Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 31/2008 - 07.10.2008

ČísloNázev
01Pozvánka
02Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
03Uzavření nepojmenované smlouvy - údržba a obnova vegetace městem Pacov
04Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
05Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
06Návrh na zařazení nové akce Gymnázium a SOŠ M. Budějovice - havárie, oprava kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek
07Veřejná zakázka na dodávku Vědeckotechnologický park Jihlava - dokumentace stavby
08Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotací na projekty technické pomoci realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
09Poskytnutí dotací obcím a školám z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 - návrh na provedení rozpočtového opatření
10Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - využití vratek z finančního vypořádání roku 2007, finanční zabezpečení činnosti Vysočina Education
11Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou
12Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - investiční akce Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3
13Návrh na úpravu finančního plánu Domova mládeže a Školní jídelny Jihlava, řešení mzdového deficitu
14Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Střední průmyslové školy Třebíč
15Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2008 dle schválených pravidel rady kraje
16Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod
17Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
18Investiční plán na rok 2008 u Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Jihlava
19Návrh rozpočtového opatření - dotace na realizaci zdravotnických vzdělávacích projektů pro rok 2008
20Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
21Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
22Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
23Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví na rok 2008 - financování provozu okresních pracovišť Národního onkologického registru
24Hmotná zainteresovanost ředitelů nemocnic
25Podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci výzvy ROP NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod
26Návrh partnerství v projektu Vzděláváním ke kvalitě
27Návrh partnerství v projektu Partneři pro standardy - vím jak se připravit na inspekce
28Návrh na provedení rozpočtového opatření - povýšení příspěvku na provoz KSÚSV
29Návrh na poskytnutí daru obci Salačova Lhota - návrh na provedení rozpočtového opatření
30Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu II/399 Stropešín - most ev. č. 399-002
31II/150, II/128 hr. kraje - Lukavec, úsek č. 3 - obchvat obce Lukavec - výběr nejvhodnější varianty
32Rozhodnutí o uzavření dodatků č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace z ROP JV na investiční projekty v oblasti dopravy předložené do ROP NUTS 2 Jihovýchod v roce 2007
33Žádosti o poskytnutí podpory na projekty dopravní infrastruktury předkládané do ROP NUTS 2 Jihovýchod v roce 2008
34Příprava realizace silniční infrastruktury v příhraniční oblasti
35Projekt Rekonstrukce silnice II/405 Jihlava - Třebíč, úsek č. 1 Jihlava - Příseka, km 0,000 - 4,276 - převod zůstatku na zvláštním účtu do Fondu strategických rezerv
36Veřejná zakázka Úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SPŠ Třebíč, budova A , DM, kuchyně a svářecí školy
37Nedodržení podmínek udržitelnosti projektu reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.1/2182
38Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Konfederaci politických vězňů
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz