Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 28/2012 - 14.08.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě
03Nabytí nemovitostí pro stavbu II/405 Zašovice průtah
04Vzájemné darování pozemků - k. ú. Libická Lhotka, obec Libice nad Doubravou
05Nabytí pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina pro stavbu II/405 Příseka obchvat , změna ceny nabývané nemovitostí
06Darování pozemku v k. ú. a obci Buřenice
07Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
08Nabytí pozemků do vlastnictví kraje v k. ú. a obci Humpolec
09Darování pozemku v k. ú. a obci Lukavec
10Převody pozemků v k. ú. Láz u Nových Syrovic a obci Láz
11Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bohušice, obci Světlá nad Sázavou a k. ú. a obci Služátky
12Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
13Nabytí pozemků v k. ú. Klanečná a obci Havlíčkův brod
14Darování nemovitostí v k. ú. a obci Hroznatín
15Smlouva zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Bransouze a následný převod části pozemku
16Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Chotěboř
17Veřejná zakázka na stavební práce Školní statek Humpolec - volné ustájení a odpadové hospodářství
18Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Bílek a obci Chotěboř
19Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Mezilesí
20Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - směna
21Návrh na zařazení nové akce Domov důchodců Proseč Obořiště - oprava stropu zámek do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - návrh na provedení rozpočtového opatření
22Zveřejnění záměru darování nemovitostí do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem
23Převody pozemků v k. ú. Proseč-Obořiště
24Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč (2. kategorie) zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
25Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
26Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
27Předání pozemků nabytých v rámci stavby II/360 Obchvat obce Oslavička II. stavba k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
28Majetkoprávní dořešení pozemků zastavěných stavbou kraje
29Změna usnesení 0282/04/2010/ZK
30Prodej pozemku v k. ú. a obci Ujčov
31Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Jihlava - pavilon B statika a úpravy vnějšího pláště do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
32Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - silnice III/34311, změna Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
33Prohlášení k Finanční zprávě projektu Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká - Schaditz po komunikaci II/152
34Prohlášení k Finanční zprávě projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3
35II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba - zásah v době udržitelnosti
36Návrh rozpočtového opatření na kapitole Ostatní finanční operace v souladu se zjištěním Pověřeného auditního subjektu
37Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012
38Veřejná zakázka na služby Projektové dokumentace - soubor 3
39Pracoviště Havlíčkův Brod - prodloužení nájemní smlouvy
40Vyřazení vozidel z majetku kraje
41Zpracování Cyklostrategie Kraje Vysočina na léta 2013 - 2020 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
42FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2012
43Změna investičního plánu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na rok 2012
44Souhlas s vývozem a prezentací betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Římě
45Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2012 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
46Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
47Žádost o dotaci na realizaci katalogu k výstavě IV. DIMENZE UMĚNÍ - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
48Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina
49Rozhodnutí o poskytnutí dotace (akceptační č. 09037693) Ministerstva životního prostředí (níže jen MŽP ) v rámci Operačnímu programu Životní prostředí (níže jen OPŽP ) na projekt Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.
50Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR 2008 - podklady pro pracovní verzi
51Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
52Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova ve Věži, příspěvkové organizace
53Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
54Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
55Podstatná změna č. XII v projektu Transformace ÚSP Jinošov
56Vyhlášení dotačního řízení na projekty rodinné politiky
57Smlouva o partnerství v projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
58Podnájem nebytových prostor v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
59Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
60Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
61Výdaje Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, související s investiční akcí PUIP - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
62Dodatky ke Smlouvě o revolvingovém úvěru mezi Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, a GE Money Bank, a. s.
63Návrh na poskytnutí darů z kapitoly Zdravotnictví
64Zadávací dokumentace pro opakovanou podlimitní veřejnou zakázku na Dodávku a instalaci vybavení pro operační sály pro Pavilon urgentní a intenzivní péče (PUIP) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
65Smlouva o výkonu funkce centrálního zadavatele - Veřejná zakázka Videokonference v nemocnicích, ZZS Kraje Vysočina a v Krajském úřadu Kraje Vysočina
66Projekt Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
67Projekt LORIS 2010 - 2011 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
68Návrh na poskytnutí dotace na zajištění systému krajských videokonferencí
69Systém Muzeum4U - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
70Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen
71Dodatek k Podlicenční smlouvě
72Smlouva o výpůjčce chráničky
73Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2012
74Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.09/03.0033
75Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty technické pomoci v oblastech podpory 5.1, 5.2 a 5.3 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
76Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
77Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a převod připsaných úroků do Fondu strategických rezerv u projektu Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vy
78Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt RECOM CZ-AT v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
79Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina
80Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina
81Projekt Zásah bez hranic - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování
82Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
83Vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele Střední školy Kamenice nad Lipou
84Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Pedagogicko-psychologické poradny Jihlava - změna člena komise
85Stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
86Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
87Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků -cizinců z třetích zemí
88Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - navýšení finančních prostředků dotace na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2012
89Hry VI. letní olympiády pro děti a mládež ČR - účast Kraje Vysočina
90Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
91Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Příspěvek na technické zajištění výstavy Bienále 2012 Světlá nad Sázavou
92Finanční zajištění činností lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve školním roce 2012/2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
93Podpora učebních oborů
94Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
95Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Pacov
96Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Jihlava
97Projektový záměr příspěvkové organizace Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501
98Projektový záměr příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
99Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola obchodu a služeb Jihlava
100Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč
101Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola automobilní Jihlava
102Projektový záměr příspěvkové organizace Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou
103Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola, Speciálně pedagogické centrum a Školní družina, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod
104Projektový záměr příspěvkové organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
105Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola stavební Třebíč
106Projektový záměr příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava
107Projektový záměr příspěvkové organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
108Projektový záměr příspěvkové organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
109Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
110Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Třebíč
111Úprava usnesení - poskytnutí daru občanskému sdružení Mime club o.s.
112Uzavření Smlouvy o spolupráci se společností DYNATECH
113Vyřízení stížnosti č. St-146/12 ze dne 4. 7. 2012
114Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Třebíč - rozšíření silnice II/351
115Návrh na poskytnutí věcného daru předsedovi Nitranského samosprávného kraje Doc. Ing. Milanu Belicovi PhD.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz