Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 25/2008 - 19.08.2008

ČísloNázev
01Pozvánka
02Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací pro akci Střední škola technická Jihlava - zrušení ČOV, přečerpání OV
03Nabytí pozemků pro akci II/128 Pacov - Lukavec, 4. stavba
04Prodej pozemku v k. ú. Věstoňovice a obci Benetice
05Vzájemné darování pozemků v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov
06Dodatek Zřizovací listiny Střední školy Pelhřimov, vložení majetku do správy příspěvkové organizace
07Budoucí převzetí silničního majetku v souvislosti se stavbou ŘSD ČR I/34 Rouštany - Pohled
08Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
09Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
10Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
11Uzavření smluv zakládajících právo investora provést stavbu
12Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přesun finančních prostředků z položky Investice ve školství do položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství
13Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přesun finančních prostředků z položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích do položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství
14Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - zvýšení položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství
15Žádost o prodej majetku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
16Vyřazení movitého majetku v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
17Vyřazení movitého majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
18Postup ředitelky příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
19Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace ze státního rozpočtu na specializované odborníky pro výkon inspekcí poskytování sociálních služeb pro rok 2008
20Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka půjčky od občanského sdružení Agora Central Europe, společnost pro demokracii a kulturu
21Ukončení činnosti pobočky Domova Důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, v Dobroníně
22Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace; odvolání ředitele Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, k 30. 9. 2008
23Návrh na provedení rozpočtového opatření - navýšení rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008
24Veřejná zakázka malého rozsahu na služby na akci II/388 Bobrová - Zvole - informace o zadání akce
25Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na akci III/36210 Bolešín - havárie - informace o zadání akce
26Veřejná zakázka malého rozsahu na služby na akci II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice - informace o zadání akce
27Soutěž Dopravní stavba roku
28Projekt Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice - přijetí dotace z MMR po ukončení projektu a převod konečného zůstatku na zvláštním účtu do FSR
29Žádost o poskytnutí podpory projektu II/152 Jaroměřice - Hrotovice
30Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace; zimní údržba, osobní automobil
31Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
32Veřejná zakázka na stavební práce II/151 Budeč - most rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
33Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2008 dle schválených pravidel rady kraje
34Návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Týden vzdělávání dospělých 2008
35Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Propagace technických odvětví a oborů vzdělávání
36Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2008
37Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
38Hry IV. letní Olympiády pro děti a mládež ČR - účast kraje Vysočina
39Žádost města Velká Bíteš
40Zásady zastupitelstva kraje Vysočina na dofinancování projektů nestátních neziskových organizací v oblasti podpory 3.2. Regionálního operačního programu Jihovýchod
41Smlouva o partnerství pro projekty Vědeckotechnologický park Jihlava a Vědeckotechnologický park Jihlava 2
42Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotace na projekty CZ.04.1.03/5.2.00.2/3010 a CZ.04.1.03/5.1.00.2/3310
43Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
44Přehled o celkovém objemu přijatých a vyplacených účelových prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 za 1. pololetí roku 2008
45Informace o aktivitách Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu v období duben - červenec 2008, jejich zhodnocení ve vztahu ke stanoveným úkolům pro uvedené období, návrh prioritních aktivit pro další čtvrtletí roku 2008
46Organizační řád Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
47Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce AXIS CUP 2008
48FOND VYSOČINY - Grantový program Bioodpady 2008/II na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem
49Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování putovního poháru pro vítěze Cestářského rodea 2008
50Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí
51Zásady územního rozvoje kraje Vysočina - vyhodnocení zapracování závěrů z jednání Rady kraje Vysočina dne 15. 6. 2008 do návrhu ZÚR kraje Vysočina k veřejnému projednání
52Návrh postupu při udělování ceny kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile kraje Vysočina
53Pokyn Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz