Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 31/2005 - 04.10.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zakázka kraje na zhotovitele stavby "Domov důchodců M. Curieových Třebíč, oprava elektroinstalace"
03Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Želetava
04Prodej a koupě pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov
05Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
06Stavební záměr "SPŠ a SOU Pelhřimov - rekonstrukce a nástavba dílen", návrh na provedení rozpočtového opatření
07Vzájemné darování majetku mezi Vysočinou a obcí Martinice
08Darování nemovitostí v k. ú. a obci Dubovice
09Darování nemovitostí v k. ú. Záhoří u Humpolce a obci Mladé Bříště
10Příprava investičních akcí v oblasti dopravních staveb a oprav na silničním majetku
11Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
12Stanovení platu
13Stanovení platu
14Zabezpečení rozvoje Pedagogického centra Vysočina
15Zřízení školských rad na školách zřizovaných krajem Vysočina
16Dofinancování evropských projektů v roce 2005
17Grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - 3.3 OP RLZ
18Prodej osobního automobilu
19Podání žádosti o dotaci na MPSV pro rok 2006
20Založení obchodních společností za účelem provozování zdravotní péče v nemocnicích
20upr1Založení obchodních společností za účelem provozování zdravotní péče v nemocnicích
21Žádost občanského sdružení "Slepíši" - Sdružení vidících a nevidících v Tasově o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci projektu v roce 2005
22POVV 2005 - žádost obce Borovnice o převod dotace
23Návrh na rozdělení zůstatku v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2005
24FOND VYSOČINY - Grantový program LEADER VYSOČINY
25Grantové schéma 4.2.2 - návrh na odejmutí podpory na základě kontroly ex-ante
26Grantové schéma 4.2.2 - návrh na poskytnutí podpory náhradnímu projektu
27Grantové schéma 4.2.2 - změna celkových nákladů projektu
28Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi
29Projekt Čisté povodí Svratky
31Smlouva o výpůjčce movitých věcí - Statutární město Jihlava
32Kritéria pro posuzování žádostí obcí o poskytnutí dotace nebo půjčky, návrh na změnu
33Grantová schémata kraje pro opatření 1.1. SROP - 2. výzva - zapracované úpravy II, vyhlášení 2. kola výzev
34Zakázka: "Zpracování Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod pro programovací období 2007-2013" - zrušení výběrového řízení
35Zakázka: "Zpracování Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod pro programovací období 2007-2013"
36Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2004
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz