Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 18/2011 - 24.05.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Koupě pozemku v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
03Uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách a nájemních smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/361 Příštpo - most ev. číslo 361-003 a 361-004
04Prodej pozemku v k. ú. a obci Humpolec
05Veřejná zakázka Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Pelhřimov- pavilon ambulantních služeb
06Prodej pozemku v k. ú. a obci Moravské Budějovice
07Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
08Veřejná zakázka Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Třebíč - pavilon porodnice
09Veřejná zakázka Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Jihlava - gynekologicko-porodnický pavilon
10Veřejná zakázka Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - SPŠ Třebíč - budova B
11Informace o možnosti stavebních úprav Domova mládeže Na Stoupách v Jihlavě pro 2 třídy mateřské školky
12Vzdání se funkce ředitele Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
13Stanovení platu ředitelky Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1
14Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace baseballovému klubu Třebíč Nuclears na pořádání ME kadetů
15Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru školství, mládeže a sportu za období od 1. 1. 2011 do 31. 1. 2011
16Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2011
17Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých
18Projektové záměry příspěvkové organizace Vysočina Education
19Projektový záměr Střední školy obchodu a služeb Jihlava
20Prohlášení k žádosti o platbu v rámci projektu Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice
21Prohlášení k žádosti o platbu v rámci projektu II/402 Třešť - křiž. s I/38
22Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká - Schaditz po komunikaci II/152
23Veřejná zakázka na stavební práce na akci III/1329 Žirovnice - ul. Smetanova
24Prohlášení k žádosti o platbu v rámci projektu II/405 Příseka - Brtnice
25Informace o výpovědi rámcové smlouvy uzavřené na základě nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Rukavice
26Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
27Finanční situace Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, včetně návrhu na rozpočtové opatření
28Návrh finančních plánů na rok 2011 pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
29Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a vyloučení uchazečů, kteří nesplnili zadávací podmínky - nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - H
30Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt RECOM CZ-AT v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
31Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotací na projekty Technické pomoci OP VK
32Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 1. monitorovacího období projektu MA-G 21
33Poskytnutí dotací obcím, školám, mikroregionům - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
34Skutek roku 2010 - Smlouva o pronájmu
35Skutek roku 2010 - obdarování vítězů
36Návrhy dodatků ke smlouvám s dodavateli sociálních služeb financovaných z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
37Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku sociálních služeb za rok 2010
38Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2011 u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
39Výstup z hodnocení ředitelů příspěvkových organizací na základě Pravidel Rady kraje Vysočina upravující hodnocení a řízení výkonu funkce ředitelů zařízení sociálních služeb zřizovaných krajem Vysočina
40Dodatek č. 1 ke Smlouvám o dodávce certifikovaných programů specifické primární prevence sociálně patologických jevů ve školách financovaných z projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů , financovaných z OP VK
41Návrh trojstranné dohody mezi krajem Vysočina, Krajskou hospodářskou komorou a Agrární komorou kraje Vysočina k projektu Kalendář 2012
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz