Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 39/2005 - 13.12.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zakázka kraje - Posílení sítě MAN Jihlava kraje Vysočina - přidělení zakázky
03Smlouva o spolupráci při zabezpečení provozu uzlu sítě národního výzkumu a vzdělávání
04Prodej pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
05Výkup pozemku v k. ú. a obci Proseč pod Křemešníkem
06Veřejná zakázka na stavební práce na provedení stavby "III/15245, Dalešice - most ev. č. 15245-1"
07Stavba "Cyklostezka Nové Město na Moravě - Pohledec"
08Veřejná zakázka na stavební práce na provedení stavby "II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice - okružní křižovatka"
09Veřejná zakázka na stavební práce "Rekonstrukce mostu ev. č. 35114-4 a rekonstrukce silnice III/35114 - 1. etapa, Přibyslavice"
10Informace o uzavření dodatků ke smlouvám o dílo na veřejné zakázky
11Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
12Fond Vysočiny - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory
13Fond Vysočiny - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory
14Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory
15Fondy Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory
16Kulturní památky ve vlastnictví státu v kraji Vysočina
17Návrh na odepsání pohledávky Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
18Návrh na změnu čerpání investičního fondu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na rok 2005
19Smlouva o zajištění administrace programu "Kulturní dědictví Vysočiny" v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska
20Vzdání se funkce ředitelky
21Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství
22Návrh na odepsání pohledávek
22upr1Návrh na odepsání pohledávek
23Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Dotace v rámci Rozvojového programu MŠMT ČR Koncepce péče o nadané žáky ve školských poradenských zařízeních
24Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Podpora romských žáků středních škol
25Návrh na úpravu investičního a rezervního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2005
26Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
27Návrh na jmenování ředitele a stanovení platu
28Dotace na grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - opatření 3.3 OP RLZ
29Krajské projekty Adaptabilní školy
30Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
31Užívání movitých věcí Statutárním městem Jihlava
32Návrh na zrušení zakázky "Audit grantových schémat kraje vysočina v opatřeních 1.1 a 4.2.2 Společného regionálního operačního programu
33Monitoring klastrových iniciativ v kraji Vysočina
34Monitoring návštěvníků v turistických regionech České republiky - dodatek ke smlouvě o zajištění výzkumného projektu
35Smlouva o poskytnutí dotace na značení turistických tras v kraji Vysočina - dodatek ke smlouvě
36Koncepce bezpečnosti silničního provozu v kraji Vysočina
37Návrh rozpočtového opatření - snížení příjmové a výdajové části rozpočtu
38Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za období červenec - listopad 2005
39Návrh účetního řešení finančně nekrytého zůstatku investičního fondu u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
40Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
41Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
42Změna rozpočtu v kapitole zdravotnictví
43Návrh rozpočtového opatření a návrh změny smlouvy o provozování protialkoholní záchytné stanice
44Úprava závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na rok 2005
45Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz u Ústavu sociální péče Křižanov
46Mimořádné odměny ředitelů příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
47Vyřazení nepotřebného majetku
48Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 u kapitoly Zdravotnictví pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina
49Návrhu na změnu investičního plánu na rok 2005 u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
50Návrh na změnu investičního plánu na rok 2005 u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
50upr1Návrh rozpočtového opatření a návrh na změnu investičního plánu na rok 2005 u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
51Souhlas s "Rozšířením digitalizace pro RDG oddělení Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace" formou nákupu na splátky
52Návrh na změnu investičního plánu na rok 2005 u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
53Návrh na změnu investičního plánu na rok 2005 u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
54Nákup elektricky a mechanicky polohovatelných pečovatelských lůžek a pasivních antidekubitních matrací na základě uskutečněné e-aukce pro zařízení v oblasti sociálních služeb, příspěvkové organizace, zřizované krajem Vysočina
55Hospicové hnutí Vysočina - informace o průběhu projektu "rodinný pokoj", žádost o finanční spoluúčast kraje Vysočina
56Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví včetně návrhu na změnu investičního plánu na rok 2005 u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
57Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - poskytnutí finančních prostředků na úpravy výpočetní techniky Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvková organizace
58Plán činnosti Dopravní komise Rady kraje Vysočina na rok 2006
59Informace o způsobu zajištění agend v oblasti sociálně-patologických jevů v souvislosti s přijetím zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
60Užívání movitých věcí vložených do základního kapitálu akciových společností příspěvkovými organizacemi provozujícími nemocnice
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz