Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 4/2017 - 24.01.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
03Věcné dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
04Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
05Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
06Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek a zápůjčka na vybavení zrekonstruované budovy č. 13 Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
07Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na řešení mimořádných událostí a krizových situací
08Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IROP - Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou
09Aktivity z koncepce eHealth roku 2016 a plánované aktivity na rok 2017
10Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za druhé pololetí roku 2016
11Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí dotace na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
12Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu KID CZ-A
13Stáž v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - Dohoda o průběhu stáže
14Návrh na poskytnutí dotací na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
15Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017
16Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
17Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2017
18Návrh Plánu činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2017
19Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017
20Návrh plánu činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2017
21Návrh plánu činnosti Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2017
22Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017
23Vyjádření podpory výstavbě nového jaderného zdroje v elektrárně Dukovany (NJZ EDU - projekt EDU 5, případně EDU 6)
24FOND VYSOČINY - grantový program PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2017
25FOND VYSOČINY - grantový program CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2017
26FOND VYSOČINY - grantový program BEZPEČNÁ SILNICE 2017
27Udržitelnost projektů podpořených z operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013
28Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
29Dohoda o postoupení smluv o provedení veřejné zakázky mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
30Návrh na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2016 do rozpočtu kraje na rok 2017, do kapitoly Doprava
31Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
32Závěrečná zpráva o realizaci projektu Aktivní život seniorů na Vysočině podpořeného z Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2016
33Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Lidmaň, příspěvkové organizace
34Projekt Znalostní platforma pro stárnutí a Datová platforma pro stárnutí - schválení partnerství
35Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Polná pro akci Transformace Domova Kamélie Křižanov I.
36Uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě - akce II/392 Velké Meziříčí - Tasov
37Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
38Přijetí daru pozemků v k. ú. Plevnice a obci Olešná
39Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon dětského oddělení
40Návrh na změnu usnesení 0537/07/2016/ZK
41Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
42Koupě pozemku v k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice
43Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Dětský domov, Humpolec, Libická 928
44FOND VYSOČINY - grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2017
45Podpora Krajských center talentované mládeže 2017 z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
46FOND VYSOČINY - grantový program SPORTOVIŠTĚ 2017
47Změny ve zřizovací listině
48Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
49Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2017 dle schválených pravidel rady kraje
50FOND VYSOČINY - grantový program SPORTUJEME 2017
51Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2016
52Monitorovací zpráva k projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina
53Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
54Souhlas s převodem nemovitostí v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
55Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
56Renominace zástupců Kraje Vysočina do Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina
57FOND VYSOČINY - grantový program NAŠE ŠKOLA 2017
58FOND VYSOČINY - grantový program ODPADY 2017
59Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
60Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Havlíčkův Brod pro akci Transformace Domova Háj III.
61FOND VYSOČINY - grantový program ČISTÁ VODA 2017
62Poskytnutí dotace na zajištění akce Pomoc osobám bez domova po dobu zimních mrazivých měsíců - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz