Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 14/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 14/2017, které se konalo dne 18. 4. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 13/2017
Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 18. 4. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Fischerové v úvodu jednání.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 13/2017
 2. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru
 3. Přihlášení investičních akcí do soutěže Stavba Vysočiny
 4. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 5. Věcné dary a peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 6. Sponzorský příspěvek a peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 7. Peněžní účelové dary a věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 8. Výpůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 9. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 10. Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 11. Návrh na schválení záměru Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace - Dlouhodobá bezpečná archivace zdravotní dokumentace
 12. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
 13. 2. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
 14. Návrh na poskytnutí věcného daru vítězům soutěže Podnik přátelský rodině 2016
 15. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.
 16. Rozhodnutí zadavatele vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky II/353 Velký Beranov - obchvat, PD
 17. Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 Jihlava - Dvorce
 18. Dohoda o postoupení smlouvy o provedení veřejné zakázky mezi Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací a Krajem Vysočina
 19. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 20. Návrh změny akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 a úprava seznamu jmenovitých akcí na opravu škod po zimě
 21. Darování pozemku v k. ú. a obci Důl
 22. Darování pozemku v k. ú. a obci Bačkovice
 23. Darování pozemku v k. ú. a obci Telč
 24. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 25. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 26. Smlouva o postoupení práv a povinností plynoucích ze smluv uzavřených v rámci majetkoprávní přípravy dopravní stavby
 27. Předání nemovitého majetku k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 28. Majetkoprávní vypořádání některých pozemků pod silnicemi II/130, II/353, II/354, III/34820
 29. Udělení plné moci pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
 30. Výkup pozemku v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
 31. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Nájem vozidel pro zajištění autoprovozu Kraje Vysočina
 32. Stanovení platu řediteli Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem
 33. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2016 - finanční dar FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s.
 34. Změny ve školském rejstříku
 35. Návrh rozpočtu příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017
 36. Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
 37. Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Regional Cooperation management CZ-AT
 38. Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 39. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektů úspor energií
 40. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty na úspory energií podané do 19. Výzvy OPŽP
 41. Smlouvy s Technologickou agenturou ČR
 42. FOND VYSOČINY - změna čísla účtu příjemce
 43. Smlouva o zajištění služeb
 44. Vývoz a prezentace sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v dolnorakouském Vösendorfu
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
 46. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2017 - návrh na poskytnutí dotací
 47. FOND VYSOČINY: Odpady 2017 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
 48. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent
 49. Uzavření smlouvy v rámci přípravy stavby II/602 Jihlava - Dvorce
 50. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Horní Kosov
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - financování aktivit v rámci programu Primární prevence rizikového chování 2017
 52. Projektový záměr a smlouva o partnerství - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám
 53. Rozprava členů rady

Usnesení 0683/14/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 18. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 13/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.

37. Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Regional Cooperation management CZ-AT
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí informace o udržitelnosti projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0684/14/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-14-2017-37, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-14-2017-37, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-37.doc, RK-14-2017-37, př. 1

38. Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotací dle Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 01/17. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0685/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Evropské projekty, rozpočtu zvláštního účtu projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina, krytého Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000005 vydaného dne 23. 11. 2015 a změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 21. 11. 2016 na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 01/17 žadatelům uvedeným v materiálu RK-14-2017-38, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu s žadateli o dotaci dle materiálu RK-14-2017-38, př. 4;
 • neposkytnout dotaci na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech žadatelům uvedeným v materiálech RK-14-2017-38, př. 2 a RK-14-2017-38, př. 3.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-38.doc, RK-14-2017-38, př. 1, RK-14-2017-38, př. 2, RK-14-2017-38, př. 3, RK-14-2017-38, př. 4, RK-14-2017-38, př. 5

39. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektů úspor energií
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0686/14/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
převod konečného zůstatku na zvláštním bankovním účtu Úspory energií IV. ve výši 13 494 439,17 Kč na splátku kontokorentního úvěru a úroků připsaných za 2. čtvrtletí 2017 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektů a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-39.doc, RK-14-2017-39, př. 1

40. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty na úspory energií podané do 19. Výzvy OPŽP
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekty, podané v rámci 19. Výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0687/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • nerealizovat projekty Úspory energií - ČZA Humpolec za podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-14-2017-40, př. 1, Úspory energií - GOB a SOŠ Telč za podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-14-2017-40, př. 2 a Úspory energií - VOS a SS VZZ Třebíč za podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-14-2017-40, př. 3;
 • o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-14-2017-40, př. 4 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu Úspory energií - SŠ PTA Jihlava.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-40.doc, RK-14-2017-40, př. 1, RK-14-2017-40, př. 2, RK-14-2017-40, př. 3, RK-14-2017-40, př. 4

41. Smlouvy s Technologickou agenturou ČR
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavření smluv mezi Krajem Vysočina a Technologickou agenturou ČR ke společnému mapování inovačního potenciálu v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0688/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-14-2017-41, př. 1 a smlouvu o mlčenlivosti dle materiálu RK-14-2017-41, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-41.doc, RK-14-2017-41, př. 1, RK-14-2017-41, př. 2

42. FOND VYSOČINY - změna čísla účtu příjemce
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace, uzavřené v rámci grantového programu Fondu Vysočiny Rozvoj podnikatelů 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0689/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01696.0099 dle materiálu RK-14-2017-42, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-42.doc, RK-14-2017-42, př. 1, RK-14-2017-42, př. 2, RK-14-2017-42, př. 3, RK-14-2017-42, př. 4

43. Smlouva o zajištění služeb
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým návrhem Smlouvy o zajištění služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0690/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zajištění služeb dle materiálu RK-14-2017-43, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-43.doc, RK-14-2017-43, př. 1

48. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na služby „Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0691/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky na služby Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-14-2017-48, př. 1, RK-14-2017-48, př. 2, RK-14-2017-48, př. 3, RK-14-2017-48, př. 4, RK-14-2017-48, př. 5, RK-14-2017-48, př. 6, RK-14-2017-48, př. 7, RK-14-2017-48, př. 8, RK-14-2017-48, př. 9, RK-14-2017-48, př. 10, RK-14-2017-48, př. 11, RK-14-2017-48, př. 12;
pověřuje
k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina a k posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-14-2017-48, př. 14;
ukládá
Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejnou zakázku Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a v termínech stanovených zákonem.
odpovědnost: OI, Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-48.doc, RK-14-2017-48, př. 1, RK-14-2017-48, př. 2, RK-14-2017-48, př. 3, RK-14-2017-48, př. 4, RK-14-2017-48, př. 5, RK-14-2017-48, př. 6, RK-14-2017-48, př. 7, RK-14-2017-48, př. 8, RK-14-2017-48, př. 9, RK-14-2017-48, př. 10, RK-14-2017-48, př. 11, RK-14-2017-48, př. 12, RK-14-2017-48, př. 13, RK-14-2017-48, př. 14, RK-14-2017-48, př. 15

02. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru
J. Běhounek informoval radu kraje o návrhu poskytnutí věcného daru subjektu Státní služba Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0692/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) subjektu Státní služba Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti, adresa: 88000, Zakarpatská oblast, m. Užhorod, ul. Bulharská 2, dle materiálu RK-14-2017-02, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-02.doc, RK-14-2017-02, př. 1

03. Přihlášení investičních akcí do soutěže Stavba Vysočiny
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem přihlášení vybraných dopravních staveb a jedné rekonstrukce stavby občanské vybavenosti do soutěže Stavba Vysočiny 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0693/14/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • přihlášení staveb dle materiálu RK-14-2017-03, př. 1 do soutěže Stavba Vysočiny 2016, kategorie D - Dopravní a inženýrské stavby a kategorie B - Rekonstrukce staveb občanské vybavenosti;
 • úhradu účastnického poplatku dle RK-14-2017-03, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. dubna 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-03.doc, RK-14-2017-03, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 04 – 07 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

04. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0694/14/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-14-2017-04, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 28. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-04.doc, RK-14-2017-04, př. 1, RK-14-2017-04, př. 2

05. Věcné dary a peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0695/14/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o poskytnutí věcných darů a peněžního účelového daru pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-14-2017-05, př. 1, RK-14-2017-05, př. 2 a RK-14-2017-05, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 28. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-05.doc, RK-14-2017-05, př. 1, RK-14-2017-05, př. 2, RK-14-2017-05, př. 3

06. Sponzorský příspěvek a peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0696/14/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o sponzorování a darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-14-2017-06, př. 1 a RK-14-2017-06, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 28. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-06.doc, RK-14-2017-06, př. 1, RK-14-2017-06, př. 2

07. Peněžní účelové dary a věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0697/14/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních účelových darů a věcného daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-14-2017-07, př. 1, RK-14-2017-07, př. 2, RK-14-2017-07, př. 3, RK-14-2017-07, př. 4 a RK-14-2017-07, př. 5.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 28. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-07.doc, RK-14-2017-07, př. 1, RK-14-2017-07, př. 2, RK-14-2017-07, př. 3, RK-14-2017-07, př. 4, RK-14-2017-07, př. 5

08. Výpůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, informoval radu kraje o žádosti Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce zdravotnického přístroje pro interní oddělení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0698/14/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-14-2017-08, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-08.doc, RK-14-2017-08, př. 1

09. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložil radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0699/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-14-2017-09, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, způsoby uvedenými v materiálu RK-14-2017-09, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-09.doc, RK-14-2017-09, př. 1

10. Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámil radu kraje s návrhem vyřazení nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0700/14/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace: Sanitní vůz Volkswagen Transporter, SPZ 3J8 9768.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-10.doc

11. Návrh na schválení záměru Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace - Dlouhodobá bezpečná archivace zdravotní dokumentace
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložil radě kraje ke schválení návrh realizace výše uvedeného projektového záměru Nemocnice Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0701/14/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zařazení akce Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace Dlouhodobá bezpečná archivace zdravotní dokumentace dle materiálu RK-14-2017-11, př. 2;
ukládá
řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, zřizovatele průběžně informovat o Projektu, a to prostřednictvím aplikace Projektové řízení, která je součástí Portálu PO, v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí Kraje Vysočina a k projektovému řízení příspěvkových organizací ze dne 31. 1. 2017 č. 03/17.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ředitelka Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor informatiky
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-11.doc, RK-14-2017-11, př. 1, RK-14-2017-11, př. 2

12. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém návrhu vyřazení nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0702/14/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku konvektomat, inventární číslo 02250, rok pořízení 1994, pořizovací cena 542 433,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč, a s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-12.doc

13. 2. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0703/14/2017/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-14-2017-13, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 3. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-13.doc, RK-14-2017-13, př. 1

14. Návrh na poskytnutí věcného daru vítězům soutěže Podnik přátelský rodině 2016
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí věcných darů vítězům soutěže Podnik přátelský rodině 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0704/14/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: OSV
termín: 18. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-14.doc, RK-14-2017-14, př. 1, RK-14-2017-14, př. 2, RK-14-2017-14, př. 3, RK-14-2017-14, př. 4

15. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí určené na realizaci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0705/14/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 30 532 227,89 Kč určenou na realizaci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 04. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-15.doc

16. Rozhodnutí zadavatele vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky II/353 Velký Beranov - obchvat, PD
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozhodnutí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0706/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyzvat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení MDS projekt s.r.o., Vysoké Mýto, Försterova 175, PSČ 56601, IČO 27487938, jehož nabídka byla dle výsledku původního hodnocení nabídek vyhodnocena jako druhá v pořadí, v souladu s materiálem RK-14-2017-16, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit v souladu se zákonem oznámení o výběru dodavatele a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-16.doc, RK-14-2017-16, př. 1, RK-14-2017-16, př. 2

17. Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 Jihlava - Dvorce
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zadání veřejné zakázky na výše uvedené stavební práce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0707/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku II/602 Jihlava - Dvorce formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-14-2017-17, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-14-2017-17, př. 2;
stanoví,
že členové komise jsou oprávněni k hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/602 Jihlava - Dvorce dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-14-2017-17, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-17.doc, RK-14-2017-17, př. 1, RK-14-2017-17, př. 2, RK-14-2017-17, př. 3

18. Dohoda o postoupení smlouvy o provedení veřejné zakázky mezi Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací a Krajem Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření dohody o postoupení smlouvy o provedení veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0708/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o postoupení smlouvy o provedení veřejné zakázky na budoucího investora, tj. Kraj Vysočina na akci: II/347 Závidkovice - odvodnění dle materiálu RK-14-2017-18, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-18.doc, RK-14-2017-18, př. 1

19. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2017. Na jednání se dostavila J. Fischerová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0709/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu č. 566S/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 za podmínek v ní uvedených dle materiálu RK-14-2017-19, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-19.doc, RK-14-2017-19, př. 1

20. Návrh změny akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 a úprava seznamu jmenovitých akcí na opravu škod po zimě
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení úpravu seznamu jmenovitých akcí zařazených do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0710/14/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • změnu názvu a staničení již zařazených jmenovitých akcí v kapitole Doprava, příloze D1 A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-14-2017-20, př. 1 odstavce č. 1;
 • vyřazení jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1 A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-14-2017-20, př. 1, odstavce č. 2;
 • zařazení jmenovitých akcí do kapitoly Doprava, přílohy D1 A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-14-2017-20, př. 1, odstavce č. 3;
 • změnu staničení a technologie opravy již zařazených jmenovitých akcí v kapitole Doprava, účelově určených na zajištění oprav po zimě realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-14-2017-20, př. 1, odstavce č. 3;
bere na vědomí
 • aktualizovanou přílohu D1 A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-14-2017-20, př. 2;
 • aktualizovaný seznam jmenovitých akcí na zajištění oprav po zimě, který je přílohou RK-14-2017-20, př. 4.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-20.doc, RK-14-2017-20, př. 1, RK-14-2017-20, př. 2, RK-14-2017-20, př. 3, RK-14-2017-20, př. 4, RK-14-2017-20, př. 5

J. Běhounek navrhl projednání bodů 21 – 30 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

21. Darování pozemku v k. ú. a obci Důl
Usnesení 0711/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 594/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 559 m2 v k. ú. a obci Důl do vlastnictví obce Důl;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 594/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 559 m2 v k. ú. a obci Důl z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Důl.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-21.doc, RK-14-2017-21, př. 1

22. Darování pozemku v k. ú. a obci Bačkovice
Usnesení 0712/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 2475 o výměře 315 m2 v k. ú. a obci Bačkovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bačkovice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2475 o výměře 315 m2 v k. ú. a obci Bačkovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bačkovice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. června 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-22.doc, RK-14-2017-22, př. 1

23. Darování pozemku v k. ú. a obci Telč
Usnesení 0713/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 7482/8 o výměře 14 m2, par. č. 7482/9 o výměře 2 m2 a díl b o výměře 523 m2, oddělené geometrickým plánem 2276-105/2016 z pozemku par. č. 7482/2 v k. ú. a obci Telč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 7482/8 o výměře 14 m2, par. č. 7482/9 o výměře 2 m2 a díl b o výměře 523 m2, oddělené geometrickým plánem 2276-105/2016 z pozemku par. č. 7482/2 v k. ú. a obci Telč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-23.doc, RK-14-2017-23, př. 1, RK-14-2017-23, př. 1a

24. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0714/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-14-2017-24, př. 1 a RK-14-2017-24, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-24.doc, RK-14-2017-24, př. 1, RK-14-2017-24, př. 2

25. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0715/14/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-14-2017-25, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-14-2017-25, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-14-2017-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-25.doc, RK-14-2017-25, př. 1

26. Smlouva o postoupení práv a povinností plynoucích ze smluv uzavřených v rámci majetkoprávní přípravy dopravní stavby
Usnesení 0716/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, smlouvu o postoupení práv a povinností v rozsahu dle materiálu RK-14-2017-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-26.doc, RK-14-2017-26, př. 1, RK-14-2017-26, př. 2

27. Předání nemovitého majetku k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0717/14/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • dodatek xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-14-2017-27, př. 1;
 • dodatek xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-14-2017-27, př. 2;
 • dodatek xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-14-2017-27, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-27.doc, RK-14-2017-27, př. 1, RK-14-2017-27, př. 2, RK-14-2017-27, př. 3

28. Majetkoprávní vypořádání některých pozemků pod silnicemi II/130, II/353, II/354, III/34820
Usnesení 0718/14/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-28.doc, RK-14-2017-28, př. 1, RK-14-2017-28, př. 1a, RK-14-2017-28, př. 1b, RK-14-2017-28, př. 1c, RK-14-2017-28, př. 2

29. Udělení plné moci pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0719/14/2017/RK
Rada kraje
ruší
plnou moc pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, která byla udělena dle usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0484/10/2013/RK ze dne 19. 3. 2013;
rozhoduje
udělit plnou moc pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK-14-2017-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-29.doc, RK-14-2017-29, př. 1

30. Výkup pozemku v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 0720/14/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-30.doc, RK-14-2017-30, př. 1, RK-14-2017-30, př. 2

49. Uzavření smlouvy v rámci přípravy stavby II/602 Jihlava - Dvorce
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0721/14/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-49.doc, RK-14-2017-49, př. 1, RK-14-2017-49, př. 2, RK-14-2017-49, př. 3

50. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Horní Kosov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0722/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina, jako budoucím oprávněným ze služebnosti, Statutárním městem Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava, IČO: 00286010, jako budoucím povinným ze služebnosti a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, jako investorem stavby Odvodnění komunikace ul. Rantířovská v Jihlavě, kterou bude dotčen pozemek par. č. 332/1 v k. ú. Horní Kosov.
odpovědnost: OM
termín: 15. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-50.doc, RK-14-2017-50, př. 1

31. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Nájem vozidel pro zajištění autoprovozu Kraje Vysočina
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, informoval radu kraje o návrhu vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na služby „Nájem vozidel pro zajištění autoprovozu Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0723/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky na služby Nájem vozidel pro zajištění autoprovozu Kraje Vysočina v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-14-2017-31, př. 1, RK-14-2017-31, př. 2, RK-14-2017-31, př. 3, RK-14-2017-31, př. 4;
pověřuje
k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky Nájem vozidel pro zajištění autoprovozu Kraje Vysočina hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-14-2017-31, př. 5;
ukládá
Oddělení hospodářské správy Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení podlimitní veřejnou zakázku Nájem vozidel pro zajištění autoprovozu Kraje Vysočina dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky na dodávky a v termínech stanovených zákonem.
odpovědnost: OddHS, OAPŘ
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-31.doc, RK-14-2017-31, př. 1, RK-14-2017-31, př. 2, RK-14-2017-31, př. 3, RK-14-2017-31, př. 4, RK-14-2017-31, př. 5, RK-14-2017-31, př. 6

32. Stanovení platu řediteli Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem
I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádala radu kraje o stanovení platu řediteli Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0724/14/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-32.doc, RK-14-2017-32, př. 1, RK-14-2017-32, př. 2, RK-14-2017-32, př. 3

33. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2016 - finanční dar FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s.
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, předložili radě kraje návrh poskytnutí finančního daru FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0725/14/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2016 v celkové výši 2 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu na poskytnutí daru FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. IČO 26217350;
 • rozhodnout poskytnout dar ve výši 2 000 000 Kč FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., se sídlem Jiráskova 2603/69, 58601 Jihlava, IČO: 26217350 dle materiálu RK-14-2017-33, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-33.doc, RK-14-2017-33, př. 1

34. Změny ve školském rejstříku
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, seznámili radu kraje se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0726/14/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označeným v materiálu RK-14-2017-34, př. 1 kódy 1A, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B;
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-14-2017-34, př. 1 kódy 2A, 3A, 3B, 3C, 7A;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označené v materiálu RK-14-2017-34, př. 1 kódy 2A, 3A, 3B, 3C, 7A na příslušný správní orgán.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 15. 5. 2017 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-34.doc, RK-14-2017-34, př. 1

35. Návrh rozpočtu příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, předložili radě kraje ke schválení plány činnosti škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0727/14/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
plány činnosti škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017 dle materiálů RK-14-2017-35, př. 1 a RK-14-2017-35 př. 2upr1;
souhlasí
 • s převodem finančních prostředků z rezervního fondu k posílení zdrojů ve fondu investic pro Hotelovou školu Světlá a Střední odbornou školu řemesel Velké Meziříčí ve výši 280 tis. Kč dle materiálu RK-14-2017-35, př. 1;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • v případě kladného vývoje hospodaření s použitím prostředků příspěvku na provoz i na úhradu přímých ostatních neinvestičních výdajů;
stanoví
 • u příspěvkových organizací v odvětví školství jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2017:
  • celkový objem použití fondu investic
  • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic
 • použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů účetních odpisů;
 • v souladu s usnesením č. 0263/06/2012/RK ze dne 7. 2. 2012 pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci, závazný ukazatel Limit prostředků na platy ve výši 3 420 tis. Kč jako způsob usměrňování prostředků na platy;
 • v souladu s usnesením č. 0263/06/2012/RK ze dne 7. 2. 2012 pro Školní statek, Humpolec, Dusilov 384, závazný ukazatel Limit prostředků na platy ve výši 200 tis. Kč jako způsob usměrňování prostředků na platy;
zmocňuje
ředitele příspěvkových organizací v odvětví školství:
 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic, včetně použití zůstatku fondu investic, za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace, za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru, příp. odboru majetkového;
ukládá
 • vedoucímu odboru školství, mládeže a sportu a vedoucímu majetkového odboru v případě havarijní situace věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací v odvětví školství na použití prostředků svého rezervního a fondu investic k řešení této havarijní situace;
 • ředitelům příspěvkových organizací v odvětví školství:
 1. provádět odvody z fondu investic do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost bude splněna nejpozději do 31. 10. 2017;
 2. sledovat výsledek hospodaření jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti zjistit důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
 3. promítat schválená rozpočtová opatření orgánů kraje do finančního plánu;
 4. vyžádat si před zahájením přípravy a realizace stavebních akcí realizovaných z prostředků fondu investic odsouhlasení konkrétního rozsahu stavebních úprav od odboru majetkového.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor majetkový, ředitelé příspěvkových organizací v odvětví školství
termín: do 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-35.doc, RK-14-2017-35, př. 1, RK-14-2017-35, př. 2, RK-14-2017-35, př. 3

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - financování aktivit v rámci programu Primární prevence rizikového chování 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0728/14/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 170 745 Kč na realizaci projektu Projekt Kraje Vysočina 2017 - Bezpečné klima na školách dle materiálu RK-14-2017-51;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o poskytnuté účelové prostředky ve výši 170 745 Kč u zřizované příspěvkové organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, IČO 75140349 na realizaci projektu Projekt Kraje Vysočina 2017 - Bezpečné klima na školách dle materiálu RK-14-2017-51.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-51.doc

52. Projektový záměr a smlouva o partnerství - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, požádali radu kraje o vyjádření souhlasu zřizovatele se zařazením uvedeného projektového záměru do zásobníku akcí k budoucí realizaci a souhlasu s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem při realizaci tohoto projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0729/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit projektový záměr organizace Vysočiny Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, příspěvkové organizace CODES dle materiálu RK-14-2017-52, př. 1 do zásobníku akcí k budoucí realizaci za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt CODES;
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem za účelem realizace projektu CODES příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina dle materiálu RK-14-2017-52, př. 3, za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt CODES;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt CODES organizace Vysočiny Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, příspěvkové organizace, do výše 4 000 000 Kč (spolufinancování do výše 914 000 Kč) za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr CODES.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-52.doc, RK-14-2017-52, př. 1, RK-14-2017-52, př. 2, RK-14-2017-52, př. 3, RK-14-2017-52, př. 4

36. Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
P. Pacal a P. Průža, vedoucí oddělení územního plánování, seznámili radu kraje s předloženou aktualizací Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0730/14/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit návrh na pořízení Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na základě žádosti oprávněného investora Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-36.doc, RK-14-2017-36, př. 1, RK-14-2017-36, př. 2, RK-14-2017-36, př. 3, RK-14-2017-36, př. 4

44. Vývoz a prezentace sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v dolnorakouském Vösendorfu
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje na vědomí informaci o plánovaném vývozu a prezentaci sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na výstavě betlémů v Dolním Rakousku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0731/14/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vývoz a prezentaci sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-14-2017-44, př. 1, na výstavě betlémů v 1. Niederösterreichisches Krippenmuseum v Rakousku konané od 31. 5. 2017 do 6. 1. 2018 (s vývozní lhůtou od 9. 5. 2017 do 31. 1. 2018), a to v době trvajícího sporu společnosti Diag Human s Českou republikou.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 25. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-44.doc, RK-14-2017-44, př. 1, RK-14-2017-44, př. 2

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0732/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch provozovatelům turistických informačních center dle materiálu RK-14-2017-45, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s provozovateli turistických informačních center dle materiálu RK-14-2017-45, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch provozovatelům turistických informačních center dle materiálu RK-14-2017-45, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s provozovateli turistických informačních center dle materiálu RK-14-2017-45, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-45.doc, RK-14-2017-45, př. 1, RK-14-2017-45, př. 2, RK-14-2017-45, př. 3, RK-14-2017-45, př. 4

46. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2017 - návrh na poskytnutí dotací
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu poskytnutí dotací v rámci grantového programu Čistá voda 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0733/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2017 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2017-46, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-14-2017-46, př. 2;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2017 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2017-46, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2017 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2017-46, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-14-2017-46, př. 5;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2017 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2017-46, př. 6.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-46.doc, RK-14-2017-46, př. 1, RK-14-2017-46, př. 2, RK-14-2017-46, př. 3, RK-14-2017-46, př. 4, RK-14-2017-46, př. 5, RK-14-2017-46, př. 6

47. FOND VYSOČINY: Odpady 2017 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí dotací v rámci grantového programu vyhlášeného na podporu předcházení vzniku odpadů, opětovného použití a na recyklaci odpadů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0734/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2017-47.doc, RK-14-2017-47, př. 1, RK-14-2017-47, př. 2, RK-14-2017-47, př. 3, RK-14-2017-47, př. 4, RK-14-2017-47, př. 5, RK-14-2017-47, př. 6

53. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuze.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 14/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 25. 4. 2017, v 7:30 hod.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Pavel Pacal               …..………………………………….……


Ing. Jan Hyliš               …..………………………………….……

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 14/2017 dne 18. 4. 2017.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 20. 4. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz