Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 31/2007 - 30.10.2007

ČísloNázev
01Pozvánka
02Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 - 2. návrh
03Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - září 2007
04Smlouva o spolupráci, zajištění provozu
05Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
06Uzavření nájemní smlouvy na pozemky zahrnuté do trvalého záboru pro stavbu "II/405 Příseka - Brtnice"
07Veřejná zakázka na služby "Ošetřování stromů a regenerace alejí a parků, ÚSP Zboží, Zboží 1, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina"
08Využití areálu bývalých kasáren - Smlouva o spolupráci mezi krajem Vysočina a Asociací PPP
09Změny v projektu Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina
10Závěry z veřejnoprávní kontroly Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
11Žádosti o podporu projektů dopravní infrastruktury předkládané do ROP NUTS 2 Jihovýchod v roce 2007
12Veřejná zakázka na stavební práce "III/3507 Havlíčkova Borová"
13Záměr na provedení oprav mostů a investičních akcí v roce 2008 na silniční síti v kraji Vysočina
14Dodatek ke Smlouvě o zajištění administrace Programu "Kulturní dědictví Vysočiny" v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska
15Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost Záchranné brigády kynologů kraje Vysočina o dotaci na zakoupení lodního motoru
16Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Národní výběrové konference EPM v ČR
17Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) kraje Vysočina
18Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362
19Hry III. zimní Olympiády pro děti a mládež ČR - informace o stavu příprav účasti kraje Vysočina
20Úprava sítě středních škol v Chotěboři
21Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2008
22Odvolání ředitele příspěvkové organizace zřizované krajem
23Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základních školách zřizovaných krajem Vysočina - povolení pokračování
24Návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - příjmy z prodeje majetku ve správě Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
25Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou a Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř, Tyršova 793
26Úprava závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na rok 2007
27Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2007 u Domova pro seniory Mitrov a Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkových organizací
28Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
29Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
30Dotace kraje pro pečovatelskou službu a pro poskytovatele s nedostatečným zabezpečením provozních prostředků pro rok 2007
31Výpůjčky movitého majetku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
32VN-H-5-2007-1Schválení jednacího řádu dozorčí rady Havlíčkobrodské nemocnice, a. s.
33Pronájem nebytových prostor
34Veřejná zakázka "Pečovatelská lůžka elektricky a mechanicky polohovatelná, pasivní a aktivní antidekubitní matrace pro příspěvkové organizace kraje Vysočina" - výzva, zadávací dokumentace, smlouva o centralizovaném zadávání, hodnotící komise
36Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2007 v souvislosti s poskytnutím mimořádné finanční pomoci pro rodiny - Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
37Stanovení platu řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz