Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 31/2007

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 31/2007, které se konalo dne 30. 10. 2007 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 29/2007 a č. 30/2007
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 30. 10. 2007.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman M. Vystrčil a omluvil nepřítomnost M. Matějkové, I. Rohovského.
Radě kraje byly předloženy návrhy na změnu programu jednání:
 • vyřazení bodu 20. Úprava sítě středních škol v Chotěboři (Zdrojové materiály: RK-31-2007-20.doc) z programu jednání;
 • zařazení následujících bodů do programu jednání:
33. Pronájem nebytových prostor;
34. Veřejná zakázka „Pečovatelská lůžka elektricky a mechanicky polohovatelná, pasivní a aktivní antidekubitní matrace pro příspěvkové organizace kraje Vysočina“ výzva, zadávací dokumentace, smlouva o centralizovaném zadávání, hodnotící komise;
35. Případ záměny novorozenců v Nemocnici Třebíč;
36. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2007 v souvislosti s poskytnutím mimořádné finanční pomoci pro rodiny - Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace;
37. Stanovení platu řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 29/2007 a č. 30/2007
 2. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 - 2. návrh
 3. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - září 2007
 4. Smlouva o spolupráci, zajištění provozu
 5. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 6. Uzavření nájemní smlouvy na pozemky zahrnuté do trvalého záboru pro stavbu "II/405 Příseka - Brtnice"
 7. Veřejná zakázka na služby "Ošetřování stromů a regenerace alejí a parků, ÚSP Zboží, Zboží 1, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina"
 8. Využití areálu bývalých kasáren - Smlouva o spolupráci mezi krajem Vysočina a Asociací PPP
 9. Změny v projektu Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina
 10. Závěry z veřejnoprávní kontroly Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 11. Žádosti o podporu projektů dopravní infrastruktury předkládané do ROP NUTS 2 Jihovýchod v roce 2007
 12. Veřejná zakázka na stavební práce "III/3507 Havlíčkova Borová"
 13. Záměr na provedení oprav mostů a investičních akcí v roce 2008 na silniční síti v kraji Vysočina
 14. Dodatek ke Smlouvě o zajištění administrace Programu "Kulturní dědictví Vysočiny" v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost Záchranné brigády kynologů kraje Vysočina o dotaci na zakoupení lodního motoru
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Národní výběrové konference EPM v ČR
 17. Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) kraje Vysočina
 18. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362
 19. Hry III. zimní Olympiády pro děti a mládež ČR - informace o stavu příprav účasti kraje Vysočina
 1. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2008
 2. Odvolání ředitele příspěvkové organizace zřizované krajem
 3. Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základních školách zřizovaných krajem Vysočina - povolení pokračování
 4. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - příjmy z prodeje majetku ve správě Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
 5. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou a Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř, Tyršova 793
 6. Úprava závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na rok 2007
 7. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2007 u Domova pro seniory Mitrov a Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkových organizací
 8. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
 9. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
 10. Dotace kraje pro pečovatelskou službu a pro poskytovatele s nedostatečným zabezpečením provozních prostředků pro rok 2007
 11. Výpůjčky movitého majetku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 12. VN-H-5-2007-1 Schválení jednacího řádu Havlíčkobrodské nemocnice, a. s.
 13. Pronájem nebytových prostor
 14. Veřejná zakázka „Pečovatelská lůžka elektricky a mechanicky polohovatelná, pasivní a aktivní antidekubitní matrace pro příspěvkové organizace kraje Vysočina“ výzva, zadávací dokumentace, smlouva o centralizovaném zadávání, hodnotící komise
 15. Případ záměny novorozenců v Nemocnici Třebíč
 16. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2007 v souvislosti s poskytnutím mimořádné finanční pomoci pro rodiny - Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
 17. Stanovení platu řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 18. Rozprava členů rady
Usnesení 1471/31/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 30. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisům ze zasedání rady kraje č. 29/2007 a č. 30/2007 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 - 2. návrh
Na zasedání se dostavil V. Kodet. A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, podala radě kraje doplňující komentář a zdůvodnila úpravu návrhu rozpočtu kraje na rok 2008. Projednávání se zúčastnili J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, T. Vonka, referent oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1472/31/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
předložený návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 dle materiálů RK-31-2007-02, př. 1upr1RK-31-2007-02, př. 2;
ukládá
ekonomickému odboru předložit závěrečnou verzi návrhu rozpočtu na rok 2008 po provedení úprav a zapracování připomínek na jednání rady kraje dne 27. 11. 2007.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: listopad 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2007-02.doc, RK-31-2007-02, př. 1, RK-31-2007-02, př. 2

03. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - září 2007
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu vzít na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden - září 2007. Projednávání se zúčastnili J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, T. Vonka, referent oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1473/31/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí "Zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden - září 2007" dle materiálu RK-31-2007-03, př. 1 a materiálu RK-31-2007-03, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 6. listopad 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2007-03.doc, RK-31-2007-03, př. 1

35. Případ záměny novorozenců v Nemocnici Třebíč
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, podaly radě kraje doplňující komentář k danému případu. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1474/31/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: P. Hájek, OSVZ
termín: 13. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

36. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2007 v souvislosti s poskytnutím mimořádné finanční pomoci pro rodiny - Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
S. Zikmundová seznámila radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Projednávání se zúčastnily V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1475/31/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: OSVZ
termín: 15. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2007-36

37. Stanovení platu řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, sdělily radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1476/31/2007/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, měsíční plat pro Ing. Petra Mayera, ředitele Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-31-2007-37, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 1. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2007-37

04. Smlouva o spolupráci, zajištění provozu
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení návrh uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace. V průběhu jednání odešel P. Hájek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1477/31/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem dle materiálu RK-31-2007-04, př. 1 a
ukládá
radnímu kraje Jaroslavu Hulákovi, informovat v rámci rozpravy Zastupitelstvo kraje Vysočina o situaci, kdy nebude část usnesení 0375/05/2007/ZK týkající se uzavření smlouvy o spolupráci realizována z důvodu, že Moravskoslezský kraj odmítl tuto smlouvu schválenou orgány kraje akceptovat a předložil návrh smlouvy o poskytnutí dotace.
odpovědnost: OI, Jaroslav Hulák
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2007-04.doc, RK-31-2007-04, př. 1

05. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhy na uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene. V průběhu jednání přišel P. Hájek, odešel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1478/31/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-31-2007-05, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojovhné materiály: RK-31-2007-05.doc, RK-31-2007-05, př. 1

06. Uzavření nájemní smlouvy na pozemky zahrnuté do trvalého záboru pro stavbu "II/405 Příseka - Brtnice"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu uzavřít nájemní smlouvy na pozemky zahrnuté do trvalého záboru pro stavbu „II/405 Příseka - Brtnice“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1479/31/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2007-06.doc

07. Veřejná zakázka na služby "Ošetřování stromů a regenerace alejí a parků, ÚSP Zboží, Zboží 1, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s výsledky výběrového řízení a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek zadat tuto veřejnou zakázku vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1480/31/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Ošetřování stromů a regenerace alejí a parků, ÚSP Zboží, Zboží 1, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina" dle materiálu RK-31-2007-07, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazečů Ing. Karla Beinhauera, V.B.Juhna 1660, 393 01 Pelhřimov, IČ 43991840 a Hany Neckářové, Humpolecká 1734, 393 01 PelhřimovHumpolecká 1734, 393 01 PelhřimovH IČ 18308830 sdružených pod názvem EKOIMPEX, se sídlem V.B. Juhna 1660, 393 01 Pelhřimov, jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na služby "Ošetřování stromů a regenerace alejí a parků, ÚSP Zboží, Zboží 1, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina" a
ukládá
odboru majetkovému zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2007-07.doc

08. Využití areálu bývalých kasáren - Smlouva o spolupráci mezi krajem Vysočina a Asociací PPP
M. Černý, ředitel sekce pro rozvoj regionu, V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, sdělili radě kraje doplňující detaily k navrhovaným možnostem realizace projektu. V průběhu jednání odešli M. Vystrčil, P. Hájek. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1481/31/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci mezi krajem Vysočina a Asociací PPP pro podporu projektů spolupr. veřejného a soukr. sektoru, IČ 26671395, dle materiálu RK-31-2007-08, př. 1upr1;
schvaluje
žádost Asociaci PPP pro podporu projektů spolupr. veřejného a soukr. sektoru o finanční příspěvek ve výši 250 000,- Kč dle materiálu RK-31-2007-08, př. 2;
jmenuje
l        členy pracovní skupiny dle čl. III. odst. 2 Smlouvy o spolupráci:
 • Ing. Miroslav Houška
 • Mgr. Václava Kotrbová
 • Ing. Petr Kolář
 • Martin Černý, RNDr., Ing., MBA
l        předsedou pracovní skupiny dle čl. III. odst. 4 Smlouvy o spolupráci:
-        Martina Černého, člena pracovní skupiny.
odpovědnost: ORR, OM
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2007-08.doc, RK-31-2007-08, př. 1, RK-31-2007-08, př. 2

09. Změny v projektu Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina
T. Čihák, pověřen řízením odboru regionálního rozvoje, S. Lemperová, pracovnice oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje, předložili radě kraje ke schválení navrhované změny daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1482/31/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
změny v projektu "Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina" dle materiálu RK-31-2007-09, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2007-09.doc, RK-31-2007-09, př. 1

10. Závěry z veřejnoprávní kontroly Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Ze zasedání se omluvila M. Černá. L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámil radu kraje s návrhem přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků ve výše uvedené příspěvkové organizaci. Projednávání se zúčastnily I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, I. Šedová, pracovnice oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. V průběhu jednání přišli M. Vystrčil, P. Hájek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1483/31/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
protokol č. 01/2007 z veřejnosprávní kontroly provedené u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, provozu Havlíčkův Brod a návrh přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků předložených ředitelem Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-31-2007-10.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2007-10.doc

11. Žádosti o podporu projektů dopravní infrastruktury předkládané do ROP NUTS 2 Jihovýchod v roce 2007
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje ke schválení podání žádostí o poskytnutí podpory na níže uvedené projekty. Projednávání se zúčastnily I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, I. Šedová, pracovnice oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1484/31/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
podání žádostí o poskytnutí podpory v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektů:
 • II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba
 • II/353 Bohdalov - obchvat
 • II/405 Brtnice - Zašovice
 • II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba
 • II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2. stavba
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2007-11.doc

12. Veřejná zakázka na stavební práce "III/3507 Havlíčkova Borová"
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informoval radu kraje o předloženém návrhu na veřejnou zakázku na stavební práce "III/3507 Havlíčkova Borová". Projednávání se zúčastnily I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, I. Šedová, pracovnice oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1485/31/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na provedení stavby "III/3507 Havlíčkova Borová" na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadané formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s materiálem RK-31-2007-12, př. 1;
jmenuje
zástupce kraje Vysočina do funkce členů hodnotící komise ve složení dle doplněného materiálu RK-31-2007-12, př. 2;
ukládá
odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky dle Smlouvy o společném postupu zadavatelů, v navržených termínech a v souladu s materiálem RK-31-2007-12, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a SH, odbor majetkový
termín: 31. 1. 2008
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2007-12.doc, RK-31-2007-12, př. 1, RK-31-2007-12, př. 2

13. Záměr na provedení oprav mostů a investičních akcí v roce 2008 na silniční síti v kraji Vysočina
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, upřesnil radě kraje navrhovaný záměr. Projednávání se zúčastnily I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, I. Šedová, pracovnice oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1486/31/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
záměr na provedení oprav mostů a investičních akcí v roce 2008 v rozsahu dle materiálů RK-31-2007-13, př. 1, RK-31-2007-13, př. 2upr1, RK-31-2007-13, př. 3 a
souhlasí
se zahájením přípravy oprav mostů a investičních akcí v roce 2008 v rozsahu dle materiálů RK-31-2007-13, př. 1, RK-31-2007-13, př. 2upr1, RK-31-2007-13, př. 3.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: do 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2007-13.doc, RK-31-2007-13, př. 1, RK-31-2007-13, př. 2, RK-31-2007-13, př. 3

14. Dodatek ke Smlouvě o zajištění administrace Programu "Kulturní dědictví Vysočiny" v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje ke schválení návrh dodatku ke Smlouvě o zajištění administrace Programu "Kulturní dědictví Vysočiny". Projednávání se zúčastnili E. Herzánová, pracovnice odboru kultury a památkové péče, M. Horký, referent oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1487/31/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění administrace Programu "Kulturní dědictví Vysočiny" v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska ze dne 4. 5. 2007 dle materiálu RK-31-2007-14, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 15. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2007-14.doc, RK-31-2007-14, př. 1, RK-31-2007-14, př. 2

15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost Záchranné brigády kynologů kraje Vysočina o dotaci na zakoupení lodního motoru
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, P. Dvořák, referent oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana, seznámili radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Rada kraje se s předkladateli shodli materiál znovu projednat v Bezpečnostní komisi rady kraje Vysočina a poté jej předložit radě kraje ke schválení.
Zdrojové materiály: RK-31-2007-15.doc, RK-31-2007-15, př. 1, RK-31-2007-15, př. 2, RK-31-2007-15, př. 3

16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Národní výběrové konference EPM v ČR
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, Z. Čech, referent vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, předložili radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1488/31/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci ve výši 50 000 Kč Evropskému parlamentu mládeže v České republice, Sušická 30/851, Praha 6, IČ: 69056765 na krytí nákladů souvisejících s pořádáním X. Národní výběrové konference Evropského parlamentu mládeže v ČR dle materiálu RK-31-2007-16, př. 3 a
schvaluje
provést rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitola Zastupitelstvo kraje, § 6113 Zastupitelstva krajů, položka 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením o částku 50 000 Kč a současné snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o stejnou částku 50 000 Kč na poskytnutí dotace na pořádání X. Národní výběrové konference Evropského parlamentu mládeže v ČR dle materiálu RK-31-2007-16, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 10. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2007-16.doc, RK-31-2007-16, př. 1, RK-31-2007-16, př. 2, RK-31-2007-16, př. 3

17. Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) kraje Vysočina
J Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, informoval radu kraje o zpracování Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty kraje Vysočina. V průběhu jednání odešel M. Vystrčil. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1489/31/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Návrh zadání koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) kraje Vysočina dle materiálu RK-31-2007-17, př. 1 a
ukládá
odboru životního prostředí realizovat záměr zpracování Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 11. 2008
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2007-17.doc, RK-31-2007-17, př. 1

18. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o jmenování zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ky uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, referent odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel M. Vystrčil, odešel P. Hájek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1490/31/2007/RK
Rada kraje
jmenuje
konkursní komisi pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362 ve složení dle doplněného materiálu RK-31-2007-18, př. 1 a
souhlasí
s přizváním zástupce obce Hrotovice a vedoucího odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina jako odborníka s hlasem poradním v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2007-18.doc, RK-31-2007-18, př. 1

19. Hry III. zimní Olympiády pro děti a mládež ČR - informace o stavu příprav účasti kraje Vysočina
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o stavu příprav účasti kraje Vysočina na hrách III. zimní Olympiády dětí a mládeže. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, referent odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel P. Hájek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1491/31/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stav příprav na účast výpravy kraje Vysočina na Hrách III. zimní Olympiády dětí a mládeže ČR ve dnech 27. 1. - 1. 8. 2008 ve Zlínském kraji.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 28. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2007-19.doc, RK-31-2007-19, př. 1

21. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2008
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k navrhované verzi dlouhodobého záměru. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, referent odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1492/31/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • první pracovní verzi Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2008 dle materiálu RK-31-2007-21, př. 1;
 • Harmonogram zpracování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2008 dle materiálu RK-31-2007-21, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: do konce března 2008 předložit DZKV 2008 k projednání orgánům kraje a odeslat na MŠMT
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2007-21.doc, RK-31-2007-21, př. 1, RK-31-2007-21, př. 2, RK-31-2007-21, př. 3

22. Odvolání ředitele příspěvkové organizace zřizované krajem
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, zdůvodnil radě kraje předložený návrh odvolat ředitele dané příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, referent odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1493/31/2007/RK
Rada kraje
odvolává
pana Mgr. Josefa Scháněla z funkce ředitele Domova mládeže a Školní jídelny Pelhřimov ke dni 31. 12. 2007 a
stanoví
panu Mgr. Josefu Schánělovi odměnu dle materiálu RK-31-2007-22, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2007-22.doc

23. Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základních školách zřizovaných krajem Vysočina - povolení pokračování
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s pokračováním základního vzdělávání těžce zdravotně postižených žáků do dvacátého šestého roku věku. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, referent odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1494/31/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, s tím, aby ředitelé základních škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením, ve kterých se vzdělávají žáci podle § 16 odst. 8 věty druhé a § 48 zákona č. 561/2004 Sb., povolili žákům, jejichž seznam je uveden v materiálu RK-31-2007-23, př. 1, pokračovat v základním vzdělávání do dvacátého šestého roku věku;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina informovat ředitele škol o výše uděleném souhlasu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2007-23.doc

24. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - příjmy z prodeje majetku ve správě Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, referent odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1495/31/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 85 tis. Kč z kapitoly Školství, mládeže a sportu (§ 3121 Gymnázia) Gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší odborné škole Ledeč nad Sázavou, IČ 60126647, na opravy strojů a budov;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o částku 85 tis. Kč (položka 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku o částku 25 tis. Kč, položka 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku o částku 60 tis. Kč) a výdajové části rozpočtu kraje kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia o částku 85 tis. Kč s určením pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou na opravy strojů a budov dle materiálu RK-31-2007-24;
 • změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz u Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou o částku 85 tis. Kč na opravy strojů a budov dle materiálu RK-31-2007-24.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
termín: do 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2007-24.doc

25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou a Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř, Tyršova 793
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, referent odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1496/31/2007/RK
Rada kraje
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Praktické škole a Speciálně pedagogickému centru Žďár nad Sázavou ve výši 18 tis. Kč a Junior - domu dětí a mládeže, středisku volného času, Chotěboř, Tyršova 793 ve výši 160 tis. Kč dle materiálu RK-31-200-25;
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci Praktické škole a Speciálně pedagogickému centru Žďár nad Sázavou, IČ 48895555 ve výši 18 tis. Kč za účelem pokrytí odpisů hmotného investičního majetku a Junior - domu dětí a mládeže, středisku volného času, Chotěboř, Tyršova 793, IČ 15060446 ve výši 160 tis. Kč za účelem nákupu drobného movitého majetku a úhrady nákladů spojených s nárůstem energií dle RK-31-2007-25;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve:
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje položka 2122 Odvody příspěvkových organizací o částku 178 tis. Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy o částku 18 tis. Kč za účelem poskytnutí neinvestiční dotace Praktické škole a Speciálně pedagogickému centru Žďár nad Sázavou a § 3421 Využití volného času dětí a mládeže o částku 160 tis. Kč za účelem poskytnutí neinvestiční dotace Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř, Tyršova 793 za účelem uhrazení výdajů dle RK-31-2007-25;
 • změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz o částku 18 tis. Kč a odvodu z investičního fondu ve stejné výši u Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou za účelem pokrytí odpisů hmotného investičního majetku a změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz o částku 160 tis. Kč a odvodu z investičního fondu ve stejné výši u Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř, Tyršova 793 za účelem nákupu drobného movitého majetku a úhrady nákladů spojených s nárůstem energií dle materiálu RK-31-2007-25.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelka Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou a Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř, Tyršova 793
termín: 15. prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2007-25.doc

26. Úprava závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na rok 2007
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení navrhovanou změnu závazného ukazatele dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1497/31/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace na rok 2007 na částku 11 296 tis. Kč.
odpovědnost: ředitel Domova důchodců Velký Újezd, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 20. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2007-26.doc, RK-31-2007-26, př. 1

27. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2007 u Domova pro seniory Mitrov a Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkových organizací
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zdůvodnili radě kraje předložený návrh na úpravu investičního plánu uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1498/31/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu použití investičního plánu u Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace a Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, na rok 2007 dle materiálu RK-31-2007-27, př. 1.
odpovědnost: ředitelka Domova pro seniory Mitrov, ředitelka Ústavu sociální péče Křižanov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 20. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2007-27.doc, RK-31-2007-27, př. 1, RK-31-2007-27, př. 2, RK-31-2007-27, př. 3

28. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádali radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedených veřejných zakázek. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1499/31/2007/RK
Rada kraje
deleguje
 • Jaroslava Huláka, zástupce politické strany ČSSD a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako zástupce zřizovatele a Iva Rohovského, zástupce politické strany ČSSD a ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Dialyzátory" pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Žďárská ul. 610, 592 31 Nové Město na Moravě;
 • Zdeňku Markovou, zástupce politické strany KSČM a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako zástupce zřizovatele a Mgr. Jaromíra Brychtu, zástupce politické strany KSČM a ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Nemocnice Nové Město na Moravě - obměna vybavení mamografického pracoviště" pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Žďárská ul. 610, 592 31 Nové Město na Moravě.
odpovědnost: Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2007-28.doc

29. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádali radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek níže uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1500/31/2007/RK
Rada kraje
deleguje
Bc. Jiřího Vondráčka, zástupce politické strany KSČM a Dušana Matyse, pracovníka oddělení správy sítě odboru informatiky, jako zástupce zřizovatele a Ing. Janu Fischerovou, CSc., zástupce politické strany KSČM a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Dodávka počítačů pro Nemocnici Havlíčkův Brod", příspěvkovou organizaci Husova ul. 2624, 580 01 Havlíčkův Brod.
odpovědnost: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 10. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2007-29.doc

30. Dotace kraje pro pečovatelskou službu a pro poskytovatele s nedostatečným zabezpečením provozních prostředků pro rok 2007
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, podali radě kraje doplňující komentář k problematice financování pečovatelské služby a dalších sociálních služeb. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1501/31/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: OSVZ
termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2007-30.doc, RK-31-2007-30, př. 1, RK-31-2007-30, př. 2, RK-31-2007-30, př. 3, RK-31-2007-30, př. 4, RK-31-2007-30, př. 5

31. Výpůjčky movitého majetku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení návrh uzavřít smlouvy o výpůjčce movitého majetku pro danou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1502/31/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
o uzavření smlouvy o výpůjčce:
 • přístroje biochemického analyzátoru Cobas Integra 400+ a močového analyzátoru Urisys 2 400 mezi firmou ROCHE s. r. o., Dukelských hrdinů č. p. 567, č. or. 52, PSČ 170 00., jako půjčitelem, a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, jako vypůjčitelem, na dobu neurčitou;
 • 2 ks pumpy Flocare 800 mezi firmou NUTRICIA a. s., Na Pankráci 30, 140 21 Praha 4, jako půjčitelem, a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, jako vypůjčitelem, na dobu neurčitou;
 • 5 ks sevofluranových odpařovačů Dräger SEVO - ARPC 0143, Dräger SEVO - ARPH 0575, Dräger SEVO - ARSF 0971, Ohmeda Sevorane selectatec BEJK 00977 a Ohmeda Sevorane selectatec BEJK 01014 a 3 ks isofluranových odpařovačů Dräger ISO ARSA 0102, Dräger ISO - ARWK 1378, Dräger ISO - ARXM 0046, mezi firmou Abbott Laboratories, s. r. o., Evropská 2590/33d, PSČ 160 00, jako půjčitelem, a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, jako vypůjčitelem, na dobu neurčitou.
odpovědnost: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2007-31.doc

32. VN-H-5-2007-1 Schválení jednacího řádu dozorčí rady Havlíčkobrodské nemocnice, a. s.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení jednací řád dozorčí rady Havlíčkobrodské nemocnice, a. s. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. V průběhu jednání odešel P. Hájek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1503/31/2007/RK
Rada kraje Vysočina jednající dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za kraj Vysočina jakožto jediného společníka (akcionáře) obchodní společnosti Havlíčkobrodská nemocnice, a. s., IČ: 27485803, v působnosti valné hromady;
schvaluje
jednací řád dozorčí rady Havlíčkobrodské nemocnice, a. s. dle materiálu RK-31-2007-32, př. 1.
odpovědnost: představenstvo Havlíčkobrodské nemocnice, a. s.
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2007-32.doc, RK-31-2007-32, př. 1, RK-31-2007-32, př. 2

34. Veřejná zakázka „Pečovatelská lůžka elektricky a mechanicky polohovatelná, pasivní a aktivní antidekubitní matrace pro příspěvkové organizace kraje Vysočina“ výzva, zadávací dokumentace, smlouva o centralizovaném zadávání, hodnotící komise
J. Vondráček sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému návrhu veřejné zakázky na pečovatelská lůžka. Projednávání se zúčastnili V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. V průběhu jednání přišel P. Hájek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1504/31/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
stanoví
dle § 71 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami bude plnit hodnotící komise;
jmenuje
hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Pečovatelská lůžka elektricky a mechanicky polohovatelná, pasivní a aktivní antidekubitní matrace pro příspěvkové organizace kraje Vysočina“ ve složení dle doplněného materiálu RK-31-2007-34, př. 9.
odpovědnost: OSVZ
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2007-34, RK-31-2007-34, př. 1, RK-31-2007-34, př. 2, RK-31-2007-34, př. 3, RK-31-2007-34, př. 4, RK-31-2007-34, př. 5, RK-31-2007-34, př. 6, RK-31-2007-34, př. 7, RK-31-2007-34, př. 8

33. Pronájem nebytových prostor
S. Zikmundová zdůvodnila radě kraje předložený návrh nájemní smlouvy. V průběhu jednání odešel P. Hájek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1505/31/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s podmínkami uzavření nájemní smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových dle materiálu RK-31-2007-33.
odpovědnost: oddělení organizační a hospodářské správy
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2007-33

38. Rozprava členů rady

V rámci rozpravy P. Pavlinec, vedoucího odboru informatiky, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k informativnímu materiálu ohledně podpory systémové výstavby a financování datových úložišť veřejné správy na území kraje Vysočina.
Dále se rada kraje seznámila s informativním materiálem „Sub projekty doporučené k podpoře v rámci 1. průběžné výzvy programu Kulturní dědictví Vysočiny“. Projednávání se zúčastnili O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, E. Herzánová, pracovnice odboru kultury a památkové péče, M. Horký, referent oddělení kultury odboru kultury a památkové péče.

M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 31/2007 s tím, že další zasedání se bude konat dne 13. 11. 2007, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 31/2007 dne 30. 10. 2007.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 3. 11. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz