Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 18/2011

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 18/2011, které se konalo dne 24. 5. 2011 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 17/2011
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 24. 5. 2011.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost M. Hyského.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 17/2011
 2. Koupě pozemku v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
 3. Uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách a nájemních smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/361 Příštpo - most ev. číslo 361-003 a 361-004
 4. Prodej pozemku v k. ú. a obci Humpolec
 5. Veřejná zakázka Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Pelhřimov- pavilon ambulantních služeb
 6. Prodej pozemku v k. ú. a obci Moravské Budějovice
 7. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 8. Veřejná zakázka Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Třebíč - pavilon porodnice
 9. Veřejná zakázka Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Jihlava - gynekologicko-porodnický pavilon
 10. Veřejná zakázka Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - SPŠ Třebíč - budova B
 11. Informace o možnosti stavebních úprav Domova mládeže Na Stoupách v Jihlavě pro 2 třídy mateřské školky
 12. Vzdání se funkce ředitele Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
 13. Stanovení platu ředitelky Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace baseballovému klubu Třebíč Nuclears na pořádání ME kadetů
 15. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru školství, mládeže a sportu za období od 1. 1. 2011 do 31. 1. 2011
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2011
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých
 18. Projektové záměry příspěvkové organizace Vysočina Education
 19. Projektový záměr Střední školy obchodu a služeb Jihlava
 20. Prohlášení k žádosti o platbu v rámci projektu Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice
 21. Prohlášení k žádosti o platbu v rámci projektu II/402 Třešť - křiž. s I/38
 22. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká - Schaditz po komunikaci II/152
 23. Veřejná zakázka na stavební práce na akci III/1329 Žirovnice - ul. Smetanova
 24. Prohlášení k žádosti o platbu v rámci projektu II/405 Příseka - Brtnice
 25. Informace o výpovědi rámcové smlouvy uzavřené na základě nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Rukavice
 26. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 27. Finanční situace Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, včetně návrhu na rozpočtové opatření
 28. Návrh finančních plánů na rok 2011 pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 29. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a vyloučení uchazečů, kteří nesplnili zadávací podmínky - nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - H
 30. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt RECOM CZ-AT v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 31. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotací na projekty Technické pomoci OP VK
 32. Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 1. monitorovacího období projektu MA-G 21
 33. Poskytnutí dotací obcím, školám, mikroregionům - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 34. Skutek roku 2010 - Smlouva o pronájmu
 35. Skutek roku 2010 - obdarování vítězů
 36. Návrhy dodatků ke smlouvám s dodavateli sociálních služeb financovaných z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
 37. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku sociálních služeb za rok 2010
 38. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2011 u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 39. Výstup z hodnocení ředitelů příspěvkových organizací na základě Pravidel Rady kraje Vysočina upravující hodnocení a řízení výkonu funkce ředitelů zařízení sociálních služeb zřizovaných krajem Vysočina
 40. Dodatek č. 1 ke Smlouvám o dodávce certifikovaných programů specifické primární prevence sociálně patologických jevů ve školách financovaných z projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů, financovaných z OP VK
 41. Návrh trojstranné dohody mezi krajem Vysočina, Krajskou hospodářskou komorou a Agrární komorou kraje Vysočina k projektu Kalendář 2012
 42. Rozprava členů rady
Usnesení 0822/18/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 24. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 17/2011 nebyly vzneseny žádné připomínky.

J. Běhounek navrhl projednání bodů 02 07 a 09 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Koupě pozemku v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
Usnesení 0823/18/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-02.doc

03. Uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách a nájemních smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/361 Příštpo - most ev. číslo 361-003 a 361-004
Usnesení 0824/18/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít nájemní smlouvu mezi krajem Vysočina a Povodím Moravy s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno na část pozemku par. č. 1214/1 - vodní plocha o výměře 91 m2 v k. ú. Příštpo za cenu 5 Kč/m2/rok na dobu určitou, kdy nájem počíná dnem předání staveniště zhotoviteli a končí dnem protokolárního předání předmětu nájmu zpět pronajímateli;
 • uzavřít nájemní smlouvy s vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv v rozsahu dočasných záborů a za cenu dle materiálu RK-18-2011-03, př. 2 na dobu určitou jednoho roku počínaje dnem předání staveniště zhotoviteli;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách s vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv v rozsahu trvalých záborů a za cenu dle materiálu RK-18-2011-03, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-03.doc, RK-18-2011-03, př. 1, RK-18-2011-03, př. 2, RK-18-2011-03, př. 3

04. Prodej pozemku v k. ú. a obci Humpolec
Usnesení 0825/18/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-04.doc

05. Veřejná zakázka Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Pelhřimov- pavilon ambulantních služeb
Usnesení 0826/18/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-05.doc, RK-18-2011-05, př. 1, RK-18-2011-05, př. 2

06. Prodej pozemku v k. ú. a obci Moravské Budějovice
Usnesení 0827/18/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-06.doc

07. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 0828/18/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-18-2011-07, př. 1 a RK-18-2011-07, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-07.doc, RK-18-2011-07, př. 1, RK-18-2011-07, př. 2

09. Veřejná zakázka Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Jihlava - gynekologicko-porodnický pavilon
Usnesení 0829/18/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-09.doc, RK-18-2011-09, př. 1, RK-18-2011-09, př. 2

08. Veřejná zakázka Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Třebíč - pavilon porodnice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0830/18/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-08.doc, RK-18-2011-08, př. 1, RK-18-2011-08, př. 2

10. Veřejná zakázka Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - SPŠ Třebíč - budova B
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0831/18/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-10.doc, RK-18-2011-10, př. 1, RK-18-2011-10, př. 2

11. Informace o možnosti stavebních úprav Domova mládeže Na Stoupách v Jihlavě pro 2 třídy mateřské školky
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o možnosti stavebních úprav budovy Domova mládeže Na Stoupách v Jihlavě pro vznik 2 tříd mateřské školky. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0832/18/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o možnosti stavebních úprav části 3. nadzemního podlaží budovy č.p. 144 Domova mládeže Na Stoupách v Jihlavě pro 2 třídy mateřské školky;
rozhoduje
zařadit novou akci SŠOS Jihlava zřízení MŠ v DM Na Stoupách do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství;
ukládá
 • odborům majetkovému a školství, mládeže a sportu zpracovat přehled možností financování stavby včetně časových nároků projednání v orgánech kraje a města;
 • odboru majetkovému zahájit projekční konzultace a zajistit projektovou přípravu akce.
odpovědnost: OM, OŠMS
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-11.doc

12. Vzdání se funkce ředitele Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje na vědomí oznámení ředitelky Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí o vzdání se své funkce. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0833/18/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vzdání se funkce ředitelky Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí Ing. Marie Tománkové ke dni 30. 6. 2011.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: srpen 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-12.doc, RK-18-2011-12, př. 1

13. Stanovení platu ředitelky Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o stanovení platu ředitelky Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0834/18/2011/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat Etele Coufalové, ředitelce Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1, s účinností od 1. 6. 2011, dle materiálu RK-18-2011-13, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-13.doc, RK-18-2011-13, př. 1, RK-18-2011-13, př. 2

14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace baseballovému klubu Třebíč Nuclears na pořádání ME kadetů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0835/18/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci oddílu Třebíč Nuclears baseball & softball, IČO 26596792 z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost výši 150 tis. Kč dle materiálu RK-18-2011-14, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 150 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 150 tis. Kč.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-14.doc, RK-18-2011-14, př. 1, RK-18-2011-14, př. 2, RK-18-2011-14, př. 3

15. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru školství, mládeže a sportu za období od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o veřejných zakázkách zadaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina v oblasti působnosti odboru školství, mládeže a sportu, v 1. čtvrtletí 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0836/18/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč zadaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina v oblasti působnosti odboru školství, mládeže a sportu za období od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011 dle materiálu RK-18-2011-15, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-15.doc, RK-18-2011-15, př. 1

16. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2011
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí dotací na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na 3. - 4. čtvrtletí roku 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0837/18/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3128 Sportovní školy - gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT ČR v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou ve výši 1 586 100 Kč dle materiálu RK-18-2011-16;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512, o částku 581 700 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou dle materiálu RK-18-2011-16;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984, o částku 1 004 400 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou dle materiálu RK-18-2011-16;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 581 700 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 1 004 400 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na 3. - 4. čtvrtletí roku 2011.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-16.doc

17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0838/18/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MMR v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 ve výši 24 418,88 Kč určenou pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, na realizaci projektu Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, IČO 75140349, o částku 24 418,88 Kč na realizaci projektu Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-17.doc

18. Projektové záměry příspěvkové organizace Vysočina Education
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení projektové záměry příspěvkové organizace Vysočina Education. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0839/18/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektových záměrů příspěvkové organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace:
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-18.doc, RK-18-2011-18, př. 1, RK-18-2011-18, př. 2, RK-18-2011-18, př. 3

19. Projektový záměr Střední školy obchodu a služeb Jihlava
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s projektovým záměrem Střední školy obchodu a služeb Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0840/18/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední školy obchodu a služeb Jihlava Podpora oboru Jemný mechanik (Hodinář) dle materiálu RK-18-2011-19, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-19.doc, RK-18-2011-19, př. 1, RK-18-2011-19, př. 2

20. Prohlášení k žádosti o platbu v rámci projektu Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh podání žádosti o platbu, která je přílohou závěrečné monitorovací zprávy projektu Přeložka silnice II/352 Jihlava Heroltice podpořeného v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0841/18/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-18-2011-20, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-18-2011-20, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-20.doc, RK-18-2011-20, př. 1

21. Prohlášení k žádosti o platbu v rámci projektu II/402 Třešť - křiž. s I/38
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh podání žádosti o platbu v rámci projektu II/402 Třešť křiž. s I/38. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0842/18/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-18-2011-21, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-18-2011-21, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-21.doc, RK-18-2011-21, př. 1

22. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká - Schaditz po komunikaci II/152
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na zhotovitele stavebních prací rekonstrukce a modernizaci silnice II/152 v úseku Dědice Jaroměřice nad Rokytnou. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0843/18/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká - Schaditz po komunikaci II/152 dle materiálu RK-18-2011-22, př. 1;
rozhoduje
přidělit podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká - Schaditz po komunikaci II/152 uchazeči Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. se sídlem Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, PSČ 580 01, IČ:609 32 171 v souladu s materiálem RK-18-2011-22, př. 2;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit prostřednictvím zástupce zadavatele AREA 2000 s.r.o., Středisko Tender Consulting, oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 1. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-22.doc, RK-18-2011-22, př. 1, RK-18-2011-22, př. 2

23. Veřejná zakázka na stavební práce na akci III/1329 Žirovnice - ul. Smetanova
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci „III/1329 Žirovnice ul. Smetanova“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0844/18/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci III/1329 Žirovnice - ul. Smetanova formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-18-2011-23, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci III/1329 Žirovnice - ul. Smetanova dle materiálu RK-18-2011-23, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci III/1329 Žirovnice - ul. Smetanova, kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-18-2011-23, př. 3;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci III/1329 Žirovnice - ul. Smetanova dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce - materiálu RK-18-2011-23, př. 1, a v navržených termínech.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-23.doc, RK-18-2011-23, př. 1, RK-18-2011-23, př. 2, RK-18-2011-23, př. 3

24. Prohlášení k žádosti o platbu v rámci projektu II/405 Příseka - Brtnice
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh podání žádosti o platbu, která je přílohou závěrečné monitorovací zprávy projektu II/405 Příseka Brtnice podpořeného v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0845/18/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-18-2011-24, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-18-2011-24, př. 1 a RK-18-2011-24, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-24.doc, RK-18-2011-24, př. 1, RK-18-2011-24, př. 2

25. Informace o výpovědi rámcové smlouvy uzavřené na základě nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Rukavice
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0846/18/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o výpovědi rámcové smlouvy firmě Promedica Praha Group, a.s., IČO 25099019, Juarezova 17, 160 00 Praha 6.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-25.doc, RK-18-2011-25, př. 1, RK-18-2011-25, př. 2, RK-18-2011-25, př. 3

26. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče, informovali radu kraje o návrhu Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o., na vyřazení uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0847/18/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, v tomto rozsahu:
 • Digestoř s laminárním prouděním, rok výroby 1996;
 • Monitor validační-myčka Lancer, rok výroby 1997;
 • Turniket Stille-3 manžetový, rok výroby 1994.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-26.doc, RK-18-2011-26, př. 1

27. Finanční situace Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, včetně návrhu na rozpočtové opatření
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s návrhem finančního plánu ZZS kraje Vysočina na rok 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0848/18/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky 5901 Nespecifikovaná rezerva při současném zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3533 Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 17 049 tis. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na rok 2011 o částku 17 049 tis. Kč z důvodu částečného pokrytí plánované ztráty vyvolané zprovozněním tří nových stanovišť záchranné služby a dopadem nižší úrovně příspěvku na provoz oproti předcházejícímu roku.
odpovědnost: OZ, OE
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-27.doc

28. Návrh finančních plánů na rok 2011 pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče, předložili radě kraje ke schválení návrhy finančních plánů na rok 2011 pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina. Rada kraje přijala po rozsáhlé diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0849/18/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • finanční plány výnosů a nákladů na rok 2011 dle materiálu RK-18-2011-28, př. 1upr1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, odpisové plány a investiční plány podle materiálu RK-18-2011-28, př. 1upr1;
 • způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro nemocnice jednotně a to stanoveným objemem těchto prostředků podle materiálu RK-18-2011-28, př. 1upr1;
 • rozpis čerpání příspěvku na provoz a investičního transferu podle materiálu RK-18-2011-28, př. 1upr1 včetně závazných ukazatelů;
 • převod prostředků rezervního fondu do investičního fondu dle materiálu RK-18-2011-28, př. 1upr1 a jejich profinancování;
 • navýšení odvodu z odpisů v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, z rozpočtované částky 50 tis. Kč dle usnesení zastupitelstva č. 513/07/2010/ZK na částku 315 tis. Kč z důvodu zvýšené tvorby účetních odpisů v důsledku přístavby rehabilitační budovy ve výši 27 500 tis. Kč;
 • plán oprav dle materiálu RK-18-2011-28, př. 1upr1;
 • rozpočtové opatření a závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele v rozsahu uvedeném v materiálu RK-18-2011-28, př. 5upr1 s tím, že posílení příspěvku na provoz u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, je určeno na pokrytí zvýšených účetních odpisů v souvislosti se zprovozněním přístavby rehabilitační budovy;
stanoví
   • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, a Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
   • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ dle materiálu RK-18-2011-28, př. 1upr1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro zdravotnická zařízení jednotně a to stanoveným objemem těchto prostředků;
zmocňuje
    • ředitele Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby, příspěvkové organizace:
 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy či pronajatého nemocnicím za předchozího souhlasu zřizovatele;
 • k použití položky „Rezerva na nepředvídané havárie“ k řešení havarijních situací po předchozím souhlasu zřizovatele;
 • k uvolnění účetního zůstatku investičního fondu vytvořeného na základě přídělu účetních odpisů k zajištění vyrovnanosti zúčtování nákladů vynaložených v roce 2011;
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • s případným použitím rezervního fondu u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace v průběhu účetního období k pokrytí nákladů na provoz;
neschvaluje
návrhy finančních plánů Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-18-2011-28, př. 1;
ukládá
 • ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace předložit přepracované návrhy finančních plánů v termínu do 1. 6. 2011 na odbor zdravotnictví;
 • vedoucímu odboru zdravotnictví a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy nemocnic k řešení havarijních situací vzniklých na majetku;
 • ředitelům Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace:
 • promítat schválená rozpočtová opatření schválená orgány kraje do finančního plánu; upravený finanční plán předkládat odboru zdravotnictví nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření;
 • předložit zaktualizované finanční plány na rok 2011 včetně nezbytných příloh na základě výsledků hospodaření za 1. pololetí 2011 v termínu do 22. 8. 2011. Součástí předložených materiálů bude detailní komentář k výsledku hospodaření za 1. pololetí 2011 včetně zrealizovaných úsporných opatřeních za období 1. pololetí roku 2011 a plánovaných úsporných opatřeních na 2. pololetí 2011;
 • ředitelkám Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace a Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, provádět odvody z odpisů z investičního fondu do rozpočtu kraje v následujících termínech:
 • za 1. pololetí 2011 v termínu do 30. 6. 2011;
 • za 2. pololetí 2011 v termínu do 15. 11. 2011.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, odbor majetkový, ředitelé zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-28.doc, RK-18-2011-28, př. 1, RK-18-2011-28, př. 2, RK-18-2011-28, př. 3, RK-18-2011-28, př. 4, RK-18-2011-28, př. 5

29. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a vyloučení uchazečů, kteří nesplnili zadávací podmínky - nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - H
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s návrhem rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0850/18/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • vybrat nabídku uchazeče č. 2 HARTMANN-RICO a.s., Masarykovo náměstí. 77, 664 71 Veverská Bítýška, IČO 44947429 jako nabídku vhodnou pro uzavření rámcové smlouvy na nadlimitní veřejnou zakázku Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Hygienické potřeby dle materiálu RK-18-2011-29, př. 5;
 • vyloučit uchazeče č. 1 MARTEK MEDICAL a.s., Konská 198, 739 61 Třinec, IČO 47675934 dle zápisu z hodnotící komise uvedeném v materiálu RK-18-2011-29, př. 1;
ukládá
odboru zdravotnictví:
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-29.doc, RK-18-2011-29, př. 1, RK-18-2011-29, př. 2, RK-18-2011-29, př. 3, RK-18-2011-29, př. 4, RK-18-2011-29, př. 5, RK-18-2011-29, př. 6, RK-18-2011-29, př. 7

30. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt RECOM CZ-AT v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0851/18/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu devizového účtu kraje Vysočina OP CZ-AT o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 26 640,27 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu RECOM CZ-AT o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu RECOM CZ-AT Regionálního managementu Dolní Rakousko ve výši 428 274,09 Kč;
 • převod finančních prostředků z devizového účtu OP AT-CZ na zvláštní účet projektu RECOM CZ-AT na financování další etapy projektu ve výši 26 640,27 Kč.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-30.doc

31. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotací na projekty Technické pomoci OP VK
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje návrh přijetí dotací od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, určených k zajištění průběžného financování tří projektů Technické pomoci realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0852/18/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu TP 5.1 OP VK o účelovou dotaci z MŠMT ve výši 2 454 021,36 Kč určenou na financování způsobilých výdajů projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu TP 5.2 OP VK o účelovou dotaci z MŠMT ve výši 16 725,07 Kč určenou na financování způsobilých výdajů projektu Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu TP 5.3 OP VK o účelovou dotaci z MŠMT ve výši 6 494,97 Kč určenou na financování způsobilých výdajů projektu Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR
termín: 27. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-31.doc

32. Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 1. monitorovacího období projektu MA-G 21
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s návrhem prohlášení skutečností při podání žádosti o platbu v rámci projektu „Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku“ za 1. monitorovací období od 24. 3. 2010 do 30. 4. 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0853/18/2011/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-18-2011-32, př. 1 a RK-18-2011-32, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 26. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-32.doc, RK-18-2011-32, př. 1, RK-18-2011-32, př. 2

33. Poskytnutí dotací obcím, školám, mikroregionům - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje návrh poskytnutí dotací obcím, školám a mikroregionům z kapitoly Regionální rozvoj na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0854/18/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu RK-18-2011-33, př. 2upr1;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu RK-18-2011-33, př. 2upr1 žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2011-33, př. 2upr1 na realizaci akcí uvedených v materiálu RK-18-2011-33, př. 2upr1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu RK-18-2011-33, př. 1upr1;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu RK-18-2011-33, př. 1upr1 žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2011-33, př. 1upr1 na realizaci akcí uvedených v materiálu RK-18-2011-33, př. 1upr1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-33.doc, RK-18-2011-33, př. 1, RK-18-2011-33, př. 2

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, požádala radu kraje o stažení materiálů 34. Skutek roku 2010 - Smlouva o pronájmu a 35. Skutek roku 2010 - obdarování vítězů z programu jednání z důvodu jejich dalšího dopracování. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, se rada kraje s předkladateli shodla na stažení jmenovaných bodů z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-34.doc; RK-18-2011-35.doc

36. Návrhy dodatků ke smlouvám s dodavateli sociálních služeb financovaných z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrhy dodatků smluv uzavřených ve výše uvedeném projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0855/18/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít:
 • dodatky smluv o zajištění sociální služby dle materiálu RK-18-2011-36, př. 1 s vybranými dodavateli sociálních služeb dle materiálu RK-18-2011-36, př. 2;
 • dodatky smluv o zajištění sociální služby s vybranými dodavateli sociálních služeb: Střed, občanské sdružení; Fokus Vysočina; Centrum pro rodinu a sociální péči; Spektrum Vysočina, občanské sdružení a Diecézní charita Brno, dle materiálu RK-18-2011-36, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-36.doc, RK-18-2011-36, př. 1, RK-18-2011-36, př. 2, RK-18-2011-36, př. 3

37. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku sociálních služeb za rok 2010
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku sociálních služeb za rok 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0856/18/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2010 u odvětví sociální péče dle materiálu RK-18-2011-37, př. 1;
 • návrhy přídělů ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 do rezervního fondu u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-18-2011-37, př. 1;
 • zúčtování vykázané ztráty ve výši - 1 353 tis. Kč u Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, za rok 2010 na účet 432 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let;
bere na vědomí
zprávu o výsledku hospodaření příspěvkových organizací v oblasti sociální péče dle materiálu RK-18-2011-37, př. 2;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví sociální péče provést příděly do rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2010 dle materiálu RK-18-2011-37, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociální služby
termín: do 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-37.doc, RK-18-2011-37, př. 1, RK-18-2011-37, př. 2

38. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2011 u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem úpravy investičního plánu u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, p. o., pro rok 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0857/18/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu použití investičního fondu u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, pro rok 2011 dle materiálu RK-18-2011-38, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-38.doc, RK-18-2011-38, př. 1, RK-18-2011-38, př. 2

39. Výstup z hodnocení ředitelů příspěvkových organizací na základě Pravidel Rady kraje Vysočina upravující hodnocení a řízení výkonu funkce ředitelů zařízení sociálních služeb zřizovaných krajem Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh stanovení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0858/18/2011/RK
Rada kraje
stanoví
mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-18-2011-39, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-39.doc, RK-18-2011-39, př. 1

40. Dodatek č. 1 ke Smlouvám o dodávce certifikovaných programů specifické primární prevence sociálně patologických jevů ve školách financovaných z projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů, financovaných z OP VK
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem dodatku ke Smlouvě o dodávce certifikovaných programů primární prevence sociálně patologických jevů ve školách. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0859/18/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce certifikovaných programů primární prevence sociálně patologických jevů ve školách dle materiálu RK-18-2011-40, př. 1 s vybranými dodavateli dle materiálu RK-18-2011-40, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-40.doc, RK-18-2011-40, př. 1, RK-18-2011-40, př. 2

41. Návrh trojstranné dohody mezi krajem Vysočina, Krajskou hospodářskou komorou a Agrární komorou kraje Vysočina k projektu Kalendář 2012
L. Joukl podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0860/18/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-18-2011-41, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 24. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2011-41.doc, RK-18-2011-41, př. 1

42. Rozprava
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 18/2011 s tím, že další zasedání se bude konat dne 31. 5. 2011, v 8:30 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 18/2011 dne 24. 5. 2011.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 26. 5. 2011 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz