Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 19/2014

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 19/2014, které se konalo dne 3. 6. 2014 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 18/2014
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 3. 6. 2014.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost V. Novotného.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
52. Zařazení nové akce „Střední škola řemesel a služeb M. Budějovice havárie, oprava kanalizační přípojky“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
53. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Biodiverzita II. neinvestiční (nestavební) opatření“
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 18/2014
 2. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby III/4102 Stařeč - most ev. č. 4102-1
 3. Koupě pozemků v rámci přípravy stavby III/12924 Humpolec - ul. Lnářská
 4. Změna usnesení 1051/21/2013/RK, usnesení 0286/04/2013/ZK a nabytí pozemků pro stavbu II/392 Velké Meziříčí - Tasov
 5. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
 6. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 7. Nabytí pozemků v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou
 8. Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium Havlíčkův Brod - rekonstrukce elektroinstalace
 9. Koupě pozemku v k. ú. Horní Cerekev
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloha M1 a kapitole Školství, mládeže a sportu
 11. Projektové záměry příspěvkové organizace Střední škola obchodu a služeb Jihlava
 12. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava
 13. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
 14. Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11
 15. Smlouva o partnerství - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
 16. Realizace Celokrajských přehlídek tvořivosti mladých
 17. Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáře nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2014 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
 19. Monitorovací zpráva/hlášení o pokroku projektu III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2
 20. Návrh smlouvy o úvěru na pořízení strojních investic pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci v roce 2014
 21. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt SENIOR PLUS
 22. Rozpočtové opatření - vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté některým příspěvkovým organizacím za odvětví sociální péče
 23. Schválení koncesního projektu na výstavbu/rekonstrukci a provoz domova seniorů v Humpolci
 24. Návrh na poskytnutí peněžního daru pro občanské sdružení DE.LE.VO.S., o. s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 25. Žádost o poskytnutí dotace občanskému sdružení Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Třebíč na podporu činnosti - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 26. Podání projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III.
 27. Změny ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
 28. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2014 - schválení navržených podpor
 29. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2014 - schválení navržených podpor
 30. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Virtualizované desktopy
 31. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 32. Dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 33. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 34. Změna zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 35. 7. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
 36. Odměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
 37. Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2013 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
 38. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství za účelem pořízení filmu Zemědělství a lesnictví - život Vysočiny
 40. Prodloužení časové platnosti Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina
 41. Poskytnutí dotací obcím, školám, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 42. Návrh na rozpočtové opatření při přijetí finančních prostředků - splátka půjčky poskytnuté v roce 2012 Energetické agentuře Vysočiny
 43. Návrh na poskytnutí darů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 44. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
 45. EXPO 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2014
 47. Návrh na poskytnutí věcného daru - Stavba Vysočiny 2013
 48. Prohlášení o záměru k realizaci projektu česko-rakouské didaktické učební pomůcky k výuce dějepisu
 49. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 50. Stanovení počtu zaměstnanců - návrh na provedení rozpočtového opatření
 51. Zrušení Zásad kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
 52. Zařazení nové akce „Střední škola řemesel a služeb M. Budějovice havárie, oprava kanalizační přípojky“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
 53. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Biodiverzita II. neinvestiční (nestavební) opatření“
 54. Rozprava členů rady
Usnesení 1008/19/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 3. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 18/2014 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 09, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby III/4102 Stařeč - most ev. č. 4102-1
Usnesení 1009/19/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-02.doc, RK-19-2014-02, př. 1

03. Koupě pozemků v rámci přípravy stavby III/12924 Humpolec - ul. Lnářská
Usnesení 1010/19/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt koupí pozemky par. č. 2544/12 ostatní plocha, silnice o výměře 335 m2 a par. č. 2544/13 ostatní plocha, silnice o výměře 335 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví společnosti České dráhy, a. s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 Nové Město, IČ 709 94 226, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 68 400 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-03.doc, RK-19-2014-03, př. 1

04. Změna usnesení 1051/21/2013/RK, usnesení 0286/04/2013/ZK a nabytí pozemků pro stavbu II/392 Velké Meziříčí - Tasov
Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1011/19/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1051/21/2013/RK tak, že materiál RK-21-2013-21, př. 1upr1 se nahrazuje materiálem RK-19-2014-04, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-04.doc, RK-19-2014-04, př. 1, RK-19-2014-04, př. 2, RK-19-2014-04, př. 3, RK-19-2014-04, př. 4, RK-19-2014-04, př. 5, RK-19-2014-04, př. 6, RK-19-2014-04, př. 7

05. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1012/19/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemku dle materiálu RK-19-2014-05, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemku dle materiálu RK-19-2014-05, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků zastavěných chodníkem 2375, 2376 a 2374/1 v k. ú. Batelov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Batelov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 3. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-05.doc, RK-19-2014-05, př. 1

06. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1013/19/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-19-2014-06, př. 1 a RK-19-2014-06, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-06.doc, RK-19-2014-06, př. 1, RK-19-2014-06, př. 2

07. Nabytí pozemků v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou
Usnesení 1014/19/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky par. č. 3227/80 ostatní plocha, silnice o výměře 54 m2 a par. č. 3227/81 ostatní plocha, silnice o výměře 6 m2 v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou z vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-07.doc, RK-19-2014-07, př. 1

08. Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium Havlíčkův Brod - rekonstrukce elektroinstalace
Usnesení 1015/19/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-08.doc, RK-19-2014-08, př. 1, RK-19-2014-08, př. 2

09. Koupě pozemku v k. ú. Horní Cerekev
Usnesení 1016/19/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemek par. č. 2636/6 - ostatní plocha, dráha o výměře 50 m2 v k. ú. a obci Horní Cerekev za cenu 5 800 Kč dle kupní smlouvy dle materiálu RK-19-2014-09, př. 1 z vlastnictví Českých drah, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-09.doc, RK-19-2014-09, př. 1, RK-19-2014-09, př. 2

10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloha M1 a kapitole Školství, mládeže a sportu
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje předložený návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1017/19/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, o částku 1 000 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o částku 1 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční dotace“ u Akademie Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou IČO 15060977, o částku 1 000 000 Kč na zřízení pracoviště pro obory zaměřené na umělecké kovářství v odloučeném pracovišti Lipnice nad Sázavou;
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu Akademie Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou na rok 2014 dle materiálu RK-19-2014-10.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: říjen 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-10.doc, RK-19-2014-10, př. 1

52. Zařazení nové akce „Střední škola řemesel a služeb M. Budějovice havárie, oprava kanalizační přípojky“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, zdůvodnil radě kraje návrh na zařazení shora uvedené akce do kapitoly Nemovitý majetek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1018/19/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci „Střední škola řemesel a služeb M. Budějovice havárie, oprava kanalizační přípojky“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 30. 06. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-52.doc

17. Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáře nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s žádostí Města Žďár nad Sázavou o poskytnutí dotace na krytí uvedených výdajů v roce 2014. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1019/19/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč z kapitoly Kultura, § 3317 Výstavní činnosti v kultuře Městu Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, IČO: 00295841, dle materiálu RK-19-2014-17, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-17.doc, RK-19-2014-17, př. 1, RK-19-2014-17, př. 2, RK-19-2014-17, př. 3

18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2014 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh poskytnout účelovou neinvestiční dotaci Krajské knihovně Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1020/19/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve:
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Krajské knihovně Vysočiny v rámci grantu „VISK 3“ (ÚZ 34053) na realizaci projektu „Další automatizace neprofesionálních knihoven v AKS Clavius REKS v okrese Havlíčkův Brod“ ve výši 51 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 34053 o částku 51 000 Kč s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny na rok 2014 v důsledku jeho zvýšení o částku 51 000 Kč určenou na realizaci projektu „Další automatizace neprofesionálních knihoven v AKS Clavius REKS v okrese Havlíčkův Brod“.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-18.doc

19. Monitorovací zpráva/hlášení o pokroku projektu III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh schválit monitorovací zprávu/hlášení o pokroku daného projektu. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1021/19/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu/hlášení o pokroku projektu III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2 dle materiálu RK-19-2014-19, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 9. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-19.doc, RK-19-2014-19, př. 1

20. Návrh smlouvy o úvěru na pořízení strojních investic pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci v roce 2014
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a. s., na obnovu strojních investic u KSÚSV pro rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1022/19/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a. s., na obnovu strojních investic u KSÚSV pro rok 2014 dle materiálu RK-19-2014-20, př. 1.
odpovědnost: ODSH a KSÚSV
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-20.doc, RK-19-2014-20, př. 1

K bodům 11 14, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

11. Projektové záměry příspěvkové organizace Střední škola obchodu a služeb Jihlava
Usnesení 1023/19/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektových záměrů Střední školy obchodu a služeb Jihlava Získávání odborných dovedností a znalostí žáků dle materiálu RK-19-2014-11, př. 1 a Posílení vztahu mezi vzděláváním a pracovním životem v evropských dimenzích dle materiálu RK-19-2014-11, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-11.doc, RK-19-2014-11, př. 1, RK-19-2014-11, př. 2, RK-19-2014-11, př. 3

12. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava
Usnesení 1024/19/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední školy stavební Jihlava Spolupráce škol a firem a žákovské minipodniky dle materiálu RK-19-2014-12, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-12.doc, RK-19-2014-12, př. 1, RK-19-2014-12, př. 2

13. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
Usnesení 1025/19/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení na využití ICT techniky a mobilních zařízení ve výuce dle materiálu RK-19-2014-13, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-13.doc, RK-19-2014-13, př. 1, RK-19-2014-13, př. 2

14. Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11
Usnesení 1026/19/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11 Moderní učitel 21. století dle materiálu RK-19-2014-14, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-14.doc, RK-19-2014-14, př. 1, RK-19-2014-14, př. 2

15. Smlouva o partnerství - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem při realizaci projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1027/19/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s předložením a realizací projektu Vysočiny Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, příspěvkové organizace „Učitel mentor“ reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0058 dle materiálu RK-19-2014-15, př. 2;
 • s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním podílem mezi Vysočina Education, školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediskem služeb školám, příspěvkové organizace, IČO: 75140349 a Českou asociací mentoringu ve vzdělávání, IČO 02171431, dle materiálu RK-19-2014-15, př. 1 za účelem realizace projektu „Učitel mentor“ reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0058.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-15.doc, RK-19-2014-15, př. 1, RK-19-2014-15, př. 2

16. Realizace Celokrajských přehlídek tvořivosti mladých
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu schválit finanční zajištění Celokrajských přehlídek tvořivosti mladých. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1028/19/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o Celokrajských přehlídkách tvořivosti mladých dle materiálu RK-19-2014-16;
schvaluje
finanční zajištění Celokrajských přehlídek tvořivosti mladých ve výši do 100 000 Kč dle materiálu RK-19-2014-16, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-16.doc, RK-19-2014-16, př. 1

21. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt SENIOR PLUS
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1029/19/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z ERDF v rámci projektu SENIOR PLUS ve výši 34 437,43 EUR (946 340,58 Kč).
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-21.doc

22. Rozpočtové opatření - vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté některým příspěvkovým organizacím za odvětví sociální péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1030/19/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o celkovou částku 4 501 000 Kč (Domov ve Zboží, příspěvková organizace, ve výši 693 000 Kč, Domov bez zámku, příspěvková organizace, ve výši 1 448 000 Kč, Domov Jeřabina, příspěvková organizace, ve výši 1 408 000 Kč a Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, ve výši 952 000 Kč) při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 4 501 000 Kč. Jedná se o vrácení prostředků návratné výpomoci, které byly poskytnuty příspěvkovým organizacím na výplatu mezd včetně povinných odvodů a úhradu potřebných faktur.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-22.doc

23. Schválení koncesního projektu na výstavbu/rekonstrukci a provoz domova seniorů v Humpolci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje schválit Koncesní projekt s názvem „Domov seniorů Humpolec“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1031/19/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-23.doc, RK-19-2014-23, př. 1, RK-19-2014-23, př. 2, RK-19-2014-23, př. 3, RK-19-2014-23, př. 4

24. Návrh na poskytnutí peněžního daru pro občanské sdružení DE.LE.VO.S., o. s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1032/19/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout peněžní dar ve výši 50 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, občanskému sdružení DE.LE.VO.S., o. s., se sídlem v Jihlavě, Leoše Janáčka 17, IČO 22728490, dle materiálu RK-19-2014-24, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-24.doc, RK-19-2014-24, př. 1, RK-19-2014-24, př. 2

25. Žádost o poskytnutí dotace občanskému sdružení Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Třebíč na podporu činnosti - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s žádostí občanského sdružení o poskytnutí dotace na podporu činnosti regionální pobočky v Třebíči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1033/19/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 30 000 Kč při současném snížení § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 30 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti občanskému sdružení Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Třebíč, IČO:47438410 ve výši 30 000 Kč dle materiálu RK-19-2014-25, př. 2.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-25.doc, RK-19-2014-25, př. 1, RK-19-2014-25, př. 2, RK-19-2014-25, př. 3

26. Podání projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem podat projektovou žádost Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1034/19/2014/RK
Rada kraje
ukládá
odboru sociálních věcí podání projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III. dle materiálu RK-19-2014-26, př. 1, a to v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost k výzvě č. 05.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-26.doc, RK-19-2014-26, př. 1

27. Změny ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1035/19/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-19-2014-27, př. 1.
odpovědnost: OSV a ředitelé jednotlivých příspěvkových organizací
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-27.doc, RK-19-2014-27, př. 1

28. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2014 - schválení navržených podpor
K. Mayerová, K. Jiráková, úřednice odboru informatiky, předložily radě kraje návrh rozhodnout o dotacích v rámci grantového programu „Infrastruktura ICT 2014“. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1036/19/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Infrastruktura ICT 2014“ žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-19-2014-28, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Infrastruktura ICT 2014“ žadatelům na projekt dle materiálu RK-19-2014-28, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Infrastruktura ICT 2014“ žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-19-2014-28, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Infrastruktura ICT 2014“ žadatelům na projekt dle materiálu RK-19-2014-28, př. 4.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-28.doc, RK-19-2014-28, př. 1, RK-19-2014-28, př. 2, RK-19-2014-28, př. 3, RK-19-2014-28, př. 4

29. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2014 - schválení navržených podpor
K. Mayerová, K. Jiráková, úřednice odboru informatiky, předložily radě kraje návrh rozhodnout o dotacích v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2014“. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1037/19/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2014“ žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-19-2014-29, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2014“ žadatelům na projekt dle materiálu RK-19-2014-29, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2014“ žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-19-2014-29, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2014“ žadatelům na projekt dle materiálu RK-19-2014-29, př. 4.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-29.doc, RK-19-2014-29, př. 1, RK-19-2014-29, př. 2, RK-19-2014-29, př. 3, RK-19-2014-29, př. 4

30. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Virtualizované desktopy
K. Mayerová, K. Jiráková, úřednice odboru informatiky, požádaly radu kraje o úpravu předloženého návrhu usnesení. Rada kraje požadavek akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1038/19/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zrušit usnesení 0911/17/2014/RK ze dne 20. 5. 2014;
 • způsobu zadání veřejné zakázky „Virtualizované desktopy“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-19-2014-30, př. 1;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-19-2014-30, př. 2;
stanoví,
 • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Virtualizované desktopy“ plní hodnotící komise;
 • že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Virtualizované desktopy“ posoudí hodnotící komise;
ukládá
odboru informatiky zajištění řádného průběhu zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky "Virtualizované desktopy" dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a to v termínech stanovených zákonem.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-30.doc, RK-19-2014-30, př. 1, RK-19-2014-30, př. 2

V průběhu jednání odešel Z. Chlád. K bodům 31 33, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

31. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1039/19/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-19-2014-31, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 13. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-31.doc, RK-19-2014-31, př. 1

32. Dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1040/19/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-19-2014-32, př. 1, RK-19-2014-32, př. 2, RK-19-2014-32, př. 3, RK-19-2014-32, př. 4, RK-19-2014-32, př. 5, RK-19-2014-32, př. 6, RK-19-2014-32, př. 7.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 13. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-32.doc, RK-19-2014-32, př. 1, RK-19-2014-32, př. 2, RK-19-2014-32, př. 3, RK-19-2014-32, př. 4, RK-19-2014-32, př. 5, RK-19-2014-32, př. 6, RK-19-2014-32, př. 7

33. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1041/19/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-19-2014-33, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 13. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-33.doc, RK-19-2014-33, př. 1

34. Změna zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1042/19/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-19-2014-34, př. 2 a RK-19-2014-34, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-34.doc, RK-19-2014-34, př. 1, RK-19-2014-34, př. 2, RK-19-2014-34, př. 3

35. 7. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit sedmý ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina „Bezpečná nemocnice“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1043/19/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit vyhlášení sedmého ročníku celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem „Bezpečná nemocnice“;
 • vzít na vědomí text vyhlášení celostátní soutěže včetně kritérií pro hodnocení přihlášených projektů dle materiálu RK-19-2014-35, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-35.doc, RK-19-2014-35, př. 1

36. Odměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh poskytnout odměny ředitelům nemocnic. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1044/19/2014/RK
Rada kraje
stanoví
mimořádné odměny ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-19-2014-36, př. 6.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 16. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-36.doc, RK-19-2014-36, př. 1, RK-19-2014-36, př. 2, RK-19-2014-36, př. 3, RK-19-2014-36, př. 4, RK-19-2014-36, př. 5, RK-19-2014-36, př. 6

37. Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2013 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1045/19/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00581.0018 dle materiálu RK-19-2014-37, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-37.doc, RK-19-2014-37, př. 1, RK-19-2014-37, př. 2, RK-19-2014-37, př. 3

38. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o žádostech o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1046/19/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 2020 dle materiálu RK-19-2014-38, př. 2;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 2020 dle materiálu RK-19-2014-38, př. 4;
doporučuje
 • zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 2020 dle materiálu RK-19-2014-38, př. 1;
 • zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 2020 dle materiálu RK-19-2014-38, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-38.doc, RK-19-2014-38, př. 1, RK-19-2014-38, př. 2, RK-19-2014-38, př. 3, RK-19-2014-38, př. 4

39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství za účelem pořízení filmu Zemědělství a lesnictví - život Vysočiny
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o shora uvedeném návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1047/19/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o pořízení filmu „Zemědělství a lesnictví život Vysočiny“;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Životní prostředí, § 3799 Ostatní ekologické záležitosti o částku 100 000 Kč na pořízení filmu „Zemědělství a lesnictví život Vysočiny“;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 500 000 Kč na pořízení filmu „Zemědělství a lesnictví život Vysočiny“;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství a § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj spočívající ve snížení běžných výdajů o částku 100 000 Kč při současném zvýšení kapitálových výdajů o částku 100 000 Kč na pořízení filmu „Zemědělství a lesnictví život Vysočiny“.
odpovědnost: OŽPZ, OSH
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-39.doc, RK-19-2014-39, př. 1

40. Prodloužení časové platnosti Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, zdůvodnila radě kraje navrhovanou změnu obecně závazné vyhlášky Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1048/19/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vydat Obecně závaznou vyhlášku Kraje Vysočina, kterou se mění Obecně závazná vyhláška kraje Vysočina č. 1/2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina, dle materiálu RK-19-2014-40, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-40.doc, RK-19-2014-40, př. 1

53. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Biodiverzita II. neinvestiční (nestavební) opatření“
Z. Chlád informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky nadlimitní veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Projednávání se zúčastnila E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1049/19/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-53.doc, RK-19-2014-53, př. 1, RK-19-2014-53, př. 2, RK-19-2014-53, př. 3, RK-19-2014-53, př. 4

41. Poskytnutí dotací obcím, školám, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotace na podporu naplňování a propagace místní Agendy 21 a Zdraví 21 žadatelům. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1050/19/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu RK-19-2014-41, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu RK-19-2014-41, př. 1 žadatelům uvedeným v materiálu RK-19-2014-41, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu RK-19-2014-41, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina;
schvaluje
seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu RK-19-2014-41, př. 2;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu RK-19-2014-41, př. 2 žadatelům uvedeným v materiálu RK-19-2014-41, př. 2 na realizaci akcí uvedených v materiálu RK-19-2014-41, př. 2 v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-41.doc, RK-19-2014-41, př. 1, RK-19-2014-41, př. 2

42. Návrh na rozpočtové opatření při přijetí finančních prostředků - splátka půjčky poskytnuté v roce 2012 Energetické agentuře Vysočiny
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1051/19/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů) o částku 710 000 Kč v souvislosti s vratkou splátky půjčky od Energetické agentury Vysočiny poskytnuté na předfinancování projektu FUWA - Future of Waste a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-42.doc

43. Návrh na poskytnutí darů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu poskytnout finanční dary oceněným obcím. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1052/19/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dary obcím z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle materiálu RK-19-2014-43, př. 1 ve výši a struktuře dle materiálu RK-19-2014-43, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-19-2014-43, př. 3.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
termín: 31. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-43.doc, RK-19-2014-43, př. 1, RK-19-2014-43, př. 2, RK-19-2014-43, př. 3

44. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje udělit cenu Vesnice Kraje Vysočina obci Ořechov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1053/19/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina č. 07/13 ze dne 12. 11. 2013 cenu Vesnice Kraje Vysočina obci Ořechov, se sídlem Ořechov 87, 594 52 Ořechov, IČO: 00545775;
rozhoduje
poskytnout dar obci Ořechov, se sídlem Ořechov 87, 594 52 Ořechov, IČO: 00545775, z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle materiálu RK-19-2014-44, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
termín: 31. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-44.doc, RK-19-2014-44, př. 1, RK-19-2014-44, př. 2

45. EXPO 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1054/19/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o EXPO 2015 dle materiálu RK-19-2014-45;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout o účasti Kraje Vysočina na EXPO 2015;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 Cestovní ruch o částku ve výši 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 300 000 Kč na přípravu účasti Kraje Vysočina na EXPO 2015.
 • uložit odboru regionálního rozvoje připravit prezentaci Kraje Vysočina na EXPO 2015 a předložit ji ke schválení Radě Kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-45.doc, RK-19-2014-45, př. 1, RK-19-2014-45, př. 2, RK-19-2014-45, př. 3

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2014
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1055/19/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje v souladu s § 27 odst. 1 písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a podmínek stanovených MV-GŘ HZS ČR dle materiálu RK-19-2014-46, př. 1 a materiálu RK-19-2014-46, př. 3 rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím Kraje Vysočina na věcné vybavení jednotky SDH obce na rok 2014 v celkové výši 1 898 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-46.doc, RK-19-2014-46, př. 1, RK-19-2014-46, př. 2, RK-19-2014-46, př. 3

47. Návrh na poskytnutí věcného daru - Stavba Vysočiny 2013
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnout věcný dar vítězi soutěže Stavba Vysočiny 2013. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1056/19/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar dle materiálu RK-19-2014-47, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-47.doc, RK-19-2014-47, př. 1, RK-19-2014-47, př. 2

48. Prohlášení o záměru k realizaci projektu česko-rakouské didaktické učební pomůcky k výuce dějepisu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o projektu společné česko-rakouské didaktické učební pomůcky k výuce dějepisu. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1057/19/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje
 • vzít na vědomí informace o projektu společné česko-rakouské didaktické učební pomůcky k výuce dějepisu dle materiálu RK-19-2014-48;
 • prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-19-2014-48, př. 4.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 1. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-48.doc, RK-19-2014-48, př. 1, RK-19-2014-48, př. 2, RK-19-2014-48, př. 3, RK-19-2014-48, př. 4, RK-19-2014-48, př. 5

49. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o žádostech obcí o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty II.
Usnesení 1058/19/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2014 dle materiálu RK-19-2014-49, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • poskytnout dotace z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek v celkové výši 570 075 Kč obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2014 dle materiálu RK-19-2014-49, př. 2a na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-19-2014-49, př. 5;
 • zamítnout žádosti obcí o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2014 dle materiálu RK-19-2014-49, př. 4;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS spočívající ve zvýšení, § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 70 075 Kč při současném snížení § 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku o částku 70 075 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana a ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-49.doc, RK-19-2014-49, př. 1, RK-19-2014-49, př. 2, RK-19-2014-49, př. 2a, RK-19-2014-49, př. 3, RK-19-2014-49, př. 4, RK-19-2014-49, př. 5

50. Stanovení počtu zaměstnanců - návrh na provedení rozpočtového opatření
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, sdělil radě kraje podrobnosti k navrhovanému navýšení počtu zaměstnanců. Projednávání se zúčastnili P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1059/19/2014/RK
Rada kraje
stanoví
 • v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 7. 2014 na 440 zaměstnanců;
 • v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 8. 2014 na 445 zaměstnanců;
 • v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 9. 2014 na 446 zaměstnanců;
 • v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 1. 2015 na 447 zaměstnanců;
schvaluje
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2014 (§ 6172) o částku 1 049 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 1 410 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 42 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 452 000 Kč na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, na související odvody a na převod do Sociálního fondu;
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2014 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o částku 318 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 13 000 Kč na převod finančních prostředků do Sociálního fondu při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 13 000 Kč.
odpovědnost: OddŘLZ, OddPKŽÚ, OE
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-50.doc, RK-19-2014-50, př. 1, RK-19-2014-50, př. 2, RK-19-2014-50, př. 3, RK-19-2014-50, př. 4

51. Zrušení Zásad kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
J. Běhounek podal radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje zrušit Zásady kontrolní činnosti Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1060/19/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
výzvu Ministerstva vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy, č. j. MV- 53679-5/ODK-2014 ze dne 16. května 2014, ke zjednání nápravy, která obsahuje též sdělení, v jakých ustanoveních Zásad kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 15/13 spatřuje rozpor se zákonem včetně odůvodnění dle materiálu RK-19-2014-51, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje zrušit:
-        Zásady kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 15/13 ze dne 10. prosince 2013;
-        Pravidla kontrolní činnosti výborů schválená usnesením č. 067/06/01/ZK ze dne 20. 11. 2001.
odpovědnost: hejtman kraje
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2014-51.doc, RK-19-2014-51, př. 1, RK-19-2014-51, př. 2

54. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 19/2014 s tím, že další zasedání se bude konat dne 10. 6. 2014, v 7:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 19/2014 dne 3. 6. 2014.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 4. 6. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz