Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 28/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 28/2012, které se konalo dne 14. 8. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 27/2012
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 14. 8. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek. Omluvil neúčast L. Joukla a pozdější příchod T. Škaryda.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:
114. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Třebíč rozšíření silnice II/351“
115. Návrh na poskytnutí věcného daru předsedovi Nitranského samosprávného kraje Doc. Ing. Milanu Belicovi PhD.
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 27/2012
 2. Darování pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě
 3. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/405 Zašovice průtah
 4. Vzájemné darování pozemků - k. ú. Libická Lhotka, obec Libice nad Doubravou
 5. Nabytí pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina pro stavbu II/405 Příseka obchvat, změna ceny nabývané nemovitostí
 6. Darování pozemku v k. ú. a obci Buřenice
 7. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 8. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje v k. ú. a obci Humpolec
 9. Darování pozemku v k. ú. a obci Lukavec
 10. Převody pozemků v k. ú. Láz u Nových Syrovic a obci Láz
 11. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bohušice, obci Světlá nad Sázavou a k. ú. a obci Služátky
 12. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 13. Nabytí pozemků v k. ú. Klanečná a obci Havlíčkův brod
 14. Darování nemovitostí v k. ú. a obci Hroznatín
 15. Smlouva zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Bransouze a následný převod části pozemku
 16. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Chotěboř
 17. Veřejná zakázka na stavební práce Školní statek Humpolec - volné ustájení a odpadové hospodářství
 18. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Bílek a obci Chotěboř
 19. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Mezilesí
 20. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - směna
 21. Návrh na zařazení nové akce Domov důchodců Proseč Obořiště - oprava stropu zámek do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 22. Zveřejnění záměru darování nemovitostí do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem
 23. Převody pozemků v k. ú. Proseč-Obořiště
 24. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč (2. kategorie) zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
 25. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 26. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 27. Předání pozemků nabytých v rámci stavby II/360 Obchvat obce Oslavička II. stavba k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 28. Majetkoprávní dořešení pozemků zastavěných stavbou kraje
 29. Změna usnesení 0282/04/2010/ZK
 30. Prodej pozemku v k. ú. a obci Ujčov
 31. Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Jihlava - pavilon B statika a úpravy vnějšího pláště do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
 32. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - silnice III/34311, změna Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 33. Prohlášení k Finanční zprávě projektu Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká - Schaditz po komunikaci II/152
 34. Prohlášení k Finanční zprávě projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3
 35. II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba - zásah v době udržitelnosti
 36. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Ostatní finanční operace v souladu se zjištěním Pověřeného auditního subjektu
 37. Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012
 38. Veřejná zakázka na služby Projektové dokumentace - soubor 3
 39. Pracoviště Havlíčkův Brod - prodloužení nájemní smlouvy
 40. Vyřazení vozidel z majetku kraje
 41. Zpracování Cyklostrategie Kraje Vysočina na léta 2013 - 2020 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 42. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2012
 43. Změna investičního plánu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na rok 2012
 44. Souhlas s vývozem a prezentací betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Římě
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2012 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
 46. Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
 47. Žádost o dotaci na realizaci katalogu k výstavě IV. DIMENZE UMĚNÍ - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 48. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina
 49. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (akceptační č. 09037693) Ministerstva životního prostředí (níže jen MŽP ) v rámci Operačnímu programu Životní prostředí (níže jen OPŽP ) na projekt Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.
 50. Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR 2008 - podklady pro pracovní verzi
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 52. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova ve Věži, příspěvkové organizace
 53. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
 54. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
 55. Podstatná změna č. XII v projektu Transformace ÚSP Jinošov
 56. Vyhlášení dotačního řízení na projekty rodinné politiky
 57. Smlouva o partnerství v projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
 58. Podnájem nebytových prostor v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
 59. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 60. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
 61. Výdaje Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, související s investiční akcí PUIP - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
 62. Dodatky ke Smlouvě o revolvingovém úvěru mezi Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, a GE Money Bank, a. s.
 63. Návrh na poskytnutí darů z kapitoly Zdravotnictví
 64. Zadávací dokumentace pro opakovanou podlimitní veřejnou zakázku na Dodávku a instalaci vybavení pro operační sály pro Pavilon urgentní a intenzivní péče (PUIP) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
 65. Smlouva o výkonu funkce centrálního zadavatele - Veřejná zakázka Videokonference v nemocnicích, ZZS Kraje Vysočina a v Krajském úřadu Kraje Vysočina
 66. Projekt Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
 67. Projekt LORIS 2010 - 2011 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
 68. Návrh na poskytnutí dotace na zajištění systému krajských videokonferencí
 69. Systém Muzeum4U - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
 70. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen
 71. Dodatek k Podlicenční smlouvě
 72. Smlouva o výpůjčce chráničky
 73. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2012
 74. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.09/03.0033
 75. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty technické pomoci v oblastech podpory 5.1, 5.2 a 5.3 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 76. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 77. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a převod připsaných úroků do Fondu strategických rezerv u projektu Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina, registrační číslo CZ.1.07/5.3.00/04.0042
 78. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt RECOM CZ-AT v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 79. Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina
 80. Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina
 81. Projekt Zásah bez hranic - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování
 82. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 83. Vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele Střední školy Kamenice nad Lipou
 84. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Pedagogicko-psychologické poradny Jihlava - změna člena komise
 85. Stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
 86. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
 87. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků -cizinců z třetích zemí
 88. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - navýšení finančních prostředků dotace na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2012
 89. Hry VI. letní olympiády pro děti a mládež ČR - účast Kraje Vysočina
 90. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
 91. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Příspěvek na technické zajištění výstavy Bienále 2012 Světlá nad Sázavou
 92. Finanční zajištění činností lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve školním roce 2012/2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 93. Podpora učebních oborů
 94. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
 95. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Pacov
 96. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Jihlava
 97. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč
 98. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola automobilní Jihlava
 99. Projektový záměr příspěvkové organizace Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou
 100. Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola, Speciálně pedagogické centrum a Školní družina, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod
 101. Projektový záměr příspěvkové organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
 102. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola stavební Třebíč
 103. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava
 104. Projektový záměr příspěvkové organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
 105. Projektový záměr příspěvkové organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
 106. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
 107. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501
 108. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
 109. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola obchodu a služeb Jihlava
 110. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Třebíč
 111. Úprava usnesení - poskytnutí daru občanskému sdružení Mime club o.s.
 112. Uzavření Smlouvy o spolupráci se společností DYNATECH
 113. Vyřízení stížnosti č. St-146/12 ze dne 4. 7. 2012
 114. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Třebíč rozšíření silnice II/351“
 115. Návrh na poskytnutí věcného daru předsedovi Nitranského samosprávného kraje Doc. Ing. Milanu Belicovi PhD.
 116. Rozprava členů rady
Usnesení 1370/28/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 14. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 27/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

J. Běhounek navrhl projednání bodů 02 16, 18 20, 22 28 a 30 - 32 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. Na jednání se dostavil T. Škaryd.

02. Darování pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě
Usnesení 1371/28/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemků:
 • par.č. 3911/4 - ost. plocha, silnice o výměře 1 301 m2, odděleného dle GP č. 2596- N152/2012 z pozemku par.č. 3911/2 a par.č. 3927/3 - ost. plocha, silnice o výměře 17 m2, odděleného stejným GP z pozemku par. č. 3927/1
 • par. č. 1293/20 - ost. plocha, zeleň o výměře 44 m2, par.č. 1293/21 - ost. plocha, zeleň o výměře 15 m2 a par.č. 1293/22 - ost. plocha, zeleň o výměře 433 m2, vše oddělené GP č. 2599-91/2012 z pozemku par. č. 1293/4
 • par.č. 3408/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 178 m2, par. č. 3408/8 - trvalý travní porost o výměře 390 m2, par. č. 3432/16 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 368 m2, par. č. 3432/17 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 115 m2, par. č. 3432/18 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 83 m2, par. č. 3432/19 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 74 m2, par. č. 3432/20 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 5 045 m2, par.č. 3432/21 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 583, m2, par.č. 3432/22 - ost. plocha, silnice o výměře 401 m2, par. č. 3432/23 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 208 m2 par. č. 3432/27 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 61 m2
všechny pozemky v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky:
 • par.č. 3911/4 - ost. plocha, silnice o výměře 1 301 m2, oddělený dle GP č. 2596- N152/2012 z pozemku par.č. 3911/2 a par.č. 3927/3 - ost. plocha, silnice o výměře 17 m2, oddělený stejným GP z pozemku par. č. 3927/1
 • par. č. 1293/20 - ost. plocha, zeleň o výměře 44 m2, par.č. 1293/21 - ost. plocha, zeleň o výměře 15 m2 a par.č. 1293/22 - ost. plocha, zeleň o výměře 433 m2, vše oddělené GP č. 2599-91/2012 z pozemku par. č. 1293/4
 • par.č. 3408/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 178 m2, par. č. 3408/8 - trvalý travní porost o výměře 390 m2, par. č. 3432/16 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 368 m2, par. č. 3432/17 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 115 m2, par. č. 3432/18 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 83 m2, par. č. 3432/19 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 74 m2, par. č. 3432/20 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 5 045 m2, par.č. 3432/21 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 583 m2, par.č. 3432/22 - ost. plocha, silnice o výměře 401 m2, par. č. 3432/23 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 208 m2 par. č. 3432/27 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 61 m2
všechny pozemky v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. září 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-02.doc, RK-28-2012-02, př. 1

03. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/405 Zašovice průtah
Usnesení 1372/28/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky pro stavbu II/405 Zašovice průtah v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu RK-28-2012-03, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-03.doc, RK-28-2012-03, př. 1

04. Vzájemné darování pozemků - k. ú. Libická Lhotka, obec Libice nad Doubravou
Usnesení 1373/28/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků par. č. 380/22 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 17 m2 a par. č. 380/23 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 156 m2, oddělené GP č. 81-1077/2012 z pozemku par. č. 380/13 v k. ú. Libická Lhotka, obec Libice nad Doubravou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Libice nad Doubravou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky par. č. 380/22 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 17 m2 a par. č. 380/23 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 156 m2, oddělené GP č. 81-1077/2012 z pozemku par. č. 380/13 v k ú. Libická Lhotka, obec Libice nad Doubravou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Libice nad Doubravou;
 • nabýt darem pozemky par. č. 380/20 - ost. plocha, silnice o výměře 3 m2, par. č. 380/21 - ost. plocha, silnice o výměře 38 m2 a par. č. 380/24 - ost. plocha, silnice o výměře 11 m2, oddělené GP č. 81-1077/2012 z pozemků par. č. 380/1 a par. č. 380/11 v k.ú. Libická Lhotka, obec Libice nad Doubravou z vlastnictví městyse Libice nad Doubravou do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. září 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-04.doc, RK-28-2012-04, př. 1

05. Nabytí pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina pro stavbu II/405 Příseka obchvat, změna ceny nabývané nemovitostí
Usnesení 1374/28/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit kupní cenu pozemku par. č. 2073/77 v katastrálním území Příseka vykupovaného od České republiky, právo hospodaření s majetkem státu Povodí Moravy, s. p. pro stavbu silnice II/405 Příseka - obchvat podle usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina 0102/02/2010/ZK na kupní cenu 168 Kč vč. DPH stanovenou podle znaleckého posudku a uhradit prodávajícímu náklady vynaložené na vypracování znaleckého posudku ve výši 1250 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-05.doc

06. Darování pozemku v k. ú. a obci Buřenice
Usnesení 1375/28/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 2048/2 o výměře 185 m2, par. č. 2048/7 o výměře 449 m2, par. č. 2048/9 o výměře 70 m2, par. č. 2048/10 o výměře 133 m2, par. č. 2048/11 o výměře 9 m2 a par. č. 2048/12 o výměře 18 m2 oddělené dle geometrického plánu č. 189-65/2012 z pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ PK par. č. 2048 v k. ú. a obci Buřenice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Buřenice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 2048/2 o výměře 185 m2, par. č. 2048/7 o výměře 449 m2, par. č. 2048/9 o výměře 70 m2, par. č. 2048/10 o výměře 133 m2, par. č. 2048/11 o výměře 9 m2 a par. č. 2048/12 o výměře 18 m2 oddělené dle geometrického plánu č. 189-65/2012 z pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ PK par. č. 2048 v k. ú. a obci Buřenice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Buřenice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. září 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-06.doc, RK-28-2012-06, př. 1

07. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 1376/28/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 2393/42 o výměře 17 m2, oddělený geometrickým plánem č. 6869-229/2012 z pozemku par. č. 2393/1 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2393/42 o výměře 17 m2, oddělený geometrickým plánem č. 6869-229/2012 z pozemku par. č. 2393/1 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. září 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-07.doc, RK-28-2012-07, př. 1

08. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje v k. ú. a obci Humpolec
Usnesení 1377/28/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-08.doc, RK-28-2012-08, př. 1, RK-28-2012-08, př. 2

09. Darování pozemku v k. ú. a obci Lukavec
Usnesení 1378/28/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 2697/2 o výměře 156 m2, oddělený geometrickým plánem č. 383-20195/2002 z pozemku par. č. 2697 v k. ú. a obci Lukavec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lukavec;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2697/2 o výměře 156 m2, oddělený geometrickým plánem č. 383-20195/2002 z pozemku par. č. 2697 v k. ú. a obci Lukavec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lukavec.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. září 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-09.doc, RK-28-2012-09, př. 1

10. Převody pozemků v k. ú. Láz u Nových Syrovic a obci Láz
Usnesení 1379/28/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 448/12 o výměře 717 m2, par. č. 448/13 o výměře 2 m2 a par. č. 448/14 o výměře 381 m2, oddělené geometrickým plánem č. 199-1674/2012 z pozemku par. č. 448/1 v k. ú. Láz u Nových Syrovic a obci Láz z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Láz;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky par. č. 448/12 o výměře 717 m2, par. č. 448/13 o výměře 2 m2 a par. č. 448/14 o výměře 381 m2, oddělené geometrickým plánem č. 199-1674/2012 z pozemku par. č. 448/1 v k. ú. Láz u Nových Syrovic a obci Láz z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Láz;
 • nabýt darem pozemek par. č. 451/7 o výměře 3 m2, oddělený geometrickým plánem 199-1674/2012 z pozemku par. č. 451 v k. ú. Láz u Nových Syrovic a obci Láz z vlastnictví obce Láz do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. září 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-10.doc, RK-28-2012-10, př. 1

11. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bohušice, obci Světlá nad Sázavou a k. ú. a obci Služátky
Usnesení 1380/28/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s vlastníky pozemků aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí o prodeji pozemků dle materiálu RK-28-2012-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-11.doc, RK-28-2012-11, př. 1, RK-28-2012-11, př. 2

12. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 1381/28/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-28-2012-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-12.doc, RK-28-2012-12, př. 1

13. Nabytí pozemků v k. ú. Klanečná a obci Havlíčkův brod
Usnesení 1382/28/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: srpen 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-13.doc

14. Darování nemovitostí v k. ú. a obci Hroznatín
Usnesení 1383/28/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem část tělesa silnice III/36057 od konce obce Hroznatín (km 4,127 provozního staničení) po křižovatku se silnicí III/36058 (km 6,764 provozního staničení) včetně pozemků v k. ú. a obci Hroznatín dle materiálu RK-28-2012-14, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hroznatín.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. září 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-14.doc, RK-28-2012-14, př. 1

15. Smlouva zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Bransouze a následný převod části pozemku
Usnesení 1384/28/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou vjezdu k hasičské zbrojnici v obci Bransouze na par. č. 1758/1 v k. ú. a obci Bransouze v rozsahu předložené projektové dokumentace;
rozhoduje
 • zveřejnit záměr darovat do vlastnictví obce Bransouze část pozemku par. č. 1758/1 v k. ú. a obci Bransouze;
 • uzavřít s obcí Bransouze smlouvu zakládající obci Bransouze právo provést stavbu vjezdu k hasičské zbrojnici v obci Bransouze na par. č. 1758/1 v k. ú. a obci Bransouze;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem část pozemku par. č. 1758/1 v k. ú. a obci Bransouze v rozsahu geometrického zaměření stavby z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bransouze.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-15.doc, RK-28-2012-15, př. 1

16. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Chotěboř
Usnesení 1385/28/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-16.doc, RK-28-2012-16, př. 1, RK-28-2012-16, př. 2, RK-28-2012-16, př. 3

18. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Bílek a obci Chotěboř
Usnesení 1386/28/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-18.doc, RK-28-2012-18, př. 1

19. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Mezilesí
Usnesení 1387/28/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem:
 • pozemek par. 1161/23 o výměře 1363 m2, oddělený geometrickým plánem č. 183-18-2012 z pozemků PK par. č. 1161/1 a PK par. č. 24
 • pozemek par. č. 1159/18 o výměře 542 m2, oddělený z pozemku par. č. 1159/1 a pozemek par. č. 1160/13 o výměře 1160 m2, oddělený z pozemku par. č. 1160/1 vše dle geometrického plánu č. 184-90-2012
všechny pozemky v k. ú. a obci Mezilesí z vlastnictví obce Mezilesí do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. září 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-19.doc, RK-28-2012-19, př. 1

20. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - směna
Usnesení 1388/28/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr směny pozemku par. č. 3731 - vodní plocha, rybník o výměře 389 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí ve vlastnictví Kraje Vysočina za pozemky par. č. 1155/2 - vodní plocha, rybník o výměře 173 m2 a par. č. 1155/3 - vodní plocha, rybník o výměře 192 m2 v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí a obci Jabloňov ve vlastnictví Moravského rybářského svazu, místní organizace Velké Meziříčí, se sídlem Třebíčská 1000, 594 01 Velké Meziříčí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • směnit pozemek par. č. 3731 - vodní plocha, rybník o výměře 389 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí ve vlastnictví Kraje Vysočina za pozemky par. č. 1155/2 - vodní plocha, rybník o výměře 173 m2 a par. č. 1155/3 - vodní plocha, rybník o výměře 192 m2 v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí a obci Jabloňov ve vlastnictví Moravského rybářského svazu, místní organizace Velké Meziříčí, se sídlem Třebíčská 1000, 594 01 Velké Meziříčí;
 • změnit usnesení 0339/05/2008/ZK ve znění usnesení 0091/02/2009/ZK tak, že v materiálu ZK-05-2008-52, př. 1 se ruší pozemky par. č. 1155/2 - vodní plocha, rybník o výměře 173 m2 a par. č. 1155/3 - vodní plocha, rybník o výměře 192 m2 v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-20.doc, RK-28-2012-20, př. 1

22. Zveřejnění záměru darování nemovitostí do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 1389/28/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování nemovitostí do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina dle materiálu RK-28-2012-22, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-22.doc, RK-28-2012-22, př. 1, RK-28-2012-22, př. 2, RK-28-2012-22, př. 3

23. Převody pozemků v k. ú. Proseč-Obořiště
Usnesení 1390/28/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. září 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-23.doc

24. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč (2. kategorie) zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
Usnesení 1391/28/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového dle materiálu RK-28-2012-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-24.doc, RK-28-2012-24, př. 1

25. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1392/28/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-28-2012-25, př. 1 a RK-28-2012-25, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-25.doc, RK-28-2012-25, př. 1, RK-28-2012-25, př. 2

26. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1393/28/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-28-2012-26, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-28-2012-26, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků par. č. 3408/6, 3432/20, 3432/25 a 3432/27 v k. ú. Nové Město na Moravě zastavěných chodníky;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 2586/11 v k. ú. Svatoslav u Třebíče zastavěné chodníky;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků par. č. 834/1, 834/2, 835/13 a 866/1 v k.ú. Lukov u Moravských Budějovic zastavěných chodníky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 5. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-26.doc, RK-28-2012-26, př. 1

27. Předání pozemků nabytých v rámci stavby II/360 Obchvat obce Oslavička II. stavba k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 1394/28/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-28-2012-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-27.doc, RK-28-2012-27, př. 1

28. Majetkoprávní dořešení pozemků zastavěných stavbou kraje
Usnesení 1395/28/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-28.doc

30. Prodej pozemku v k. ú. a obci Ujčov
Usnesení 1396/28/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-30.doc

31. Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Jihlava - pavilon B statika a úpravy vnějšího pláště do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
Usnesení 1397/28/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Nemocnice Jihlava - pavilon B statika a úpravy vnějšího pláště do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 31. srpen 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-31.doc

32. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - silnice III/34311, změna Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 1398/28/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-28-2012-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-32.doc, RK-28-2012-32, př. 1

17. Veřejná zakázka na stavební práce Školní statek Humpolec - volné ustájení a odpadové hospodářství
J. Mrázková, vedoucí majetkoprávního oddělení a E. Jozífek, vedoucí oddělení správy realit, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1399/28/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-17.doc

21. Návrh na zařazení nové akce Domov důchodců Proseč Obořiště - oprava stropu zámek do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - návrh na provedení rozpočtového opatření
J. Mrázková, vedoucí majetkoprávního oddělení a E. Jozífek, vedoucí oddělení správy realit, předložili radě kraje návrh zařazení uvedené akce do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1400/28/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Domov důchodců Proseč Obořiště - oprava stropu zámek do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající v navýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7-Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o částku 2 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti, j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 17. srpen 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-21.doc, RK-28-2012-21, př. 1, RK-28-2012-21, př. 1a, RK-28-2012-21, př. 1b

29. Změna usnesení 0282/04/2010/ZK
J. Mrázková, vedoucí majetkoprávního oddělení a E. Jozífek, vedoucí oddělení správy realit, seznámili radu kraje s předloženým návrhem změny usnesení schváleného zastupitelstvem kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1401/28/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení 0282/04/2010/ZK tak, že materiál ZK-04-2010-49, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-28-2012-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-29.doc, RK-28-2012-29, př. 1

33. Prohlášení k Finanční zprávě projektu Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká - Schaditz po komunikaci II/152
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1402/28/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-28-2012-33, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-28-2012-33, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-33.doc, RK-28-2012-33, př. 1, RK-28-2012-33, př. 2

34. Prohlášení k Finanční zprávě projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje na vědomí informace a návrh prohlášení skutečností při předložení Finanční zprávy projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina 3. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1403/28/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-28-2012-34, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-28-2012-34, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-34.doc, RK-28-2012-34, př. 1, RK-28-2012-34, př. 2

35. II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba - zásah v době udržitelnosti
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1404/28/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
neuplatňovat v rámci realizace projektu Technologického centra Kraje Vysočina a Spisové služby mezi způsobilými výdaji ty, které souvisí se zásahem do projektu II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba;
ukládá
odboru informatiky informovat o problému týkajícím se uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu Technologického centra Kraje Vysočina a Spisové služby, který souvisí se zásahem do projektu II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba, Centrum pro regionální rozvoj;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství předložit ÚRR čestné prohlášení dle materiálu RK-28-2012-35, př. 1 a materiálu RK-28-2012-35, př. 2.
odpovědnost: ODSH, OI
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-35.doc, RK-28-2012-35, př. 1, RK-28-2012-35, př. 2

36. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Ostatní finanční operace v souladu se zjištěním Pověřeného auditního subjektu
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1405/28/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • odvod ve výši 33 499 Kč dle Rozhodnutí Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. j. RRJV 7381/2012 (RK-28-2012-36, př. 1);
 • odvod ve výši 176 172 Kč dle Rozhodnutí Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. j. RRJV 7382/2012 (RK-28-2012-36, př. 2);
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, o částku 209 700 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 209 700 Kč určenou na úhradu odvodu do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálů RK-28-2012-36, př. 1 a RK-28-2012-36, př. 2.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-36.doc, RK-28-2012-36, př. 1, RK-28-2012-36, př. 2

37. Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém návrhu změny akcí v rozpočtu kraje. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1406/28/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
v rámci kapitoly Doprava, přílohy D1: Akce na silnicích II. a III. tříd a mostech realizovaných KSÚSV:
 • vyřazení jmenovité akce III/01819 křiž. II/150 - Štědrovice
 • přejmenování názvu akce z názvu III/1325 Štítná, oprava propustku na název III/1325 Štítné, oprava propustku v km 5,450
 • zařazení jmenovitých akcí:
­ III/35211 Poříčí - Olešenka - hr. okresu ZR
­ III/35211 Buková průtah
­ II/402 Stonařov km 16,268 - 16,688
­ III/1325 Štítné, oprava propustku v km 3,690
­ II/112 křiž. Letny, oprava propustků
­ III/12919 Zahrádka most 12919-2
­ II/351 Kouty - Čechtín
­ III/12930 Koberovice - Vojslavice
bere na vědomí
změnu účelu použití částky 3 075 000 Kč z protihlukových opatření (ÚZ 0000) na zajištění opravy silnic (ÚZ 00013) ve výši 3 075 000 Kč dle materiálu RK-28-2012-37, př. 1 v rámci schváleného příspěvku na provoz pro KSÚSV na rok 2012.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-37.doc, RK-28-2012-37, př. 1

38. Veřejná zakázka na služby Projektové dokumentace - soubor 3
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem vyhlášení veřejné zakázky na zhotovení projektových dokumentací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1407/28/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na služby Projektové dokumentace - soubor 3 formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-28-2012-38, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na služby pro akci Projektové dokumentace- soubor 3 dle materiálu RK-28-2012-38, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na služby pro akci Projektové dokumentace - soubor 3 dle doplněného materiálu RK-28-2012-38, př. 3;
stanoví
že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky Projektové dokumentace - soubor 3 posoudí hodnotící komise;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky Projektové dokumentace - soubor 3 dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-28-2012-38, př. 1 a v navržených termínech.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-38.doc, RK-28-2012-38, př. 1, RK-28-2012-38, př. 2, RK-28-2012-38, př. 3

114. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Třebíč rozšíření silnice II/351“
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1408/28/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: „Třebíč rozšíření silnice II/351“, dle materiálu RK-28-2012-114, př. 1;
rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Jiří Vrba, Luční 874/52, 674 01 Třebíč, IČ: 10084673, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit, prostřednictvím zadavatele č. 1, oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 15. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-114.doc, RK-28-2012-114, př. 1

39. Pracoviště Havlíčkův Brod - prodloužení nájemní smlouvy
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, předložila radě kraje návrh uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor užívaných krajským úřadem k zabezpečení výkonu činnosti detašovaného pracoviště v Havlíčkově Brodě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1409/28/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor dle materiálu RK-28-2012-39, př. 1.
odpovědnost: oddHS
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-39.doc, RK-28-2012-39, př. 1

40. Vyřazení vozidel z majetku kraje
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, informovala radu kraje o návrhu vyřazení vozidla z autoparku Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1410/28/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • vyřadit majetek - osobní vozidlo reg. zn. 2J14743, včetně příslušenství v účetní ceně 151 721 Kč;
 • uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu o prodeji osobního vozidla reg. zn. 2J14743 přes autobazar za cenu dle znaleckého posudku;
 • pověřit ředitele krajského úřadu rozhodnout o snížení prodejní ceny, a to maximálně na 75 % ceny dle znaleckého posudku.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-40.doc

41. Zpracování Cyklostrategie Kraje Vysočina na léta 2013 - 2020 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1411/28/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 500 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch o částku 1 500 000 Kč určenou na zpracování Cyklostrategie Kraje Vysočina na léta 2013 - 2020.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-41.doc

42. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2012
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotací žadatelům v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2012“ na podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1412/28/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2012 žadatelům uvedeným v materiálu RK-28-2012-42, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2012 žadatelům uvedeným v materiálu RK-28-2012-42, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2012 žadatelům uvedeným v materiálu RK-28-2012-42, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-42.doc, RK-28-2012-42, př. 1, RK-28-2012-42, př. 2, RK-28-2012-42, př. 3

43. Změna investičního plánu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na rok 2012
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení návrh úpravy investičního plánu Muzea Vysočiny Třebíč, p. o. na rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1413/28/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace pro rok 2012 dle materiálu RK-28-2012-43, př. 1, včetně položkového rozpisu investičních akcí.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-43.doc, RK-28-2012-43, př. 1

44. Souhlas s vývozem a prezentací betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Římě
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh na udělení souhlasu s vývozem a prezentací betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Římě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1414/28/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
v době trvajícího sporu firmy Diag Human s Českou republikou s vývozem a prezentací betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2012-44, př. 1 na výstavě 100 PRESEPI v Římě konané od 22. 11. 2012 do 6. 1. 2013 (s vývozní lhůtou od 19. 11. 2012 do 8. 1. 2013).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 7. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-44.doc, RK-28-2012-44, př. 1, RK-28-2012-44, př. 2

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2012 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o předloženém návrhu zvýšení příspěvku na provoz pro Krajskou knihovnu Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1415/28/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve:
  • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Krajské knihovně Vysočiny v rámci programu Kulturní aktivity (ÚZ 34070) na realizaci projektu Nedovolte mozku stárnout aneb Využití literatury a čtení k tréninku paměti ve výši 48 000 Kč,
  • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 34070 o částku 48 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské knihovny Vysočiny na rok 2012 v důsledku jeho zvýšení: o částku 48 000 Kč určenou na realizaci projektu Nedovolte mozku stárnout aneb Využití literatury a čtení k tréninku paměti.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-45.doc

46. Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1416/28/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace dle materiálu RK-28-2012-46, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informaci o předběžném projektovém záměru Vysočina Tourism, příspěvkové organizace dle materiálu RK-28-2012-46, př. 1;
 • schválit závazek kraje na zabezpečení:
  • předfinancování projektu Mediální kampaň turistického regionu Vysočina v Rakousku do výše 4 318 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu;
  • zdrojů krytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů, tj. max. do výše 431 800 Kč projektu Mediální kampaň turistického regionu Vysočina v Rakousku z rozpočtu kraje.
odpovědnost: OKPPCR, OE, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-46.doc, RK-28-2012-46, př. 1, RK-28-2012-46, př. 2

47. Žádost o dotaci na realizaci katalogu k výstavě IV. DIMENZE UMĚNÍ - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí dotace na realizaci katalogu k putovní výstavě IV. DIMENZE UMĚNÍ. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1417/28/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 180 000 Kč Miloslavě Kumbárové, místo podnikání: Hany Kvapilové 711/24, 586 01 Jihlava, IČO 64345793 na realizaci katalogu k výstavě IV. DIMENZE UMĚNÍ dle materiálu RK-28-2012-47, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3317 - Výstavní činnost v kultuře, o částku 180 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 180 000 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-47.doc, RK-28-2012-47, př. 1, RK-28-2012-47, př. 2, RK-28-2012-47, př. 3

48. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1418/28/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, IČO: 71009396, se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Partyzánské náměstí 2633/7 a ENVItech Bohemia s.r.o., IČO: 47119209, se sídlem: Praha 6, Ruzyně, Ovocná 1021/34, jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku s názvem Informační systém kvality ovzduší v Kraji vysočina dle materiálu RK-28-2012-48, př. 4;
ukládá
odboru životního prostředí oznámit výsledek zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky všem uchazečům, kteří podali nabídku a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: OŽP
termín: 15. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-48.doc, RK-28-2012-48, př. 1, RK-28-2012-48, př. 2, RK-28-2012-48, př. 3, RK-28-2012-48, př. 4

49. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (akceptační č. 09037693) Ministerstva životního prostředí (níže jen MŽP) v rámci Operačnímu programu Životní prostředí (níže jen OPŽP) na projekt Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.
Z. Ryšavý a J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1419/28/2012/RK
Rada kraje
prohlašuje a potvrzuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-28-2012-49, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 15. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-49.doc, RK-28-2012-49, př. 1, RK-28-2012-49, př. 2

50. Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR 2008 - podklady pro pracovní verzi
Z. Ryšavý předložil radě kraje na vědomí Zprávu o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR 2008. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1420/28/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR 2008 (v souladu ustanovením § 35 odst. 1 a 2 stavebního zákona) - podklady pro pracovní verzi;
ukládá
odboru ÚPSŘ zaslat materiál MMR.
odpovědnost: odbor územního plánování a stavebního řádu
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-50.doc, RK-28-2012-50, př. 1, RK-28-2012-50, př. 2, RK-28-2012-50, př. 3

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1421/28/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve:
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí (účelový znak 13307) ve výši 1 545 332 Kč určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Sociální věci, § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a položky 5336 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 13307) v úhrnu o 1 545 332 Kč;
 • změně závazného ukazatele Příspěvek na provoz u:
  • Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 628 726 Kč;
  • Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, o částku 624 936 Kč;
  • Dětského domova Nová Ves u Chotěboře, příspěvkové organizace, o částku 275 905 Kč;
  • Dětského domova Rovečné, příspěvkové organizace, o částku 14 224 Kč;
  • Dětského domova Senožaty, příspěvkové organizace, o částku 1 541 Kč;
v souvislosti se zajištěním výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení vyžadující okamžitou pomoc s tím, že finanční příspěvky jsou vázány na plnění dle rozhodnutí správního orgánu.
odpovědnost: OSV, OE, ředitelky Dětského centra Jihlava, Dětského domova Kamenice nad Lipou, Dětského domova Nová ves u Chotěboře, Dětského domova Senožaty a ředitel Dětského domova Rovečné.
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-51.doc

52. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova ve Věži, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem vyřazení uvedeného nepotřebného majetku z majetku kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1422/28/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku - Osobní automobil Škoda Felicia combi, registrační značka HBJ 01-31, inventární číslo 54, rok pořízení 1997, pořizovací cena 320 862,40 Kč, zůstatková cena ve výši 0 Kč, z majetku kraje a likvidací způsobem navrženým Domovem ve Věži, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-28-2012-52.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova ve Věži, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-52.doc

53. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí určené na financování projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1423/28/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Rovnost na Vysočině o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 509 583,44 Kč určenou na financování projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-53.doc

54. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh přijetí dotace na projekt Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1424/28/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu devizového účtu Kraje Vysočina OP AT-CZ o přijaté finanční prostředky v rámci projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku ve výši 108 250 EUR (2 761 457,50 Kč);
 • převod finančních prostředků z devizového účtu OP AT-CZ na zvláštní účet projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku ve výši 108 250 EUR (2 761 457,50 Kč).
odpovědnost: OSV, EO
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-54.doc

55. Podstatná změna č. XII v projektu Transformace ÚSP Jinošov
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení dílčí změny v projektu Transformace ÚSP Jinošov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1425/28/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
dílčí změny v projektu;
ukládá
 • majetkovému odboru a odboru sociálních věcí zapracovat změny dle požadavků Integrovaného operačního programu;
 • majetkovému odboru a odboru sociálních věcí zrealizovat popsané změny.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-55.doc

56. Vyhlášení dotačního řízení na projekty rodinné politiky
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem vyhlášení výzvy k podávání žádostí o dotace na činnosti v oblasti rodinné politiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1426/28/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyhlásit výzvu k podávání žádostí o dotace na činnosti v oblasti rodinné politiky dle materiálu RK-28-2012-56, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-56.doc, RK-28-2012-56, př. 1

57. Smlouva o partnerství v projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh uzavření smlouvy o partnerství v projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1427/28/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o partnerství dle materiálu RK-28-2012-57, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-57.doc, RK-28-2012-57, př. 1

58. Podnájem nebytových prostor v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o návrhu uzavření smlouvy o podnájmu nebytových prostor v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1428/28/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, dle materiálu RK-28-2012-58, př. 1 a rozsahem stavebních úprav v příloze č. 3 této smlouvy.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-58.doc, RK-28-2012-58, př. 1, RK-28-2012-58, př. 2

59. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s návrhem uzavření darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1429/28/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-28-2012-59, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-59.doc, RK-28-2012-59, př. 1

60. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1430/28/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Zdravotnictví, § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče nestátnímu zdravotnickému zařízení MUDr. Josef Hyll, IČO 47441895, ve výši 63 000 Kč na provoz okresního pracoviště NOR a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-28-2012-60, př. 3;
schvaluje
navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci o 57 000 Kč;
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci o 73 500 Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci o 37 500 Kč,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci o 69 000 Kč
s určením na zajištění provozu pracovišť Národního onkologického registru včetně vybavení pracovišť a pokrytí mzdových nákladů.
odpovědnost: ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-60.doc, RK-28-2012-60, př. 1, RK-28-2012-60, př. 2, RK-28-2012-60, př. 3

61. Výdaje Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, související s investiční akcí PUIP - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1431/28/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením a převodem nedokončeného majetku dle materiálu RK-28-2012-61, př. 1;
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-28-2012-61, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 283 880,00 Kč při současném převodu částky 283 880,00 Kč na kapitolu Evropské projekty s určením na projekt Pavilon urgentní a intenzivní péče.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-61.doc, RK-28-2012-61, př. 1, RK-28-2012-61, př. 2

62. Dodatky ke Smlouvě o revolvingovém úvěru mezi Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, a GE Money Bank, a. s.
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh uzavření dodatku ke Smlouvě o revolvingovém úvěru uzavřené mezi Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací a GE Money Bank, a. s. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1432/28/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 3 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru mezi Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací a GE Money Bank, a. s., dle materiálu RK-28-2012-62, př. 1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, OZ
termín: 13. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-62.doc, RK-28-2012-62, př. 1

63. Návrh na poskytnutí darů z kapitoly Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o žádosti o poskytnutí daru v souvislosti s úhradou regulačního poplatku, který byl uhrazen po 30. 6. 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1433/28/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout finanční dar žadateli uvedenému v materiálu RK-28-2012-63, př. 1.
odpovědnost: OZ
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-63.doc, RK-28-2012-63, př. 1

65. Smlouva o výkonu funkce centrálního zadavatele - Veřejná zakázka Videokonference v nemocnicích, ZZS Kraje Vysočina a v Krajském úřadu Kraje Vysočina
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s návrhem uzavření Smlouvy o výkonu funkce centrálního zadavatele. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1434/28/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o výkonu funkce centrálního zadavatele podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle materiálu RK-28-2012-65, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor informatiky, odbor analýz a podpory řízení, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-65.doc, RK-28-2012-65, př. 1

66. Projekt Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
M. Rojková, pracovnice na úseku koncepce IT a R. Brychta, pracovník oddělení správy sítě, předložili radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1435/28/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina o platbu ve výši 207 218,52 Kč určenou na financování projektu Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-66.doc

67. Projekt LORIS 2010 - 2011 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
M. Rojková, pracovnice na úseku koncepce IT a R. Brychta, pracovník oddělení správy sítě, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1436/28/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4153 Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie) a výdajů (kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje) rozpočtu kraje o závěrečnou platbu z Evropské unie ve výši 891 063,92 Kč k projektu LORIS 2010 - 2011.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-67.doc

68. Návrh na poskytnutí dotace na zajištění systému krajských videokonferencí
M. Rojková, pracovnice na úseku koncepce IT a R. Brychta, pracovník oddělení správy sítě, informovali radu kraje o návrhu poskytnutí dotací a podepsání smlouvy o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem na podporu fungování centrálního videokonferenčního multipointu do roku 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1437/28/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-28-2012-68, př. 1.
odpovědnost: OI
termín: 30. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-68.doc, RK-28-2012-68, př. 1, RK-28-2012-68, př. 2, RK-28-2012-68, př. 3

69. Systém Muzeum4U - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
V. Jáchim, M. Rojková, pracovníci na úseku koncepce IT a R. Brychta, pracovník oddělení správy sítě, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Informatika. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1438/28/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • realizaci rozvoje projektu Muzeum4U v obou fázích dle materiálu RK-28-2012-69;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 Územní rozvoj o částku 530 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 530 tis. Kč.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-69.doc

70. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen
V. Jáchim, M. Rojková, pracovníci na úseku koncepce IT a R. Brychta, pracovník oddělení správy sítě, seznámili radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1439/28/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě dle materiálu RK-28-2012-70, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor majetkový
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-70.doc, RK-28-2012-70, př. 1

71. Dodatek k Podlicenční smlouvě
V. Jáchim, M. Rojková, pracovníci na úseku koncepce IT a R. Brychta, pracovník oddělení správy sítě, informovali radu kraje o návrhu uzavření Dodatku k Podlicenční smlouvě uzavřené s nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1440/28/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek k Podlicenční smlouvě, která byla uzavřena s nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace) dle vzorového dodatku ke smlouvě dle materiálu RK-28-2012-71, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-71.doc, RK-28-2012-71, př. 1

72. Smlouva o výpůjčce chráničky
V. Jáchim, M. Rojková, pracovníci na úseku koncepce IT a R. Brychta, pracovník oddělení správy sítě, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu uzavření smlouvy o výpůjčce. Rada kraje materiál projednala a po rozsáhlé diskusi doporučila předkladatelům materiál k dopracování. Předkladatelé doporučení rady akceptovali a požádali o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-72.doc

64. Zadávací dokumentace pro opakovanou podlimitní veřejnou zakázku na Dodávku a instalaci vybavení pro operační sály pro Pavilon urgentní a intenzivní péče (PUIP) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje na vědomí výše uvedenou zadávací dokumentaci. V průběhu jednání odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1441/28/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
znění zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávku a instalaci vybavení pro operační sály pro Pavilon urgentní a intenzivní péče (PUIP) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, dle materiálů RK-28-2012-64, př. 1, RK-28-2012-64, př. 2, RK-28-2012-64, př. 3, RK-28-2012-64, př. 4, RK-28-2012-64, př. 5, RK-28-2012-64, př. 6, RK-28-2012-64, př. 7, RK-28-2012-64, př. 8, RK-28-2012-64, př. 9 a RK-28-2012-64, př. 10.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-64.doc, RK-28-2012-64, př. 1, RK-28-2012-64, př. 2, RK-28-2012-64, př. 3, RK-28-2012-64, př. 4, RK-28-2012-64, př. 5, RK-28-2012-64, př. 6, RK-28-2012-64, př. 7, RK-28-2012-64, př. 8, RK-28-2012-64, př. 9, RK-28-2012-64, př. 10

73. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2012
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s návrhem poskytnutí dotací žadatelům v rámci grantového programu „Rozvoj podnikatelů 2012“. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. V souvislosti s projednávaným materiálem oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb. osobní střet zájmů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1442/28/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: ORR
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-73.doc, RK-28-2012-73, př. 1, RK-28-2012-73, př. 2

74. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.09/03.0033
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje návrh uzavření dodatku ke Smlouvě o realizaci grantového projektu „Vzděláváním k podnikání, podnikáním k vyšší prosperitě“. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1443/28/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/3.2.09/03.0033 dle materiálu RK-28-2012-74, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 7. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-74.doc, RK-28-2012-74, př. 1, RK-28-2012-74, př. 2

75. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty technické pomoci v oblastech podpory 5.1, 5.2 a 5.3 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, informovali radu kraje o návrhu Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty technické pomoci s názvy „Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II“, „Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II“ a „Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II“. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1444/28/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz na Kraj za podmínek uvedených v
prohlašuje
 • skutečnosti uvedené v příloze č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/26/2012 dle materiálu RK-28-2012-75, př. 1;
 • skutečnosti uvedené v příloze č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/28/2012 dle materiálu RK-28-2012-75, př. 2;
 • skutečnosti uvedené v příloze č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/27/2012 dle materiálu RK-28-2012-75, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 22. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-75.doc, RK-28-2012-75, př. 1, RK-28-2012-75, př. 2, RK-28-2012-75, př. 3

76. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1445/28/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 15. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-76.doc

77. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a převod připsaných úroků do Fondu strategických rezerv u projektu Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina, registrační číslo CZ.1.07/5.3.00/04.0042
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1446/28/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • převod nevyčerpaných prostředků ve výši 150 666,52 Kč na zvláštním účtu TP 5.3 OP VK na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. ú.: 6015-821001/0710;
 • převod připsaných úroků od doby ukončení projektu (ukončen 31. 12. 2011) na zvláštním účtu TP 5.3 OP VK do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu TP 5.3 OP VK o vratku nevyčerpaných prostředků na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 150 666,52 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu TP 5.3 OP VK ve výši převodu připsaných úroků od doby ukončení projektu do Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-77.doc, RK-28-2012-77, př. 1, RK-28-2012-77, př. 2

78. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt RECOM CZ-AT v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje návrh přijetí dotace na výše uvedený projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1447/28/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu RECOM CZ-AT o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu RECOM CZ-AT Regionálního managementu Dolní Rakousko a Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 222 974,63 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-78.doc

79. Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1448/28/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek v rámci Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina, část I Dodávka elektřiny v hladině VN a část II Dodávka elektřiny v hladině NN dle materiálu RK-28-2012-79, př. 1;
rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky v rámci Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina, dle jednotlivých částí veřejné zakázky:
 • Část I Dodávka elektřiny v hladině VN dodavatel E.ON Energie, a.s., IČO: 26078201, se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, cena 32 692 254 Kč bez DPH;
 • Část II Dodávka elektřiny v hladině NN dodavatel E.ON Energie, a.s., IČO: 26078201, se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, cena 15 491 726 Kč bez DPH;
ukládá
odboru regionálního rozvoje zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky.
odpovědnost: ORR
termín: 17. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-79.doc, RK-28-2012-79, př. 1

80. Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, informovali radu kraje o doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1449/28/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek v rámci Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina dle materiálu RK-28-2012-80, př. 1;
rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky v rámci Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina pro období od 1. 1. 2013 do 1. 1. 2014 dle jednotlivých částí veřejné zakázky:
 • Část I Dodávka zemního plynu (maloodběr) dodavatel E.ON Energie a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 26078201, nabídková cena 21 340 406 Kč bez DPH;
 • Část II Dodávka zemního plynu (středoodběr a velkoodběr) dodavatel E.ON Energie a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 26078201, nabídková cena 64 224 248 Kč bez DPH;
ukládá
odboru regionálního rozvoje zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky.
odpovědnost: ORR
termín: 17. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-80.doc, RK-28-2012-80, př. 1

81. Projekt Zásah bez hranic - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje návrh uzavření dodatku ke smlouvě o financování, týkající se projektu Zásah bez hranic realizovaný Krajem Vysočina z Fondu malých projektů Vysočina Dolní Rakousko. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1450/28/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování č. FMP/V/59/2012 dle materiálu RK-28-2012-81, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 14. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-81.doc, RK-28-2012-81, př. 1

82. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyřazení uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1451/28/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením osobního automobilu Favorit, a frézky vertikální FB 25 z majetku kraje způsobem navrženým Střední průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov dle materiálu RK-28-2012-82.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-82.doc

83. Vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele Střední školy Kamenice nad Lipou
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele Střední školy Kamenice nad Lipou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1452/28/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele Střední školy Kamenice nad Lipou Mgr. Pavla Hlaváčka ke dni 31. 7. 2012.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: srpen 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-83.doc, RK-28-2012-83, př. 1

84. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Pedagogicko-psychologické poradny Jihlava - změna člena komise
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal o změnu člena konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny Jihlava. V průběhu jednání odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1453/28/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0284/07/2012/RK ze dne 17. 2. 2012, ve znění usnesení č. 1258/26/2012/RK ze dne 3. 7. 2012 tak, že se jméno dosavadního člena konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny Jihlava PhDr. Jarmila Prošková zrušuje a nahrazuje jménem nového člena konkursní komise Mgr. Jana Hanzlová dle materiálu RK-28-2012-84, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 14. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-84.doc, RK-28-2012-84, př. 1, RK-28-2012-84, př. 2, RK-28-2012-84, př. 3

85. Stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1454/28/2012/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina, dle materiálu RK-28-2012-85, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: srpen 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-85.doc, RK-28-2012-85, př. 1, RK-28-2012-85, př. 2, RK-28-2012-85, př. 3

86. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1455/28/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže organizaci ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice, IČO 18825460 na podporu krajského kola soutěže Ekologická olympiáda 2012/2013 v celkové výši 20 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-86.doc, RK-28-2012-86, př. 1

M. Kružíková navrhla projednání bodů 87 a 88 v bloku.
K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

87. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků -cizinců z třetích zemí
Usnesení 1456/28/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí v celkové výši 78 565 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-28-2012-87, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-28-2012-87, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-87.doc, RK-28-2012-87, př. 1

88. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - navýšení finančních prostředků dotace na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2012
Usnesení 1457/28/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2012 v celkové výši 499 275 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-28-2012-88, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2012 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-28-2012-88, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-88.doc, RK-28-2012-88, př. 1

89. Hry VI. letní olympiády pro děti a mládež ČR - účast Kraje Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem účasti Kraje Vysočina na Hrách VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském kraji. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1458/28/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
účast výpravy Kraje Vysočina na Hrách VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve dnech 23. 6. - 28. 6. 2013 ve Zlínském kraji;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu zajistit organizaci účasti Kraje Vysočina na této akci a předložit návrh podrobného organizačního zajištění této akce.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-89.doc, RK-28-2012-89, př. 1

90. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1459/28/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia a § 3122 Střední odborné školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 4 113 573 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz:
  • Vyšší odborné škole a Obchodní akademii Chotěboř, IČO 60126671, o částku 1 073 634 Kč na realizaci projektu Zvyšování kvality teoretické i praktické výuky a příprava spolupráce s VŠ sektorem;
  • Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Havlíčkův Brod, IČO 00581119, o částku 2 357 638 Kč na realizaci projektu Inovace vzdělávacích programů a rozvoj praxí vyšších odborných zdravotnických škol na Vysočině;
  • Gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší odborné škole Ledeč nad Sázavou, IČO 60126647, o částku 682 301 Kč na realizaci projektu Inovace vzdělávacího programu na VOŠ v Ledči nad Sázavou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: srpen 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-90.doc

91. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Příspěvek na technické zajištění výstavy Bienále 2012 Světlá nad Sázavou
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti Akademie Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou o podporu akce „Bienále 2012 Světlá nad Sázavou“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1460/28/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o částku 20 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00324) o částku 20 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou, IČO: 15060977, o částku 20 000 Kč za účelem pokrytí části nákladů spojených s přípravou a organizací výstavy Bienále 2012 Světlá nad Sázavou.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-91.doc, RK-28-2012-91, př. 1

92. Finanční zajištění činností lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve školním roce 2012/2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem finančního zajištění činnosti lektora francouzského jazyka na Vysočině ve školním roce 2012/2013. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1461/28/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizacím zřizovaným Krajem Vysočina na pokrytí nákladů souvisejících s činností lektora francouzského jazyka v roce 2012 dle materiálu RK-28-2012-92, př. 1;
ukládá
OŠMS zapracovat finanční prostředky na pokrytí působení lektora francouzského jazyka na Vysočině do návrhu rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2013.
odpovědnost: OŠMS
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-92.doc, RK-28-2012-92, př. 1

93. Podpora učebních oborů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytování motivačních stipendií žákům středních škol, kteří nastoupili do oborů s dlouhodobou poptávkou ze strany firem na trhu práce. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1462/28/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o motivačních stipendiích, která budou poskytnuta žákům uvedeným v materiálu RK-28-2012-93, př. 1;
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvy na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-28-2012-93, př. 2 s žáky uvedenými v materiálu RK-28-2012-93, př. 1, s nimiž nebyla dosud smlouva uzavřena.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-93.doc, RK-28-2012-93, př. 1, RK-28-2012-93, př. 2

94. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1463/28/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia, § 3122 Střední odborné školy a § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 4 950 934,80 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz:
  • Střednímu odbornému učilišti technickému, Chotěboř, Žižkova 1501, IČO 67441351 o částku 671 155,20 Kč;
  • Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov, IČO 14450470 o částku 1 242 639 Kč;
  • Gymnáziu a Střední odborné škole, Moravské Budějovice, Tyršova 365, IČO 60418427 o částku 884 547,60 Kč;
  • Střední průmyslové škole Třebíč, IČO 66610702 o částku 1 387 150,20 Kč;
  • Gymnáziu Otokara Březiny a Střední odborné škole Telč, IČO 60545941 o částku 765 442,80 Kč
na financování způsobilých výdajů projektů EU peníze středním školám v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: srpen 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-94.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 96 101, 104, 105, 107, 108 v bloku.
K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

96. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Jihlava
Usnesení 1464/28/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední průmyslové školy Jihlava Nové trendy v IT dle materiálu RK-28-2012-96, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-96.doc, RK-28-2012-96, př. 1, RK-28-2012-96, př. 2

97. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501
Usnesení 1465/28/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Středního odborného učiliště technického, Chotěboř, Žižkova 1501 Individualizace výuky žáků se SVP dle materiálu RK-28-2012-97, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-97.doc, RK-28-2012-97, př. 1, RK-28-2012-97, př. 2

98. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
Usnesení 1466/28/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42 Kreativní management na SUPŠ Jihlava-Helenín dle materiálu RK-28-2012-98, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-98.doc, RK-28-2012-98, př. 1, RK-28-2012-98, př. 2

99. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola obchodu a služeb Jihlava
Usnesení 1467/28/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední školy obchodu a služeb Jihlava Zvýšení kvality odborného vzdělávání dle materiálu RK-28-2012-99, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-99.doc, RK-28-2012-99, př. 1, RK-28-2012-99, př. 2

100. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč
Usnesení 1468/28/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední průmyslové školy Třebíč Dílna zručnosti pro ZŠ - ŠROUBEK dle materiálu RK-28-2012-100, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-100.doc, RK-28-2012-100, př. 1, RK-28-2012-100, př. 2

101. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola automobilní Jihlava
Usnesení 1469/28/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední školy automobilní Jihlava Příprava a realizace modulové výuky jednotlivých vyučovacích předmětů dle materiálu RK-28-2012-101, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-101.doc, RK-28-2012-101, př. 1, RK-28-2012-101, př. 2

104. Projektový záměr příspěvkové organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Usnesení 1470/28/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace Ředitel - manažer učící se organizace dle materiálů RK-28-2012-104, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-104.doc, RK-28-2012-104, př. 1, RK-28-2012-104, př. 2

105. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola stavební Třebíč
Usnesení 1471/28/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední školy stavební Třebíč Zdravé klima školy dle materiálu RK-28-2012-105, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-105.doc, RK-28-2012-105, př. 1, RK-28-2012-105, př. 2

107. Projektový záměr příspěvkové organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Usnesení 1472/28/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace Osobnostní rozvoj a mapování kompetencí pedagogických pracovníků, jako součásti vlastního autoevaluačního procesu dle materiálů RK-28-2012-107, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-107.doc, RK-28-2012-107, př. 1, RK-28-2012-107, př. 2

108. Projektový záměr příspěvkové organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Usnesení 1473/28/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace Moderní venkovské málotřídní školy dle materiálů RK-28-2012-108, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-108.doc, RK-28-2012-108, př. 1, RK-28-2012-108, př. 2

95. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Pacov
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s projektovým záměrem Gymnázia Pacov. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 1474/28/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Gymnázia Pacov Digitální učební materiály k individuálnímu procvičování látky přírodovědných předmětů dle materiálu RK-28-2012-95, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-95.doc, RK-28-2012-95, př. 1, RK-28-2012-95, př. 2


102. Projektový záměr příspěvkové organizace Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o projektovém záměru Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou „Inkluze - společnou cestou“. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 1475/28/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou Inkluze - společnou cestou dle materiálu RK-28-2012-102, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-102.doc, RK-28-2012-102, př. 1, RK-28-2012-102, př. 2

103. Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola, Speciálně pedagogické centrum a Školní družina, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh projektového záměru Základní školy, Speciálně pedagogického centra a Školní družiny, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 1476/28/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Základní školy, Speciálně pedagogického centra a Školní družiny, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod Nové přístupy ke vzdělávání dle materiálu RK-28-2012-103, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-103.doc, RK-28-2012-103, př. 1, RK-28-2012-103, př. 2

106. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k projektovému záměru Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 1477/28/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Jihlava Cesta za kvalitní školou dle materiálu RK-28-2012-106, př. 1;
ukládá
ředitelce Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Jihlava omezit výdaje z provozního rozpočtu školy v roce 2013 a po dobu realizace projektu na zcela nezbytné položky.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-106.doc, RK-28-2012-106, př. 1, RK-28-2012-106, př. 2

109. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s projektovým záměrem Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě „Novými metodami k vyšší efektivitě výuky“. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 1478/28/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě Novými metodami k vyšší efektivitě výuky dle materiálu RK-28-2012-109, př. 1;
ukládá
řediteli Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě omezit výdaje z provozního rozpočtu školy v roce 2013 a po dobu realizace projektu na zcela nezbytné položky.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-109.doc, RK-28-2012-109, př. 1, RK-28-2012-109, př. 2

110. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Třebíč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh projektového záměru Gymnázia Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 1479/28/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Gymnázia Třebíč Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů dle materiálu RK-28-2012-110, př. 1;
ukládá
ředitelce Gymnázia Třebíč omezit výdaje z provozního rozpočtu školy v roce 2013 a po dobu realizace projektu na zcela nezbytné položky.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-110.doc, RK-28-2012-110, př. 1, RK-28-2012-110, př. 2

111. Úprava usnesení - poskytnutí daru občanskému sdružení Mime club o.s.
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem administrativní úpravy formulace schváleného usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1480/28/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zrušit usnesení č. 1355/27/2012/RK ze dne 24. 7. 2012;
 • neposkytnout dar občanskému sdružení Mime club o. s., Píškova 1952/24, Praha 5, IČO: 22611754.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-111.doc

112. Uzavření Smlouvy o spolupráci se společností DYNATECH
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje návrh uzavření Smlouvy o spolupráci se společností DYNATECH s.r.o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1481/28/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci se společností DYNATECH s.r.o., se sídlem Mlýnská 13, 60200 Brno, IČO: 25501003, dle materiálu RK-28-2012-112, př. 1.
odpovědnost: ředitel KrÚ
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-112.doc, RK-28-2012-112, př. 1

113. Vyřízení stížnosti č. St-146/12 ze dne 4. 7. 2012
J. Běhounek podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1482/28/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 3. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-113.doc

115. Návrh na poskytnutí věcného daru předsedovi Nitranského samosprávného kraje Doc. Ing. Milanu Belicovi PhD.
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí věcného daru předsedovi Nitranského samosprávného kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1483/28/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: srpen 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2012-115.doc

116. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 28/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 28. 8. 2012, v 9:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 28/2012 dne 14. 8. 2012.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 20. 8. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz