého, a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management;
 • jmenovat do Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management za Kraj Vysočina Jiřího Běhounka a Jana Kasala, a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management;
 • navrhnout Valnému shromáždění zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management:
 • odvolat členy Předsednictva zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management Jaroslava Huláka a Zdeňka Ryšavého;
 • zvolit za členy Předsednictva zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management za Kraj Vysočina Jiřího Běhounka a Jana Kasala.
odpovědnost: OI
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-23.doc, RK-03-2013-23, př. 1

24. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
J. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotace obcím z kapitoly Územní plánování. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0110/03/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace obcím z kapitoly Územní plánování, § 3635 Územní plánování v celkové výši 6 345 237 Kč na pomoc při pořizování územního plánu dle materiálu RK-03-2013-24, př. 1.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-24.doc, RK-03-2013-24, př. 1

25. Informace u uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
M. Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, předložil radě kraje návrh rozhodnout o žádosti příjemce podpory o prominutí uloženého odvodu a současně o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty B.
Usnesení 0111/03/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 70 000 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 79384/2012 ze dne 28. 11. 2012 a o uložení penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 46 830 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 1423/2013 ze dne 8. 1. 2013 Tělocvičné jednotě Sokol Studenec se sídlem Studenec 112, 675 02 Studenec, IČO 60419750;
rozhoduje
neprominout povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 70 000 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 79384/2012 ze dne 28. 11. 2012 Tělocvičné jednotě Sokol Studenec se sídlem Studenec 112, 675 02 Studenec, IČO 60419750;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-03-2013-25, př. 4 prominutí povinnosti zaplatit penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 46 830 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 1423/2013 ze dne 8. 1. 2013 Tělocvičné jednotě Sokol Studenec se sídlem Studenec 112, 675 02 Studenec, IČO 60419750, a to jako podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-25.doc, RK-03-2013-25, př. 1, RK-03-2013-25, př. 2, RK-03-2013-25, př. 3, RK-03-2013-25, př. 4

V průběhu jednání odešel P. Piňos. K bodům 26, 27, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení těchto bodů současně.

26. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce movitých kulturních památek do expozice pobočky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Usnesení 0112/03/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitých kulturních památek do expozice pobočky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-03-2013-26, př. 1, a to na dobu určitou od 1. 2. 2013 do 31. 12. 2015.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-26.doc, RK-03-2013-26, př. 1

27. Dlouhodobá výpůjčka sbírkových předmětů z vybraných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury
Usnesení 0113/03/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácké galerie v Novém Městě na Moravě a Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálů RK-03-2013-27, př. 1, RK-03-2013-27, př. 2, RK-03-2013-27, př. 3 a RK-03-2013-27, př. 4, na dobu určitou do 31. 12. 2016.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelé příspěvkových organizací: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácké galerie v Novém Městě na Moravě a Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-27.doc, RK-03-2013-27, př. 1, RK-03-2013-27, př. 2, RK-03-2013-27, př. 3, RK-03-2013-27, př. 4

28. Poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s žádostí sdružení Pramínek Jihlava, o. s., o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravy folklorního souboru. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0114/03/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 15 000 Kč sdružení Pramínek Jihlava, o. s. na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-03-2013-28, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury, o částku 15 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 15 000 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-28.doc, RK-03-2013-28, př. 1, RK-03-2013-28, př. 2, RK-03-2013-28, př. 3

29. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh schválit dodatek smlouvy o poskytnutí dotace Krajské knihovně Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0115/03/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu dle materiálu RK-03-2013-29, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 10. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-29.doc, RK-03-2013-29, př. 1

30. Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - monitorovací hlášení
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení monitorovací hlášení k projektu Zámek Třebíč. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0116/03/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací hlášení uvedené v materiálu RK-03-2013-30, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-03-2013-30, př. 1.
odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-30.doc, RK-03-2013-30, př. 1

V průběhu jednání přišli L. Joukl, Z. Chlád. K bodům 31, 32, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení těchto bodů současně.

31. Poskytnutí dotace KČT Vysočina, o. s. na údržbu značení pěších turistických tras v Kraji Vysočina
Usnesení 0117/03/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci KČT Vysočina, o. s. se sídlem Na Kopci 22, 586 01 Jihlava, IČO: 47366737, v maximální výši 200 000 Kč z kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch dle materiálu RK-03-2013-31, př. 2.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-31.doc, RK-03-2013-31, př. 1, RK-03-2013-31, př. 2

32. Poskytnutí dotace Klubu českých turistů na údržbu značení cyklistických tras v Kraji Vysočina
Usnesení 0118/03/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Klubu českých turistů se sídlem Revoluční 1056/8a, 110 00 Praha 1, IČO: 00505609, v maximální výši 100 000 Kč z kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch dle materiálu RK-03-2013-32, př. 2.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-32.doc, RK-03-2013-32, př. 1, RK-03-2013-32, př. 2

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0119/03/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 36 610 tis. Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2013 dle materiálu RK-03-2013-37, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: leden 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-37.doc, RK-03-2013-37, př. 1

38. Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele (ředitelky) školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v roce 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele (ředitelky) příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0120/03/2013/RK
Rada kraje
pověřuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb., odbor školství, mládeže a sportu vyhlášením a organizací konkursních řízení na vedoucí pracovní místo ředitele (ředitelky) příspěvkových organizací uvedených v materiálu RK-03-2013-38, př. 1, a to s datem vyhlášení nejdříve dnem 1. února 2013.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: červen 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-38.doc, RK-03-2013-38, př. 1

39. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s realizací projektového záměru uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0121/03/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední průmyslové školy Třebíč Mladí technici v Evropě III dle materiálu RK-03-2013-39, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-39.doc, RK-03-2013-39, př. 1, RK-03-2013-39, př. 2

40. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, podali radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu vyhlásit nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zařízení pro projekt „Od myšlenky k výrobku“. Projednávání se zúčastnili P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, V. Kotrbová, úředník odboru analýz a podpory řízení. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0122/03/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky na dodávku zařízení pro projekt „Od myšlenky k výrobku“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-03-2013-40, př. 1upr1, RK-03-2013-40, př. 2upr1, RK-03-2013-40, př. 3, RK-03-2013-40, př. 4upr1, RK-03-2013-40, př. 5upr1, RK-03-2013-40, př. 6upr1, RK-03-2013-40, př. 7upr1, RK-03-2013-40, př. 8upr1, RK-03-2013-40, př. 9upr1, RK-03-2013-40, př. 10, RK-03-2013-40, př. 11, RK-03-2013-40, př. 12, RK-03-2013-40, př. 13;
ukládá
Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina:
 • zapracovat připomínky poskytovatele dotace - Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod do zadávacích podmínek;
 • zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Od myšlenky k výrobku“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a v navržených termínech.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-40.doc, RK-03-2013-40, př. 1, RK-03-2013-40, př. 2, RK-03-2013-40, př. 3, RK-03-2013-40, př. 4, RK-03-2013-40, př. 5, RK-03-2013-40, př. 6, RK-03-2013-40, př. 7, RK-03-2013-40, př. 8, RK-03-2013-40, př. 9, RK-03-2013-40, př. 10, RK-03-2013-40, př. 11, RK-03-2013-40, př. 12, RK-03-2013-40, př. 13

41. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina za období od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0123/03/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, o jejichž zadání a výběru nejvýhodnější nabídky rozhodl Ing. Bc. Martin Hyský, radní pro Oblast regionálního rozvoje v období od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012.
odpovědnost: ORR
termín: 22. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-41.doc

42. Smlouva o nájmu nebytových prostor
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0124/03/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu dle materiálu RK-03-2013-42, př. 1;
svěřuje
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina rozhodování o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce, a to pouze pro potřeby realizace projektu Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu.
odpovědnost: ORR
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-42.doc, RK-03-2013-42, př. 1

43. Nominace zástupce do Monitorovacího výboru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh nominovat za Kraj Vysočina zástupce do Monitorovacího výboru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0125/03/2013/RK
Rada kraje
ruší
nominaci RNDr. Marie Kružíkové jako členky Monitorovacího výboru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost za Kraj Vysočina učiněnou usnesením rady kraje č. 0322/08/2009/RK;
nominuje
Ing. Janu Fialovou členkou Monitorovacího výboru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost za Kraj Vysočina.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-43.doc, RK-03-2013-43, př. 1

44. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem finančních prostředků od Energetické agentury Vysočiny v souvislosti s 3. splátkou půjčky určené na realizaci projektu ENERGY FUTURE - Přechod k trvale udržitelnému využívání energií v rakousko českém příhraničí
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0126/03/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů o částku 476 433,87 Kč v souvislosti s vratkou třetí splátky půjčky od Energetické agentury Vysočiny poskytnuté na předfinancování projektu ENERGY FUTURE - Přechod k trvale udržitelnému využívání energií v rakousko-českém příhraničí a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: ORR, OE
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-44.doc

45. Prohlášení k finanční zprávě v rámci vyúčtování 2. monitorovacího období projektu Zdraví bez hranic , registrační číslo M00214
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0127/03/2013/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-03-2013-45, př. 1.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 22. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-45.doc, RK-03-2013-45, př. 1

46. Spolupráce Kraje Vysočina s obcemi s rozšířenou působností při zajišťování administrace Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2013
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu uzavřít mandátní smlouvy s níže uvedenými obcemi s rozšířenou působností. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0128/03/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mandátní smlouvy s obcemi s rozšířenou působností (Chotěboř, Pacov, Nové Město na Moravě, Jihlava, Pelhřimov, Telč, Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí a Humpolec) dle vzoru, který je obsahem materiálu RK-03-2013-46, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-46.doc, RK-03-2013-46, př. 1

47. Rozhodnutí o výběru dodavatele CEC5
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh schválit pořadí nabídek a rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0129/03/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek v rámci podlimitní veřejné zakázky CEC5 - Expertní poradenství v oblasti energetiky dle materiálu RK-03-2013-47, př. 1;
rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče EkoWATT CZ s. r. o., se sídlem Švábky 2, 180 00 Praha 8, IČO 27599817 v rámci podlimitní veřejné zakázky CEC5 - Expertní poradenství v oblasti energetiky;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky.
odpovědnost: ORR
termín: 25. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-47.doc, RK-03-2013-47, př. 1

48. Návrh Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh schválit shora uvedená Pravidla Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0130/03/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny dle materiálu RK-03-2013-48, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 22. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-48.doc, RK-03-2013-48, př. 1

49. Regionální inovační strategie Kraje Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí znění Regionální inovační strategii Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0131/03/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
znění Regionální inovační strategii Kraje Vysočina dle materiálů RK-03-2013-49, př. 1 a RK-03-2013-49, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 2012- 12- 31
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-49.doc

50. Návrh plánu činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit plán činnosti legislativního výboru na rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0132/03/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu RK-03-2013-50, př. 1.
odpovědnost: předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-50.doc, RK-03-2013-50, př. 1

51. Plán činnosti Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2013
J. Běhounek předložil radě kraje ke schválení plán činnosti zdravotní komise na rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0133/03/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu RK-03-2013-51, př. 1.
odpovědnost: předseda Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-51.doc, RK-03-2013-51, př. 1

52. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013
J. Fialová předložila radě kraje ke schválení návrh plánu činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0134/03/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu RK-03-2013-52, př. 1.
odpovědnost: předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2013-52.doc, RK-03-2013-52, př. 1

53. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 3/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 29. 1. 2013, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 3/2013 dne 22. 1. 2013.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 23. 1. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz