Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 19/2014 - 03.06.2014

ČísloNázev
01Pozvánka
02Uzavření smluv v rámci přípravy stavby III/4102 Stařeč - most ev. č. 4102-1
03Koupě pozemků v rámci přípravy stavby III/12924 Humpolec - ul. Lnářská
04Změna usnesení 1051/21/2013/RK, usnesení 0286/04/2013/ZK a nabytí pozemků pro stavbu II/392 Velké Meziříčí - Tasov
05Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
06Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
07Nabytí pozemků v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou
08Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium Havlíčkův Brod - rekonstrukce elektroinstalace
09Koupě pozemku v k.ú. Horní Cerekev
10Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloha M1 a kapitole Školství, mládeže a sportu
11Projektové záměry příspěvkové organizace Střední škola obchodu a služeb Jihlava
12Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava
13Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
14Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11
15Smlouva o partnerství - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
16Realizace Celokrajských přehlídek tvořivosti mladých
17Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáře nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
18Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2014 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
19Monitorovací zpráva/hlášení o pokroku projektu III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2
20Návrh smlouvy o úvěru na pořízení strojních investic pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci v roce 2014
21Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt SENIOR PLUS
22Rozpočtové opatření - vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté některým příspěvkovým organizacím za odvětví sociální péče
23Schválení koncesního projektu na výstavbu/rekonstrukci a provoz domova seniorů v Humpolci
24Návrh na poskytnutí peněžního daru pro občanské sdružení DE.LE.VO.S., o.s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
25Žádost o poskytnutí dotace občanskému sdružení Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Okresní organizace Třebíč na podporu činnosti - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
26Podání projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III.
27Změny ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
28Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2014 - schválení navržených podpor
29Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2014 - schválení navržených podpor
30Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Virtualizované desktopy
31Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
32Dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
33Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
34Změna zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
357. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
36Odměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
37Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2013 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
38Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
39Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství za účelem pořízení filmu Zemědělství a lesnictví - život Vysočiny
40Prodloužení časové platnosti Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina
41Poskytnutí dotací obcím, školám, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
42Návrh na rozpočtové opatření při přijetí finančních prostředků - splátka půjčky poskytnuté v roce 2012 Energetické agentuře Vysočiny
43Návrh na poskytnutí darů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
44Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
45EXPO 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
46Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2014
47Návrh na poskytnutí věcného daru - Stavba Vysočiny 2013
48Prohlášení o záměru k realizaci projektu česko-rakouské didaktické učební pomůcky k výuce dějepisu
49Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
50Stanovení počtu zaměstnanců - návrh na provedení rozpočtového opatření
51Zrušení Zásad kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
51upr1Zrušení Zásad kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
52Zařazení nové akce Střední škola řemesel a služeb M. Budějovice - havárie, oprava kanalizační přípojky do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
53Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Biodiverzita II. - neinvestiční (nestavební) opatření
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz