Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 18/2014

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 18/2014, které se konalo dne 27. 5. 2014 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 17/2014
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 27. 5. 2014.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost V. Novotného.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
42. Veřejná zakázka „Nemocnice Třebíč pavilon chirurgických oborů projektová dokumentace“
43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS a Informatika přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014
44. Prodloužení termínu pro uzavření dodatku č. 1 smlouvy o spolupráci Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)
45. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř“
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 17/2014
 2. Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Jihlava
 3. Záměr prodeje nemovitého majetku v k. ú. Pávov a obci Jihlava
 4. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 5. Smlouvy uzavírané příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 6. Prodej nebo pronájem pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
 7. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 8. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 9. Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz III. - Starý Pelhřimov a Nový Rychnov
 10. Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
 11. Veřejná zakázka na stavební práce na akci: II/405 Zašovice - průtah
 12. Veřejná zakázka na stavební práce na akci: II/351 Třebíč - ul. Hrotovická, 2. etapa
 13. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
 14. Monitorovací zpráva/hlášení o pokroku projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
 15. Monitorovací zpráva/hlášení o pokroku projektu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2014 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
 17. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
 18. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví kultury a cestovního ruchu
 19. Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu včetně přepočtu finanční mezery
 20. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do Evropského parlamentu
 21. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - duben 2014
 22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za IV. čtvrtletí 2013
 23. Nájem movitých věcí pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 24. Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 25. Aktivity eHealth - rozvoj projektu eMeDocS formou smlouvy o spolupráci Kraje Vysočina s poskytovateli zdravotních služeb
 26. Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, zajištěná ručením Kraje Vysočina
 27. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 28. Návrh na schválení řádné účetní závěrky zdravotnických příspěvkových organizací za rok 2013
 29. Dodatek smlouvy o vzájemné spolupráci při vzdělávání seniorů
 30. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví sociální péče
 31. FOND VYSOČINY - opakovaná žádost o prodloužení realizace projektu
 32. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt RAILHUC
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -poskytnutí daru na podporu akce ZLATÉ UTKÁNÍ - Vzpomínka na Ivana Hlinku
 34. Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základních školách zřizovaných Krajem Vysočina - povolení pokračování
 35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
 36. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2014
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - finanční příspěvek na realizaci soutěže Poznej Vysočinu
 38. Návrh na poskytnutí finančního daru pro Domov důchodců Onšov, příspěvkovou organizaci
 39. Návrh na poskytnutí finančního daru pro Ústav sociální péče Křižanov, příspěvkovou organizaci
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru České bonsajové asociaci (ČBA)
 41. Vyjádření podpory výstavbě 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany
 42. Veřejná zakázka „Nemocnice Třebíč pavilon chirurgických oborů projektová dokumentace“
 43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS a Informatika přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014
 44. Prodloužení termínu pro uzavření dodatku č. 1 smlouvy o spolupráci Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)
 45. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř“
 46. Rozprava členů rady

Usnesení 0963/18/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 27. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 17/2014 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 09 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Jihlava
Usnesení 0964/18/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-02.doc, RK-18-2014-02, př. 1

03. Záměr prodeje nemovitého majetku v k. ú. Pávov a obci Jihlava
Usnesení 0965/18/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-03.doc, RK-18-2014-03, př. 1, RK-18-2014-03, př. 2

04. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0966/18/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem:
 • dle GP č. 6832-1129/2012 nově oddělený pozemek par. č. 2259/70 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 360 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • dle GP č. 6832-1129/2012 nově oddělený pozemek par. č. 2293/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 743 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-04.doc, RK-18-2014-04, př. 1

05. Smlouvy uzavírané příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Usnesení 0967/18/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-18-2014-05, př. 1 a RK-18-2014-05, př. 2.
odpovědnost: ředitel Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, odbor majetkový
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-05.doc, RK-18-2014-05, př. 1, RK-18-2014-05, př. 2

06. Prodej nebo pronájem pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
Usnesení 0968/18/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-06.doc

07. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0969/18/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-18-2014-07, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-18-2014-07, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-07.doc, RK-18-2014-07, př. 1

08. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0970/18/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-18-2014-08, př. 1 a RK-18-2014-08, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-08.doc, RK-18-2014-08, př. 1, RK-18-2014-08, př. 2

09. Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz III. - Starý Pelhřimov a Nový Rychnov
Usnesení 0971/18/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Transformace ÚSPMP Těchobuz III. - Starý Pelhřimov a Nový Rychnov dle materiálu RK-18-2014-09, př. 2;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz III. - Starý Pelhřimov a Nový Rychnov :
 • pro část 1 (Transformace ÚSPMP Těchobuz III. - Starý Pelhřimov) nabídku uchazeče STANER CZ s.r.o., Květinová 390, 588 56 Telč - Štěpnice, IČO 29283531;
 • pro část 2 (Transformace ÚSPMP Těchobuz III. - Nový Rychnov) nabídku uchazeče STANER CZ s.r.o., Květinová 390, 588 56 Telč - Štěpnice, IČO 29283531;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledky zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybranými uchazeči o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-09.doc, RK-18-2014-09, př. 1, RK-18-2014-09, př. 2

42. Veřejná zakázka „Nemocnice Třebíč pavilon chirurgických oborů projektová dokumentace“
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0972/18/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Nemocnice Třebíč pavilon chirurgických oborů projektová dokumentace“ dle materiálu RK-18-2014-42, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 1166/12, PSČ 586 01, Jihlava, IČ 47916621 jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku „Nemocnice Třebíč pavilon chirurgických oborů projektová dokumentace“;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-42.doc, RK-18-2014-42, př. 1, RK-18-2014-42, př. 2

10. Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o žádosti Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0973/18/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-18-2014-10, př. 1.
odpovědnost: ODSH a KSÚSV
termín: do 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-10.doc, RK-18-2014-10, př. 1

11. Veřejná zakázka na stavební práce na akci: II/405 Zašovice - průtah
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zadání veřejné zakázky na uvedené stavební práce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0974/18/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/405 Zašovice - průtah formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-18-2014-11, př. 1;
jmenuje
stanovuje,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku na II/405 Zašovice - průtah dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce materiálu RK-18-2014-11, př. 1 a v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-11.doc, RK-18-2014-11, př. 1, RK-18-2014-11, př. 2, RK-18-2014-11, př. 3

12. Veřejná zakázka na stavební práce na akci: II/351 Třebíč - ul. Hrotovická, 2. etapa
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh zadání veřejné zakázky na stavební práce pro kompletní zhotovení stavby „II/351 Třebíč ul. Hrotovická, 2. etapa“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0975/18/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/351 Třebíč - ul. Hrotovická, 2. etapa formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-18-2014-12, př. 1;
jmenuje
stanovuje,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku na II/351 Třebíč - ul. Hrotovická, 2. etapa dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce - materiálu RK-18-2014-12, př. 1 a v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-12.doc, RK-18-2014-12, př. 1, RK-18-2014-12, př. 2, RK-18-2014-12, př. 3

J. Běhounek navrhl projednání bodů 13 15 v bloku.
K předkládaným bodům odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

13. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Usnesení 0976/18/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř dle materiálu RK-18-2014-13, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-13.doc, RK-18-2014-13, př. 1

14. Monitorovací zpráva/hlášení o pokroku projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
Usnesení 0977/18/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu/hlášení o pokroku projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice dle materiálu RK-18-2014-14, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-14.doc, RK-18-2014-14, př. 1

15. Monitorovací zpráva/hlášení o pokroku projektu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
Usnesení 0978/18/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu/hlášení o pokroku projektu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba dle materiálu RK-18-2014-15, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-18-2014-15, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-15.doc, RK-18-2014-15, př. 1, RK-18-2014-15, př. 2

45. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř“
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0979/18/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř“ dle materiálu RK-18-2014-45, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř“, podanou společností M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03, Pardubice - Bílé Předměstí, IČO: 42196868 a STRABAG a.s., Na bělidle 198/21, 150 00, Praha Smíchov, IČO: 60838744, vystupujících jako Společnost M-SILNICE + STRABAG, II/345 Golčův Jeníkov Chotěboř, v souladu s materiálem RK-18-2014-45, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-45.doc, RK-18-2014-45, př. 1

16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2014 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0980/18/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve:
  • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem kultury Krajské knihovně Vysočiny v rámci grantu Knihovna 21. století (ÚZ 34070) na realizaci projektu V knihovně jsme jako doma VII ve výši 17 000 Kč a projektu Čteme jinak ve výši 14 000 Kč;
  • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 34070 o částku 31 000 Kč s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské knihovny Vysočiny na rok 2014 v důsledku jeho zvýšení o částku 17 000 Kč určenou na realizaci projektu V knihovně jsme jako doma VII a 14 000 Kč určenou na realizaci projektu Čteme jinak.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-16.doc

17. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s žádostí Horácké galerie v Nové Městě na Moravě o vydání souhlasu zřizovatele k uzavření darovací smlouvy mezi galerií a Českou spořitelnou, a. s.
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, radu kraje informoval, že text darovací smlouvy není předložen na základě požadavku České spořitelny.
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0981/18/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením darovací smlouvy ve výši 10 000 Kč Horácké galerie v Novém Městě na Moravě;
 • s použitím rezervního fondu pro rok 2014 u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě ve výši 10 000 Kč na finanční podporu 50. výroční založení galerie.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-17.doc

18. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví kultury a cestovního ruchu
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací v odvětví kultury a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0982/18/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu dle seznamu v materiálu RK-18-2014-18, př. 1 za rok 2013 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
 • výsledek hospodaření za rok 2013 včetně návrhu na jeho rozdělení do peněžních fondů v rozsahu dle materiálu RK-18-2014-18, př. 3;
ukládá
 • ředitelům příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2013 dle materiálu RK-18-2014-18, př. 3;
 • řediteli Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci a řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci zúčtovat zhoršený výsledek hospodaření za rok 2013 dle materiálu RK-18-2014-18, př. 3;
bere na vědomí
přehled vybraných ukazatelů činnosti příspěvkových organizací z odvětví kultury za rok 2013 uvedených v příloze RK-18-2014-18, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelé PO
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-18.doc, RK-18-2014-18, př. 1, RK-18-2014-18, př. 2, RK-18-2014-18, př. 3

19. Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu včetně přepočtu finanční mezery
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje závěrečnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu a přepočtem finanční mezery k projektu Zámek Třebíč modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0983/18/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
závěrečnou monitorovací zprávu projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic za sledované období 1. 10. 2013 - 30. 4. 2014 včetně žádosti o platbu za čtvrtou etapu projektu a přepočtu finanční mezery dle materiálů RK-18-2014-19, př. 1, RK-18-2014-19, př. 2 a RK-18-2014-19, př. 3;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-18-2014-19, př. 1, RK-18-2014-19, př. 2 a RK-18-2014-19, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 27. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-19.doc, RK-18-2014-19, př. 1, RK-18-2014-19, př. 2, RK-18-2014-19, př. 3

20. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do Evropského parlamentu
J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0984/18/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6117 Volby do Evropského parlamentu) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 100 tis. Kč na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu.
odpovědnost: odbor ekonomický, oddělení řízení lidských zdrojů, oddělení hospodářské správy
termín: červenec 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-20.doc

21. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - duben 2014
J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování, předložila radě kraje na vědomí pravidelnou Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulé období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0985/18/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - duben 2014 dle materiálu RK-18-2014-21, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. května 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-21.doc, RK-18-2014-21, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 22 24 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za IV. čtvrtletí 2013
Usnesení 0986/18/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 416 193,92 Kč na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za IV. čtvrtletí 2013.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 10. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-22.doc

23. Nájem movitých věcí pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0987/18/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s nájmem věcí movitých pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, od vítěze veřejné zakázky dle podmínek stanovených v materiálu RK-18-2014-23, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-23.doc, RK-18-2014-23, př. 1, RK-18-2014-23, př. 2

24. Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0988/18/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, s vítězem veřejné zakázky na dodávku surovin pro stravovací provoz dle materiálu RK-18-2014-24, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-24.doc, RK-18-2014-24, př. 1

25. Aktivity eHealth - rozvoj projektu eMeDocS formou smlouvy o spolupráci Kraje Vysočina s poskytovateli zdravotních služeb
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0989/18/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0029/02/2014/RK tak, že se materiál RK-02-2014-15, př. 1 nahrazuje materiálem RK-18-2014-25, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-25.doc, RK-18-2014-25, př. 1

26. Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, zajištěná ručením Kraje Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru mezi Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací a Komerční bankou, a. s. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0990/18/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o kontokorentním úvěru mezi Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, a Komerční bankou, a. s., dle materiálů RK-18-2014-26, př. 2 a RK-18-2014-26, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o ručení s Komerční bankou, a.s., dle materiálu RK-18-2014-26, př. 4;
ukládá
ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, zasílat na odbor zdravotnictví čtvrtletně ve lhůtě do 30 dnů od posledního dne kalendářního čtvrtletí přehled o příjmech a výdajích, údaje o výši úvěru, jeho použití a přehled pohledávek za Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, a to za podmínky udělení souhlasu s uzavřením Smlouvy o kontokorentním úvěru dle materiálů RK-18-2014-26, př. 2 a RK-18-2014-26, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-26.doc, RK-18-2014-26, př. 1, RK-18-2014-26, př. 2, RK-18-2014-26, př. 3, RK-18-2014-26, př. 4

27. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh udělení souhlasu zřizovatele s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0991/18/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-18-2014-27, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 6. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-27.doc, RK-18-2014-27, př. 1

28. Návrh na schválení řádné účetní závěrky zdravotnických příspěvkových organizací za rok 2013
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení řádné účetní závěrky zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0992/18/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • řádnou účetní závěrku zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2013 dle materiálů RK-18-2014-28, př. 1;
 • výsledky hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2013 dle materiálu RK-18-2014-28, př. 2;
 • převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 do peněžních fondů pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-18-2014-28, př. 2;
ukládá
 • řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, provést příděl do rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2013 dle materiálu RK-18-2014-28, př. 2 a následně zúčtovat tento příděl do rezervního fondu vůči neuhrazené ztrátě z minulých let;
 • ředitelce Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2013 dle materiálu RK-18-2014-28, př. 2;
 • ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, zúčtovat zhoršený výsledek hospodaření za rok 2013 dle materiálu RK-18-2014-28, př. 2;
bere na vědomí
zprávu o činnosti a o plnění úkolů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-18-2014-28, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-28.doc, RK-18-2014-28, př. 1, RK-18-2014-28, př. 2, RK-18-2014-28, př. 3

29. Dodatek smlouvy o vzájemné spolupráci při vzdělávání seniorů
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu uzavření dodatku ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při vzdělávání seniorů uzavřené s Vysokou školou polytechnickou Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0993/18/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o spolupráci dle materiálu RK-18-2014-29, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 20. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-29.doc, RK-18-2014-29, př. 1, RK-18-2014-29, př. 2, RK-18-2014-29, př. 3

30. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví sociální péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací v odvětví sociální péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0994/18/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací z odvětví sociální péče dle seznamu v materiálu RK-18-2014-30, př. 1 za rok 2013 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
 • výsledek hospodaření za rok 2013 včetně návrhu na jeho rozdělení do peněžních fondů v rozsahu dle materiálu RK-18-2014-30, př. 2;
ukládá
 • ředitelům příspěvkových organizací z odvětví sociální péče provést příděly do rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2013 dle materiálu RK-18-2014-30, př. 2;
 • řediteli Domova ve Zboží, příspěvkové organizace a ředitelce Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace zúčtovat zhoršený výsledek hospodaření za rok 2013 dle materiálu RK-18-2014-30, př. 2;
bere na vědomí
přehled vybraných ukazatelů činnosti příspěvkových organizací z odvětví sociální péče rok 2013 uvedených v příloze RK-18-2014-30, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociální péče
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-30.doc, RK-18-2014-30, př. 1, RK-18-2014-30, př. 2, RK-18-2014-30, př. 3

31. FOND VYSOČINY - opakovaná žádost o prodloužení realizace projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o žádosti o prodloužení realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny grantový program Rozvoj podnikatelů 2012. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0995/18/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00285.0037 dle materiálu RK-18-2014-31, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-31.doc, RK-18-2014-31, př. 1, RK-18-2014-31, př. 2, RK-18-2014-31, př. 3

32. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt RAILHUC
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0996/18/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu RAILHUC ve výši 275 511,86 Kč (10 134,86 Eur), které jsou určeny k dalšímu financování tohoto projektu.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-32.doc

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -poskytnutí daru na podporu akce ZLATÉ UTKÁNÍ - Vzpomínka na Ivana Hlinku
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0997/18/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout finanční dar ve výši 200 000 Kč HC Dukla Jihlava, s. r. o., se sídlem Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČO: 25514750 dle materiálu RK-18-2014-33, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-33.doc, RK-18-2014-33, př. 1, RK-18-2014-33, př. 2

34. Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základních školách zřizovaných Krajem Vysočina - povolení pokračování
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje žádosti ředitelů základních škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením o udělení souhlasu s povolením pokračování v základním vzdělávání žáků se zdravotním postižením do dvacátého šestého roku věku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0998/18/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s povolením pokračování v základním vzdělávání žáků, jejichž seznam je uveden v materiálu RK-18-2014-34, př. 1, do dvacátého šestého roku věku.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-34.doc, RK-18-2014-34, př. 1

35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0999/18/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, IČO: 60126698, o částku 50 000 Kč na dofinancování evropského vzdělávacího projektu State holidays - story-tellers about a country s culture and history dle materiálu RK-18-2014-35, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-35.doc, RK-18-2014-35, př. 1, RK-18-2014-35, př. 2

36. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2014
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh úpravy použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1000/18/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2014 dle materiálu RK-18-2014-36, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-36.doc, RK-18-2014-36, př. 1

44. Prodloužení termínu pro uzavření dodatku č. 1 smlouvy o spolupráci Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)
Z. Chlád seznámil radu kraje s návrhem prodloužení termínu na uzavření dodatku smlouvy o spolupráci Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina a o poskytnutí dotace na jeho realizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1001/18/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje prodloužit termín realizace usnesení č. 0493/06/2013/ZK do 31. 8. 2014.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-44.doc

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - finanční příspěvek na realizaci soutěže Poznej Vysočinu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1002/18/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků) o částku 500 000 Kč a výdajů (kapitola Zastupitelstvo kraje, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 413 200 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace o částku 86 800 Kč) rozpočtu kraje na realizaci soutěže Poznej Vysočinu dle materiálu RK-18-2014-37.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-37.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 38, 39 v bloku.
K předkládaným bodům odboru sekretariátu hejtmana nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

38. Návrh na poskytnutí finančního daru pro Domov důchodců Onšov, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1003/18/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) ve výši 5 000 Kč Domovu důchodců Onšov, příspěvkové organizaci, IČO 00511871 dle materiálu RK-18-2014-38, př. 1.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-38.doc, RK-18-2014-38, př. 1

39. Návrh na poskytnutí finančního daru pro Ústav sociální péče Křižanov, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1004/18/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) ve výši 10 000 Kč Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizaci, IČO 71184473 dle materiálu RK-18-2014-39, př. 1.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-39.doc, RK-18-2014-39, př. 1

43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS a Informatika přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem přijetí státní dotace na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1005/18/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtová opatření spočívající ve:
 • zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva vnitra ve výši 495 000 Kč určenou na realizaci projektu v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014 dle materiálu RK-18-2014-43, př. 1;
 • zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Informatika, § 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva vnitra ve výši 243 000 Kč určenou na realizaci projektu v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014 dle materiálu RK-18-2014-43, př. 2;
 • zvýšení rozpočtu kapitoly Informatika, § 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku o částku 60 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 60 000 Kč určenou na financování podílu kraje v projektu "Kraj Vysočina - Vysočina pro bezpečný internet".
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor informatiky, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-43.doc, RK-18-2014-43, př. 1, RK-18-2014-43, př. 2

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru České bonsajové asociaci (ČBA)
M. Kružíková předložila radě kraje návrh poskytnutí finančního daru České bonsajové asociaci. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1006/18/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar ve výši 20 000 Kč České bonsajové asociaci, Luční 285, 411 17 Libochovice, IČ: 62772422, dle materiálu RK-18-2014-40, př. 2upr1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 20 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury, o částku 20 000 Kč dle materiálu RK-18-2014-40.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-40.doc, RK-18-2014-40, př. 1, RK-18-2014-40, př. 2

41. Vyjádření podpory výstavbě 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, seznámil radu kraje s návrhem vyjádření podpory projektu výstavby 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1007/18/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • podpořit a požadovat uspíšení příprav projektu výstavby 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany (projekt EDU 5 ) a vyvolat odbornou diskuzi s cílem nalézt optimální termíny uskutečnění tohoto projektu (případně i s jeho upřednostněním před projektem na dostavbu Jaderné elektrárny Temelín);
 • uložit hejtmanovi kraje projednat tuto problematiku dle možností s předsedou vlády, ministrem průmyslu a obchodu, představiteli ČEZ, a.s. a dalšími osobami dle uvážení hejtmana, a to s využitím argumentů uvedených v materiálu RK-18-2014-41, př. 1.
odpovědnost: hejtman
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2014-41.doc, RK-18-2014-41, př. 1, RK-18-2014-41, př. 2, RK-18-2014-41, př. 3, RK-18-2014-41, př. 4, RK-18-2014-41, př. 5, RK-18-2014-41, př. 6

46. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 18/2014 s tím, že další zasedání se bude konat dne 3. 6. 2014, v 7:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 18/2014 dne 27. 5. 2014.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 29. 5. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz